Digitale Agenda Zeeland

Digitale Agenda Zeeland is de leidraad om de voor Zeeland belangrijkste, digitale ontwikkelingen voor de korte- en middellange termijn in beeld te brengen en op basis daarvan concrete uitwerkingsacties te benoemen.

In het coalitieakkoord ‘Samen verschil maken’ is opgenomen dat in de Digitale Agenda duidelijk wordt welke effecten de digitale transformatie met zich meebrengt, wat die betekenen voor het werk van de Provincie en hoe we ons als Provincie hiertoe willen verhouden.

Op 23 juli 2021 hebben Provinciale Staten de ‘Verkenning Digitale Agenda Zeeland’ vastgesteld. In de maanden hierna is gestart met het vervolg op deze verkenning met als doel een Uitvoeringsprogramma voor de Digitale Agenda Zeeland. De uitvoeringsacties worden in samenwerking met in- en externe stakeholders uitgevoerd. Zo zijn inmiddels diverse ontwikkelingen opgestart zoals de vorming van een data-alliantie door de HZ, uitbreiden van het netwerk in Zeeland voor sensordata, diverse pilots met data en ‘digital twins’ etc.

Thema’s

De thema’s waar de Digitale Agenda op inspeelt zijn:

  1. Data ontketenen - de vruchten plukken van data gedreven werken in onze opgaven en programma’s
  2. Connectiviteit - een hoogwaardige Zeeuwse digitale infrastructuur als een belangrijke commodity en een voorwaarde voor innovatie
  3. Digitale innovatie binnen het MKB - de kansen van digitalisering benutten in het brede MKB
  4. Netwerksturing & stimulering - data in veranderende rollen vanuit het perspectief van netwerksturing en stimulering
  5. Provinciale dienstverlening – digitalisering verandert het werk en de samenleving

ZeelandRing

Een concrete uitwerking van de Digitale Agenda is een haalbaarheidsonderzoek naar een zogenaamde ZeelandRing. De ‘ZeelandRing’ is een hoogwaardig, digitaal netwerk tussen onder meer overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en bedrijven. De meerwaarde van een ZeelandRing in vergelijking met bestaande glasvezelverbindingen is de hoogwaardige beschikbaarheid, betrouwbaarheid en snelheid. Hierdoor ontstaan optimale mogelijkheden om op hoog niveau samen te werken (bv. zorg- en onderwijsinstellingen), zorg aan huis digitaal optimaal te ondersteunen, etc.

Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat een nieuwe technische infrastructuur door toevoeging van een extra laag op het bestaande (glasvezel)netwerk geen noodzakelijke voorwaarde is om samenwerking te laten groeien. 

Het beschikbare  IP-netwerk voldoet om op veilige manier samenwerking te organiseren. Waterschap Scheldestromen, Veiligheidsregio Zeeland en Provincie Zeeland zien volop kansen en mogelijkheden om het bestaande netwerk slimmer te maken. Gebruikmakend van de bestaande infrastructuur gaan we concreet invulling geven aan toepassingen met (sensor)data, bouwen we samen aan de digital twin voor Zeeland en geven we invulling aan een hogere cyberweerbaarheid.

In de komende periode richten we ons op de maatschappelijke opgaven en de data en samenwerking die daarvoor nodig is.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de Digitale Agenda of de Zeelandring, dan kunt u contact opnemen met Coen Verhoeve, programma coördinator voor de Digitale Agenda, op caj.verhoeve@zeeland.nl.