Luchtkwaliteit

Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor iedereen. Schone lucht is daar een belangrijk onderdeel van. De luchtkwaliteit in Zeeland verbeterde afgelopen jaren langzaam. De daling van hoeveelheden luchtverontreinigende stoffen in de lucht zet naar verwachting de komende jaren door. Toch leidt ook de huidige luchtkwaliteit nog tot negatieve gezondheidseffecten, zoals luchtwegaandoeningen, hartziekten en voortijdig overlijden. Daarom streven we naar een blijvende verbetering van de luchtkwaliteit richting de advieswaarden volgens de  Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

(Samen) meten is weten

Om te weten hoe schoon de lucht is gebruiken we meetsensoren.  Samen met inwoners meten we de luchtkwaliteit van onze provincie. Hiervoor gebruiken we mobiele sensoren en vaste sensoren. Beide type sensoren meten fijnstof. Met fijnstof bedoelen we kleine voor het oog niet zichtbare stofdeeltjes in de lucht. Het is een verzamelnaam van deeltjes van verschillende grootte, tot maximaal tien micrometer doorsnede. Door het inademen van fijnstof komt het in je longen terecht. Dit heeft een negatief effect op je gezondheid. Meer informatie over fijnstof vindt u op de website van Milieu Centraal: Luchtvervuiling en fijnstof.

Daarnaast hebben wij in aanvulling op de meetstations van het RIVM een meetstation in Sluiskil geplaatst. Daar meten we continue verschillende stoffen in de lucht waarvan de resultaten online beschikbaar zijn op luchtmeetnet.nl.

Het Schone Lucht Akkoord

Luchtverontreiniging trekt zich niets aan van gemeente-, provincie- of landsgrenzen. Om de luchtkwaliteit blijvend te verbeteren is samenwerking nodig.  Daarom hebben de Rijksoverheid, provincies en een groot aantal gemeenten het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Ook de Provincie Zeeland heeft dit akkoord getekend. Samen streven de deelnemende partijen naar een blijvende verbetering van de luchtkwaliteit, waarbij dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven. Meer informatie leest u op de website over het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Project Walstroom

Binnenvaart en zeevaart zijn een bron van luchtverontreiniging in havens en bij de vaarwegen. Om dit terug te dringen zijn projecten gestart om havens de verduurzamen. Een van de projecten is het Project Walstroom Zeeland. Dit project voeren we uit met Rijkswaterstaat en het havenbedrijf North Sea Port. Samen doen we onderzoek naar waar in Zeeland geschikte locaties zijn om walstroomkasten te plaatsen.

Project Snuffelfiets

De Provincie Zeeland voert het Project Snuffelfiets uit. Dit project is onderdeel van het thema Participatie van het Schone Lucht Akkoord. Het doel is om met sensormetingen de Zeeuwse luchtkwaliteit in kaart te brengen. Ook willen we bij alle Zeeuwen de bewustwording over fijnstof vergroten. Door meetsensoren op fietsen en vaste locaties te gebruiken kunnen we de luchtkwaliteit door heel Zeeland meten. Zo krijgen we een beter inzicht in de luchtkwaliteit. Actuele meetresultaten vindt u op knowyourair.net en samenmeten.rivm.nl.

Scholenproject

Ook scholieren doen mee met het meten van de luchtkwaliteit in Zeeland. Via het scholenproject krijgen Zeeuwse middelbare scholen fietssensoren. In een project van ongeveer drie maanden leren scholieren wat fijnstof is, hoe je het kunt meten en hoe we de uitstoot kunnen verminderen.

Wat kunt u doen

U kunt als inwoner ook helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld door te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. Of over te stappen op een elektrische auto. U kunt ook bijdragen door bewust te kiezen om wel of geen hout te stoken. Op de Stookwijzer en het Stookalert kunt u zien wanneer u beter geen hout kunt stoken.