Op milieugebied heeft de Provincie een beperkt aantal taken. Voor veel milieuzaken zijn de gemeenten verantwoordelijk en geeft de Provincie de kaders aan.

Prioriteit in het beleid is het beperken van risico's waaraan burgers worden blootgesteld en het creëren van een schoon en leefbaar omgevingsklimaat.

Omgevingsplan 2012 - 2018

Het milieubeleid van de Provincie is nu nog vastgelegd in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018. Dit plan omvat het samenhangende beleid voor ruimte, milieu, water en natuur. Het beleid volgt drie hoofdlijnen: sterke economie, goed woon- en werkklimaat en water en landelijk gebied met kwaliteit. Bij elk van deze hoofdlijnen gaat het ook om enkele milieuzaken:

Sterke economie. De Provincie ziet toe op de grote en risicovolle bedrijven. (De gemeenten richten zich op kleinere en minder risicovolle bedrijven.) In het landelijk gebied en langs de hoofdwegen zorgt de Provincie voor het tegengaan van milieuhinder. En de Provincie is samen met de gemeenten verantwoordelijk voor het halen van Europese en nationale milieudoelstellingen.
Goed woon- en werkklimaat. Hierbij is de belangrijkste taak van de Provincie het bewaken van de scheiding van woningen en bedrijven die geluid produceren of verontreinigingen uitstoten.
Water en landelijk gebied met kwaliteit. De Provincie bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van oppervlaktewater en grondwater en ziet toe op het waterbeheer door het waterschap. Ook bewaakt de Provincie de bodemkwaliteit en investeert in bodemsanering (meer over bodem onder Ruimtelijke omgeving). Bij initiatieven voor ondergrondse opslag van stoffen (denk aan CO2) en winning van delfstoffen (met name schaliegas) bewaakt de Provincie de regionale belangen.

Monitoring

Om inzicht te krijgen in het effect van het omgevingsbeleid wordt elke drie jaar de Omgevingsbalans opgesteld. Hierin worden de resultaten van het beleid beschreven. In 2012 is de nulmeting uitgevoerd. In 2015 is de Omgevingsbalans 2015 opgesteld en dit jaar wordt de Omgevingsbalans 2018 opgesteld.

Omgevingsplan Zeeland 2018 

Het Omgevingsplan Zeeland 2018 gaat het Omgevingsplan 2012-2018 eind 2018 vervangen. Het Omgevingsplan Zeeland 2018 is het provinciaal beleidsplan voor de volle breedte van de fysieke leefomgeving. Het plan bevat beleid over economie, ruimte, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu. Voortzetting van het nu geldend beleid is het uitgangspunt. Nieuw beleid is er onder meer voor de inrichting van de kustzone, energietransitie en klimaat-adaptatie. Het beleid is meer op hoofdlijnen beschreven en bouwt voort op de visie Zeeland 2040.

Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 – 2022 versie 2.0

Het Milieuprogramma is uitvoeringsbeleid van de Provincie Zeeland en heeft als doel het beschermen en het versterken van de milieukwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Het milieuprogramma bestaat uit de wettelijke taken die de Provincie Zeeland heeft vanuit de Rijksoverheid en daarnaast ook uit de opgaven die gedefinieerd zijn in het Omgevingsplan Zeeland 2018. Het Omgevingsplan Zeeland 2018 is het provinciaal beleid voor de volle breedte van de fysieke leefomgeving en gaat in op vier hoofdopgaven: duurzame concurrerende economie; klimaatbestendige en –neutrale samenleving; waardevolle leefomgeving; en toekomstbestendige bereikbare woon-, werk en verblijfsomgeving. Het milieuprogramma beschrijft hiervan de milieuthema’s en geeft per thema de doelen en acties die gesteld zijn.

Het Milieuprogramma is eerder op 26 oktober 2018 door Provinciale Staten vastgesteld. Tegelijkertijd is door de gedeputeerde de heer De Reu toegezegd het Milieuprogramma te actualiseren en aan te scherpen en deze aanpassing op 1 maart 2019 ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden.

Het Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022 versie 2.0 is op 1 maart 2019 door Provinciale Staten vastgesteld.

Contact

Eugène Janse
+31 118 631737
em.janse@zeeland.nl