Digitale Agenda Zeeland

Digitale Agenda Zeeland is de leidraad om de voor Zeeland belangrijkste, digitale ontwikkelingen voor de korte- en middellange termijn in beeld te brengen en op basis daarvan concrete uitwerkingsacties te benoemen.

In het coalitieakkoord ‘Samen verschil maken’ is opgenomen dat in de Digitale Agenda duidelijk wordt welke effecten de digitale transformatie met zich meebrengt, wat die betekenen voor het werk van de Provincie en hoe we ons als Provincie hiertoe willen verhouden.

Op 23 juli 2021 hebben Provinciale Staten de ‘Verkenning Digitale Agenda Zeeland’ vastgesteld. In de maanden hierna is gestart met het vervolg op deze verkenning met als doel een Uitvoeringsprogramma voor de Digitale Agenda Zeeland. De uitvoeringsacties worden in samenwerking met in- en externe stakeholders uitgevoerd. Zo zijn inmiddels diverse ontwikkelingen opgestart zoals de vorming van een data-alliantie door de HZ, uitbreiden van het netwerk in Zeeland voor sensordata, diverse pilots met data en ‘digital twins’ etc.

Thema’s

De thema’s waar de Digitale Agenda op inspeelt zijn:

  1. Data ontketenen - de vruchten plukken van data gedreven werken in onze opgaven en programma’s
  2. Connectiviteit - een hoogwaardige Zeeuwse digitale infrastructuur als een belangrijke commodity en een voorwaarde voor innovatie
  3. Digitale innovatie binnen het MKB - de kansen van digitalisering benutten in het brede MKB
  4. Netwerksturing & stimulering - data in veranderende rollen vanuit het perspectief van netwerksturing en stimulering
  5. Provinciale dienstverlening – digitalisering verandert het werk en de samenleving

Haalbaarheidsonderzoek ZeelandRing

Als eerste concrete uitwerking van de Digitale Agenda zal een haalbaarheidsonderzoek naar een zogenaamde ZeelandRing worden uitgevoerd. Met de ‘ZeelandRing’ willen we een hoogwaardig, digitaal netwerk tussen onder meer overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en bedrijven tot stand brengen. De meerwaarde van een ZeelandRing in vergelijking met bestaande glasvezelverbindingen is de hoogwaardige beschikbaarheid, betrouwbaarheid en snelheid. Hierdoor ontstaan optimale mogelijkheden om op hoog niveau samen te werken (bv. zorg- en onderwijsinstellingen), zorg aan huis digitaal optimaal te ondersteunen, etc.

Meer over de Zeelandring vind je via: ZeelandRing: de Zeeuwse marktplaats voor digitale verbindingen.