Voorontwerp inpassingsplan Baanrotatie vliegveld Midden-Zeeland ter inzage

7 juli 2022
|
Persbericht
Vliegveld Midden-Zeeland

Zeeland Airport bv wil de start-/ landingsbaan van het vliegveld draaien en verplaatsen om de vliegveiligheid te verbeteren en de geluidsbelasting te verminderen. De Provincie heeft daarvoor een voorontwerp van het inpassingsplan ‘Baanrotatie vliegveld Midden-Zeeland’ gemaakt. Dat ligt vanaf donderdag 7 juli 2022 ter inzage.  

Het plangebied ligt ten zuiden van de Calandweg en ten oosten van de Muidenweg en wordt ook deels begrensd door agrarisch gebied. Zeeland Airport bv wil de start-/landingsbaan van het vliegveld Midden-Zeeland 22° tegen de klok in draaien en 200 meter naar het oosten verplaatsen. Dat verbetert de vliegveiligheid en vermindert de geluidsbelasting van onder andere recreatiegebied Oranjeplaat en recreatiepark Waterpark Veerse Meer.

Luchthavenbesluit

In de bestemmingsplannen van de gemeenten Borsele, Goes, Middelburg, Noord-Beveland, Veere en Vlissingen zijn geluids-, veiligheids- en hoogtecontouren vastgelegd voor de huidige ligging van de start-/landingsbaan van het vliegveld. De contouren zijn overgenomen van het geldend Luchthavenbesluit. Door de draaiing en verplaatsing van de start-/landingsbaan aan de hand van een nog nieuw te nemen Luchthavenbesluit wijzigen ook de contouren en moeten deze ook juridisch-planologisch worden aangepast. Het provinciale inpassingsplan voorziet daar in voor alle zes gemeenten.

Het voorontwerp ligt ter inzage vanaf 7 juli aanstaande tot en met woensdag 17 augustus. Het is digitaal te bekijken op de website op Nu ter inzage | Provincie Zeeland. Op werkdagen kunnen geïnteresseerden het voorontwerp van het inpassingsplan inzien op het provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK te Middelburg.

Inloopmoment 21 juli

Op donderdag 21 juli 2022 is er voor iedereen de mogelijkheid om het inpassingsplan in te zien op vliegveld Midden-Zeeland. Tussen 18.30 en 21.00 uur zijn de ambtelijke projectleiders van de Provincie Zeeland en de gemeente Middelburg op het vliegveld aanwezig om belanghebbenden en belangstellenden te woord te staan.

Indienen inspraakreacties

Vanaf 7 juli tot en met 17 augustus kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn/haar inspraakreactie kenbaar maken bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden ingediend op het adres Postbus 6001, 4330 LA Middelburg of via baanrotatievmz@zeeland.nl.