Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Bekijk hieronder de onderwerpen die momenteel digitaal ter inzage liggen. 

Ontwerpbesluit aanwijzing zwemwaterlocaties 2021 in Zeeland

Gedeputeerde Staten maken bekend dat op 26 januari 2021 een ontwerpbesluit is vastgesteld tot (jaarlijkse) aanwijzing van zwemwaterlocaties als bedoeld in de Europese Zwemwaterrichtlijn.

Er is 1 wijziging in de lijst met zwemwaterlocaties t.o.v. vorig jaar. De locatie Braakman Haven Buitenzijde Badstrand is niet meer opgenomen in de lijst met zwemwaterlocaties.

Voor aangewezen zwemwaterlocaties gelden o.a. regels waarmee de waterbeheerders en de provincies rekening moeten houden op het gebied van onderzoek naar de waterkwaliteit en de veiligheid voor gebruikers.

Inspraak 

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit en de nota van toelichting van gedeputeerde staten liggen van 27 januari t/m 10 maart 2021 (zes weken) ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg.

Inzage is mogelijk op werkdagen van 9 - 17 uur. Voor een mondelinge toelichting of kopieën van de stukken kunt u zich wenden tot de heer M. Bil, tel. 06-28904028 of email ma.bil@zeeland.nl.

Gezien de corona beperkingen heeft het echter de voorkeur dat de stukken digitaal worden ingezien via de website van de provincie.

Tot uiterlijk 10 maart 2021 kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend t.a.v. Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Indien de wens bestaat een zienswijze mondeling in te dienen, kunt u daarvoor telefonisch een afspraak maken met eerdergenoemde contactpersoon.

Achtergrondinformatie 

De Europese Zwemwater Richtlijn (ZWR) is sinds 2006 van kracht en vervangt de oude zwemwaterrichtlijn uit 1976. De afgelopen jaren is er in Nederland veel werk verzet om die richtlijn te vertalen in het nationale beleid. Een van de onderdelen is dat het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de Provincie waar het zwemwater gelegen is) jaarlijks een lijst met officiële zwemwaterlocaties langs regionale – en Rijkswateren moet vaststellen op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

 Volgens artikel 10 b en 10c van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden:

 • Moeten GS jaarlijks de zwemwaterlocaties aanwijzen en de betrokken Minister daarvan op de hoogte stellen. Op de voorbereiding van het aanwijzingsbesluit is de inspraakprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door de ingezetenen van de desbetreffende provincie en overige belanghebbenden.
 • Moeten GS jaarlijks aan de betrokken Minister de locaties bekend maken waar naar hun oordeel door een groot aantal personen wordt gezwommen. Zij nemen daarbij in aanmerking de ontwikkeling met betrekking tot het aantal personen, de infrastructuur of faciliteiten en de ter bevordering van het zwemmen getroffen maatregelen.

Bij het vaststellen van de lijst met zwemwaterlocaties moeten burgers en belangenverenigingen de kans krijgen inspraak te doen op de lijst met locaties. Zwemwaterlocaties zijn plekken die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld. Er wordt bij het aanvoeren van nieuwe zwemwaterlocaties zoals landelijk afgesproken gekeken naar de hoeveelheid zwemmers die op de locatie komen zwemmen en in hoeverre de inrichting en waterkwaliteit aan de zwemwaterrichtlijn voldoen.

De ontwerplijst met zwemwaterlocaties is in overleg met de verantwoordelijke waterbeheerders Rijkswaterstaat Zee en Delta, waterschap Scheldestromen, de RUD en Zeeuwse gemeenten tot stand gekomen. Ten opzicht van de lijst uit 2020 is er 1 wijziging, Braakman Haven Buitenzijde Badstrand wordt niet meer aangewezen. 

Project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal

In het Waterbeheerplan 2016-2021 is opgenomen dat het watersysteem in het beheersgebied van het waterschap Scheldestromen in 2027 op orde moet zijn voor nu en de klimaatomstandigheden die worden verwacht in 2050. Bij toetsing is gebleken dat delen van het peilgebied Campen in Oost Zeeuws-Vlaanderen niet voldoen aan de norm om wateroverlast onder extreme omstandigheden te voorkomen. Het waterschap treft maatregelen om de knelpunten voor wateroverlast in het peilgebied Campen op te lossen. Hiervoor is het waterschap voornemens om het project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal uit te voeren. De Kruispolder ligt in de gemeente Hulst aan de Westerschelde, ten noorden van Lamswaarde en ten westen van de kern Paal.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft voor dit project op 8 december 2020 het ontwerpprojectplan Waterwet vastgesteld. Dit ontwerpprojectplan beschrijft de maatregelen die worden uitgevoerd voor het oplossen van de knelpunten voor wateroverlast bij extreme situaties en voor verbeteren van het dagelijks peilbeheer:

 1. Het vergroten van de capaciteit van het gemaal Paal;
 2. Het aanleggen van de watergang richting het gemaal Paal, voornamelijk bestaand uit een  verbreding van bestaande sloten aangevuld met nieuwe watergangen;
 3. het aanleggen van een duiker met afsluiter in de 2e waterkering, die zorgt voor de koppeling tussen de Kruispolder en de Melopolder;
 4. het aanleggen van vier stuwen;
 5. het aanleggen, verruimen en dempen van diverse watergangen, inclusief aanleggen en/of vernieuwen van diverse duikers;
 6. het aanleggen van twee nieuwe peilgebieden.

Procedure

Voor het project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal is door het waterschap Scheldestromen op 8 december 2020 een ontwerpprojectplan conform artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld.

Voor de uitvoering van het project is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het college van B&W van de gemeente Hulst heeft op 12 januari 2021 besloten het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland  hebben op 26 augustus 2020 besloten op dit project artikel 5.8 van de Waterwet van toepassing te verklaren.  Dat betekent dat Gedeputeerde Staten de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze zullen voorbereiden. Zij dragen er zorg voor dat de zienswijzen op het ontwerpprojectplan Waterwet en het ontwerpbestemmingsplan worden behandeld door de verschillende bevoegde gezagen. Gedeputeerde Staten van Zeeland dienen uiteindelijk het vastgestelde projectplan Waterwet goed te keuren (artikel 5.7, 1e lid Waterwet).

Ter inzage

Het ontwerpprojectplan Waterwet, inclusief MER-beoordeling, het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn hieronder te dowloaden en in te zien met ingang van 21 januari tot en met 3 maart 2021.

Op werkdagen kunnen de stukken worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

 • Waterschap Scheldestromen, kantoren Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen
 • Gemeente Hulst, Grote Markt 24 te Hulst. Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.
 • Provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg

Zienswijzen indienen

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken over het ontwerp-projectplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal en het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Daarvoor kunt u contact opnemen met dhr. L. Caljouw, l.caljouw@zeeland.nl of telefoon: 06-25726505.

Het is niet nodig om uw reactie apart per plan/besluit in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of deze gericht is tegen het projectplan Waterwet of tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Vervolg

Het ontwerpprojectplan Waterwet en het ontwerpbestemmingsplan Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal zullen, nadat de ingediende zienswijzen zijn beoordeeld, definitief worden vastgesteld. Het projectplan Waterwet behoeft daarna goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De besluiten worden gelijktijdig gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u beroep kunt instellen bij de Raad van State.

MER-beoordeling

Op 10 november 2020, respectievelijk 12 januari 2021 hebben Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst, op basis van een door het waterschap opgestelde aanmeldingsnotitie, besloten dat voor dit project geen MER behoeft te worden opgesteld. Het MER-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Zienswijzen tegen het MER-beoordelingsbesluit kunnen gelijktijdig met een zienswijze tegen het ontwerpprojectplan Waterwet of het ontwerpbestemmingsplan project Herinrichting Kruispolder en uitbreiding gemaal Paal naar voren worden gebracht.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Caljouw, e-mail: l.caljouw@zeeland.nl of telefoon: 06-25726505.

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.