Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Bekijk hieronder de onderwerpen die momenteel digitaal ter inzage liggen. 

Ontwerp planwijziging 2020 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 5e wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018

Op 12 mei 2020  hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp planwijziging 2020 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. Daarin worden onder andere enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden op kaart begrensd, wordt de begrenzing van de binnendijken op kaart verfijnd, wordt een nieuw beheertype Dynamisch moeras N05.04 ingevoerd en worden de uitgangspunten bij de Toezichtsbijdrage SVNL beschreven. Bij deze planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, en 11 aangegeven gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. In verband hiermee hebben GS een besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening vastgesteld.  De planwijziging is van toepassing op de subsidies voor natuur- en landschapsbeheer en investeringen in natuur in het subsidiejaar 2021.

Ter inzage

De Ontwerp planwijziging 2020 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en het Ontwerpbesluit tot 5e wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in verband met de wijziging van de bijlagen 9, 10 en 11 liggen vanaf 25 mei tot en met 5 juli ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en op de gemeentehuizen in Zeeland en kunnen verder hieronder worden gedownload. De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op: https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen,  voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland op 0118-631011.

Aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 4e wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018

Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer via het SNL. De planwijziging betreft een aanvulling op de planwijziging 2019 voor met name het onderdeel nieuwe natuur en bevat wijzigingen in de begrenzing van enkele bestaande natuurgebieden, van nieuwe natuurgebieden en agrarische gebieden van ecologische betekenis, alsmede wijzigingen van beheertypen en ambitiebeheertypen van enkele bestaande natuurgebieden, respectievelijk nieuwe natuurgebieden. Bij de planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, en 11 aangegeven gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. In verband hiermee hebben GS een besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening vastgesteld.

Ter inzage

De aanvulling van de planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de bijhorende antwoordnota liggen ter inzage van 24 april tot en met 5 juni 2020 op het Provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en kunnen hieronder worden ingezien.

De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op kaart Natuur en Landschap en www.ruimtelijkeplannen.nl.

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.