Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Bekijk hieronder de onderwerpen die momenteel digitaal ter inzage liggen. 

Concept Notitie reikwijdte en detailniveau MER Zeeuwse Omgevingsvisie 2021

Op dinsdag 13 augustus 2019 is de concept Notitie reikwijdte en detailniveau MER Zeeuwse Omgevingsvisie door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De concept Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) MER Zeeuwse Omgevingsvisie ligt ter inzage van 21 augustus tot 26 september 2019. Tijdens deze inspraakperiode kunnen reacties worden ingediend. De Zeeuwse Omgevingsvisie is een integrale visie op de ontwikkeling, het gebruik en beheer van de fysieke leefomgeving. Deze notitie beschrijft de voorgenomen aanpak voor het benutten van het milieueffectenrapport (MER) voor de inhoudelijke invulling van de Omgevingsvisie.

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Voor de Zeeuwse Omgevingsvisie wordt een MER opgesteld. De MER heeft als doel om het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. Door de MER tijdens het visievormingsproces in te zetten, in plaats van als toets achteraf, kunnen de resultaten direct in het traject worden meegenomen voor inhoudelijke overwegingen. De NRD is de eerste stap om te komen tot een MER. Deze notitie geeft  inzage in de thema’s waarover in de Zeeuwse Omgevingsvisie keuzen moet worden gemaakt en toelichting op de aanpak van het MER als onlosmakelijk onderdeel van het visieproces.

Advisering

De provincie stelt de Commissie voor de m.e.r. niet in de gelegenheid om advies uit te brengen over de NRD. Wel raadpleegt de provincie een aantal wettelijk voorgeschreven adviseurs en bestuursorganen. De provincie raadpleegt de Commissie voor de m.e.r. als het milieueffectrapport is opgesteld.

Inzagetermijn

Burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over die inhoud en aanpak van de NRD. Op basis van de ingebrachte zienswijzen en adviezen stelt Provinciale Staten het advies reikwijdte en detailniveau vast voor het MER.

Van 21 augustus tot 26 september 2019 liggen de stukken ter inzage. Deze kunt u hieronder downloaden.

Eenieder kan haar/zijn mening geven over de concept NRD door het indienen van een zogenoemde zienswijze. Die kunt u per mail sturen naar omgevingsvisie@zeeland.nl of per post naar Provincie Zeeland, t.a.v. mevr. W.A. Hollemans, Postbus 6001, 4330 LA, Middelburg onder vermelding van “reactie op notitie reikwijdte en detailniveau MER Omgevingsvisie Zeeland”.

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.