Auditcommissie

De auditcommissie heeft als doel de taken van Provinciale Staten (PS) te ondersteunen en te versterken. PS controleren en stellen het beleid op hoofdlijnen vast binnen de grenzen van bestuurlijke bevoegdheden.

T. Veraart

De commissie beoordeelt de provinciale activiteiten die gaan over de interne controle en verslaggeving, financieel beleid en beheer. 

De auditcommissie heeft de volgende taken:

a. De commissie brengt van haar bevindingen en aanbevelingen verslag uit aan Provinciale Staten.

b. Richting geven aan de accountantscontrole. Hieronder valt:

  • voorbereiding van de controle door de accountant;
  • overleg met de accountant over specifieke aandachtspunten bij de controle op rechtmatigheid en op getrouwheid van de jaarrekening;
  • bespreken van de werkzaamheden door de accountant;
  • het voorbereiden van de verdere ontwikkeling van de planning en control cyclus;

c. Het bespreken van de uitkomsten van de door Gedeputeerde Staten uitgevoerde doelmatigheidsonderzoeken volgens artikel 217a van de Provinciewet.

De samenstelling van de Auditcommissie wordt in de vergadering van 21 april  2023 vastgesteld.

Naam Fractie