Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Ontwerp Planwijziging Natuurbeheerplan ter inzage

Op 20 mei 2014 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp Planwijziging Natuurbeheerplan Zeeland 2014 vastgesteld voor inspraak en advies. Hiermee geeft de Provincie de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden aan. Dit ter voorbereiding op de subsidieverlening in 2015.
Daarnaast bevat de planwijziging voorstellen voor de vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer in 2016. Dan wordt het beheer door agrariërs van akkerranden, weidevogelgebieden en bloemdijken geconcentreerd in kerngebieden en kunnen de beheerders zich ook gaan bezighouden met het beheer van rustgebieden voor kustvogels, landschapsbeheer voor erfvogels en wellicht ook met het onderhoud van natuurvriendelijke oevers. De plannen voor het nieuwe agrarisch natuurbeheer worden de komende maanden samen met de agrarische natuurverengingen verder uitgewerkt.

Provincie besluit tot afsluiten gedeelte Oostweg in Burgh-Haamstede

Op verzoek van waterschap Scheldestromen en in verband met het verder te realiseren natuurontwikkelingsplan 'Nieuwe Natuur Kop van Schouwen Deelgebied Hoge- en Lagezoom' wordt in het derde kwartaal van 2014 het doodlopende gedeelte van de Oostweg in Burgh-Haamstede gesloten voor openbaar verkeer.
De plannen liggen van 23 mei 2014 tot en met 3 juli 2014 ter inzage in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg en bij de gemeente Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2 in Zierikzee.

Subsidie voor project 'Jongeren met een toekomst'

Binnen de Zeeuwse Stichting Maatwerk werken zeventien scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs nauw samen om leerlingen met een beperking een goede voorbereiding op werk te bieden. Zo delen de aangesloten scholen faciliteiten, methodieken en kennis, waardoor leerlingen meer individueel gerichte maatwerktrajecten kunnen volgen.
De Provincie Zeeland ondersteunt het werk van de stichting met een subsidie van ruim 30.000 euro voor het project 'Jongeren met een toekomst'. De aansluiting bij zowel de mogelijkheden van de leerlingen als bij de vraag van de arbeidsmarkt worden verbeterd voor deze groep jongeren.

Restauratiesubsidie voor Hervormde Kerk in Oud-Vossemeer en De Graanhalm in Gapinge

De Provincie Zeeland heeft jaarlijks 1,3 miljoen euro beschikbaar vanuit het Rijk voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten, zoals kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van 465.728 euro voor de restauratie van de Hervormde Kerk in Oud-Vossemeer en 264.648 euro voor Korenmolen De Graanhalm in Gapinge.
Hiermee wordt dit waardevol Zeeuws erfgoed behouden.

Subsidie voor project 'Uitbanning BVD virus in Zeeuws-Vlaanderen'

Boviene Virus Diarree (BVD) is een virusziekte bij rundvee. Het geeft grote economische schade op bedrijven en is erg besmettelijk. Er is nog geen landelijke aanpak.
ZLTO Hulst maakte samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) een plan, omdat ze Zeeuws-Vlaanderen namelijk BVD vrij wil maken. Hier kunnen alle Zeeuws-Vlaamse rundveehouders aan meedoen. Gedeputeerde Staten subsidiëren dit project met 75.000 euro.

GS antwoorden brief L. de Pooter Zaamslag BV over accijnsproblematiek

Oliehandel en tankstations L. de Pooter Zaamslag BV heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) in een brief gevraagd om erkenning van de accijnsproblematiek voor grenstankstations en om individuele compensatie. Doordat verkoopprijzen van motorbrandstoffen hier hoger zijn dan in de buurlanden tanken veel Nederlanders over de grens. GS antwoorden op deze brief dat de accijnsproblematiek voor grensondernemers haar volle aandacht heeft. Inmiddels zijn al verschillende lobbyacties ondernomen om het kabinet op andere gedachten te brengen. Deze acties worden voortgezet. Een verzoek tot individuele compensatie door de Provincie Zeeland is niet aan de orde, omdat accijnsbeleid een verantwoordelijkheid is van het Riik. Dit geldt ook voor eventuele compenserende maatregelen.

Advies over nota Nieuwe Wegen over leefbaarheid en bevolking 2014-2018

De Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (PCO) behandelde op 23 april 2014 de nota Nieuwe Wegen, leefbaarheid en bevolking 2014 - 2018. De PCO geeft het advies om onder andere:

  • het aspect gezondheid nadrukkelijker te betrekken bij de leefomgeving
  • een duidelijkere link te leggen met de digitale agenda in de Economische Agenda
  • samen te werken met andere partijen bij het uitwerken van de nota.

Financiering calamiteitenroute Koegorsstraat

Gedeputeerde Staten stemmen in met het verlenen van een financiële bijdrage voor de aanleg van de calamiteitenroute Koegorsstraat van maximaal 600.000 euro. Alle kosten boven dit bedrag, inclusief de kosten van het toekomstig beheer en onderhoud zijn voor rekening van de gemeente Terneuzen. Met de komst van deze route kan de problematiek van de aanrijdtijden voor de hulpdiensten worden opgelost.

Extra vergadering PS over Nationaal Deltaprogramma

Op 26 mei 2014 vindt een extra vergadering van Provinciale Staten plaats over het Nationaal Deltaprogramma en de Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak-Zoommeer. Tijdens deze vergadering bespreken GS en PS de Deltabeslissingen, de Rijksstructuurvisie en de door de Provincie gewenste maatregelen. Ook gaat het dan over de financiële bijdrage van de Provincie aan de uitvoering van de zoetwatermaatregelen en het opspuiten van de Roggenplaat in de Oosterschelde.

Duurzame vegetarische Omega3-olie

Momenteel wordt het project Duurzame vegetarische omega3-olie uitgevoerd. Inmiddels is gebleken dat de resultaten goed zijn. Zo blijkt dat de algen die worden gekweekt betere voeding zijn voor de viskwekerijen dan de huidige voeding. Ook is gebleken dat het testen van algen als voeding voor schaaldieren minder kansrijk is dan nadere veldtesten van het algendieet in viskwekerijen in de praktijk. GS hebben naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten besloten om in te stemmen met het verzoek van Algaebiotech om het project te wijzigen door lokaal veldonderzoek bij viskwekerijen te doen in plaats van algen als voedsel voor schaaldieren te testen. Daarnaast hebben GS besloten om een tweede subsidievoorschot te verlenen aan Algaebiotech.

Het project Duurzame vegetarische Omega3-olie maakt onderdeel uit van de Economische Agenda, businesscase biobased economy.
Daarnaast zijn er raakvlakken met aquacultuur. Het project duurt nog tot en met september 2014.

Evaluatie convenant en functioneren Agrarische Adviescommissie Zeeland

De Agrarische Adviescommissie Zeeland adviseert gemeenten over agrarisch-technische zaken in planologische procedures. De Provincie onderschrijft het belang van een onafhankelijke adviseur voor agrarisch technische zaken. Er is een convenant gemaakt, waarin staat in welke gevallen gemeenten advies vragen aan de commissie. Er zijn voorstellen gedaan voor aanpassingen van het convenant, zoals een wijziging in de advisering over de uitbreiding van agrarische bouwblokken.
Verder stemt de Provincie in met de opheffing van een afzonderlijke Toetsingscommissie Nieuwe Economische Dragers. Deze laatste heeft geen meerwaarde meer. De beslissingen hierover zijn namelijk een verantwoordelijkheid van de gemeenten en niet meer van de Toetsingscommissie.

Subsidie voor De Hoenderloo Groep vastgesteld

De Provincie Zeeland verleent jaarlijks subsidie aan een aantal landelijke jeugdzorginstellingen.
Dit omdat bepaalde specifieke jeugdzorg in Zeeland niet aanwezig is.
In 2012 ontving de stichting De Hoenderloo Groep een subsidie van maximaal 599.756 euro. Gedeputeerde Staten hebben deze subsidie nu officieel op dit bedrag vastgesteld.

De Hoenderloo Groep geeft mede uitvoering aan de wettelijke taken voor het zorgaanbod jeugdzorg in Zeeland. Ze dragen hiermee bij aan de doelstelling van het provinciale Beleidskader Jeugdzorg 2009 - 2012 en bijbehorend Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg.

Provincie besluit tot afsluiten doodlopend weggedeelte Poelweg

Op verzoek van Waterschap Scheldestromen wordt in het derde kwartaal van 2014 het doodlopende gedeelte van de Poelweg te 's Heer Abtskerke gesloten voor openbaar verkeer. De reden voor de afsluiting is dat de grondeigenaar van de aangrenzende percelen zijn akkers makkelijker en veiliger kan bereiken. Het betreffende weggedeelte wordt zelden gebruikt door verkeer. Het besluit ligt van 23 mei 2014 tot en met 3 juli 2014 ter inzage op het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg en bij de gemeente Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand.

Beslissing op bezwaar Erik Chute Store

Op 21 november 2013 is het bezwaarschrift van Erik Chute Store ontvangen. Het is gericht tegen het besluit van 14 november 2013 tot het gedeeltelijk weigeren van een generieke ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van terreinen voor het landen en opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen. Het bezwaarschrift wordt conform het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften ontvankelijk en niet gegrond verklaard.

Vergadering Dagelijks Bestuur van Natuur- en recreatieschap de Grevelingen

Op 9 mei 2014 vond de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap De Grevelingen plaats.

GS (her)benoemen leden commissies bezwaar-, beroep- en klaagschriften

Gedeputeerde Staten (GS) herbenoemen:

  1. Mevrouw A.C. de Bruijn tot lid van de adviescommissie bezwaarschriften (algemene kamer), klachtencommissie en de besliscommissie beroepschriften met ingang van 1 september 2014 voor de periode van vier jaar.
  2. Mevrouw mr. R.B. Jobse tot lid van de adviescommissie bezwaarschriften (personele en algemene kamer) met ingang van 1 januari 2015 voor de periode van vier jaar.

GS benoemen:

  1. De heer mr. M. de Hek tot lid van de adviescommissie bezwaarschriften (algemene kamer), klachtencommissie en besliscommissie beroepschriften met ingang vanaf 15 mei 2014 voor de periode van vier jaar.
  2. Mevrouw mr. H.C. Fraaij tot lid van de adviescommissie bezwaarschriften (algemene kamer), klachtencommissie en besliscommissie beroepschriften met ingang van 1 januari 2015 voor de periode van vier jaar.

GS (her)benoemen overeenkomstig de Verordening bezwaar- en beroepschriften Provincie Zeeland 2000 en Klachtenregeling gedeputeerde staten van Zeeland.

Verzoek Omroep Zeeland wijziging bestemmingsreserves

Omroep Zeeland heeft aan de Provincie gevraagd om een aantal reserves te mogen aanwenden. Dit in verband met nieuwe huisvesting en de vorming van één Zeeuws mediaconcern. GS stemmen hiermee in en verzoeken Omroep Zeeland tot samenwerking met de PZC.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 27 mei 2014.

Een greep uit de agenda: 

Maandag 19 mei 2014

Carla Schönknecht was aanwezig bij de algemene ledenvergadering van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten in Kamperland.

Donderdag 22 mei 2014

Kees van Beveren gaat naar de Ravelijnlezing in Bergen op Zoom.

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman brengt zijn stem uit tijdens de Europese verkiezingen.

Vrijdag 23 mei 2014

George van Heukelom opent een nieuwe locatie van Juutsom Zorg- en Verblijfsboerderij in Groede.

CdK Han Polman onthult het borstbeeld van Eleanor Roosevelt. Hij opent ook het ‘Event Four Freedoms Inspiration' in de burgerzaal van het Stadhuis in Middelburg.

Carla Schönknecht gaat naar de 2e World Ports Conference en netwerkbijeenkomst – de kracht van de Delta in de Fenixloods in Rotterdam.

Zaterdag 24 mei 2014

Het GS-college is aanwezig bij de Four Freedom Awards Uitreiking in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

Ben de Reu is aanwezig bij de World Ports Classic.

Zondag 25 mei 2014

CdK Han Polman is aanwezig bij het benefietconcert van ‘Racoon & Friends for Jayden’ in Goes.