Milieubeleid

Het Milieuprogramma van de Provincie Zeeland heeft als doel het beschermen en het verbeteren van de kwaliteit van het milieu.

Kanaalzone Sluiskil

Milieuprogramma 2023-2027

In de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 staat het milieubeleid voor de periode tot 2030, met als doel: Een gezond, schoon en veilig Zeeland; de milieukwaliteit van de fysieke leefomgeving is beschermd en versterkt. In het Milieuprogramma 2023-2027 zijn de milieuthema’s en subdoelen uit de Omgevingsvisie voor 2030 als uitgangspunt genomen en verder uitgewerkt in concrete acties. Het milieuprogramma bestaat uit wettelijke taken die de Provincie Zeeland heeft gekregen vanuit de Rijksoverheid. Ook staan in het Milieuprogramma ambities die de provincie zichzelf stelt. 

De afgelopen jaren is in Zeeland veel werk gemaakt van de verbetering van de milieukwaliteit. De aangekondigde acties uit het voorgaande Milieuprogramma 2018-2022 zijn grotendeels uitgevoerd. Toch wil de Provincie Zeeland extra stappen zetten voor een schoon, gezond en veilig milieu. Inwoners ervaren overlast van geluid, stof, geur en soms ook van licht. Stiltegebieden zijn niet echt stil. Het vervoer van gevaarlijke stoffen neemt toe. Plastic korrels, microplastics en andere vervuilende stoffen zitten in lucht, water en bodem en in de toekomst zijn nieuwe milieukwesties te verwachten.

Strenger beleid

Daarom wordt het beleid op een aantal punten strenger. In dit nieuwe Milieuprogramma worden doelen gesteld die meer dan voorheen gaan over de stand van zaken op het gebied van een gezond, schoon en veilig milieu. Doelen uit het concept Milieuprogramma zijn onder andere dat de aangewezen stiltegebieden in 2024 ook echt stil zijn. Ook is er meer aandacht voor (potentieel) Zeer Zorgwekkende stoffen. Dat zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Daarom komen er meer controlemetingen naar indirecte lozingen, meer toezicht op bedrijven en streven we naar een vermindering (p)ZZS in afvalwater. Ook de vergunningen rondom Best Beschikbare Technieken (BBT) worden strenger. Bedrijven moeten al gebruik maken van BBT: dat zijn de meest doeltreffende methoden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen. Daar zit een boven- en ondergrens aan, binnen BBT gaat Provincie voor de ondergrens: de ‘strengste’ kant. Tenslotte willen we nog beter monitoren of maatregelen het gewenste effect hebben.