Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Akkoord uitstel restauratie 's Landshuis Hulst

De Gemeente Hulst verzoekt om uitstel van oplevering voor restauratie van 's Landshuis in Hulst.
Het monumentale pand is sinds 2004 het cultuur-toeristisch huis van Hulst. U vindt er bijvoorbeeld het VVV-kantoor en de Wereldwinkel. Het 's Landshuis wordt gerestaureerd, maar vanwege vertraging door de aanbestedingsprocedure, is de restauratie pas klaar in juni 2014. Gedeputeerde Staten besluiten uitstel te verlenen.

Geen milieubeoordeling nodig voor OP-Zuid

Voor de periode 2014-2020 zijn er nieuwe Europese programma's in de maak. Een van die programma's is OP-Zuid, dat de positie van Zuid-Nederland als top-technologische regio wil versterken. Het College moet als bevoegd gezag beoordelen of voor dit programma een Milieu Effect Rapportage nodig is. OP-Zuid heeft tot doel om ontwikkelingen en activiteiten te stimuleren, maar richt zich niet op het realiseren van ruimtelijke projecten en het toekennen van vergunningen. Daarom is er geen verplichting om een MER voor het programma uit te voeren.

Gezamenlijke reactie op rapport "Samenhang in de Zuidwestelijke Delta"

Het rapport "Samenhang in de Zuidwestelijke Delta" is opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met de Provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.
Het rapport gaat over de toekomst van de Zuidwestelijke Delta waar land en water elkaar raken.
Er is vooral gekeken naar ruimtelijk-economische en ecologische ontwikkelingen.
Het PBL doet vijf strategische aanbevelingen. De drie Provincies hebben kennis genomen van het rapport en hebben een gezamenlijke reactie opgesteld.

GS stemmen in met Natura 2000 beheerplan Markiezaat

De Provincie Noord-Brabant heeft in samenspraak met de Provincie Zeeland, betrokken gemeenten, natuurorganisaties, landbouworganisatie ZLTO en andere maatschappelijke organisaties een gezamenlijk beheerplan opgesteld voor het Natura 2000-gebied Markiezaat.

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke plant-en diersoorten voorkomen. Markiezaat is een van de 166 natuurgebieden die in Nederland zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. De regelgeving rondom de Natura gebieden is opgesteld om plant- en diersoorten te beschermen. De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren snel achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is daarom hard nodig.

De spelregels voor het samengaan van natuurbeleving, natuurgebruik, natuurbescherming en natuurbehoud staan beschreven in het Natura 2000 beheerplan Markiezaat.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben ingestemd met het Natura 2000 beheerplan Markiezaat omdat deze bijdraagt aan een stabiele toekomst van het gebied.

Samen voor duurzame aanpak

De Provincie Zeeland doet mee met de Aanpak Duurzaam GWW (de Grond-, Weg-, spoorweg- en Waterbouw). Deze aanpak is er op gericht werken in deze sector zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Er wordt in het bijzonder gelet op kosten van aanleg en kosten tijdens het gebruik, milieu, leefomgeving, materiaalgebruik en CO2 uitstoot.

Afhandeling toezegging over topsport

Gedeputeerde Staten (met gedeputeerde Ben de Reu als portefeuillehouder topsport) geven inzicht in de beleidsdoelstellingen en bestedingen voor de provinciale inzet op (top)sport. Als het gaat om sport zet de Provincie zich vooral in voor grote of bijzondere sportevenementen die Zeeland op de kaart zetten. Verder is de inzet gericht op sporten waar Zeeland goed in is of die bij Zeeland horen, zoals wieler -, water- en strandsporten.

Afhandeling toezegging over jaarschijven beleidsbegroting

In de programmabegroting wordt invulling gegeven aan de kaderstellende en controlerende taak van Provinciale Staten. In de jaarplannen wordt de uitvoering van het beleid uitgewerkt. De begroting volgt de beleidscyclus. Gedeputeerde Staten (met gedeputeerde Kees van Beveren als portefeuillehouder) handelen de toezegging over de jaarschijven van de programmabegroting als volgt af: Voor de komende Programmabegroting is het de bedoeling om een verbeterde afstemming te krijgen op doelstellingsniveau tussen de Programmabegroting en de jaarplannen. Door deze verbeterde afstemming, voorkomen Gedeputeerde Staten dat verwijzingen tussen de programmabegroting en de jaarplannen nodig zijn.

Nieuw financieringsstatuut

Het provinciale financieringsstatuut is gewijzigd. In het nieuwe statuut krijgen Provinciale Staten de bevoegdheid om de kaders aan te geven voor het beheer van het provinciale vermogen.
Provinciale Staten zijn inmiddels ook bevoegd om dat financieringsstatuut vast te stellen. Dat gaan zij doen in de vergadering van 14 maart 2014.

Besluiten die een week later openbaar zijn

Om diverse direct betrokkenen te informeren na een besluit van het college van Gedeputeerde Staten, zijn sommige besluiten niet direct openbaar. Die worden een week na behandeling in de vergadering van GS openbaar gemaakt. Het betreft de volgende besluiten.

Afhandeling toezeggingen openbaar vervoer

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het afhandelen van vijf toezeggingen op het gebied van openbaar vervoer. Dit zijn toezeggingen over:

  1. De realisering van een provinciaal openbaar vervoerbedrijf: Hoewel er geen wettelijke belemmeringen zijn voor het oprichten van een provinciaal vervoerbedrijf, zijn GS van mening dat dit op gespannen voet staat met vastgesteld beleid. Daarnaast is het praktisch niet realiseerbaar om een provinciaal vervoerbedrijf voor het aflopen van de huidige concessieperiode op te richten.
  2. Het instellen van een onafhankelijk klachtenbureau: Realisering van een onafhankelijk klachtenbureau brengt extra kosten met zich mee, die in mindering komen op het aanbod aan openbaar en dat is ongewenst. GS zijn ook van mening dat eerstelijns klachten altijd door de vervoerder moeten worden afgehandeld.
  3. Een kortingsregeling voor het vervoer van MBO-studenten: Bij de behandeling van de najaarsnota is gebleken dat er geen financiële dekking is voor een dergelijke kortingsregeling.
  4. Een scholierenkaart voor 12 tot 17 jarigen: Op initiatief van de Stichting Scholierenvervoer Zeeland wordt er een proef' reizen op rekening' uitgevoerd. Het streven is dat dit nieuwe reisproduct eind dit jaar (voor aanvang van de nieuwe concessieperiode) beschikbaar is.
  5. Tussentijds bijstellen concessie: Het Programma van Eisen en de conceptconcessiebeschikking bieden mogelijkheden om het OV-aanbod tussentijds aan te passen aan wijzigingen in de vervoersvraag en/of de financiële kaders.

 

Provincie stelt actieprogramma verkeer en vervoer vast

Ieder jaar stelt de Provincie Zeeland een actieprogramma op over de uitvoering van het mobiliteitsbeleid. Het gaat dan om investeringen in bijvoorbeeld wegen en fietspaden die de Provincie de komende vier jaar van plan is aan te leggen. Daarnaast bevat het programma acties voor verkeersveiligheid, goederenvervoer en openbaar vervoer. Ook wordt aangegeven welke financiële middelen de Provincie inzet en welke subsidies worden verleend aan door de gemeenten en het waterschap ingediende infrastructuurprojecten.

Subsidies voor restauratie rijksmonumenten

De Provincie Zeeland heeft jaarlijks 1,3 miljoen euro beschikbaar vanuit het Rijk voor de restauratie van rijksmonumenten. Het Stadhuis in Goes en de Hervormde Kerk in St. Anna ter Muiden worden gerestaureerd en krijgen subsidie. Molen De Graanhalm in Gapinge wordt ook gerestaureerd, hiervoor is subsidie gereserveerd.
Hiermee kan waardevol Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk worden.
De aanvragen van de Johanneskerk in Kruiningen, de Watertoren in Goes en de Johanneskerk in Nieuwerkerk zijn afgewezen omdat ze niet volledig voldoen aan de criteria voor subsidie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 4 februari 2014.

Een greep uit de agenda: 

Donderdag 30 januari 2014:

George van Heukelom neemt deel aan een de bijeenkomst IPO Profiel Provincies. Het is een bijeenkomst over gebiedsregie. Verschillende Provincies presenteren projecten. Zeeland presenteert het project Waterdunen.

Zaterdag 1 februari 2014:

Commissaris van de Koning Han Polman houdt een korte toespraak en legt een krans tijdens de herdenking van de Watersnood ramp bij het Watersnood Museum in Ouwerkerk.

Zondag 2 februari 2014:

Ben de Reu is aanwezig bij het WK Veldrijden in Woensdrecht.