Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Bekijk hieronder de onderwerpen die momenteel digitaal ter inzage liggen. 

Ontwerp aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018

Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer via het SNL. De ontwerp planwijziging betreft een aanvulling op de planwijziging 2019 voor met name het onderdeel nieuwe natuur en bevat wijzigingen in de begrenzing van enkele bestaande natuurgebieden, van nieuwe natuurgebieden en agrarische gebieden van ecologische betekenis, alsmede wijzigingen van beheertypen en ambitiebeheertypen van enkele bestaande natuurgebieden, respectievelijk nieuwe natuurgebieden. Bij de planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, en 11 aangegeven gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. In verband hiermee hebben GS een ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening vastgesteld.

Ter inzage

De Ontwerp aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in verband met de wijziging van de bijlagen 9, 10 en 11 liggen vanaf 24 september 2020 tot en met 6 april 2020 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en op de gemeentehuizen in Zeeland en kunnen verder worden ingezien op en gedownload .De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op kaart Natuur en Landschap en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen,  voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland op 0118-631011.

Ontwerpbesluit wijzigen verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

Gedeputeerde staten hebben een ontwerpbesluit  voor een wijziging van de verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland opgesteld.

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland bevat een besluit op de aanvraag van Zeeland Airport B.V. voor het onder meer verhogen van het aantal helikopterbewegingen van 800 naar 4.000 per jaar, het toevoegen van een helikopterspot met de daarbij horende in- en uitvliegroutes en het incidenteel toelaten van luchtvaartuigen met een groter maximaal startgewicht dan 6000 kg.

Het ontwerpbesluit en de op zaak betrekking hebbende stukken liggen van 19 december 2019 tot en met 30 januari 2020 ter inzage bij:

  • Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, op werkdagen van 9.00 – 16.00 uur en desgevraagd buiten kantoortijden.
  • De publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en  met vrijdag van 12.00 - 16.30 uur.
  • De publieksbalie van de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes op afspraak op maandag t/m woensdag van 08.30 - 17.00 uur, donderdag van 08.30 - 21.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 12.30 uur.
  • De publieksbalie van de gemeente Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand op maandag van 8.30 – 17.30 uur, dinsdag van 8.30 - 16.30 uur, woensdag 08.30 - 17.30 uur, donderdag 08.30 - 20.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 12.30 uur.
  • De publieksbalie van de gemeente Middelburg, Kanaalweg 3 in Middelburg op maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Een ieder kan tot en met 30 januari 2020, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen over het ontwerpbesluit tot wijziging van de verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerp luchthavenregeling kunnen later beroep instellen.

Voor het inzien, mondelinge toelichting en/of kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw F. Worobiej-Jansen (tel. 0118 – 63 1973 / email: fworo@zeeland.nl).

 

Ontwerpbesluit verordening Luchthavenbesluit Inter Scaldes

Gedeputeerde staten hebben een ontwerpbesluit verordening Luchthavenbesluit Inter Scaldes opgesteld.

  • Ambtshalve omzetting van rijksregelgeving voor het in gebruik hebben van de helikopterluchthaven voor het starten en landen van helikopters naar een verordening luchthavenbesluit.

De ontwerpbesluit verordening Luchthavenbesluit Inter Scaldes is hieronder te downloaden:

Een ieder kan tot en met 22 april 2020, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen over het ontwerpbesluit verordening Luchthavenbesluit Inter Scaldes indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.
Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over het ontwerp luchthavenbesluit kunnen later beroep instellen.

Voor het inzien, mondelinge toelichting en/of kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw F. Worobiej-Jansen (tel. 0118 – 631973 / email: fworo@zeeland.nl)

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.