Vergadering Gedeputeerde Staten van 7 september 2021

7 september 2021
09:15
Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 7 september: bijgewerkt 9 september 2021

College besluit tot continuering Overleg Zeeuwse Overheden

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) is over het algemeen tevreden over het functioneren van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Het OZO is een bestuurlijk samenwerkingsverband waarin alle vijftien Zeeuwse overheden vertegenwoordigd zijn. Interbestuurlijke samenwerking wordt alleen maar belangrijker en daarom hebben GS besloten in te stemmen met de voortzetting van het OZO.

Dinsdag 7 september 2021

Het ontwerp van de Zeeuwse Omgevingsverordening is vastgesteld

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft de tekst voor het ontwerp van de Zeeuwse Omgevingsverordening vastgesteld. De Omgevingsverordening bevat regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving en instructieregels voor overheden met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De verordening is ondersteunend aan de eerder vastgestelde ontwerp-Zeeuwse Omgevingsvisie. Bij de Omgevingsverordening hoort een delegatiebesluit waarin Provinciale Staten een aantal bevoegdheden voor het wijzigen van de verordening delegeren aan GS. Verder zijn regels voor nautisch beheer uit de huidige omgevingsverordening opgenomen in een losse ontwerpverordening Nautisch beheer. De ontwerp-Zeeuwse Omgevingsverordening ligt, samen met de ontwerpverordening Nautisch beheer en het ontwerp-Delegatiebesluit, vanaf 8 september tot en met 19 oktober 2021 ter inzage. Er is gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Meer informatie hierover staat op www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/nu-ter-inzage. Ook zijn hier de betreffende documenten te downloaden.

GS besluiten over vorm publicatie ontwerp-Zeeuwse Omgevingsverordening

Gedeputeerde Staten hebben besloten de ontwerp-Zeeuwse Omgevingsverordening voor de terinzagelegging te publiceren als een pdf-bestand en daarnaast te blijven werken aan publicatie via het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, voorzien op 1 juli 2022, zal de definitieve Zeeuwse Omgevingsverordening ook via het DSO gepubliceerd worden. Door het ontwerp op deze manier te publiceren, krijgt iedereen nu al de mogelijkheid om te zien hoe dit er straks uit komt te zien. Meer informatie hierover staat op www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/nu-ter-inzage

Huisvesting statushouders en opvang

Het Rijk heeft op 24 augustus 2021 een brief gestuurd aan de commissarissen van de Koning, de colleges van Gedeputeerde Staten (GS) en burgemeesters en wethouders. In deze brief wordt verzocht per direct actie te ondernemen voor extra opvang en huisvesting inzake asiel. GS hebben deze brief ter kennisgeving doorgestuurd aan Provinciale Staten.

Provincie stuurt brief aan minister over PFAS in Westerschelde

De Provincie Zeeland heeft een brief gestuurd aan demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van de problematiek rondom PFAS en mogelijk illegale lozing van het bedrijf 3M in België. De ernst en de gevolgen van deze verontreiniging zijn niet duidelijk. Ook wordt er niet gecommuniceerd door de bevoegde gezagen. Door het versturen van de brief wil de Provincie meer duidelijkheid krijgen. Tegelijkertijd blijft de Provincie in het informatieoverleg aandringen op het krijgen van antwoorden op de gestelde vragen. Op die manier hoopt de Provincie inwoners van Zeeland beter te kunnen informeren over de problematiek rondom PFAS in de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen.

Rapportage Erfgoedmonitor Zeeland

Gedeputeerde Staten verlenen opdracht aan Fenicks BV voor het opstellen van een rapportage gebaseerd op de actualisaties van de fysieke staat van rijksmonumenten die dit bureau in de periode 2018-2021 heeft uitgevoerd. Dit biedt een overzicht van de staat van de rijksmonumentale niet-woonhuizen in onze provincie. Het document schetst trends en te verwachten ontwikkelingen en kan beleidsmakers en bestuurders handvatten bieden voor het monitoren en ontwikkelen van beleid.

GS stellen reactie op Waterschapsbeheerprogramma vast

Gedeputeerde Staten (GS) hebben onlangs kennisgenomen van het waterschapsbeheerprogramma en kunnen constateren dat de ambities en intenties van dit programma in het verlengde liggen van de uitgangspunten uit de provinciale omgevingsverordening. De verdere prioritering van de ambities uit het waterschapsprogramma krijgt nader vorm via de jaarlijkse begroting van het waterschap. GS hebben in hun reactie op het programma kenbaar gemaakt graag bij deze verdere prioritering betrokken te willen worden.

Toepassing coronarichtlijnen bij interne en externe evenementen van Provincie Zeeland

Bij interne en externe evenementen, georganiseerd door de Provincie Zeeland, is het uitgangspunt altijd de richtlijnen te volgen vanuit RIVM/Rijksoverheid voor wat betreft het organiseren en deelnemen aan evenementen, bijeenkomsten of samenzijn. Als deze aanwijzingen wijzigen, verandert de werkwijze van de Provincie Zeeland mee.

GS verlenen subsidie aan IMC Weekendschool

Stichting IMC Weekendschool ontvangt in het schooljaar 2021-2022 € 14.800 subsidie voor lessen (buiten het reguliere curriculum om) op het gebied van beroepsoriëntatie voor leerlingen van Zeeuwse basisscholen met een achterstandsscore. Het betreft de St. Jozefschool en de Ravenstein in de gemeente Vlissingen en de Wilgenhof in Middelburg. Op deze scholen krijgen de leerlingen van de groepen 7 en 8 elke week, twee jaar lang onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten die de leerlingen meenemen in hun beroepswereld van de journalistiek, geneeskunde, recht, wetenschap, beeldende kunst enzovoort. De nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren, onder meer door excursies naar bedrijven en instellingen. De leerlingen leren op een positieve manier de wereld te ontdekken. Een wereld waarmee ze anders niet snel in aanraking komen. Leerlingen ervaren wat later allemaal mogelijk is, waar ze goed in zijn en wat bij ze past.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 september 2021.

Een greep uit de agenda van:

8 september 2021

Harry van der Maas brengt vanwege De Week van de Verkeersveiligheid een bezoek aan de bedrijven Kloosterman b.v. in Kapelle en Harthoorn b.v. in Vlissingen. Ook ondertekent hij de MONO-belofte, waarmee de Provincie Zeeland uitspreekt zich in te zetten om MONO-rijden onder medewerkers te bevorderen. Verder reikt hij samen met voorzitter VZG Marga Vermue en directeur van het Oranje Fonds Sandra Jetten, namens het Zeeuws Heldenfonds, een cheque uit aan maatschappelijk initiatief De Speelkrael/Zorgkrael in Scherpenisse.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan het Zeeuws Archief in Middelburg.

9 september 2021

Jo-Annes de Bat opent het Interreg project DOEN voor energiemakelaars in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Ook is hij aanwezig bij de herkenningssessie van de Economische Agenda in het Waterschapskantoor in Middelburg.

10 september 2021

Jo-Annes de Bat brengt een bezoek aan akkerbouwbedrijf De Wilde in Sint-Annaland.

 Anita Pijpelink en Han Polman wonen het openingsgala Film by the Sea bij in Vlissingen.

11 september 2021

Han Polman woont de ledenvergadering van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers bij in Nieuwdorp.

12 september 2021      

Anita Pijpelink neemt deel aan het symposium ‘Van stikstof en spijs’ in Groede.