Jaarstukken 2020; jaarverslag en jaarrekening

1 april 2021
|
Publicatie

‘Samen verschil maken’ is het motto van deze bestuursperiode. 2020 was het eerste volle begrotingsjaar waarin we tezamen met PS ook écht samen verschil konden maken. Dat pakte anders uit dan verwacht. Hoewel het coronavirus aan het begin van 2020 iets was dat enkel ver weg leek te spelen, werden we ook al snel hier geconfronteerd met het virus, met alle gevolgen van dien. Zowel voor de maatschappij als totaal, op sociaal, cultureel en economisch gebied, als voor heel veel mensen persoonlijk.

Zeeuwse vlag wapperend op het Abdijplein

Met verschillende grote projecten wordt invulling gegeven aan de opgaven van de Provincie Zeeland. De grote projecten bedienen daarbij veelal meerdere maatschappelijke doelen. Hoewel de projecten in aard en karakter sterk van elkaar verschillen, hebben ze met elkaar gemeen dat het gaat om politiek belangrijke projecten, waarbij het financieel om grote bedragen gaat. Daarom worden de grote projecten en daarbij behorende baten en lasten expliciet zichtbaar gemaakt in de begroting en jaarrekening. In verschillende mate bevatten de grote projecten ook financiële risico’s. Doorgaans worden deze risico’s opgevangen binnen de projecten. Als dit niet het geval is komen risico’s nader aan de orde in de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

In 2020 zijn er grote projecten bijgekomen en afgesloten. Zo is het groot project Marinierskazerne op 10 juli afgesloten tegelijkertijd met het besluit van Provinciale Staten om in te stemmen met het compensatiepakket. Het project  N290 Traverse Kapellebrug is bij de behandeling van de voorjaarsnota aangemerkt als groot project door Provinciale Staten. Eind 2019 waren al de projecten  N673 Zanddijk en het  Zeeuws Deltaplan Zoet Water toegevoegd als groot project.  

Overzicht voorgaande jaarstukken: