Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Bekijk hieronder de onderwerpen die momenteel digitaal ter inzage liggen. 

2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland maken bekend dat Provinciale Staten op 1 maart 2019 de Tweede Herziening PIP Waterdunen Waterdunen hebben vastgesteld. Het besluit tot vaststelling van de Tweede Herziening PIP Waterdunen ligt met bijbehorende stukken gedurende zes weken, vanaf 8 maart 2019 tot en met 19 april 2019 ter inzage.

De stukken kunt u inzien bij:

 • Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur;
 • Gemeente Sluis, Raadhuisplein 1 te Oostburg, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 13.00 uur en op woensdag van 8.30 – 16.00 uur.

De Tweede Herziening PIP Waterdunen en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.zeeland.nl op de website van het project Waterdunen www.waterdunen.com.

In deze tweede herziening zijn de volgende zaken meegenomen:

 1. Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen naar 1000 m3;
 2. Verleggen grens bestemming ‘Natuur’ en ‘Natuur – Recreatie’ ten behoeve van de oestergeul en het welkomstgebouw voor natuur- en recreatiegebied Waterdunen;
 3. Juist planologisch-juridisch verankeren van de drie bestaande recreatiewoningen aan de Slikken-burgseweg 7a, b en c;
 4. Verwijderen van de wetgevingszone ten behoeve van strandpaviljoen;
 5. Omzetten bestemming strook nabij ’t Killetje van ‘Natuur – Recreatie’ naar ‘Wonen’.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerp inpas-singsplan bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Gelijktijdig met het beroepschrift dient dit besluit te worden meegestuurd naar de Afdeling. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Voorts kan de Voorzitter van de Afdeling, indien beroep is ingesteld, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Belanghebbende moet dan een afschrift van zijn beroepschrift bij het verzoekschrift om een voorlopige voorziening overleggen. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding 2e Herziening PIP Waterdunen

De 2e Herziening PIP Waterdunen treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen die termijn (in samenhang met ingesteld beroep) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Beheerplan Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden binnen de Europese Unie. De Yerseke en Kapelse Moer gelegen in Zuid-Beveland is daar onderdeel van.

Het beheerplan is opgesteld in overleg en samenwerking met betrokkene uit de regio waaronder lokale overheden, natuur- en milieuorganisaties, belangenverenigingen en gebruikers. Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland en de minister Infrastructuur en Milieu hebben het beheerplan vastgesteld. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

Terinzagelegging

U kunt het definitieve beheerplan Natura 2000 – Yerseke en Kapelse Moer van 27 maart tot en met 8 mei 2019 op afspraak inzien op de volgende locaties en het beheerplan is tevens hieronder te raadplegen. 

 • Gemeentehuis Rijmerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK  Kruiningen
 • Gemeentehuis Kapelle, Kerkplein 1, 4421 AA Kapelle
 • Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg

Houdt u hierbij rekening met de reguliere openingstijden.

Beroep

Beroep is mogelijk voor de belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen een ontwerpbeheerplan of belanghebbenden die het niet kan worden verweten dat ze geen zienswijze hebben ingediend, bijvoorbeeld omdat het definitieve plan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Beroep staat alleen open tegen die onderdelen van het plan die kunnen worden aangemerkt als besluit. Dat zijn de onderdelen waarin activiteiten zijn vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge artikel 2.9, lid 1 sub a van de Wet natuurbescherming. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen in het beheerplan die op uitvoering zijn gericht, zoals de beschrijving van de maatregelen of de fasering/prioritering van de uitvoering. U kunt geen zienswijze indienen op de begrenzingen van het Natura 2000-gebied en de instandhoudingsdoelstellingen. Deze zijn vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten, die definitief zijn. Ook kunt u niet reageren op zaken die gaan over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dit kent een eigen procedure.

De beroepstermijn start op 27 maart tot en met 8 mei 2019. Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u een beroepschrift naar:

Rechtbank Zeeland-West Brabant
Team Bestuursrecht
Postbus 90006
4800 PA Breda

U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met het besluit. De behandeling van het beroep verloopt verder via de rechtbank. De meest recente informatie over de beroepsprocedure is te vinden op de website van de rechtbank Zeeland-West-Brabant op www.rechtspraak.nl > Bestuursrecht > Procedures > Beroepsprocedure bestuursrecht. Op deze plek vindt u ook de informatie over de hoogte van het griffierecht. Dit is de financiële bijdrage die de rechtbank vraagt voor de behandeling van een beroepschrift.

Vlaanderen - Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. Mogelijk zijn er grensoverschrijdende effecten te verwachten op Nederlands grondgebied.

Er is een kennisgevingsdocument opgesteld. Dit document behandelt in een eerste deel de stroomgebiedbeheerplannen zelf: Wat is de doelstelling van deze plannen? Wat houden de plannen juist in? Wie staat in voor de opmaak ervan?

Het tweede deel van de kennisgeving gaat in op de methode die zal gebruikt worden om de mogelijke milieueffecten van de stroomgebiedbeheerplannen te omschrijven én te beoordelen op hun significantie.

Dit kennisgevingsdocument is voor een periode van 60 dagen te raadplegen via de website van de Dienst MER en via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).

Aan de hand van deze kennisgeving krijgen het publiek, het maatschappelijk middenveld en alle betrokken instanties de mogelijkheid om kennis te nemen van de doelstelling, reikwijdte en detailleringsgraad van de voorgenomen milieubeoordeling en de mogelijkheid om opmerkingen te geven. Op basis van de ontvangen opmerkingen en adviezen zullen richtlijnen worden geformuleerd voor de milieubeoordeling.

Twee Europese richtlijnen liggen aan de basis van de stroomgebiedbeheerplannen: de kaderrichtlijn Water uit 2000 en de Overstromingsrichtlijn uit 2007. Beide richtlijnen zijn in Vlaanderen omgezet via het decreet betreffende het integraal waterbeleid.   

Initiatiefnemer voor de stroomgebiedbeheerplannen in Vlaanderen is de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) de bevoegde autoriteit voor de toepassing van de bepalingen van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn.

Mogelijkheid tot inspraak

Net als de Vlaamse burgers kan ook de Nederlandse bevolking inspreken en een reactie toezenden. Dit kan via één van onderstaande mogelijkheden:

 • via het gemeentebestuur van de Vlaamse gemeenten,
 • via een e-mail aan het Team Mer (mer@vlaanderen.be) met vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER PL0259’,
 • via de elektronische inspraakmogelijkheid (www.mervlaanderen.be)

Reacties moeten uiterlijk op 10 juni 2019 worden toegezonden.

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.