Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Bekijk hieronder de onderwerpen die momenteel ter inzage liggen.

Ontwerp Natuurvisie Zeeland 2017-2022

Provinciale Staten stelden op 16 december 2016 de ontwerp-Natuurvisie Zeeland 2017 - 2022 vast. Via het Decentralisatieakkoord Natuur en het Natuurpact is het natuurbeleid volledig naar de provincies gedecentraliseerd. Natuurbeleid is daarmee een kerntaak van de Provincie geworden.

De nieuwe Wet Natuurbescherming (inwerkingtreding 1 januari 2017) verplicht provincies een provinciale Natuurvisie op te stellen. De Natuurvisie geeft een helder overzicht van de (nieuwe) taken en bevoegdheden en de ambities van de Provincie op het gebied van natuur en landschap.

In de Natuurvisie staat verder hoe het natuurbeleid wordt uitgevoerd en gefinancierd.

Ter inzage

De ontwerp-Natuurvisie kunt u vanaf 4 januari 2017 via onderstaande link inzien. De Natuurvisie ligt van 4 januari tot en met 15 februari 2017 ook ter inzage bij de receptie van de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, op werkdagen en desgevraagd buiten kantooruren. 

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting of kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u bellen met het algemene nummer van de Provincie: 0118 – 63 10 11.

Zienswijze

Iedereen kan tot zes weken na bekendmaking van het besluit tot vaststelling van de Natuurvisie (dus tot en met 15 februari 2017) een zienswijze op de Natuurvisie indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een inspraaknota. De inspraaknota en Natuurvisie Zeeland 2017 – 2022 zullen in het voorjaar van 2017 definitief worden vastgesteld door Provinciale Staten. 

Ontwerpbeheerplannen Natura 2000 - Zwin en Kievittepolder en De Drie Kreken

Zwin en Kievittepolder en De Drie Kreken zijn gelegen in Zeeuws Vlaanderen. Deze gebieden maken deel uit van een samenhangend netwerk in de Europese Unie. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten en dieren vinden er de bescherming die nodig is om ze in stand te houden.

Natura 2000-ontwerpbeheerplannen

Voor de bescherming van de natuur in het Zwin en Kievittepolder en De Drie Kreken, heeft de Provincie Zeeland op grond van artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming twee ontwerpbeheerplannen gemaakt. In deze plannen staat beschreven onder welke voorwaarden activiteiten mogelijk zijn, zonder dat deze een nadelig effect op de natuur hebben. Na 6 jaar worden de beheerplannen herzien.

Hebt u een zienswijze? Dien deze in van 18 januari 2017 tot 1 maart 2017

Een ieder kan een zienswijze op de plannen naar voren brengen. Voor het indienen van een zienswijze kunt u gebruik maken van het volgende mailadres; beheerplan@zeeland.nl. Voor het mondeling geven van een zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw Berrevoets, telefoon 0118 – 63 11 38. Ook kunt u schriftelijk reageren. Stuur uw zienswijze naar Provincie Zeeland o.v.v. beheerplan Zwin en Kievittepolder en/of De Drie Kreken, postbus 6001, 4330 LA  Middelburg.

Meer informatie?

Meer informatie is te vinden op www.zeeland.nl/natura2000 of neemt u contact op met mevrouw Berrevoets, mj.berrevoets@zeeland.nl.

Inzien

Het ontwerpbeheerplannen kunt u vanaf 18 januari 2017 tot 1 maart 2017 via onderstaande link inzien en liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Terneuzen, Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen
  • Gemeentehuis Hulst, Grote Markt 21, 4561 EA Hulst
  • Gemeentehuis Sluis, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg
  • Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg

 

Ontwerp planwijziging agrarische leefgebieden 2017 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016

Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden en dient onder andere voor de subsidiëring van het (agrarisch) natuurbeheer. De ontwerp planwijziging bevat wijzigingen in de begrenzing van de agrarische leefgebieden Open akker en Droge dooradering. Op verzoek van het Waterschap wordt een zoekgebied water begrensd in de gemeente Tholen. Ook wordt de begrenzing van enkele tijdelijke bospercelen op het Groot Eiland gewijzigd van bestaande natuur in agrarisch gebied van ecologische betekenis.

Ter inzage

De ontwerp planwijziging ligt vanaf 6 februari 2017 tot en met 19 maart 2017 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en op de gemeentehuizen in Zeeland en kan verder hieronder worden gedownload. De bijbehorende kaarten kunnen in detail worden bekeken via het provinciale Geoloket.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen,  voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland op 0118-631011.