Regelmatig liggen er ontwerpbesluiten, beheerplannen en andere documenten ter inzage bij de Provincie. Bekijk hieronder de onderwerpen die momenteel digitaal ter inzage liggen. 

Ontwerp planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018

Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer via het SNL. De ontwerp planwijziging bevat wijzigingen in de begrenzing van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, wijzigingen van beheertypen van enkele bestaande natuurgebieden en wijziging van de begrenzing Open akker, Open grasland en Droge dooradering. Bij de planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, en 11 aangegeven gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. In verband hiermee hebben GS een ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening vastgesteld.

Ter inzage

De Ontwerp planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in verband met de wijziging van de bijlagen 9, 10 en 11 liggen vanaf 10 juni tot en met 21 juli 2019 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en op de gemeentehuizen in Zeeland en kunnen verder hieronder worden ingezien en gedownload. De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op kaart Natuur en Landschap en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen,  voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland op 0118-631011.

Vlaanderen - Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. Mogelijk zijn er grensoverschrijdende effecten te verwachten op Nederlands grondgebied.

Er is een kennisgevingsdocument opgesteld. Dit document behandelt in een eerste deel de stroomgebiedbeheerplannen zelf: Wat is de doelstelling van deze plannen? Wat houden de plannen juist in? Wie staat in voor de opmaak ervan?

Het tweede deel van de kennisgeving gaat in op de methode die zal gebruikt worden om de mogelijke milieueffecten van de stroomgebiedbeheerplannen te omschrijven én te beoordelen op hun significantie.

Dit kennisgevingsdocument is voor een periode van 60 dagen te raadplegen via de website van de Dienst MER en via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).

Aan de hand van deze kennisgeving krijgen het publiek, het maatschappelijk middenveld en alle betrokken instanties de mogelijkheid om kennis te nemen van de doelstelling, reikwijdte en detailleringsgraad van de voorgenomen milieubeoordeling en de mogelijkheid om opmerkingen te geven. Op basis van de ontvangen opmerkingen en adviezen zullen richtlijnen worden geformuleerd voor de milieubeoordeling.

Twee Europese richtlijnen liggen aan de basis van de stroomgebiedbeheerplannen: de kaderrichtlijn Water uit 2000 en de Overstromingsrichtlijn uit 2007. Beide richtlijnen zijn in Vlaanderen omgezet via het decreet betreffende het integraal waterbeleid.   

Initiatiefnemer voor de stroomgebiedbeheerplannen in Vlaanderen is de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) de bevoegde autoriteit voor de toepassing van de bepalingen van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn.

Mogelijkheid tot inspraak

Net als de Vlaamse burgers kan ook de Nederlandse bevolking inspreken en een reactie toezenden. Dit kan via één van onderstaande mogelijkheden:

  • via het gemeentebestuur van de Vlaamse gemeenten,
  • via een e-mail aan het Team Mer (mer@vlaanderen.be) met vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER PL0259’,
  • via de elektronische inspraakmogelijkheid (www.mervlaanderen.be)

Reacties moeten uiterlijk op 10 juni 2019 worden toegezonden.

In het Provinciaal Blad van de Provincie worden documenten genoemd die op een andere manier ter inzage gelegd worden.