Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Akoestisch Inrichtingsplan Industrieterrein Vlissingen-Oost vastgesteld

Gedeputeerde Staten stellen het akoestisch Inrichtingsplan Industrieterrein Vlissingen-Oost 2014 vast. Het plan heeft ter inzage gelegen van 16 juli tot en met 27 augustus 2014. Het akoestisch Inrichtingsplan is onderdeel van de "Beleidsregel zonebeheersysteem Industrieterrein Vlissingen-Oost 2008 Provincie Zeeland" en regelt de feitelijke verdeling van de geluidsruimte op het industrieterrein.

Zeeuwse vlasverwerkers blij met tijdelijke grond

Het afgelopen jaar hebben Provincie, Dienst Landelijk Gebied en Bureau Beheer Landbouwgronden 100 hectare landbouwgrond tijdelijk verpacht aan vlastelers. Vlas is een product dat prima past in het Zeeuwse landschap. Het ziet er mooi uit en heeft tal van toepassingsmogelijkheden. Daarom wil het College de vlasteelt stimuleren. Een belangrijke conclusie van de pilot is dat de Zeeuwse vlasverwerkers hierdoor hun areaal en vlasverwerking op peil konden houden in een economisch lastige periode. Daarnaast zijn er positieve neveneffecten te vermelden: de pilot heeft de samenwerking tussen overheden versterkt. Het afgelopen jaar hebben ook Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf gronden beschikbaar gesteld. De Zeeuwse aanpak heeft landelijke aandacht gekregen, onder andere in de brochure 'Rijksgronden tijdelijk en anders benutten'.

Startsubsidie voor Vereniging voor Vlas en hennep.nl

De vlas- en hennepsector heeft na het opheffen van het Productschap Akkerbouw besloten een nieuwe vereniging op te richten: Vlas en hennep.nl. Deze richt zich op de telers en verwerkers van vlas en hennep en op zaaizaadbedrijven die in de sector actief zijn met als activiteiten belangenbehartiging, collectief onderzoek en promotie. Als waardering voor het initiatief en vanwege de aansluiting bij het provinciale beleid subsidieert de Provincie een deel van de opstartkosten, met een bedrag van 2500 euro.

Nieuw regeling voor nadeelcompensatie bij verleggen van kabels en leidingen

Bij de aanleg van een nieuwe weg of ander infrastructureel project worden vaak kabels en leidingen omgelegd. Zo is recent nog 1.600 meter gasleiding verlegd voor de verdubbeling van de Sloeweg. Het verleggen van kabels en leidingen kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen voor beheerders van leidingen, met als gevolg een verzoek tot nadeelcompensatie. De huidige afspraken hierover dateren van begin jaren 90 en voldoen niet meer. Daarom heeft het College een nieuwe regeling vastgesteld.

Nieuwe Zeeuwse Zilte Kansen

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten een subsidie van 107.925 euro toe te kennen aan het project Nieuwe Zeeuwse Zilte Kansen.
Het project, dat in samenwerking met onderzoekers, ondernemers en overheden wordt uitgevoerd, heeft als doel om enerzijds traditionele landbouwgewassen onder zilte omstandigheden te telen (hetgeen Ieidt tot nieuwe marktkansen vanwege de smaakverandering) en anderzijds nieuwe zilte, maritieme gewassen in productie te brengen. Het project speelt daarmee in op de voorziene toenemende verzilting en op economische kansen voor Zeeuwse ondernemers.

Nieuwe Zeeuwse oester

Het bedrijf Renart Boulon BV uit Kamperland legt zich toe op het affineren van oesters. Hierbij worden oesters van de beste kweekpercelen in Zeeland geselecteerd en met behulp van zuiver bronwater en speciale algen in bassins opgekweekt tot een Zeeuws topproduct. De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 9.000 euro voor de ontwikkeling van een marketingstrategie voor de introductie van deze nieuwe Zeeuwse oester. De productie en promotie van Zeeuwse Zilte Zaligheden past binnen de Economische Agenda 2013-2015

Geen subsidie voor Stichting Havendagen Terneuzen

Stichting Havendagen Terneuzen vraagt subsidie aan voor het uitnodigen van zeil- en binnenvaartschepen die behoren tot het cultureel erfgoed. Vanuit zowel cultuurbeleid als Vrijetijdseconomie is geen budget beschikbaar om dergelijke activiteiten te subsidiëren. Het verzoek van de stichting voor het realiseren van de nautische activiteiten tijdens de Havendagen 2015 wordt daarom niet gehonoreerd.

Spoedlocatielijst Zeeland 2014 verontreinigde bodemlocaties

Gedeputeerde Staten hebben in het kader van het Convenant "Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties" een geactualiseerde lijst vastgesteld van locaties met bodemverontreiniging die humane, verspreidings- of ecologische risico's met zich mee brengen: de Spoedlocatielijst Zeeland 2014.

Bezwaarschrift Bouwfonds Ontwikkeling B.V.

Gedeputeerde Staten ontvingen een bezwaarschrift van Bouwfonds Ontwikkeling B.V. tegen hun besluit van 2 juli 2014 waarin werd bepaald dat de bodemverontreiniging op de locatie Postweg ongenummerd Tholen niet-ernstig is. Op advies van de adviescommissie bezwaarschriften verklaren Gedeputeerde Staten de bezwaren niet-ontvankelijk. De commissie adviseert dit, omdat Bouwfonds Ontwikkeling B.V. alleen door middel van privaatrechtelijke overeenkomsten een indirect belang heeft bij het genomen besluit. Zij zijn dus geen rechtstreeks belanghebbende.

12.500 euro voor cruise toerisme

Stichting Zeeland Cruise Toerisme zet zich in om de kansen die cruise toerisme heeft beter te benutten. Ze doet dit door de krachten te bundelen voor een nauwere samenwerking tussen partijen en gerichte promotie. De subsidie is voor het opstellen van een businessplan hiervoor.

Budgetsubsidies Klaverblad Zeeland 2012 en 2013 vastgesteld

Gedeputeerde Staten stellen de budgetsubsidies over de jaren 2012 voor Klaverblad Zeeland vast op de maximaal toegezegde subsidies van 1.490.700 euro en 1.436.670 euro.

Subsidieverzoek Koninklijke Harmonie Sint Cecilia afgewezen

De Provincie Zeeland heeft het verzoek van Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Kloosterzande voor een bijdrage aan de realisatie van de extra activiteiten in het kader van hun 150 jarig jubileum afgewezen. Er is sinds 2013 geen budget meer voor incidentele cultuursubsidies.

Subsidieverzoek stichting Meirock afgewezen

De Provincie Zeeland heeft het verzoek van stichting Meirock voor een bijdrage aan de realisatie van Meirock 2015 afgewezen. Er is sinds 2013 geen budget meer voor incidentele cultuursubsidies.

Subsidie stichting Foodport

Stichting Foodport heeft een subsidie ontvangen voor de opstart van de Foodport Academy. Het project is gerealiseerd en daarom heeft de Stichting een verantwoording ingediend. De subsidie wordt vastgesteld op 37.133,36 euro.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 16 december 2014.

Een greep uit de agenda: 

11 december

Ben de Reu overhandigt Emergo prijs in CineCity Vlissingen

12 december

Carla Schonkecht neemt deel aan actie Koken voor kerken Sint-Baafskerk in Aardenburg