Samenwerking over de grens met Smart Delta Resources

Smart Delta Resources (SDR) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen veertien bedrijven die met energie en grondstof werken  uit Zeeland, West-Brabant en Oost-Vlaanderen. De bedrijven hebben vaak kantoren over heel de wereld, en gaan samen de uitdaging aan om de klimaatdoelen te halen die in Parijs zijn afgesproken. De afspraak is om in 2050 80 tot 90% van de CO2-uitstoot te hebben verminderd. Om hierin te slagen werd in Nederland het Klimaatakkoord opgesteld. SDR wil hieraan een grote bijdrage leveren.

Om duidelijk te maken hoe deze doelen behaald moeten worden, werd op 12 november 2020 het SDR Regioplan gepubliceerd. In dit rapport staan de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie voor 2030, met vooruitzicht naar 2050.

Vier projecten om CO2-uitstoot te verlagen

In het Regioplan staan de vier grote projecten die voorrang hebben van SDR omschreven: Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta, Spark Delta en Heat Delta. Deze projecten moeten gaan zorgen dat de doelstellingen behaald worden.

  • Hydrogen Delta heeft als doel om grijze waterstof over een vaste tijd te vervangen door groene, blauwe, gele en mogelijk oranje waterstof. Het programma heeft als doel de regio neer te zetten als grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa. Later moet de regio op grote schaal groene waterstof gaan produceren, gebruiken, inkopen en verkopen in en aan het buitenland.
  • Carbon Connect Delta heeft de ambitie om vanaf 2023 1 megaton (Mton) CO2 op te vangen, met een doorgroeimogelijkheid tot 6,5 Mton CO2 in 2030. Dit betekent dat CO2 niet in de lucht komt, maar bij de bedrijven wordt opgevangen. Naast het opvangen van CO2 (CCS), moet ook een CO2-infrastructuur aangelegd worden. Met deze infrastructuur kan CO2 worden verplaatst en opgeslagen. Tot slot wordt gekeken hoe opgevangen CO2 mogelijk opnieuw gebruikt kan worden door middel van CCU.
  • Spark Delta heeft als doel om bij te dragen tot vermindering van CO2-emissies. Dat gebeurt door het elektrisch maken en verbeteren van productieprocessen via bestaande of vernieuwende technologie. Verder draagt Spark Delta de zorg voor een sterk en kosteneffectief elektriciteitsnet, dat nodig is om de overgang in energie te maken.
  • Heat Delta heeft als doel om de vraag naar en het aanbod van restwarmte uit de industrie en aardwarmte (geothermie) helder te krijgen. Het is om dit vervolgens om te zetten naar uitvoerbare projecten.

Randvoorwaarden

Een randvoorwaarde of noodzakelijke eis voor het behalen van de gestelde doelen is ook het waarmaken van een volledig energiesysteem binnen de regio dat aansluit op andere regio’s. Onder dit energiesysteem vallen buisleidingen voor waterstof, CO2 en het versterken van elektriciteitsinfrastructuur. Naast de randvoorwaarden op het gebied van energie-infrastructuur moet er ook voldoende duurzame energie beschikbaar komen. Deze duurzame energie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het opwekken van groene waterstof en elektrificatie. Ook zijn er randvoorwaarden als het gaat om geld en de wet. Samenwerking tussen regio en Rijk is daarom van belang om aan deze voorwaarden te voldoen.

Belang voor de regio en het klimaat

De Zeeuwse industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 75% van de CO2-uitstoot in de provincie. Deze grootte onderstreept het belang van het Regioplan en de daarin uitgewerkte overgangen naar andere mogelijkheden. Daarnaast is de economische toegevoegde waarde van het industriële cluster van groot belang voor Zeeland (ongeveer 5,6 miljard euro en een directe en indirecte aantal banen van 33.000 fte). Met toegevoegde waarde bedoelen we dat een product of dienst meer waard wordt nadat deze is bewerkt.

Het Regioplan kan een belangrijke rol spelen in toekomstbestendig maken van deze voor Zeeland waardevolle economische sector. Ook kunnen bedrijven in de regio goed samenwerken omdat ze relatief dicht bij elkaar liggen, bijvoorbeeld Dow en Yara. Deze bedrijven horen bij de top van de wereld als het gaat om energie slimmer te gebruiken en het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Samen zetten de bedrijven zich in voor het behalen van de klimaatdoelen, werkgelegenheid en een economie die lang meegaat.

Over Smart Delta Resources (SDR)

De veertien bedrijven die samenwerken over de grens vormen Smart Delta Resources (SDR).Deze bedrijven bevinden zich in de regio West-Brabant, Zeeland en de Kanaalzone van Gent (hier Delta regio genoemd). De samenwerking wordt gesteund door de Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, North Sea Port en Economische Impuls Zeeland. De veertien ondernemingen zijn: Arcelor Mittal, Cargill, Cosun, DOW, Engie, Gasunie, Fluxys, Lamb Weston/Meijer, Ørsted, PZEM, Trinseo, Vopak, Yara en Zeeland Refinery.

Het uitvoeren van het Klimaatakkoord van Parijs, de Europese Green Deal en het Klimaatakkoord Nederland hebben een grote gevolgen voor de industrie. In het Regioplan staan de plannen en randvoorwaarden om de gestelde Nederlandse en Europese klimaatdoelen te halen. SDR helpt bedrijven bij van het behalen van deze (inter)nationale klimaatdoelstellingen. Ook ondersteunt SDR bij het versterken van de concurrentiepositie én bij het vormen van een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat in de SDR Schelde-Deltaregio.