Grensoverschrijdende milieugevolgen

Provincie Zeeland heeft ook een taak in de Verdragen van Helsinki en Espoo. Deze verdragen gaan over de gevolgen die industriële activiteiten en ongevallen kunnen hebben voor het milieu over de grens. Verder staat in de Verdragen informatie over ontwikkelingen waarvoor milieueffectrapportages vanaf een bepaalde omvang nodig zijn.

 

Verdrag van Espoo

In het Espoo-verdrag staat wanneer een milieueffectrapportage gedeeld moet worden met een buurland. Dit geldt voor activiteiten die een mogelijk effect hebben op het milieu in dat land. Zo kunnen de inwoners en de overheden op een gelijke manier worden betrokken in de m.e.r. (milieueffectrapportage) procedure als in het eigen land. 

Een voorbeeld:
Een veehouderij wil zich vestigen in België vlak bij de grens met Zeeuws-Vlaanderen. Deze veehouderij zal stikstof uitstoten. Deze stikstof kan ook  effect hebben op een natuurgebied aan de Nederlandse kant van de grens. Het Belgische bevoegd gezag zal dan ook de Nederlandse overheid moeten informeren over deze activiteiten. Ook kan Nederland een advies geven aan de Belgische autoriteiten. En andersom geldt dat net zo.

Verdrag van Helsinki

Het verdrag van Helsinki gaat over gevolgen over de grens bij industriële ongevallen. Een land wordt verplicht om de buurlanden te informeren over bedrijven die een risico kunnen vormen voor de bevolking en het milieu.  Dit geldt voor bedrijven die binnen vijftien kilometer liggen van de landsgrens als het gaat over het verspreiding via lucht. Gaat de verspreiding via water, dan geldt het voor bedrijven die minder dan twee gemiddelde stroomdagen verwijderd liggen van de landsgrens. Het gaat hier over de grote vervuilende bedrijven.

Bedrijven en overheden moeten alle passende maatregelen nemen om:

  • Reële of mogelijke vervuiling te voorkomen, te beheersen of te verminderen;
  • Ecologisch betrouwbaar waterbeheer, behoud van bronnen en milieubescherming veilig te stellen met eventueel het herstel van ecosystemen.

Een milieueffectrapportage (MER) is een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van (grote) plannen of projecten op de (leef)omgeving. De MER is bedoeld om bij de voorbereiding van een besluit de verwachte milieueffecten in beeld te brengen. Een MER-onderzoek is wettelijk verplicht voor projecten met een bepaalde omvang of effect . Dit onderzoek dient als input voor de uiteindelijke besluitvorming. Zo krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. Het geeft een objectief beeld op de verschillende milieuaspecten.