Omgevingsdiensten

Voor het uitvoeren van veel van onze milieutaken is de inzet van sterke, professionele en flexibele omgevingsdiensten nodig.

Het is belangrijk dat de omgevingsdiensten over voldoende personeel en geld beschikken om hun taken goed uit te voeren. Een sterke, professionele en flexibele omgevingsdienst draagt op verschillende manieren bij aan een schone, veilige en gezonde leefomgeving: 

  • Een omgevingsdienst bundelt kennis en expertise over de omgeving en de milieuvraagstukken die daar leven. De omgevingsdienst ondersteunt zo de bevoegde gezagen in hun milieubeleid.
  • Een omgevingsdienst verleent vergunningen en controleert of bedrijven zich aan de milieuregels houden. Milieuregels zijn er om de leefomgeving te beschermen. Deze regels zijn door de Europese Unie en de Nederlandse overheid bepaald. Voor bedrijven is het niet altijd vanzelfsprekend om te voldoen aan deze regels. Dat kan komen omdat er te weinig kennis is over het onderwerp. Maar ook omdat niet voldoen aan de regels goedkoper is.

Twee omgevingsdiensten voeren voor ons milieutaken taken uit: de RUD Zeeland en de DCMR.

  1. De RUD Zeeland verleent vergunningen aan bedrijven en houdt toezicht op bedrijven waar de Provincie voor is. Dit geldt niet voor de zogenaamde BRZO-bedrijven. Daarnaast is de RUD Zeeland voor de Provincie het kenniscentrum over omgevingszaken. Samen met gemeenten kunnen we bevoegdheden en taken op milieugebied overdragen naar de RUD Zeeland. De Wet gemeenschappelijke regelingen maakt dit mogelijk. Als mede-eigenaar van de RUD Zeeland is de Provincie Zeeland ervoor verantwoordelijk dat de RUD Zeeland een stevige positie heeft. Als opdrachtgever zorgen we voor duidelijke en uitvoerbare werkafspraken. 
  2. De DCMR verleent vergunningen aan en houdt toezicht op de BRZO-bedrijven. De Provincie Zeeland is geen eigenaar van de DCMR, alleen opdrachtgever.