Op milieugebied heeft de Provincie een beperkt aantal taken. Voor veel milieuzaken zijn de gemeenten verantwoordelijk en geeft de Provincie de kaders aan.

Omgevingsplan Zeeland 2018 

Het Omgevingsplan Zeeland 2018 is het provinciaal beleidsplan voor de volle breedte van de fysieke leefomgeving. Het plan bevat beleid over economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu. Voortzetting van het geldende beleid is het uitgangspunt. Nieuw beleid is er onder meer voor de inrichting van de kustzone, energietransitie en klimaat-adaptatie. Het beleid is meer op hoofdlijnen beschreven en bouwt voort op de visie Zeeland 2040.

Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 – 2022 versie 2.0

Het Milieuprogramma is uitvoeringsbeleid van de Provincie Zeeland en heeft als doel het beschermen en het versterken van de milieukwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Het milieuprogramma bestaat uit de wettelijke taken die de Provincie Zeeland heeft vanuit de Rijksoverheid en daarnaast ook uit de opgaven die gedefinieerd zijn in het Omgevingsplan Zeeland 2018. Het Omgevingsplan Zeeland 2018 is het provinciaal beleid voor de volle breedte van de fysieke leefomgeving en gaat in op vier hoofdopgaven: duurzame concurrerende economie; klimaatbestendige en –neutrale samenleving; waardevolle leefomgeving; en toekomstbestendige bereikbare woon-, werk en verblijfsomgeving. Het milieuprogramma beschrijft hiervan de milieuthema’s en geeft per thema de doelen en acties die gesteld zijn.

Het Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022 versie 2.0 is op 1 maart 2019 door Provinciale Staten vastgesteld.

Contact

Resie Beulen
 +31 118 631011
milieu@zeeland.nl