Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2014 - 2018 gewijzigd

Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten het ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland’ vast. In dit programma zijn de investeringen in de provinciale wegen opgenomen. Doel is de bereikbaarheid, leefbaarheid en vooral de verkeersveiligheid in Zeeland te verbeteren. Als gevolg van hogere kosten en wijzigingen in de planning van enkele projecten, is het nodig het programma te wijzigen. Belangrijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld het uitstel met één jaar van de Recreatieverdeelweg bij Scharendijke, hogere kosten voor het fietspad bij Oud Vossemeer en een extra veiligheidsvoorziening voor fietsers bij Kapellebrug.

Gefaseerde financiering inrichting Duinzoom

Het beschikbare budget voor de financiering voor de inrichting van het natuurgebied Duinzoom in Schouwen-West wordt gefaseerd ingezet. In 2014 is er 620.000 euro beschikbaar en in 2015 833.000 euro. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied.

Mandaat Zeepeduinen tijdens zomerreces

Vanwege het zomerreces van Gedeputeerde Staten wordt het afdelingshoofd van de Afdeling Water, Bodem en Natuur gemandateerd voor het afhandelen van zaken die zijn gerelateerd aan de uitvoering van het project Zeepeduinen.

Vrijgekomen EU-budget wordt ingezet voor project Zwaakse Weel

Vanwege de lagere vaststelling van eerder toegekende beschikkingen binnen het EU- Plattelandsontwikkeling programma (POP-2) is er een beperkt EU-budget vrijgevallen. Hiermee kan nog een project in Zeeland worden gerealiseerd. Het geld wordt ingezet voor het natuurherstelproject Zwaakse Weel ten zuiden van ’s-Gravenpolder. Het streefbeeld voor het hele Zwaakse Weelgebied bestaat uit een halfopen landschap waarin op de natte plekken natte graslanden, wilgenbosjes en rietruigten elkaar afwisselen. Op de hogere gronden ontstaat een mozaïek van bloemrijk grasland en struweel. De herkenbaarheid van de kreek in het landschap wordt daarmee vergroot. Het project past in het programma en wordt met autonoom budget én met EU- POP-2 budget (32.100 euro) gefinancierd.

Provincie stimuleert agrarische sector in Zeeuws-Vlaanderen

In de provincie Gelderland is een project met POP-2 geld niet gerealiseerd. Het beschikbare geld uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling komt vrij voor Zeeland, omdat ze snel inspeelde op deze kansrijke situatie. De Provincie Zeeland besteed dit geld aan zes projecten waarbij energie opnieuw te gebruiken is (hernieuwbare energie). Het betreft de plaatsing van zonnepanelen bij zes agrarische bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen. Het betreft een subsidie van maximaal 302.795 euro.

RUD-Zeeland krijgt extra geld van Provincie

De RUD-Zeeland (Regionale Uitvoeringsdienst) krijgt extra geld van de Provincie voor activiteiten in Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat om 67.000 euro voor de bodemsanering van de Kanaalpolder en 44.000 euro voor externe veiligheid waarvoor de RUD-Zeeland de werkzaamheden kan uitvoeren.

9e wijziging begroting Provincie Zeeland 2014

In de 9e begrotingswijziging zijn een aantal financiële aanpassingen doorgevoerd. Dit zijn:

  • Nieuwe herverdeling van apparaats- en overheadkosten ter voorbereiding op de begroting 2015
  • Gewijzigde raming van lasten en baten vanuit de meicirculaire van de Provinciefondsuitkering
  • Een extra bijdrage via het Provinciefonds voor de Green Deal Zeeland
  • Reductie formatie binnen werkveld Services vanwege de totstandkoming van de RUD Zeeland
  • Wijziging lasten en baten met betrekking tot Waterdunen rode zone als gevolg van de nieuwe GREX 2014
  • Aanpassing bestedingsplan Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer (BDU) 2014

Verruiming subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

De subsidieregeling "Asbest eraf, Zonnepanelen erop" is verruimd. Naast hogere subsidiebedragen, verlaging van de minimaal te saneren vierkante meters asbestoppervlak en verlaging van de capaciteit van de verplichte zonnepanelen, is ook de doelgroep verruimd tot particulieren met voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. 

Subsidie voor natuurmonitoring

Gedeputeerde Staten verlenen twee subsidies in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Stichting Het Zeeuwse Landschap ontvangt 244.525 euro. Vereniging Natuurmonumenten krijgt een subsidie van 53.939 euro. Deze bedragen worden verdeeld over de jaren 2014 tot en met 2016. Beide organisaties moeten deze subsidie inzetten voor het bewaken van de flora en fauna in de Zeeuwse natuurgebieden die zij beheren.

Opbrengst na kavelruil wordt ingezet voor natuurontwikkeling Yerseke Moer

Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft na een kavelruil in West Zeeuws-Vlaanderen een positief saldo. Gedeputeerde Staten verzoeken de Stichting om dit extra geld te investeren in de Yerseke Moer in Zuid-Beveland. Vanwege een eerder verkregen natuursubsidie moet dit positieve saldo worden ingezet voor natuurontwikkeling elders.

GS stellen budget vast voor uitvoering herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden

Gedeputeerde Staten hebben budget vastgesteld voor het uitvoeren van herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden voor de periode 2014 tot en met 2019. Het betreft 12.212.550 euro rijksbudget dat via het decentralisatieakkoord aan de Provincie Zeeland is toebedeeld. Door uitvoering van de maatregelen worden milieuproblemen in de Natura 2000-gebieden opgelost en wordt tevens ontwikkelingsruimte gecreëerd voor bedrijven met stikstofbelasting voor de periode 2014 tot en met 2019.

Bezwaar tegen subsidie voor project Landfront Vlissingen

De Stichting Bunkerbehoud heeft bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de subsidie voor het project Landfront Vlissingen. Voor het totale project is in 2011 door de Provincie een subsidie verleend van maximaal 34.000 euro. Op 17 februari 2014 is de subsidie gewijzigd vastgesteld op het bedrag van 31.281 euro. De Stichting is hier tegen in bezwaar gegaan. Naar aanleiding van aanvullende informatie die in de bezwaarprocedure aan de orde is gekomen hebben Gedeputeerde Staten besloten om toch de totale toegekende subsidie van 34.000 euro uit te betalen.

Afwijzing subsidieverzoek voor bijdrage aan cd-productie

Gedeputeerde Staten hebben het verzoek van Zefir Records voor een bijdrage aan de realisatie van een cd-productie met violist Matthieu van Bellen afgewezen. Er is sinds 2013 geen budget meer voor incidentele cultuursubsidies.

GS dienen zienswijze in tegen Nb-wet Garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden

Gedeputeerde Staten (GS) dienen een zienswijze in tegen de vergunningaanvraag van 94 garnalenvissers voor de Natura2000-gebieden Waddenzee, Noordzee kustzone, Oosterschelde, Westerschelde, Voordelta en Vlakte van de Raan. Natura2000 gebieden zijn kwetsbaar en uit de deels ontbrekende onderbouwing blijkt niet dat er geen sprake is van significant negatieve effecten. Daarom vraagt het college van GS aan het Ministerie van Economische Zaken om de vergunningaanvraag te weigeren. GS vragen verder de volgende afwegingen mee te nemen:

  • In de Oosterschelde wordt de beperkte draagkracht van het systeem een steeds groter probleem. Het ministerie stelde inmiddels op het beheerplan Oosterschelde een 'Sense of urgency' in;
  • Uit onderzoek, dat Is uitgevoerd In het kader van de evaluatie ven het eerste Natura2000-beheerplan Voordelta (Oostveen, 2012), bleek dat de kwaliteit van het habitattype 'permanent overstroomde zandbanken (H110B) mogelijk negatief wordt beïnvloed door de garnalenvisserij met boomkor en klossenpees. In het kader van de Natuurcompensatie Voordelta vindt nader onderzoek plaats naar deze effecten.

Formatiereductie Services vanwege oprichting de RUD Zeeland

De Ondernemingsraad (OR) heeft positief geadviseerd op het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om de formatie binnen het werkveld Services te reduceren vanwege de totstandkoming van de RUD Zeeland per 1 januari 2014. Dit onder de voorwaarden dat de OR tijdig op de hoogte wordt gebracht wanneer het resterende te bezuinigen bedrag gerealiseerd wordt door een extra formatiereductie en dat het adviesrecht hierover blijft gehandhaafd.

Actieplan digitale agenda

Uit onderzoek naar digitale ontwikkelingen in Zeeland blijkt dat 12.000 adressen geen toekomstbestendige breedband aansluiting hebben. De Provincie wil krachten bundelen aan de vraagzijde, om te komen tot technische en financieel haalbare breedbandoplossingen voor het platteland. Dat staat in de Digitale Agenda voor Zeeland: een actieplan voor de komende twaalf maanden. Een eerste pilotproject is onlangs gestart in de gemeente Sluis. Hier onderzoekt de Provincie of de aanleg van snel internet, via glasvezel of draadloze verbindingen mogelijk is als ondernemers en particulieren samenwerken en hun vraag bundelen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 augustus 2014.

Een greep uit de agenda: 

7 juli 2014

Ben de Reu bracht een bedrijfsbezoek aan Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. in 's-Heer Arendskerke.

8 juli 2014

Alle GS-leden leggen op dinsdag 8 juli en woensdag 9 juli regiobezoeken af op Walcheren en de Bevelanden.

9 juli 2014

Carla Schönknecht opent de masterclass Zeeland van Bouwend Nederland in het provinciehuis in Middelburg.

Ben de Reu brengt met de sponsors van de Tour de France 2015 een bezoek aan de 5e etappe van de Tour de France 2014.

11 juli 2014

Ben de Reu en Carla Schönknecht nemen deel aan de Statendoedag.

12 juli 2014

Carla Schönknecht trapt het Holland Beach Soccer Event af aan de strandovergang Brouwersdam 2 in Scharendijke.

5 augustus 2014

CdK Han Polman reikt de prijs uit aan de winnaar van de ringrijwedstrijd bij Kaasboerderij Schellach.

6 augustus 2014

CdK is aanwezig bij de première van de Homerische Rockopera O die zee bij Fort Rammekens in Ritthem (Vlissingen).