Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Beëindiging cultuursubsidie diverse culturele organisaties

Met ingang van 2014 worden de bezuinigingen op het cultuurbudget uitgevoerd. Deze zijn opgenomen in de nota provinciaal cultuurbeleid 2013-2015 die is vastgesteld op 21 december 2012. Door deze late vaststelling gold 2013 als overgangsjaar en worden de financiële consequenties pas per 2014 uitgevoerd. Voor de stichtingen Koorplein Zeeland, Delta Brassband, Jong Zeeuws Talent, KNFM, seniorenorkest Zeeland, Het Zeeuws Licht en het Zeeuws Tijdschrift betekent het dat zij met ingang van 2014 niet langer provinciale subsidie krijgen.

Informeren van Provinciale Staten over vragen Marinierskazerne

Gedeputeerde Staten brengen Provinciale Staten op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de twee toezeggingen rondom de Marinierskazerne. Gedeputeerde Kees van Beveren heeft in vergaderingen van de Commissie Ruimte, Ecologie en Water twee toezeggingen gedaan. Er blijkt voor het project geen plan-m.e.r (milieueffectrapportage)-procedure vereist te zijn, omdat het om een defensieterrein gaat. Daarnaast worden Provinciale Staten overeenkomstig de gedane toezegging op de hoogte gehouden van het project.

Besluiten die een week later openbaar zijn

Om diverse direct betrokkenen te informeren na een besluit van het college van Gedeputeerde Staten, zijn sommige besluiten niet direct openbaar. Die worden een week na behandeling in de vergadering van GS openbaar gemaakt. Het betreft de volgende besluiten. In verband met het afgelopen kerstreces van Gedeputeerde Staten zijn onderstaande besluiten drie weken later openbaar.

Subsidie voor de restauratie metaal- en keramiekcollectie SCEZ

De Provincie Zeeland verleent de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland een subsidie van maximaal 25.000 euro voor de conservering en restauratie van deelcollecties uit het Zeeuws Archeologisch Depot. Conservering van de metaalcollectie is het meest urgent, maar ook van de keramiekcollectie is bekend dat er voorwerpen geconserveerd en gerestaureerd moeten worden.

Het in stand houden van een provinciaal archeologisch depot is een wettelijke taak van de Provincie.

Subsidie voor voorbereiding bevolkingsdaling Schouwen-Duiveland

De bevolkingssamenstelling verandert de komende jaren in Europa, in Nederland en ook in Zeeland.
De Provincie Zeeland voorziet een daling van het aantal inwoners op Schouwen-Duiveland.
Een bevolkingsdaling hoeft geen probleem te zijn voor de leefbaarheid als de voorzieningen er maar op aangepast worden zodat de leefbaarheid en de economie goed blijven.
Om Schouwen-Duiveland goed voor te bereiden verstrekt de Provincie Zeeland een bijdrage in de vorm van onderzoek uren met een waarde van 59.000 euro en draagt het Rijk ook 75.000 euro bij.
Met deze subsidie van in totaal 134.000 euro voert de gemeente Schouwen-Duiveland het project 'Anticiperen door leren' uit.
Uit dit project komen rapporten, ervaringen en 'lessons learned' die worden gebruikt bij het opstellen van toekomstig beleid in Schouwen-Duiveland en mogelijk in de rest van Zeeland.

In het Omgevingsplan 2012-2018 van de Provincie Zeeland is gesteld dat onder invloed van de veranderende bevolkingssamenstelling een verschuiving plaatsvindt in vraag en aanbod op het gebied van voorzieningen. Voor het behoud van leefbaarheid en economie is het doen van aanpassingen in omvang en kwaliteit van voorzieningen essentieel.

Aanvullende subsidie van GS voor Studie Experience

Op 12 december 2013 vond in de Zeelandhallen in Goes de Studie Experience plaats, een studie- en vakbeurs voor leerlingen en ouders. De Studie Experience brengt leerlingen, studenten, docenten, scholen en instellingen bij elkaar. Het maken van een juiste studiekeuze staat hierbij voorop en het bedrijfsleven kan laten zien wat onze provincie aan werkgelegenheid te bieden heeft. Er zijn diverse pleinen zoals het Vakscholenplein, het Techniekplein, Foodport Zeeland plein en Zorg en Welzijnplein. Daarnaast is de beurs ook de thuishaven voor de provinciale Skills-wedstrijden. Laatstejaars leerlingen van het VMBO laten bij Skills zien wie de beste is in zijn yak. De Studie Experience trok meer bezoekers dan verwacht, namelijk 4.439.

Gedeputeerde Staten (GS) verleenden de organisatie een aanvullende subsidie van 5.150 euro.

Investeren in wetenschap in Zeeland

De Provincie Zeeland ondersteunt het Roosevelt Study Center (RSC) in 2014 met een subsidie van ruim 185.000 euro. Het RSC is een internationaal, wetenschappelijk onderzoeks- en conferentiecentrum. Het neemt een centrale plaats in het vakgebied van de moderne Amerikaanse geschiedenis in Nederland en is een prominente ontmoetingsplaats voor Amerikaanse en Europese onderzoekers. Daarnaast organiseert het RSC lezingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Goed onderwijs en voldoende kennis zijn een belangrijke voorwaarde voor innovatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zeeland. Daarom investeert de Provincie in het RSC.

Hulp voor zieke vogels en zoogdieren

Een kerntaak van de Provincie is dat ze extra aandacht besteedt aan bedreigde dieren.
Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland vangt kwetsbare en bedreigde dieren in de natuur op die gewond, ziek en verzwakt zijn. Ze verzorgen ze, laten ze revalideren en zetten ze dan weer terug in de natuur. Hiervoor ontvangt de stichting 10.000 euro subsidie van de Provincie in 2014. Naast de opvang geeft de stichting voorlichting over de opvang.

Eben-Haezerschool uit Tholen doet ook mee aan verkeersveiligheidsproject Zeeland

Basisscholen in Zeeland geven wekelijks verkeerslessen aan basisschoolkinderen.
Door onder andere het gebruik van verkeersmaterialen en de uitvoering van verkeersactiviteiten kunnen de kinderen veiliger aan het verkeer deelnemen.
De Provincie Zeeland subsidieert initiatieven die de verkeersveiligheid voor basisschoolkinderen vergroot. Uitgangspunt hiervoor is het provinciaal beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020.

De Eben-Haezerschool uit Tholen ontvangt subsidie van de Provincie Zeeland voor de uitvoering van het project ANWB Streetwise.

Zeeuwse inspiratiegids

De Provincie Zeeland ontwikkelt, samen met Stichting Promotie Zeeland Delta een Inspiratiegids en bijbehorende regionale brochures. De gids en de brochures vervangen de brochures die tot voor kort voor bezoekers en toeristen beschikbaar waren bij de VVV's. Na de zomer waren de "oude" brochures op, dus is nu besloten om geheel nieuwe versies te produceren. Uitgangspunt daarbij is "LAND IN ZEE!": Zeeland gelegen in het 'water rondom' waar je ook bent in de provincie. De brochures zijn verkrijgbaar in verschillende talen.

Hoe zien niet-Zeeuwen Zeeland?

Veel regio's in Nederland investeren in de promotie van hun regio om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Zo ook de Provincie Zeeland. Hierbij is de keuze gemaakt om Zeeland te promoten vanuit haar onderscheidend vermogen, namelijk het water rondom oftewel LAND IN ZEE! Om succesvolle acties te ontwikkelen, wil de Provincie Zeeland weten hoe de niet-Zeeuw Zeeland ziet. Vooral de Nederlander, Belg en Duitser. Daarover is slechts beperkte informatie beschikbaar. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) startte in 2013 een onderzoek naar de kracht van regiomerken. Zeeland sluit zich daarbij aan zodat meer informatie beschikbaar komt over het beeld van Zeeland en of dit vergelijkbaar is met andere regio's.
De Provincie investeert 10.000 euro in deelname aan het onderzoek.

Eén miljoen voor woningverbetering

Particulieren die hun woning willen verbeteren, kunnen een lening aanvragen bij hun gemeente. In totaal stelt de Provincie daarvoor 1 miljoen euro beschikbaar. De voorwaarden van de regeling worden nu vastgelegd in een overeenkomst tussen de Provincie Zeeland en de Stichting Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Met het bedrag kunnen goedkope leningen (1%) worden verstrekt voor het opknappen van oude woningen (van vóór 1970) met een WOZ-waarde beneden de 170.000 euro. Het aanvragen van een lening is mogelijk zodra gemeenten de verordening hebben vastgesteld.

Jaarlijkse subsidie voor Zeeuws Museum

Het Zeeuws Museum ontvangt uit het provinciaal cultuurbeleid, onderdeel museumbeleid, jaarlijks een provinciale subsidie. In 2014 is dit een bijdrage van 2.781.083 euro. Het Zeeuws Museum draagt hiermee zorg voor de collectie, tenminste twee wisseltentoonstellingen in 2014 en stelt Zeeuwse onderwijs educatieprogramma's op en voert ze uit.

Provincie Zeeland verleent 144.800 euro subsidie aan CZW bureau in 2014

Het College Zorg en Welzijn (CZW) bureau voert een aantal taken uit voor de gezamenlijke voorbereiding op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de Zeeuwse gemeenten. De Provincie Zeeland verleent voor 2014 een subsidie van 144.800 euro.
Dit is minder dan de subsidie die in 2013 is toegekend en wat voor 2014 door het CZW bureau wordt gevraagd. De reden hiervoor is dat de Provincie Zeeland als gevolg van de kerntakendiscussie de jaarlijkse subsidie stapsgewijs verlaagt.

Voor het College Zorg en Welzijn, een bestuurlijk overleg van de dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie, wordt via het CZW bureau de beleidsvoorbereiding en -uitvoering vorm gegeven, op verschillende beleidsterreinen.

Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel voor Irisschool Terneuzen

Basisscholen in Zeeland geven wekelijks verkeerslessen. Mede dankzij de aanschaf van verkeersmaterialen en het uitvoeren van verkeersactiviteiten kunnen kinderen veiliger aan het verkeer deelnemen. De Provincie Zeeland subsidieert initiatieven die de verkeersveiligheid vergroot.
Uitgangspunt hiervoor is het provinciaal beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020. De lrisschool uit Terneuzen ontvangt subsidie voor het behalen van het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel (ZVL). Dit keurmerk toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Provincie subsidieert snelheidsinformatiedisplays Hulst

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 5.125 euro voor de aanschaf van twee snelheidsinformatiedisplays door de gemeente Hulst. Deze displays zorgen ervoor dat automobilisten snelheid verminderen zodat iedereen veiliger kan deelnemen aan het verkeer. Dit is een maatregel die past binnen het provinciaal beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010 - 2020.

Culturele activiteiten voor scholieren

Welzijnszorg Oosterschelderegio ontvangt ruim 41.000 euro voor cultuuractiviteiten voor scholieren van de basisscholen en middelbare scholen in de Oosterschelderegio. Vanuit het Centrum voor Kunst- en Cultuureducatie worden de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs ondersteund bij cultuureducatieve activiteiten op school. De scholen worden op deze manier geholpen om cultuureducatie een vast onderdeel binnen de lessen te laten zijn.

Subsidie 2014 en 2015 Vereniging Zeeuwse Musea

De Vereniging van Zeeuwse Musea ontvangt in 2014 en 2015 een provinciale subsidie van 5.000 euro. Met deze subsidie wordt jaarlijks de Museumfolder van alle Zeeuwse musea gerealiseerd. De vereniging zorgt tevens voor gezamenlijke website van de Zeeuwse musea: www.zeelandmuseumland.nl

120.000 euro voor starterswoningen Kapelle

In 2009 heeft de Provincie een stimuleringsregeling voor starterswoningen in het leven geroepen. In deze regeling werd voor de bouw van een nieuwe starterswoning een subsidie van maximaal 10.000 euro gegeven. Met deze regeling zijn 25 nieuwe starterswoningen gebouwd. Het Iaatste en grootste project is "De Veilingmeester" in Kapelle, waar twaalf woningen met deze regeling gesubsidieerd zijn.
De regeling is inmiddels beëindigd omdat er in de bestaande bouw voldoende betaalbaar aanbod is voor starters.

Subsidie voor dertig extra pleegzorgplaatsen

De Provincie Zeeland stelt eenmalig 100.000 euro extra beschikbaar aan Juvent ten behoeve van de uitvoering van pleegzorg in 2012. In dat jaar heeft Juvent dertig extra pleegzorgplaatsen gerealiseerd. Daardoor zijn wachtlijsten voorkomen. Ook voor 2013 en 2014 krijgt Juvent eenmalig 100.000 euro extra voor de pleegzorg.

WK onderwaterfotografie 2015 in Zeeland

De Zeeuwse onderwaterwereld is uniek voor Noord-West Europa. De voedselrijke deltawateren herbergen een uniek en gevarieerd, kleurrijk onderwaterleven en zijn daarom al jarenlang populair bij duikers. Reden genoeg om het wereldkampioenschap onderwaterfotografie naar Zeeland te halen. Met het wereldkampioenschap wil de Provincie Zeeland het unieke van duiken in Zeeland (inter)nationaal nog meer onder de aandacht brengen en de wereld de verrassend mooie onderwaterwereld laten zien. Om de economische potentie hiervan verder te ontwikkelen is vanuit het 'Masterplan Onderwatersport Zeeland' gestart om de benodigde basisinfrastructuur, het aanbod en de veiligheid te verbeteren. Daarvoor verleent de Provincie een subsidie van 75.000 euro.

Digitaal spel moet scholieren bewust maken van effecten bevolkingsontwikkeling

De Provincie Zeeland verleent Uwnieuwetoekomst een subsidie van 5.000 euro voor de Ecopolicy game. Dit digitale spel is bedoeld om scholieren in het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen bewust te maken van de effecten van bevolkingsontwikkeling. Uwnieuwetoekomst is een initiatief van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, het bedrijfsleven en instellingen in Zeeuws-Vlaanderen om de regio op de kaart te zetten.

Deze subsidie past binnen het provinciaal Interim Beleid Leefbaarheid, Sociaal Maatschappelijke Factoren. Ook geeft het mede uitvoering aan het convenant bevolkingsontwikkeling 'Koersvast voor Zeeland'.

Ontwikkeling racefietsroutes op LAND IN ZEE!

Actieve buitenrecreatie is razend populairder geworden en dat biedt kansen voor Zeeland als toeristische bestemming. Door onze ligging op LAND IN ZEE! biedt Zeeland een uniek decor voor verschillende buitensporters zoals duikers, racefietsers en kitesurfers. Grote succesvolle evenementen zoals de Ride for the Roses, de Zeeuwse Kustmarathon en DAM7 zijn hiervan het bewijs. Actieve recreatie vormt een interessant potentieel voor Zeeland toeristische seizoenverlenging. Buitensporters geven immers niet om een beetje meer wind of een drup regen, maar zoeken juist die uitdaging die Zeeland dan biedt.
Als een van de speerpunten ontwikkelen we daarom met het Routeburo Zeeland, ROVZ en SportZeeland Zeeuwse wielerroutes. Elke Nederlander kent het en Zeeuwen zijn er door gevormd: de wind lijkt hier altijd verkeerd te staan. Vervelend voor schoolkinderen met zware boekentassen, maar een uitdaging voor de fanatiekere fietser! Je uitleven met de wind, van eiland naar eiland: racen over LANDinZEE!

Geen preventief toezicht nodig op de dertien gemeenten

Gedeputeerde Staten zien financieel toe op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks moet voor 1 januari van het begrotingsjaar worden vastgesteld of een gemeente al dan niet onder preventief toezicht moet worden geplaatst. Omdat de begrotingen 2014 sluitend zijn, is er geen reden voor het instellen van preventief toezicht op de dertien gemeenten. In 2014 zullen er door de nieuw gekozen raden wel maatregelen getroffen moeten worden omdat de meeste meerjarenbegrotingen 2015-2017 nog niet sluitend zijn.

12-Dagenregeling voor Scheepswerf Reimerswaal

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten een omgevingsvergunning aan Scheepswerf Reimerswaal te verlenen voor een zogenaamde 12-dagenregeling. Dat houdt in dat maximaal twaalf dagen per jaar meer geluid mag worden geproduceerd als gevolg van werkzaamheden op de scheepswerf dan in de huidige vergunning is toegestaan. Het geluidsniveau op deze twaalf dagen is aan een maximum gekoppeld en dient vooraf gemeld te worden.

Dienstverleningsovereenkomst de Provincie Zeeland- RUD Zeeland

De provincie Zeeland neemt samen met de Zeeuwse gemeenten en het waterschap deel aan een gemeenschappelijke regeling. In deze gemeenschappelijke regeling zullen alle milieu gerelateerde taken waarvoor de provincie bevoegd gezag is worden uitgevoerd. Op 1 januari 2014 gaat deze gemeenschappelijke regeling van start. Om ook daadwerkelijk te kunnen beginnen moeten een aantal documenten worden vastgesteld. Een daarvan is een dienstverleningsovereenkomst waarin de afspraken/verantwoordelijkheden over en weer zijn vastgesteld.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 januari 2014.

Een greep uit de agenda: 

Woensdag 8 januari 2014:

Commissaris van de Koning (CdK) heeft een kennismakingsbezoek bij CZAV (Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging).
Ook gaat hij die dag naar de installatie van de CdK Jaap Smit van Zuid-Holland.

Ben de Reu spreekt tijdens het “Onderwijscongres Focus op de Toekomst” in het Scheldetheater in Terneuzen

Donderdag 9 januari 2014:

CdK Han Polman gaat naar de nieuwjaarsreceptie van de BNMO (Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers) in de Vroone in Kapelle.

Vrijdag 10 januari 2014:

CdK Han Polman opent de nieuwjaarsbijeenkomst van de Provincie.

Zaterdag 11 januari 2014:

CdK Han Polman gaat naar de oratie van Dr. Arjan van Dixhoorn in de Burgerzaal in Middelburg.