Auditcommissie

De auditcommissie beoogt met haar advisering de controlerende en kaderstellende taken van Provinciale Staten te faciliteren en versterken.

T. Veraart

De commissie beoordeelt hiertoe de provinciale activiteiten met betrekking tot de interne controle en verslaggeving, financieel beleid en beheer. 

De auditcommissie heeft de volgende taken:

a.  De commissie houdt zich bezig met onderwerpen en documenten die verband houden met de       planning en control cyclus.

b.   Richting geven aan de accountantscontrole waaronder wordt begrepen:

  • voorbereiding van de controle door de accountant;
  • overleg met de accountant over specifiek aandachtspunten bij de controle op rechtmatigheid en op getrouwheid van de jaarrekening;
  • evalueren van de werkzaamheden door de accountant;
  • het bespreken van de uitkomsten van de door Gedeputeerde Staten uitgevoerde doelmatigheidsonderzoeken ingevolge artikel 217a van de Provinciewet;
  • het voorbereiden van de verdere ontwikkeling van de planning en control cyclus;
  • de commissie brengt van haar bevindingen en aanbevelingen verslag uit aan Provinciale Staten.
Naam Fractie
De heer A.G.M. Veraart ​D66
De heer G.W.A. Temmink GL
Mevrouw J.L. Kool-Blokland CDA
De heer J.H. Verburg CU
De heer C.W. Bierens VVD
Mevrouw C.J. van der Vliet-Hart PvdA
De heer J.A. Rottier SGP
De heer A. de Burger SP