Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Bekijk hieronder de onderwerpen die momenteel digitaal ter inzage liggen. 

Ontwerp Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022; versie 2.0

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat het ontwerp van het Milieuprogramma Zeeland 2018-2022 2.0 ter inzage ligt. U kunt het ontwerp hieronder inzien. Het document heeft betrekking op het hele provinciale grondgebied. Deze versie 2.0 is een actualisatie van het Milieuprogramma dat op 26 oktober 2018 is vastgesteld.

Het Milieuprogramma 2018-2022 2.0 van de Provincie Zeeland is uitvoeringsbeleid met als doel het beschermen en het versterken van de milieukwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Op deze manier draagt de Provincie Zeeland bij aan het verbeteren van het milieu via uitvoering van de wettelijke milieutaken en via haar inzet op duurzaamheid binnen de provinciale opgaven. Het Milieuprogramma heeft een wettelijke basis in de Wet milieubeheer (art. 4.9).

Het Milieuprogramma bestaat enerzijds uit de wettelijke taken en eisen vanuit de Rijksoverheid. Anderzijds bestaat het Milieuprogramma uit de opgaven gedefinieerd in het Omgevingsplan Zeeland 2018.

Inzagetermijn

Eenieder is in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen over het ontwerp Milieuprogramma 2018–2022 2.0 in de periode van 29 november 2018 tot en met 10 januari 2019.  Het ontwerp is in te zien via www.zeeland.nl of kan worden ingezien in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg, op werkdagen van 9.00 tot 17.00. Desgevraagd kan het ontwerp ook buiten kantooruren worden ingezien. Daartoe kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0118-631973 of 0118-631126.

Van 29 november 2018 tot en met 10 januari 2019 kan eenieder schriftelijk zienswijzen / opmerkingen over het ontwerp Milieuprogramma 2018–2022 2.0 indienen. De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord opgesteld door Gedeputeerde Staten. Deze nota van antwoord wordt benut bij het opstellen van het definitieve Milieuprogramma 2018–2022 2.0. Vervolgens zullen Gedeputeerde Staten deze twee documenten aanbieden aan Provinciale Staten. Provinciale Staten zullen naar verwachting de nota van antwoord en het Milieuprogramma 2018-2022 2.0 behandelen in de commissie Ruimte op 8 februari 2019 en een besluit nemen over vaststelling in de plenaire vergadering van 1 maart 2019.

Uw zienswijze stuurt u via de mail naar milieuprogramma2018@zeeland.nl of middels een brief gericht aan:

Provincie Zeeland
t.a.v. team Milieuprogramma 2018-2022
Postbus 165
4330 AD Middelburg

In uw brief/mail neemt u tenminste op:

Naam, adres, handtekening en uw zienswijzen / opmerkingen over het ontwerp Milieuprogramma 2018–2022.

Ontwerp 2e herziening Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Waterdunen

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland maken bekend dat zij op 20 november 2018 het ontwerp van de 2e herziening PIP Waterdunen hebben vastgesteld. ​Het ontwerp van de 2e herziening PIP Waterdunen ligt met bijbehorende stukken gedurende zes weken, vanaf 23 november 2018 tot en met 3 januari 2019 ter inzage.

In deze tweede herziening zijn de volgende zaken meegenomen:

  1. Vergroten inhoudsmaat burgerwoningen naar 1000 m3;
  2. Verleggen grens bestemming ‘Natuur’ en ‘Natuur – Recreatie’ ten behoeve van de oestergeul en het welkomstgebouw voor natuur- en recreatiegebied Waterdunen;
  3. Juist planologisch-juridisch verankeren van de drie bestaande recreatiewoningen aan de Slikkenburgseweg 7a, b en c;
  4. Verwijderen van de wetgevingszone ten behoeve van strandpaviljoen;
  5. Omzetten bestemming strook nabij ’t Killetje van ‘Natuur – Recreatie’ naar ‘Wonen’.

Gedurende de bovengenoemde periode van ter inzage legging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar keuze mondeling of schriftelijk bij Provinciale Staten indienen. Het postadres voor de zienswijzen is Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Voor nadere informatie, het buiten kantoortijden inzien van stukken of het maken van een afspraak omtrent het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact opgenomen worden met mw. I. Deurwaarder, telefoonnummer 0118-632113.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen zullen (anoniem) worden gebundeld in een Nota van Beantwoording. Gedeputeerde Staten van Zeeland nemen de zienswijzen in overweging bij het vaststellen van het  definitieve wijzigingsplan. Tegen het vaststellingsbesluit staat voor belanghebbenden beroep open bij de Raad van State. Voorwaarde daarbij is, dat men eerder ook een zienswijze op het ontwerp van het wijzigingsplan heeft ingediend, tenzij het plan op het betreffende punt gewijzigd is vastgesteld.

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.