Provincie Zeeland heeft op het gebied van milieu een beperkt aantal taken. Voor veel taken zijn gemeenten verantwoordelijk waarbij Provincie Zeeland de kaders aangeeft.

Omgevingsplan Zeeland 2018 

Het Omgevingsplan Zeeland 2018 is het provinciaal beleidsplan voor de gehele fysieke leefomgeving. Het plan bevat beleid over economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu.  Hierbij is het uitgangspunt dat we doorgaan met het huidige beleid. Er is nieuw beleid voor de inrichting van de kustzone, energietransitie en klimaat-adaptatie. Het beleid is meer op hoofdlijnen beschreven en bouwt verder op de visie Zeeland 2040.

Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 – 2022 versie 2.0

Het Milieuprogramma van de Provincie Zeeland heeft als doel het beschermen en het versterken van de milieukwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Het milieuprogramma bestaat uit wettelijke taken die de Provincie Zeeland heeft vanuit de Rijksoverheid en daarnaast ook uit de opgaven die gedefinieerd zijn in het Omgevingsplan Zeeland 2018. Het Omgevingsplan Zeeland 2018 gaat in op vier thema's: duurzame concurrerende economie; klimaatbestendige en –neutrale samenleving; waardevolle leefomgeving; en toekomstbestendige bereikbare woon-, werk en verblijfsomgeving. Het milieuprogramma beschrijft de thema’s en geeft per thema de doelen en acties aan.

Het Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022 versie 2.0 is op 1 maart 2019 door Provinciale Staten vastgesteld.

De rapportage over het milieuprogramma 2018-2022 voor wat betreft de jaren 2019 en 2020 is op 20 april 2021 door Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten gestuurd.

Contact

Resie Beulen
 +31 118 631011
provincie@zeeland.nl