Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Verkeersopfriscursussen voor ouderen

Tijdens een opfriscursus krijgt een oudere verkeersdeelnemer deskundig advies over zijn of haar verkeerskennis, -inzicht en rijvaardigheid. Stichting Welzijn Middelburg ontvangt 1150 euro subsidie voor het organiseren van twee verkeersopfriscursussen voor vijftig ouderen.
De Provincie Zeeland subsidieert regelmatig initiatieven om de verkeersveiligheid onder oudere verkeersdeelnemers te vergroten. Uitgangspunt hiervoor is het provinciaal beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020.

Weer drie basisscholen met Zeeuws verkeersveiligheidslabel

Zeeuwse basisscholen geven wekelijks verkeerslessen. Mede dankzij de aanschaf van verkeersmaterialen en de uitvoering van -activiteiten kunnen kinderen veiliger aan het verkeer deelnemen. De Provincie Zeeland subsidieert initiatieven die de verkeersveiligheid vergroot. Uitgangspunt hiervoor is het provinciaal beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020. OBS De Luyster uit Sint Philipsland, OBS Prins Frederik Hendrik uit Sas van Gent en de ds. D.L. Aangeenbrugschool uit Terneuzen ontvangen een subsidie voor het behalen van het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel (ZVL). Dit keurmerk toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school.

Jonge kinderen veiliger laten deelnemen aan het verkeer

Basisscholen in Zeeland geven wekelijks verkeerslessen. Mede dankzij de aanschaf van verkeersmaterialen en de uitvoering van -activiteiten kunnen kinderen veiliger aan het verkeer deelnemen. De Provincie Zeeland subsidieert regelmatig initiatieven die de verkeersveiligheid onder jonge kinderen vergroten. Uitgangspunt hiervoor is het provinciaal beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020.
OBS De Klimroos uit Krabbendijke ontvangt subsidie voor de aanschaf van verkeersmaterialen en de uitvoering van -activiteiten.

College stelt Zeeuwse zwemlocaties vast

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst staan alle officiële zwemlocaties die in de provincie Zeeland liggen. Bij officiële zwemlocaties wordt tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht door Rijkswaterstaat Zee en Delta en waterschap Scheldestromen. De Provincie beoordeelt deze gegevens vervolgens. De voorlopige lijst met zwemlocaties wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode is inspraak mogelijk.

Besluiten die een week later openbaar zijn

Om diverse direct betrokkenen te informeren na een besluit van het college van Gedeputeerde Staten, zijn sommige besluiten niet direct openbaar. Die worden een week na behandeling in de vergadering van GS openbaar gemaakt. Het betreft de volgende besluiten.

Provincie Zeeland neemt deel aan onderzoek duurzame business modellen

De Provincie Zeeland doet mee aan het landelijk onderzoeksprogramma ‘Duurzame business modellen’ van de Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk onderzoek(NWO) en verleent een bijdrage van 25.000 euro. Het onderzoek verkent mogelijkheden voor circulaire economie in Zeeland.
Circulaire economie houdt in feite in dat alle gebruikte middelen (grondstoffen en materialen) weer voor 100 procent kunnen worden teruggewonnen. Het college van Gedeputeerde Staten vindt dat een belangrijk thema. Daarom wordt het Zeeuws bedrijfsleven hier ook bij betrokken.
Het provinciebestuur vraagt University College Roosevelt het onderzoeksvoorstel te maken.

INESPO-ideeën van scholieren verder onderzocht

Tijdens INESPO 2013 presenteerden meer dan 350 scholieren uit 55 verschillende landen in Middelburg hun ideeën voor een duurzame toekomst. INESPO is dé internationale duurzaamheidsolympiade. Het is belangrijk dat het niet bij ideeën blijft, maar dat de projecten verder ontwikkeld worden. Uit de projectideeën zijn daarom vier projecten onderzocht op haalbaarheid en commerciële toepasbaarheid. Dit zijn: winnen van kleurstof uit de resten van schaaldieren, lijmstof uit spinnenwebben, winnen van antioxidanten uit fruitresten en de aanleg van een grijswatercircuit in woonhuizen. Deze vier projecten bieden kansen voor de Zeeuwse economie. De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport worden meegegeven aan het bedrijfsleven en in samenwerkingsverbanden zoals Biobased Delta en Foodport Zeeland.

Bezwaar Epheos te laat ontvangen

Op 25 oktober 2013 is het bezwaarschrift van 23 oktober 2013 van Epheos v.o.f. ontvangen.
Het bezwaar is gericht tegen het besluit van 10 september 2013 waarin de nieuwe subsidieaanvraag voor de werkzaamheden van Epheos in het kader van het project "Doorstart Seaway" is afgewezen.
Het bezwaarschrift is niet tijdig ontvangen en wordt daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Wijzigingen Europese aanbestedingsdrempels

Voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 heeft de Europese Commissie nieuwe aanbestedingsdrempelbedragen vastgesteld die van toepassing zijn voor alle overheidsinkopen waarbij Europees moet worden aanbesteed. Omdat deze drempels ook deel uitmaken van het provinciale inkoopbeleid is een aanpassing hiervan noodzakelijk. Dit betekent dat leveringen en diensten Europees moeten worden aanbesteed vanaf een bedrag van 207.000 euro en werken vanaf een bedrag van 5.186.000 euro. Werken zijn onder andere de aanleg van infrastructuur, verbouw en nieuwbouw.

Referendumverordening Provincie Zeeland

Op 15 maart 2013 hebben Provinciale Staten een initiatiefvoorstel over een referendumverordening aangenomen. Onlangs is gebleken dat de verordening op enkele punten juridisch-technisch aangepast moest worden. Gedeputeerde Staten hebben hierover Provinciale Staten geadviseerd.
Het type besluiten dat voor een referendum in aanmerking komt en het aantal benodigde handtekeningen voor het houden van een raadgevend referendum blijven ongewijzigd.

Ingediende zienswijzen Het Zwin naar Den Haag

Gedeputeerde Staten hebben 152 zienswijzen binnengekregen op het ontwerp-Rijksinpassingplan voor Het Zwin. Dit lag van 1 oktober tot 11 november 2013 ter inzage. De zienswijzen zijn naar het bevoegd gezag gestuurd, de staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma. De Provincie stelt nu een Nota van Beantwoording op over deze zienswijzen.

Aanpassing topinkomens

Gedeputeerde Staten steIlen aan Provinciale Staten voor om de provinciale topinkomensnorm te wijzigen, omdat in de huidige topinkomensnorm een tekortkoming is gesignaleerd. De wijziging Ioopt vooruit op de wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi- publieke sector. De voorgestelde norm bedraagt 178.540 euro. Het voorstel wordt 14 maart 2014 behandeld in de vergadering van Provinciale Staten.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 11 februari 2014.

Een greep uit de agenda: 

Maandag 3 februari 2014:

Kees van Beveren bracht een werkbezoek aan Wiskerke Onions B.V. in Kruiningen. Ook was hij deze dag te gast bij de Synergo Group in Goes vanwege de eerste Foodport on Tour in 2014. Het thema van deze Foodport on Tour was: ‘Veiligheid’.

Dinsdag 4 februari 2014:

Ben de Reu is aanwezig tijdens de Kick-off van Biobased Delta bij Green Chemistry Campus / Sabic in Bergen op Zoom.

Carla Schönknecht is aanwezig tijdens een bijeenkomst van de stichting de Levende Delta in De Stenge in Heinkenszand.

Woensdag 5 februari 2014:

Kees van Beveren brengt een werkbezoek aan KG Fruit in Kapelle.

Donderdag 6 februari 2014:

Commissaris van de Koning (CvdK) Han Polman brengt een werkbezoek aan de Douane in Ritthem.

Carla Schönknecht is aanwezig tijdens de Staten- en waterschapsbijeenkomst over de Zuid Westelijke Delta in Bruinisse.

Vrijdag 7 februari 2014:

Kees van Beveren brengt een werkbezoek aan Wielemaker in Middelburg.

CvdK Han Polman brengt een werkbezoek aan de HZ in Vlissingen.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de presentatie 'de Kust is Breder dan het strand' door Staatsbosbeheer in Domburg. Ook gaat zij die dag naar de slotbijeenkomst Landinrichtingscommissie Walcheren in hotel Green White in Oostkapelle.