Beleving Omgevingskwaliteit Kanaalzone

In de Kanaalzone Gent-Terneuzen komen industriële activiteiten en een drukbevaren Kanaal samen met bewoning en recreatie. Deze activiteiten kunnen invloed op elkaar hebben en zorgen soms voor hinder bij omwonenden.

In 2019 zagen we een flinke stijging van het aantal meldingen over hinder van omliggende bedrijven. Deze meldingen waren gedaan door inwoners van het gebied tussen Sluiskil en Terneuzen. Naar aanleiding van deze meldingen gaven de gemeente Terneuzen en Provincie Zeeland samen opdracht om een onderzoek te doen.

Onderzoek naar de beleving van de omgevingskwaliteit in de Kanaalzone

Het doel van het onderzoek was:

  • het in kaart brengen van de beleving van inwoners
  • het onderzoeken van mogelijke knelpunten in de omgevingskwaliteit
  • het aandragen van mogelijke oplossingen voor mogelijke knelpunten .

Er is gekeken naar de beleving van de omgevingskwaliteit bij inwoners voor lucht, geur, geluid, stof, veiligheid en gezondheid. Het onderzoek is uitgevoerd tussen september 2020 en december 2021. Hier werkten RUD Zeeland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Zeeland, Rijkswaterstaat, North Sea Port, gemeente Terneuzen en Provincie Zeeland aan mee.  

In het eindrapport staat hoe inwoners van Sluiskil en de wijk Oude Vaart hun woonomgeving beleven. Ook is onderzocht hoe zij de nabijheid van industriële activiteiten beleven. De resultaten bevestigen dat inwoners soms hinder ervaren. Deze hinder is vooral een gevolg van de nabijheid van activiteiten. Uit het onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen de ervaren hinder en overtredingen van de wet- en regelgeving door bedrijven.

Maatregelen om hinder te beperken

Onderzoekers doen toch aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen. Het college van B&W van Terneuzen en Gedeputeerde Staten van Zeeland gaan aan de slag met de aanbevelingen. Onderdeel van het rapport is een overzicht van vervolgacties om hinder en de hinderbeleving te beperken of te voorkomen. Omdat bedrijven voldoen aan de wet- en regelgeving, kan de hinder niet worden verminderd of voorkomen met eenvoudige oplossingen. Dit vraagt om  samenwerking met partijen, vrijwillige aanvullende maatregelen en specifiek gebiedsgericht beleid. Dat kan bijvoorbeeld in een omgevingsplan voor de Kanaalzone. Samen met bedrijven bekijken we of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn voor het terugdringen van de hinder, en of bedrijven deze vrijwillig willen toepassen.