Milieubeleid

De provincie Zeeland heeft op het gebied van milieu een beperkt aantal taken. Voor veel taken zijn gemeenten verantwoordelijk. De provincie kan wel de spelregels aangeven waarbinnen deze taken uitgevoerd moeten worden.

Akkerranden met zonnebloemen

Omgevingsplan Zeeland 2018 

In het Omgevingsplan Zeeland 2018 staat hoe de provincie in de komende jaren ervoor wil zorgen dat de leefomgeving van planten, dieren en mensen goed is en blijft. Het plan bevat de aanpak voor economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu. Hierbij gaan we zoveel mogelijk verder op de manier waarop we nu al werken. Er is wel een nieuwe aanpak voor het inrichten van de kustzone, de energietransitie (overgang naar een andere vorm van elektriciteit en verwarmen) en de klimaat-adaptatie (aanpassen aan de klimaatverandering). De aanpak is algemeen beschreven en bouwt verder op de doelen die men voor Zeeland in 2040 voor ogen heeft.

Het Omgevingsplan Zeeland 2018 gaat in op vier hoofdonderwerpen: duurzame concurrerende economie; klimaatbestendige en –neutrale samenleving; waardevolle leefomgeving; en toekomstbestendige bereikbare woon-, werk en verblijfsomgeving.

Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 – 2022 versie 2.0

Het Milieuprogramma van de Provincie Zeeland heeft als doel het beschermen en het verbeteren van de kwaliteit van het milieu. Het milieuprogramma bestaat uit wettelijke taken die de Provincie Zeeland heeft gekregen vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast staan in het Milieuprogramma ook de doelen en acties voor de milieu-onderwerpen die in het Omgevingsplan Zeeland 2018 zijn genoemd.

Op 1 maart 2019 heeft Provinciale Staten besloten om met het Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022 versie 2.0 akkoord te gaan.

De rapportage over het milieuprogramma 2018-2022 voor wat betreft de jaren 2019 en 2020 is op 20 april 2021 door Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten gestuurd.

Contact

Resie Beulen
 +31 118 631011
provincie@zeeland.nl