Pakket Wind in de Zeilen

Wind in de zeilen bevat een pakket met voorstellen, die onderling sterk samenhangen, samen ruimhartig compenseren en tegelijk zowel de sterke kanten van de regionale economie als op de zwakkere facetten een goed antwoord bieden.

Daarbij zorgt het pakket voor een structurele versterking van het vestigingsklimaat in Zeeland, zeker voor jongeren en jonge professionals. In totaal investeert het Rijk de komende 10 jaar zo'n 650 miljoen euro in de regio en is de verwachting dat het op de langere termijn zeker meer dan 1.000 banen zal opleveren. Verder zijn er spin off kansen op veel verschillende gebieden.

Het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen bereikten op 28 juni 2020 een bestuurlijk akkoord over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur B. Wientjes. Dit compensatiepakket is voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen.

Meer over het pakket

Het pakket Wind in de zeilen (pdf, 2.291 KB) (Lees voor) zorgt ervoor dat Zeeland kan groeien. Een deel van de compensatie komt terecht in Vlissingen, omdat daar de marinierskazerne zou komen. Maar ook de rest van de provincie profiteert van de extra aandacht vanuit Den Haag. Het pakket Wind in de zeilen is opgebouwd uit 11 zogenaamde 'fiches'. Een aantal daarvan is al afgerond:

 • A. Vergoeden van gemaakte kosten (afgerond)
 • B. Law Delta
 • C. Oprichting Delta Kenniscentrum
 • D. Fysieke ontwikkeling Kenniswerf Vlissingen
 • E. Vergroten vermogen Investeringsfonds Zeeland (afgerond)
 • F. Bereikbaarheid
 • G. Industrie en haven
 • H. Zorg
 • I. Arbeidsmarkt: impuls werkzoekenden
 • J. Aardgasvrije wijken
 • K. Ontvlechten Evides en PZEM (afgerond)

Op www.vlissingen.nl vindt u meer informatie over het pakket, nieuws over de projecten en de voortgangsrapportages.

Ontvlechting Evides en PZEM

In het compensatiepakket was ook afgesproken dat zou worden onderzocht of het mogelijk is de aandelen van waterbedrijf Evides af te splitsen van die van PZEM. Voor de aandeelhouders (met name de regionale Zeeuwse overheden) is het afsplitsen van Evides gunstig doordat het dividend van Evides dan beschikbaar komt voor regionale investeringen in heel Zeeland. De afsplitsing van Evides is in 2021 gerealiseerd. Hiermee is Evides nu officieel in publieke handen en kunnen de aandeelhouders, waaronder Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten, rekenen op een structurele dividendopbrengst.