Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Bekijk hieronder de onderwerpen die momenteel digitaal ter inzage liggen. 

Ontwerpbesluit wijzigen verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

Gedeputeerde staten hebben een ontwerpbesluit  voor een wijziging van de verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland opgesteld.

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland bevat een besluit op de aanvraag van Zeeland Airport B.V. voor het onder meer verhogen van het aantal helikopterbewegingen van 800 naar 4.000 per jaar, het toevoegen van een helikopterspot met de daarbij horende in- en uitvliegroutes en het incidenteel toelaten van luchtvaartuigen met een groter maximaal startgewicht dan 6000 kg.

Het ontwerpbesluit en de op zaak betrekking hebbende stukken liggen van 19 december 2019 tot en met 30 januari 2020 ter inzage bij:

  • Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, op werkdagen van 9.00 – 16.00 uur en desgevraagd buiten kantoortijden.
  • De publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en  met vrijdag van 12.00 - 16.30 uur.
  • De publieksbalie van de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes op afspraak op maandag t/m woensdag van 08.30 - 17.00 uur, donderdag van 08.30 - 21.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 12.30 uur.
  • De publieksbalie van de gemeente Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand op maandag van 8.30 – 17.30 uur, dinsdag van 8.30 - 16.30 uur, woensdag 08.30 - 17.30 uur, donderdag 08.30 - 20.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 12.30 uur.
  • De publieksbalie van de gemeente Middelburg, Kanaalweg 3 in Middelburg op maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Een ieder kan tot en met 30 januari 2020, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen over het ontwerpbesluit tot wijziging van de verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerp luchthavenregeling kunnen later beroep instellen.

Voor het inzien, mondelinge toelichting en/of kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw F. Worobiej-Jansen (tel. 0118 – 63 1973 / email: fworo@zeeland.nl).

 

Inspraak voorgenomen voorkeursalternatief Zanddijk-Molendijk

Provincie Zeeland wil Yerseke, haar bedrijventerreinen en het omliggende landelijk gebied goed en veilig bereikbaar houden. Daarvoor hebben we samen met de gemeenten Reimerswaal, Kapelle, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en belanghebbenden onderzoek gedaan naar oplossingen voor de verkeersproblemen van de N673. In dit onderzoek zijn verschillende alternatieven uitgewerkt. Gedeputeerde Staten hebben besloten alternatief ‘Bruin’ als voorgenomen voorkeursalternatief aan te merken. 

Van 9 december 2019 tot en met 20 januari 2020 is het mogelijk te reageren op het besluit van het college van Gedeputeerde Staten over het voorgenomen voorkeursalternatief ‘Bruin’. Het besluit kunt u online inzien en de stukken liggen ter inzage in het Provinciehuis en het gemeentehuis van Reimerswaal in Kruiningen. Reageren is mogelijk via:

Inspraakformulier Zanddijk-Molendijk

Planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016

Op 24 september 2019 hebben Gedeputeerde Staten de Planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. De planwijziging bevat wijzigingen in de begrenzing van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, wijzigingen van beheertypen van enkele bestaande natuurgebieden en wijziging van de begrenzing van de agrarische leefgebieden Open akker, Open grasland, Droge dooradering en Natte dooradering.

Het GS besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de bijbehorende antwoordnota zijn hieronder te raadplegen:

De gewijzigde kaarten van het Natuurbeheerplan zijn vanaf 1 november 2019 in detail te bekijken op AtlasZeeland.

Ontwerp Luchthavenregeling luchthaven Haamstede

Gedeputeerde staten hebben een ontwerp voor een Luchthavenregeling luchthaven Haamstede  opgesteld.

De ontwerp Luchthavenregeling omvat het volgende onderdeel:

  • ambtshalve omzetting van rijksregelgeving voor het in gebruik hebben van de luchthaven voor het starten en landen van zweefvliegtuigen naar een Luchthavenregeling.

De ontwerp Luchthavenregeling is hieronder te dowloaden:

Een ieder kan tot en met 20 november 2019, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen over de ontwerp Luchthavenregeling indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak. Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerp luchthavenregeling kunnen later beroep instellen.

Voor mondelinge toelichting en/of kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw F. Worobiej-Jansen (tel. 0118 – 631973 / email: fworo@zeeland.nl)

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.