Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

3,5 miljoen euro voor woningverbetering

De Provincie Zeeland stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten waarbij particuliere woningen worden gesloopt, samengevoegd of bloksgewijs opgeknapt. De subsidie is ook beschikbaar voor bijzondere projecten in de openbare ruimte of leegstaande panden en vermindering van sociale huurwoningen in wijken. Door de demografische ontwikkelingen zijn de komende jaren investeringen om de Zeeuws woningvoorraad geschikt te maken voor de toekomst hard nodig. Aanvragen voor subsidie kunnen gedaan worden door zowel particulieren als organisaties met een digitaal aanvraagformulier tot 1 mei 2014 via www.zeeland.nl/piw.

Plannen om Oostweg Burgh-Haamstede af te sluiten

Op verzoek van het waterschap Scheldestromen wordt in het derde kwartaal van 2014 het doodlopende gedeelte van de Oostweg in Burgh-Haamstede gesloten voor openbaar verkeer. Het Waterschap is eigenaar van de weg. De Provincie moet dit voorstel goedkeuren De weg wordt afgesloten zodat het natuurontwikkelingsplan 'Nieuwe Natuur Kop van Schouwen - Deelgebied Hoge- en Lagezoom' uitgevoerd kan worden.

Het ontwerpbesluit voor het afsluiten van de weg ligt van 21 maart tot en met 1 mei 2014 ter inzage in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg en bij de gemeente Schouwen- Duiveland, Laan van St. Hilaire 2, in Zierikzee.

Samen zorgen voor schone wegen na incident

Na een incident moet de weg weer zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor de weggebruiker. Hiervoor gaat de Provincie een contract aan met een aannemer.
De Provincie en het waterschap Scheldestromen verlengen de huidige samenwerkingsovereenkomst waarmee ze gezamenlijk opdracht geven om verontreiniging en schade op de wegen op te ruimen.

Provincie verzoekt BBL om grond door te leveren aan Staatsbosbeheer

De afgelopen jaren is het natuurbeleid volledig gedecentraliseerd naar de Provincies op grond van het Deelakkoord Natuur en het Natuurpact. Hierbij is door het Rijk een verdeling in de grond gemaakt over de Provincies in hectares en bestemmingen zoals bosaanleg en landinrichtingsprojecten.

Rijk en Provincies hebben afspraken gemaakt over de doorlevering van grond naar Staatsbosbeheer. Recent hebben de Provincies overeenstemming bereikt met de maatschappelijke organisaties over het beheer en eigendom van natuur zodat nu een aantal lopende zaken formeel afgerond kunnen worden.

De Provincie Zeeland vraagt daarom aan Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) om een gedeelte van de voormalige rijksgronden formeel door te leveren aan Staatsbosbeheer.
Dit is ter afhandeling van afspraken voor:

  • De afronding van natuurontwikkeling binnen de landinrichtingsprojecten Schouwen-west, Schouwen-oost, West Zeeuws-Vlaanderen en Philippine.
  • De laatste bosaanleg binnen landinrichtingsprojecten in Zeeland
  • Projecten rondom natuurcompensatie van de Westerschelde gekoppeld aan de tweede verdieping van de Westerschelde.

Omdat het Rijk voor deze doorlevering voldoende rijksgrond heeft overgedragen kost de grondoverdracht aan Staatsbosbeheer geen geld voor de Provincie Zeeland.

Provincie Zeeland stelt nieuwe Nota Leefbaarheid vast

De Provincie heeft de nota 'Nieuwe Wegen' rond leefbaarheid en bevolking in Zeeland vastgesteld.
De nota heeft een looptijd van 2014 tot en met 2018.
De Provincie wil daarmee het volgende realiseren:

  1. Goede kwaliteit van wonen en woonomgeving
  2. Goede kwaliteit van de voorzieningen en goede bereikbaarheid van voorzieningen en werk
  3. Zeeuwen zijn zelfredzaam en actief in netwerken

De Provincie gaat in 2014 op zoek naar inspiratie projecten voor dit beleid en zoekt samenwerking met partners binnen Zeeland, Nederland en Europa.

Subsidie voor de vrijwilligers van de buurtbus

Vijf buurtbusverenigingen ontvangen ieder maximaal 4.000 euro subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor de onkostenvergoedingen van de vrijwilligers. Denk hierbij aan administratiekosten en vergaderkosten van het dagelijks bestuur en reiskosten van de vrijwilligers. De volgende vijf buurtbusverenigingen ontvangen de subsidie: lijn 193 (Noord-Beveland), lijn 489 (Oost-Zeeuws-Vlaanderen), lijn 183 (Walcheren), lijn 190 (Schouwen-Duiveland) en lijn 194 (Waarde).
Buurtbusverenigingen dragen bij aan de realisering van het provinciaal openbaar vervoer beleid, dat een volledige dekking van het openbaar vervoer in dorpskernen nastreeft. De buurtbussen zijn belangrijk voor het ontsluiten van kernen.

Aanpassing norm schade bij uitvoering Flora- en faunawet

In het provinciale beleid is een norm opgenomen voor het begrip belangrijke schade. Deze norm wordt gebruikt om te bepalen of gedupeerden een ontheffing voor schadebestrijding kunnen krijgen. Een vorm van schadebestrijding is bijvoorbeeld dat landbouwers de schadeveroorzakende diersoort mogen vangen of schieten. De Provincie Zeeland past deze norm voor belangrijke schade aan de landelijke norm aan. In plaats van 115 euro per hectare wordt de norm nu 250 euro per geval, met ingang van vandaag. De Faunabeheereenheid Zeeland vroeg om deze wijziging.

Voorbereiding besluit Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Op 4 juli 2014 stelt het kabinet het ontwerp Nationaal Deltaprogramma en de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer vast. Het komt er in de periode daarvóór op aan dat besluit positief te beïnvloeden voor de Zuidwestelijke Delta en Zeeland in het bijzonder. Dit voorjaar vinden twee consultatierondes plaats.
Gedeputeerde Staten hebben een brief gestuurd aan de voorzitter van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta met hun standpunt over de Deltabeslissingen en de voorkeursstrategieën als inbreng voor de eerste consultatieronde. GS onderschrijven de nieuwe veiligheidsbenadering, waarbij niet alleen de kansen op, maar ook de gevolgen van de overstromingen worden meegenomen.
Daarbij onderschrijven GS met name, dat preventie (dus sterke waterkeringen) het uitgangspunt moet zijn. Aandacht wordt gevraagd voor extra bescherming van de kerncentrale en het chemiecomplex van DOW. In hoofdlijnen kunnen GS zich vinden in de concept-Deltabeslissing zoetwater. Aandacht wordt gevraagd voor gebieden zonder aanvoermogelijkheden van zoetwater. Door een innovatief programma willen GS slimmer omgaan met de beschikbare zoetwatervoorraad. GS is voorstander van een zout Volkerak-Zoommeer en de herintroductie van getij op de Grevelingen in combinatie met een getijdencentrale. Samen met de partners in de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta wordt gewerkt aan een regionaal bod om dit mogelijk te maken. Ook werken GS samen met Natuurmonumenten en het Nationaal Park Oosterschelde aan een bod richting Rijk om de Roggenplaat tegen verdere erosie als gevolg van de zandhonger te beschermen.

Verzoek ADRZ tot plaatsen bord

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) wil een bord plaatsen op het perceelgrond waar zij haar nieuwe Walcherse huisvesting wil realiseren. De beoogde kavel, ligt in de Mortiere grenzend aan de Mortiere Boulevard. Omdat deze strook grond officieel net buiten de bebouwde komt ligt, moet dit voornemen worden getoetst aan de Landschapsverordening Zeeland (LSV). Gedeputeerde Staten verklaren de LSV voor dit verzoek niet van toepassing. De reden hiervoor is dat vanuit zowel provinciale als gemeentelijke plannen het perceel is aangewezen als bedrijventerrein en toekomstig bebouwd gebied. Het verzoek van het ADRZ wordt daarom gehonoreerd.

Digitale Agenda

De economische ontwikkeling en leefbaarheid worden steeds meer afhankelijk van de beschikbaarheid van internet. In diverse gebieden in Zeeland is er geen (volwaardig) breedband internet beschikbaar. Hierdoor ontstaat een ongewenste tweedeling in de maatschappij. In de digitale agenda onderzoekt de Provincie samen met andere organisaties waar de problemen liggen en wat mogelijke oplossingen zijn. Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten tussentijds met een onderzoeksrapport.

Nieuwe afspraken over toezichtinformatie tussen Zeeuwse gemeenten en de Provincie

De Provincie Zeeland heeft een wettelijke toezichttaak op de Zeeuwse gemeenten. Vanaf 1 oktober 2012 is de Wet 'Revitalisering Generiek Toezicht' in werking getreden en dat brengt veranderingen voor de toezichttaak van de Provincie mee. Om de vernieuwde toezichtrol van Gedeputeerde Staten uit te kunnen voeren, heeft de Provincie informatie van de gemeenten nodig. In de Verordening 'Systematische Toezichtinformatie' zijn de afspraken met de gemeenten vastgelegd. In deze verordening staat om welke informatie het gaat, met welke frequentie informatie aangeleverd wordt en op welke wijze de informatie aan de Provincie aangeleverd wordt. Provinciale Staten stellen deze verordening vast.

Afbouwsubsidie voor training vrijwilligers Scouting

Gedeputeerde Staten verleenden voorgaande jaren een subsidie voor het organiseren en uitvoeren van trainingen voor bestuursleden van de Regio Scouting Zeeland. Deze subsidie kwam voort uit het beleid voor de training van het vrijwillig kader van vrijwilligersorganisaties. Deze activiteit is inmiddels geen kerntaak meer van de Provincie. Daarom wordt de subsidie afgebouwd. Dit jaar krijgen ze nog 12.500 euro.

Veel verlies op grondexploitatie van gemeenten door crisis

Deloitte Real Estate heeft op verzoek van de toezichthouders (het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Verenging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en het Vakberaad Gemeentefinanciën) onderzoek gedaan naar de financiële effecten van de crisis op de gemeentelijke grondbedrijven.

Uit dat onderzoek blijkt dat de Zeeuwse gemeenten in 2011 40,8 en in 2012 50,5 miljoen euro verlies hebben geleden. De gemeenten kunnen het verlies op dit moment nog wel opvangen, maar de prognose voor toekomstige opbrengsten is onzeker. Daardoor kunnen gemeenten in de problemen komen. Zo hebben Vlissingen, Middelburg en Tholen hoge boekwaardes staan voor (nog niet) in exploitatie genomen bouwgrond. Goes en Hulst kennen projecten met Publiek Private Samenwerking die ook risico's met zich meebrengen. De gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van de gemeenten.

Gemeenten moeten een positieve algemene reserve hebben binnen de meerjarenbegroting. Lukt dat niet dan komt een gemeente onder preventief toezicht van de Provincie te staan.

Het college brengt Provinciale Staten en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Zeeuwse gemeenten op de hoogte van de uitkomsten van het rapport van Deloitte. Ook wijst het College de gemeenten op marktontwikkelingen, geeft hierover advies en stimuleert de Zeeuwse regio's om regionale woningmarktafspraken te maken die passen binnen de behoefte die er in de regio is.

Geen subsidie voor tentoonstelling Plompe Toren

Het college wijst het subsidieverzoek van Natuurmonumenten voor het vernieuwen van de tentoonstelling in de Plompe Toren af. Het vernieuwen van een tentoonstelling past niet binnen het provinciaal cultuurbeleid.

Kleinere subsidies ROVZ sneller afgehandeld

De Provincie Zeeland werkt continue aan het verbeteren van de (interne) processen. Om de huidige doorlooptijd en besluitvaardigheid over verkeerseducatieve subsidies van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) te handhaven en ook de administratieve last van deze besluitvorming te verlichten, kunnen besluiten over kleinere ROVZ subsidies worden genomen door het afdelingshoofd Mobiliteit en Samenleving.

Provincie trekt reactieve aanwijzing bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen gedeeltelijk in

Uitgangspunt van het provinciaal beleid is dat er geen nieuwe agrarische bedrijven in het buitengebied meer bij komen, alleen onder bepaalde voorwaarden. In het bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen stond wel een nieuwe agrarische uitbreiding opgenomen voor het perceel Eendragtweg 10 in Zaamslag. Omdat dit onderdeel in het gemeentelijk bestemmingsplan in strijd is met het provinciaal beleid, heeft de Provincie een reactieve aanwijzing gegeven. De gemeente heeft inmiddels aangetoond dat de uitbreiding niet in strijd is met het provinciaal beleid. Daarom trekt de Provincie de reactieve aanwijzing nu voor dit deel in.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 25 maart 2014.

Een greep uit de agenda: 

17 maart 2014

Carla Schönknecht verzorgde de start van de intermodal planner containerisatie van Zeeland Seaports in de Mariahoeve in Nieuwdorp

18 maart 2014

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman is aanwezig bij het jaarlijkse evenement van de Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW) Lenteprikkel in Eindhoven. ’s Avonds gaat hij naar de Dorpsfilm in Biggekerke.

19 maart 2014

Kees van Beveren is aanwezig tijdens de opening van de Kinderkunstweek in Terneuzen.

CdK Han Polman brengt een werkbezoek aan het Maritiem Museum MuZEEum in Vlissingen.

21 maart 2014

CdK Han Polman is deels aanwezig bij het bezoek van Provinciale Staten van Limburg aan Zeeland.
’s Middags is hij samen met de gedeputeerden Ben de Reu en Carla Schönknecht aanwezig bij de Thijs Kramerlezing in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg.

Carla Schönknecht geeft ook een reactie op de lezing. www.dethijskramerlezing.nl