Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Bekijk hieronder de onderwerpen die momenteel digitaal ter inzage liggen. 

Ontwerp Luchthavenregeling luchthaven Haamstede

Gedeputeerde staten hebben een ontwerp voor een Luchthavenregeling luchthaven Haamstede  opgesteld.

De ontwerp Luchthavenregeling omvat het volgende onderdeel:

  • ambtshalve omzetting van rijksregelgeving voor het in gebruik hebben van de luchthaven voor het starten en landen van zweefvliegtuigen naar een Luchthavenregeling.

De ontwerp Luchthavenregeling is hieronder te dowloaden:

Een ieder kan tot en met 20 november 2019, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen over de ontwerp Luchthavenregeling indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak. Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerp luchthavenregeling kunnen later beroep instellen.

Voor mondelinge toelichting en/of kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw F. Worobiej-Jansen (tel. 0118 – 631973 / email: fworo@zeeland.nl)

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.