Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Naast ZZS zijn er ook de potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS). Dit zijn stoffen die nog niet volledig zijn beoordeeld, maar mogelijk dezelfde effecten kunnen hebben als ZZS. Het streven is om zowel pZZS als ZZS uit de leefomgeving te weren. 

De Provincie richt zich op bedrijven die pZZS en ZZS gebruiken of produceren. Dit doen we met drie stappen: bronaanpak, minimalisatie en continue verbeteren.

Bronaanpak

De kern van bronaanpak is ZZS aanpakken waar ze ontstaan. Dit kan door de ZZS te vervangen voor een stof die niet of veel minder gevaarlijk is. Of door werkprocessen aan te passen.

Minimalisatie

Het aanpakken van de bron heeft de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk. In dat geval wordt beoordeeld in hoeverre het toelaatbaar is dat de ZZS in de leefomgeving terechtkomt. Bijvoorbeeld via de schoorsteen, via lozing van afvalwater of via afvalproducten. Deze stap noemen we minimalisatie.

Continu verbeteren

De derde stap is het proces van continu verbeteren.

Bedrijven zijn verplicht om iedere vijf jaar een rapport te schrijven over  maatregelen die zij treffen om de emissie van ZZS te verminderen. Daarnaast moeten in dit rapport de mogelijkheden van het toepassen van  de op dat moment (best) beschikbare technieken staan.