Goed onderwijs en voldoende kennis zijn belangrijk voor innovatie en het vestigingsklimaat. Het onderwijs- en kennisaanbod moet goed aansluiten op de vraag vanuit het (Zeeuwse) bedrijfsleven.

Campus Zeeland!

Campus Zeeland! richt zich op het versterken en innoveren van de Zeeuwse economische sectoren en thema’s door ze te verbinden met het hoger- en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Onderdeel is het in stand houden/versterken van een goede onderwijs- en kennisinfrastructuur die kwalitatief én kwantitatief goed aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven. Naast de versterking van de Zeeuwse economische structuur wordt ook het vestigingsklimaat versterkt.

Het realiseren van Campus Zeeland! vraagt intensieve samenwerking tussen Zeeuwse kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven. De Provincie Zeeland is één van de betrokken overheidspartijen die zich sterk maakt voor de versterking van de Zeeuwse kennisinfrastructuur gerelateerd aan de Zeeuwse economische sectoren en thema’s.

Een Joint Research Centre is een beoogd resultaat van Campus Zeeland!
Het centrum vormt de verbinding tussen de drie clusters van de Zuidwestelijke Delta: Deltatechnology, Water & Energie en Biobased Economy. Hierbij gaan we in Zeeland uit van de ‘living lab’ gedachte: het vinden van oplossingen voor de problemen die in onze Delta spelen als voorbeeld voor toepassingen elders in de wereld. Denk aan opgaven rond klimaatverandering, energietransitie, grondstoffen schaarste en waterveiligheid en benutten zoet- zout omgevingen.

In 2017 -2018 wordt het fundament gelegd door investeringen in gebouwen, faciliteiten en de opstart van onderzoeks- en onderwijsprogramma’s.
HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt (UCR) zijn trekker van dit project.

Werk maken van kennis

Dockwize (voorheen Kenniswerf/DOK41) in Vlissingen is de kennis- en innovatiehotspot van Zeeland. Binnen het bedrijvenpark werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid samen, delen kennis en ervaringen. Starters met creatieve en vernieuwende ideeën kunnen terecht bij Dockwize. Dockwize stimuleert en faciliteert (startende) ondernemers, onder meer met financieringsmogelijkheden en netwerk- en themabijeenkomsten. De afgelopen jaren zijn er meer dan 350 arbeidsplaatsen, ruim honderd nieuwe onderzoeksprojecten en 20 nieuwe bedrijven gekomen. Er zijn 2.500 medewerkers werkzaam. De Provincie Zeeland subsidieert Dockwize.

HZ Nexus

Op de Kenniswerf is ook de HZ Nexus te vinden. De HZ Nexus is ontstaan om HZ University of Applied Sciences te ondersteunen in de belangrijke ‘derde missie’. De drie missies van de HZ zijn onderwijs, onderzoek en valorisatie. Valorisatie houdt in dat kennis uit het onderwijs en onderzoek ten goede komt aan de maatschappij. De economische ontwikkeling in de regio wordt zo gestimuleerd.

Centrum voor Onderwijs Excellentie

Onder verantwoordelijkheid van de University College Roosevelt (UCR) is het Centrum voor onderwijsexcellentie opgezet. Met het realiseren van dit centrum, als onderdeel van UCR, is sprake van enerzijds het inrichten van een Zeeuwse structuur voor kennisontwikkeling en kennisdeling, en anderzijds van de vestiging van een topinstituut.

Wetenschappelijke Raad Zeeland

De Wetenschappelijke Raad Zeeland (WRZ) is op initiatief van de Provincie Zeeland ingesteld om onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen te brengen. De Raad geeft de Provincie gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die voor Zeeland van belang zijn. Ook stelt het zijn expertise waar nodig beschikbaar. De WRZ bracht het rapport De Slimme Kracht van Zeeland uit. Daarin staat dat Zeeland meer haar best moet doen om kennisinstellingen in contact te brengen met het bedrijfsleven om kennis in de provincie te vergroten. Als wetenschap, onderwijs en nog beter samenwerken zullen hoger opgeleiden in de toekomst in Zeeland blijven.

Contact

Margriet van Groeningen
+31 118 631423
mjhm.v.groeningen@zeeland.nl