Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Bekijk hieronder de onderwerpen die momenteel digitaal ter inzage liggen. 

Ontwerpnota VTH beleid Zeeland 2021 onderdeel strategie

Vanwege de kwaliteitseisen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de komende Omgevingswet stelden Zeeuwse overheden een gezamenlijk Vergunningverlening-, Toezicht-, en Handhaving (VTH) Beleid op voor het onderdeel strategie. Net als alle andere  Zeeuwse overheden vinden wij een mooi, schoon, veilig, gezond en duurzaam Zeeland belangrijk. Deze strategie draagt daar aan bij.

In het VTH-beleid Zeeland 2021, onderdeel strategie, benoemen we de uitgangspunten voor preventie, vergunningverlening, gedogen, toezicht en handhaving in Zeeland, en dus ook voor onze gemeente/provincie/waterschap. Het is onderdeel van het uitvoerings- en handhavingsbeleid zoals bedoeld in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht. De reikwijdte van de strategie omvat taken van Provincie en Gemeenten op het gebied van de omgeving: milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening en bouwen.

Het ontwerpbeleid ligt van 30 november 2020 tot en met 11 januari 2021 ter inzage. In deze periode kunnen inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen. De ontvangen zienswijzen betrekken wij bij de vaststelling en inhoud van de definitieve beleidsnota.

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij de heer G.A. Gabrielse via email: ga.gabrielse@zeeland.nl

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.