Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten 2022

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Evides N.V. voor het vangen en het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad en de boomkikker. Ook wordt ontheffing verlenend voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en voor het vernielen van twee verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Verder wordt ontheffing verleend voor het verzamelen van het glad biggenkruid en het tijdelijke vernielen van de standplaats van het glad biggenkruid. Als laatste wordt ontheffing verleend voor het vangen van de levendbarende hagedis. Deze activiteiten zijn het gevolg van de uitbreiding van de waterzuivering bij de productielocatie van Evides aan de A. van de Weijdeweg 6 in Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 december 2022 ontheffing hebben verleend van een aantal verboden in de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) om de uitbreiding van de waterzuivering bij de productielocatie van Evides aan de A. van de Weijdeweg 6 in Haamstede mogelijk te maken.

 1. Artikel 3.5 lid 2 en 4 Wnb voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en om twee verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis te vernielen:
 2. Artikel 3.5 lid 1 en lid 2 Wnb voor het vangen en het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad en de boomkikker.
 3. Artikel 3.10 lid 1 onder c Wnb om het glad biggenkruid te verzamelen en de standplaats tijdelijk te vernielen.
 4. Artikel 3.10 lid 1 onder a Wnb om de levendbarende hagedis te vangen.

Het kenmerk van deze ontheffing is 199191.

deeltelijke verlening van de ontheffing Wet natuurbescherming aan Hertsens Beheer B.V. voor het verstoren van diverse diersoorten en het vernielen van verblijfplaatsen van diverse diersoorten. De ontheffingsaanvraag heeft betrekking op de sloop en nieuwbouw van woningen aan de Oude Kerkstraat 34 te Philippine.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 19 december 2022 gedeeltelijk ontheffing hebben verleend van verschillende artikelen  van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De ontheffingsaanvraag heeft betrekking op de sloop en nieuwbouw van woningen aan de Oude Kerkstraat 34 te Philippine

 1. De aangevraagde ontheffing van artikel 3.1 lid 2 Wnb om opzettelijk twee rustplaatsen van de kerkuil te vernielen of te beschadigen te weigeren.
 2. De aangevraagde ontheffing van artikel 3.1 lid 4 Wnb om de kerkuil opzettelijk te storen te weigeren
 3. De aangevraagde ontheffing van artikel 3.5 lid 1 Wnb om de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis opzettelijk te doden te weigeren.
 4. De aangevraagde ontheffing van artikel 3.5 lid 2 Wnb om de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis opzettelijk te verstoren te weigeren.
 5. De aangevraagde ontheffing van artikel 3.5 lid 4 Wnb om zes vaste voortplantings- en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en één vaste voortplantings- en rustplaats van de gewone grootoorvleermuis te beschadigen of te vernielen te weigeren.
 6. De aangevraagde ontheffing van artikel 3.10 lid 1 onder b Wnb om één vaste voortplantings- of rustplaats van de steenmarter opzettelijk te beschadigen of te vernielen te weigeren.
 7. De aangevraagde ontheffing van artikel 3.10 lid 1 onder b Wnb om vaste voortplantings- of rustplaatsen van de haas opzettelijk beschadigen of te vernielen te verlenen.

Het kenmerk van deze ontheffing is 176123

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Verbrugge Scaldia Terminals B.V. voor gebruik van het luchtdrukgeweer en vangkooien bij de bestrijding van rotsduif en verwilderde duif in de loodsen aan de Luxemburgweg 2, 4455TM te Nieuwdorp.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 19 december 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.13 en 3.14 van het Besluit natuurbescherming in samenhang met artikel 3.26 lid 2 sub b, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het gebruik van het luchtdrukgeweer en artikel 3.9 lid 2, van de Wnb voor het gebruik van vangkooien voor het bestrijden van rotsduif en verwilderde duif in de loodsen op het terrein van Verbrugge Scaldia Terminals B.V. aan de Luxemburgweg 2, 4455TM te Nieuwdorp. Het kenmerk van deze ontheffing is 237306.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Ontwikkelcombinatie 's-Gravenhofplein B.V. voor het opzettelijk vernielen van drie gierzwaluwnesten, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aan de Overdamstraat 15 tot en met 41 te Hulst.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 november 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van drie gierzwaluwnesten. Ook wordt ontheffing verleend van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. De ontheffing is geldig voor het slopen van bebouwing aan de Overdamstraat 15 tot en met 41 te Hulst. Het kenmerk van de ontheffing is 212919.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan een privépersoon voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomerverblijfplaats als gevolg van sloopwerkzaamheden aan de bestaande bebouwing aan de Noordstraat 35 in Retranchement.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 11 november 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden aan de bestaande bebouwing aan de Noordstraat 35 in Retranchement. Het zaaknummer van deze ontheffing is 211763.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan ‘L escaut Woonservice voor het opzettelijk vernielen van twee gierzwaluwnesten, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aan de Van Dishoeckstraat (73-119), Verkuil Quakkelaarstraat (232-244), Winkelmanstraat 39 en Callenfelsstraat 40 te Vlissingen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 31 oktober 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van twee gierzwaluwnesten. Tevens heeft Gedeputeerde Staten ontheffing verleend van de verboden van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming om de gewone dwergvleermuis opzettelijk te verstoren en drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis te vernielen. De ontheffing is verleend voor het slopen van bestaande bebouwing en het realiseren van nieuwbouw. Het kenmerk van deze ontheffing is 189786.

Verlenging pilotvergunningen Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 oktober 2022 de aan onderstaande partijen verleende pilotvergunningen in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde hebben verlengd tot en met 30 september 2024.

 • Visserijbedrijf C.P. Verwijs, zaaknummer 196435
 • Zeevisserijbedrijf B. van Stee, zaaknummer 196434
 • Privé-persoon, zaaknummer 196433
 • Privé-persoon, zaaknummer 196432
 • Steketee minibootjes, zaaknummer 196431
 • Eco Oester, zaaknummer 196430
 • Roth en zn. VOF, zaaknummer 196429
 • Sportvisserij J.C. Giljam, zaaknummer 196428
 • Verwijs Bruinisse VOF, zaaknummer 196427
 • Ostrea Schelpdiercultures B.V., zaaknummer 196426
 • Visserijbedrijf Primar B.V., zaaknummer 196425
 • Fa. S.L. Schot en zonen, zaaknummer 196420
 • Firma Muller en zonen, zaaknummer 196418
 • Eensgezindheid Yerseke B.V., zaaknummer 196385
 • Umami B.V., zaaknummer 196287
 • B.V. Oestercultuurmaatschappij Pols-Bom, zaaknummer 196286

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Natuurmonumenten voor het opzettelijk beschadigen en vernielen vaste verblijfplaatsen en het opzettelijk doden en verwonden van konijn als gevolg van natuurherstelmaatregelen te Neeltje Jans.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 30 september 2022 ontheffing hebben verleend aan Natuurmonumenten van het verbod als bedoeld in artikel 3.10 eerste lid onder a en b van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk doden van konijn (Oryctolagus cuniculus) en het opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van konijn. Deze aanvraag heeft betrekking op natuurherstelmaatregelen op het eiland Neeltje Jans ten behoeve van het behalen van natuurdoelstellingen. Het zaaknummer van deze ontheffing is 182888.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland, de Mikke, om inheemse vogels, inheemse zoogdieren en inheemse herpetofauna, te doden, te vangen, te storen onder zich te hebben en te vervoeren en uit te zetten in de provincie Zeeland. Deze ontheffing heeft betrekking op de opvang en het later uitzetten van inheemse wilde dieren.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 september (gedeeltelijk) ontheffing hebben verleend van diverse artikelen van de Wet natuurbescherming voor het op de opvang en het uitzetten van inheemse wilde dieren. Het kenmerk van deze ontheffing is 145400.

 • De aangevraagde ontheffing van de verboden als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 en artikel 3.2 lid 6 van de Wet natuurbescherming om inheemse vogels, te doden, te vangen, en onder zich te hebben en te vervoeren te verlenen.
 • De aangevraagde ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 3.1, lid 4 Wet natuurbescherming voor het opzettelijk te storen van vogels niet te verlenen.
 • De aangevraagde ontheffing van artikel 3.9 lid 1, onder a van de Wet natuurbescherming voor het gebruik van niet selectieve middelen voor het vangen van dieren te verlenen voor het gebruik van de volgende middelen voor het vangen van dieren:
  • Schepnet
 • De aangevraagde ontheffing van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 1, artikel 3.6 lid 2 en artikel 3.10 lid 1 onder b van de Wet natuurbescherming om inheemse zoogdieren en inheemse herpetofauna, te doden, te vangen, onder zich te hebben en te vervoeren, te verlenen.
 • De aangevraagde ontheffing van de verboden als bedoeld in artikel 3.6, tweede lid onder b, van de Wet natuurbescherming om inheemse zoogdieren groter dan de haas onder zich te hebben en te vervoeren van provincie Zeeland naar Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert te verlenen.
 • De aangevraagde ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 3.34 lid 1 van de wet natuurbescherming om inheemse vogels, inheemse zoogdieren en inheemse herpetofauna uit te mogen zetten, te verlenen.
  Het zaaknummer van deze ontheffing is 145400.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Tramper-ProjectManagement om de rugstreeppad opzettelijk te vangen, opzettelijk te verstoren, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen, de rugstreeppad onder zich te hebben en het uitzetten van de rugstreeppad in geschikt leefgebied. De ontheffing is verleend voor het realiseren van woningbouw in de Noorderpolder te Zierikzee.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 15 september 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 1, lid 2 en lid 4, artikel 3.6 lid 2 en artikel 3.34 lid 1 van de Wet natuurbescherming (Wnb) om de rugstreeppad opzettelijk te vangen, opzettelijk te verstoren, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen, de rugstreeppad onder zich te hebben en uit te zetten in geschikt leefgebied . De ontheffing is verleend voor het realiseren van woningbouw in de Noorderpolder te Zierikzee. Het zaaknummer van deze ontheffing is 127844

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Combinatie Answest v.o.f. voor het beschadigen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger, voor het vangen, onder zich hebben, uitzetten, verstoren en incidenteel doden van de rugstreeppad en het opzettelijk vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van de haas. De ontheffing is verleend in het kader van de dijkversterking bij Hansweert in de gemeente Reimerswaal.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 16 september 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 4 van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het beschadigen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Tevens is ontheffing verleend van artikel 3.5 lid 1 en lid 2, artikel 3.6 lid 2 en artikel 3.34 lid 1 Wnb om de rugstreeppad te vangen, onder zich te hebben, uit te zetten, te verstoren en incidenteel te doden. Tot slot is ontheffing verleend van artikel 3.10 lid 1, onder b Wnb om de vaste voortplantings- of rustplaatsen van de haas opzettelijk te vernielen. De ontheffing is verleend in het kader van de dijkversterking Hansweert in de gemeente Reimerswaal. Het zaaknummer van deze ontheffing is 176420.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van renovatiewerkzaamheden aan de woningen aan de Kanaalkade 79 – 173 in Axel en de Kievitstraat 2 – 12 in Hengstdijk.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 6 september 2022 ontheffing hebben verleend van verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op renovatiewerkzaamheden aan de woningen aan de Kanaalkade 79 – 173 in Axel en de Kievitstraat 2 – 12 in Hengstdijk. Het kenmerk van deze ontheffing is 174440.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Gors voor het verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis te Zierikzee.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 25 augustus 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.5 lid 2 en 4, van de Wet natuurbescherming om gewone dwergvleermuis te verstoren en één zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis te vernietigen op een locatie aan de Scheldestraat 5 te Zierikzee. Het kenmerk van deze ontheffing is: 184340

Intrekking vergunning Wet natuurbescherming van bedrijf A.C.J. de Wilde voor het bouwen van een vleesveestal en uitbreiden van het dieraantal van 380 naar 452 stieren aan de Oude Zeedijk 12 te Sint-Annaland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 23 augustus 2022 hebben besloten om de op 27 augustus 2021 verleende vergunning in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan het bedrijf A.C.J. de Wilde met zaaknummer 4094 in te trekken. De intrekking gebeurt op verzoek van de vergunninghouder. Het zaaknummer van dit besluit is 4094.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan gemeente Tholen voor herplant op andere grond van Molenvlietsedijk 8 N286 en ter hoogte het viaduct Nieuwlandseweg N286 gemeente Tholen naar Akkerweg/Nieuwlandseweg/Molenvlietsedijk gemeente Tholen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 augustus 2022 ontheffing hebben verleend van artikel 4.5 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor herplant op andere grond van Molenvlietsedijk 8 N286 en ter hoogte het viaduct Nieuwlandseweg N286 gemeente Tholen naar Akkerweg/Nieuwlandseweg/Molenvlietsedijk gemeente Tholen. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK 118542.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan de gemeente Tholen voor het opzettelijk vernielen van vaste voortplantings- en rustplaatsen van de haas ten noorden van de kruising van de Molenvlietsedijk en de N286 en ten zuiden van Molenvlietsedijk 19.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 augustus 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.10 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van vaste voortplantings- en rustplaatsen van de haas ten noorden van de kruising van de Molenvlietsedijk en de N286 en ten zuiden van Molenvlietsedijk 19. Het kenmerk van deze ontheffing is 191703.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan gemeente Schouwen-Duiveland voor het opzettelijk vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de wezel, aan Hoogenboomlaan, Kabbelaarsweg, Vroonweg te Renesse.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 5 augustus 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.10 lid 1 onder b, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van wezel als gevolg van de herinrichting tracé Hoogenboomlaan, Kabbelaarsweg, Vroonweg te Renesse. Het kenmerk van de ontheffing is 142661.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan de gemeente Middelburg voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een zomer- en paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de Sir Winston Churchilllaan 8 en Gerrit van der Veenstraat 1a te Middelburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 3 augustus 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een zomer- en paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de Sir Winston Churchilllaan 8 en Gerrit van der Veenstraat 1a te Middelburg. Het kenmerk van deze ontheffing is 164144.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het (tijdelijk) beschadigen van één kraam- en één paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van renovatie-, verduurzamings- en brandveiligheidsmaatregelen aan de Van Heemskerckstraat 1-55 (oneven) en de Van Heemskerckstraat 4 t/m 44  in Middelburg.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op15 juli 2022 ontheffing hebben verleend aan Woongoed Middelburg van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en voor het (tijdelijk) beschadigen van één kraam- en één paarverblijfplaats. Deze aanvraag heeft betrekking op renovatie-, verduurzamings- en brandveiligheidsmaatregelen aan de Van Heemskerckstraat1-55 (oneven) en de Van Heemskerckstraat 4 t/m 44  in Middelburg. Het zaaknummer van deze ontheffing is 159458.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Stichting Golf Zeeuwsch-Vlaanderen voor herplant op andere grond van de Justaasweg 4a te Axel naar Benedenstraat 4 te Koewacht.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 8 juli 2022 ontheffing hebben verleend van artikel artikel 4.5 lid 1 van de Wet natuurbescherming voor herbeplanting op andere grond. Het gevelde perceel betreft de Justaasweg 4a te Axel, herplantlocatie is de Benedenstraat 4 te Koewacht. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK 123521.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan de gemeente Tholen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en voor het vernielen van vier zomer/paarverblijfplaatsen en één kraamverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten zijn het gevolg van sloopwerkzaamheden van de oude gebouwen van de twee basisscholen, CNS De Regenboog en de CNS Eben Haëzerschool aan de Molenvlietsedijk in Tholen.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 juni 2022 ontheffing hebben verleend aan de gemeente Tholen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en voor het vernielen van vier zomer/paarverblijfplaatsen en één kraamverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten zijn het gevolg van sloopwerkzaamheden van de oude gebouwen van de twee basisscholen, CNS De Regenboog en de CNS Eben Haëzerschool aan de Molenvlietsedijk in Tholen. Het zaaknummer van deze ontheffing is 145103.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Bogor Projectontwikkeling B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de laatvlieger (Eptesicus serotinus) en ontheffing voor van drie verblijfplaatsen (één zomer/paarverblijfplaats en twee paarverblijfplaatsen) van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de laatvlieger ten gevolge van het slopen van de bebouwing aan de aan de Jannewekken 11 te Zierikzee.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 juni 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5 lid 2  van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Ook is verleend ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 3.5 lid 4 om drie verblijfplaatsen (één zomer/paarverblijfplaats en twee paarverblijfplaatsen) van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de laatvlieger. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van de bebouwing aan de aan de Jannewekken 11 te Zierikzee. Het zaaknummer van deze ontheffing is 115223.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan een agrarisch bedrijf voor het doden van brandgans met behulp van het geweer aan de Sint Bavodijk 53 te Nieuwvliet.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 juni 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1. lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van brandgans met behulp van het geweer voor een perceel aan de Sint Bavodijk 53 te Nieuwvliet. Het kenmerk van deze ontheffing is: 156587.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee verblijfplaatsen (één zomerverblijfplaats en één zomer/paarverblijfplaats) van de gewone dwergvleermuis als gevolg van renovatie aan de wooncomplexen Maasstraat en Oosterscheldestraat in de gemeente Middelburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 1 juni 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee verblijfplaatsen (één zomerverblijfplaats en één zomer/paarverblijfplaats) van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op de renovatie van de wooncomplexen Oosterscheldestraat (nummers 20-100 (even)) en Maasstraat (nummers 27-89 (oneven)) te Middelburg. Het kenmerk van deze ontheffing is 128339.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan een agrarisch bedrijf voor het doden van wilde eend met behulp van het geweer aan de Noord bosweg 4 te Zonnemaire.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 30 mei 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1. lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van wilde eend met behulp van het geweer voor een perceel aan de Noord bosweg 4 te Zonnemaire. Het kenmerk van deze ontheffing is: 152034.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon voor het verplaatsen van glad biggenkruid op een locatie aan de strandweg te Burgh- Haamstede.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 10 mei ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.10 lid 1 onder c, van de Wet natuurbescherming om glad biggenkruid op te graven en te verplanten naar een alternatieve locatie op één perceel aan de strandweg te Burgh- Haamstede. Het kenmerk van deze ontheffing is: 110743.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van vijf zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, Deze ontheffing heeft betrekking op het slopen van woningen op de volgende adressen in Rilland: Swaanhilstraat 1-7 en 17-25, Steenvlietstraat 1-13 en 14-28, Dulftstraat 2-16 en Spiervlietstraat 2-14.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 5 mei 2022 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van vijf zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze ontheffing heeft betrekking op het slopen van woningen op de volgende adressen in Rilland:
Swaanhilstraat 1-7 en 17-25,
Steenvlietstraat 1-13 en14-28,
Dulftstraat 2-16 en
Spiervlietstraat 2-14.
Het zaaknummer van deze ontheffing is 140550.

Gedeeltelijke intrekking vergunning Wet natuurbescherming van Leghennenbedrijf Oostketelaar B.V. voor het in werking hebben van een pluimveehouderij op de locatie Oostketelaarweg 3 te Lewedorp.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 3 mei 2022 hebben besloten om de op 16 november 2015 verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (nu geldend als vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming) met kenmerk NB.15.015 / 15015862 gedeeltelijk in te trekken, voor zover deze betrekking heeft op het houden van 31.314 legkippen en de opslag van pluimveemest van 31.314 legkippen. De gedeeltelijke intrekking gebeurt op verzoek van de vergunninghouder. Het zaaknummer van dit besluit is 120420.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon voor het doden van holenduif met behulp van het hagelgeweer op een perceel violen en bloemzaad aan de Lange Kruisweg in Sint Philipsland.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 29 april 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van holenduif met behulp van het hagelgeweer op een perceel violen en bloemzaad aan de Lange Kruisweg in Sint Phillipsland. Het kenmerk van deze ontheffing is 121116.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon voor het opzettelijk vernielen van vier nestplaatsen van de gierzwaluw tijdens het slopen van een schuur en een opstal gelegen aan de Hoofdstraat 3 in Wolphaartsdijk.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 29 april 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van vier nestplaatsen van de gierzwaluw tijdens het slopen van een schuur en een opstal gelegen aan de Hoofdstraat 3 in Wolphaartsdijk. Het kenmerk van deze ontheffing is 127712.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Turrim B.V. voor het verplaatsen van glad biggenkruid op een locatie aan de JJBoeijesweg te Burgh- Haamstede.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 26 april 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.10 lid 1 onder c, van de Wet natuurbescherming om glad biggenkruid op te graven en te verplanten naar een alternatieve locatie op één perceel aan de JJBoeijesweg te Burgh- Haamstede. Het kenmerk van deze ontheffing is: 110369.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Roompot Group voor het opzettelijk vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de wezel ten zuidoosten van de Banjaard Boulevard 1 te Kamperland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 26 april 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.10 lid 1 onder b, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de wezel ten zuidoosten van de Banjaard Boulevard 1 te Kamperland. Het kenmerk van deze ontheffing is 115337.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Stichting Zorgcentrum Cederhof voor het opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis en het vernietigen van één  paarverblijfplaats van de ruige dwergvleermuis als gevolg van het slopen van de bebouwing aan de Bruëlisstraat 107-147 in Kapelle.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 april 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis en het vernielen van één paarverblijfplaats van de ruige dwergvleermuis als gevolg van het slopen van de bebouwing aan de Bruëlisstraat 107-147 in Kapelle. Het zaaknummer van deze ontheffing is 130682.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Natuurmonumenten voor nestbeheer meeuwen in de Pikgat, Levensstrijd en Kwistenburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 13 april 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 en 4 Wnb voor het opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw te vernielen of te beschadigen of nesten weg te nemen, in het belang ter bescherming van flora of fauna. De ontheffing geldt in de (deel)gebieden Pikgat en Levensstrijd (gemeente Schouwen-Duiveland) en Kwistenburg (gemeente Goes). Het kenmerk van deze ontheffing is 123125

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Sonneborgh West B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee verblijfplaatsen (één zomerverblijfplaats en éen paarverblijfplaats) van de gewone dwergvleermuis als gevolg van de sloop van het flatgebouw aan de Damstraat 68 in Yerseke

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 8 april 2022 ontheffing hebben verleend aan Sonneborgh West B.V van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee verblijfplaatsen (één zomerverblijfplaats en één paarverblijfplaats) van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op de sloop van het flatgebouw aan de Damstraat 68 in Yerseke. Het zaaknummer van deze ontheffing is 110786.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Gemeentehuis Vlissingen voor het opzettelijk vangen van de haas en het konijn en om opzettelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soorten te vernielen verspreid in ruimte en tijd. Deze activiteiten worden begaan bij de ontwikkeling van de Scheldewijk en Kenniswerf in Vlissingen. Tevens wordt ontheffing verleend om hazen en konijnen uit te kunnen zetten in een ander gebied, namelijk het Markiezaat, dan waar ze zijn gevangen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 29 maart 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.10 lid 1 a en b Wet natuurbescherming om de haas en het konijn opzettelijk te vangen en om opzettelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soorten te vernielen verspreid in ruimte en tijd. Deze activiteiten worden begaan bij de ontwikkeling van de Scheldewijk en Kenniswerf in Vlissingen. Deze worden gefaseerd ontwikkeld waarbij de terreinen binnen nu en tien jaar worden uitgegeven voor woningbouw en bedrijvigheid. Tevens wordt ontheffing verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.34 lid 1 om de gevangen hazen en konijnen uit te kunnen zetten in een ander gebied dan waar ze zijn gevangen. In Vlissingen blijft door de geplande ontwikkeling geen leefgebied over voor de haas en het konijn, daarom worden deze soorten na het vangen uitgezet in het Markiezaat. Het zaaknummer van deze ontheffing is 105905.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Limagrain Nederland B.V. voor het doden van holenduif en het gebruik van een vangkooi bij de bestrijding van zwarte kraai en kauw op diverse percelen in de gemeente Reimerswaal en Goes.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 25 maart 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1, lid 1, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het doden van holenduif met behulp van het geweer. Tevens is ontheffing verleend van artikel 3.4, lid 1, Wnb en 3.24, lid 2, Wnb voor het gebruiken van een vangkooi bij de bestrijding van kauw en zwarte kraai. Het kenmerk van deze ontheffing is 114251.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van het slopen van de 22 woningen aan de H.A. Fonteinestraat 1-21a in Krabbendijke.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 25 maart 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op slopen van de 22 woningen aan de H.A. Fonteinestraat 1-21a in Krabbendijke. Het zaaknummer van deze ontheffing is 116862.

Gebiedsontheffing Wet natuurbescherming aan gemeente Borsele voor de dorpskern Nieuwdorp.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 maart 2020 een gebiedsgerichte ontheffing hebben verleend aan de gemeente Borsele in het kader van een soortenmanagementplan (SMP) Nieuwdorp. De ontheffing is aangevraagd voor het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen en beheer binnen de dorpskern van Nieuwdorp.

Het betreft de volgende verbodsbepalingen en beschermde soorten: het opzettelijk vernielen, beschadigen, wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren, of het opzettelijk storen en doden van de huismus en de gierzwaluw. Het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen of het opzettelijk verstoren en doden van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis., meervleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis.

Het kenmerk van deze ontheffing is 87720.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van het slopen van de woningen aan de  Nijverheidsstraat 20-26 in Kruiningen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 23 maart 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op slopen van de woningen aan de  Nijverheidsstraat 20-26 in Kruiningen. Het kenmerk van deze ontheffing is 124776.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Econsultancy voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de Nehalenniaweg 1 te Domburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 14 maart 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden zoals genoemd in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de Nehalenniaweg 1 te Domburg. Het zaaknummer van deze ontheffing is 113711.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Sonneborgh West B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee  zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van het slopen van de Marnixflat te slopen aan de CH. De Bourbonweg te Goes.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 15 maart 2022 ontheffing hebben verleend aan Sonneborgh West B.V. van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van de Marnixflat te slopen aan de CH. De Bourbonweg te Goes. Het zaaknummer van deze ontheffing is 113787.

Afgewezen ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeelanderij B.V. voor het doden van damhert op een perceel tulpenbollen aan de Zuidweg te Zonnemaire.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 2 maart 2022 ontheffing hebben geweigerd van het verbod van artikel 3.10 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van een damhert op een perceel tulpenbollen aan de Zuidweg te Zonnemaire. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK114947.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Maatschap J.A. en C.J. van der Bijl voor het doden van smient aan de Schendersweg/Slahofsweg, en Kerkweg te Scharendijke en de Dirksweg te Brouwershaven.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 februari 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van smient op percelen met wintertarwe aan de Schendersweg/Slahofsweg, en Kerkweg te Scharendijke en de Dirksweg te Brouwershaven. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK 113423

Ontheffing Wet natuurbescherming aan gemeente Schouwen-Duiveland voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van de sloop van een onderwijsgebouw gelegen aan Hatfieldpark 1-2 in Zierikzee.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 februari 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en om één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis te vernielen. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van een onderwijsgebouw schoolgebouw Pieter Zeeman, gelegen aan Hatfieldpark 1-2 te Zierikzee. Het kenmerk van deze ontheffing is 117680.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Buijs Eco Consult B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van de sloop van een recreatiewoning gelegen aan de Hoogenboomlaan 58 in Renesse.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 februari 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en om één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis te vernielen. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van de recreatiewoning gelegen aan de Hoogenboomlaan 58 te Renesse. Het kenmerk van deze ontheffing is 102931.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Kennedy West Vastgoed B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van de sloop van het oude kantoorgebouw aan het Oostelijk Bolwerk 11 in Terneuzen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 februari 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en om één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis te vernielen. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van woningen aan de als gevolg van de sloop van het oude kantoorgebouw aan het Oostelijk Bolwerk 11 in Terneuzen. Het kenmerk van deze ontheffing is 109699.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan BAM Infra Regionaal Breda voor het aanleggen van een landbouwweg ten noorden van de Zandkreeksluis en het daarbij tijdelijk verstoren van een buizerdnest in het broedseizoen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 februari 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het tijdelijk verstoren van een buizerdnest tijdens het broedseizoen bij aanlegwerkzaamheden van een landbouwweg ten noorden van de Zandkreeksluis. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel met perceelnummer Kortgene I 154. Het zaaknummer van deze ontheffing is 113985.

Gewijzigde Ontheffing Wet natuurbescherming aan OREN 112 B.V. het slopen van het voormalig schoolgebouw aan de Kruitmolenlaan in 70 Middelburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 11 februari 2022 de op 22 juni 2020 verleende ontheffing Wet natuurbescherming met zaaknummer: ZK20000101/210014258 hebben gewijzigd. De wijziging betreft de periode waarin het voormalige schoolgebouw aan de Kruitmolenlaan 70 in Middelburg mag worden gesloopt. Het zaaknummer van dit wijzigingsbesluit is 117852.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Rho Adviseurs B.V. voor het opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis, het vernielen van twee verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis en het vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van het konijn aan de Herbert H. Dowweg te Hoek

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 10 februari 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de ruige dwergvleermuis en het vernielen van twee verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis. Tevens heeft Gedeputeerde Staten van Zeeland ontheffing verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.10 lid 1, onder a en b Wnb, artikel 3.34 lid 1 Wnb om de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van het konijn te vernielen én het konijn te vangen en uit te zetten in geschikt leefgebied. De verbodsbepalingen worden overtreden door het plaatsen van een transformatorstation aan de Herbert H. Dowweg te Hoek. Het zaaknummer van deze ontheffing is 110057.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Stadlander voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomer/paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Ook is ontheffing Wet natuurbescherming verleend aan Stadlander voor opzettelijk vernielen van twee nesten van de huismus en het opzettelijk vernielen van zes nesten van de gierzwaluw ten gevolge van het slopen van de woningen aan de Jacoba van Beierenstraat 42 t/m 56, fase 1b in Sint Maartensdijk.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 februari 2022 ontheffing hebben verleend aan Stadlander van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van twee nesten van huismus en het opzettelijk vernielen van zes nesten van de gierzwaluw. Daarnaast is op 9 februari 2022 ontheffing verleend aan Stadlander van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomer/paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van de woningen aan de Jacoba van Beierenstraat 42 t/m 56, fase 1b in Sint Maartensdijk. Het zaaknummer van deze ontheffing is 111641.

Gedeeltelijke intrekking vergunning Wet natuurbescherming van Louws Agro B.V. voor het in werking hebben van een melkrundveehouderij op de locatie Sint Martijnsweg 26 te Rilland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 februari 2022 hebben besloten om de op 26 mei 2016 verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (nu geldend als vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2  van de Wet natuurbescherming) met kenmerk 16008050/NB.15.077-02 gedeeltelijk in te trekken, voor zover deze betrekking heeft op het houden van 200 stuks melkvee en 90 stuks vrouwelijk jongvee. De gedeeltelijke intrekking gebeurt op verzoek van de vergunninghouder. Het zaaknummer van dit besluit is 110753.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeeland Refinery voor het op termijn verwijderen van tijdelijke natuur op het terrein van Zeeland Refinery met het perceelnummer Borsele A 1712.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 3 februari 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 4 om nestplaatsen van de steenuil, sperwer en ransuil te vernielen of te beschadigen. Tevens heeft Gedeputeerde Staten van Zeeland ontheffing verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 om de ruige dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis en de baardvleermuis opzettelijk te verstoren en verblijfplaatsen van deze soorten te beschadigen of vernielen én is ontheffing verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 1, lid 2 en lid 4, artikel 3.6 lid 2 en artikel 3.34 lid 1 om de rugstreeppad te vangen, onder zich te hebben en uit te zetten, opzettelijk te verstoren en voortplantingsplaatsen te beschadigen of te vernielen. Tot slot is ontheffing verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.10 lid 1, onder b, om de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de wezel, hermelijn, bunzing en steenmarter te beschadigen of vernielen. De verboden worden overtreden door het op termijn verwijderen van tijdelijke natuur. Het zaaknummer van deze ontheffing is 99467.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van acht zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van slopen van woningen op de volgende adressen: Axel, Chopinlaan 13-23; Axel, Sweelinckplein 1-5; Breskens, Banckertlaan 3-19 en 4- 20; Kloosterzande, Rozenstraat 3-33; Philippine, Ankerhof 1-15.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 januari 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van acht zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van slopen van woningen op de volgende adressen:
Axel, Chopinlaan 13-23;
Axel, Sweelinckplein 1-5;
Breskens, Banckertlaan 3-19 en 4- 20;
Kloosterzande, Rozenstraat 3-33;
Philippine, Ankerhof 1-15.

Het zaaknummer van deze ontheffing is 107528.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor opzettelijk vernielen van vijftien nesten van de huismus ten gevolge van slopen van woningen op de volgende adressen: Breskens, Banckertlaan 3-19 – 4- 20;
Kloosterzande, Rozenstraat 3-33;
Sas van Gent, Ravelijn 11-19.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 januari 2022 ontheffing hebben verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van vijftien nesten van de huismus  ten gevolge van slopen van woningen op de volgende adressen:
Breskens, Banckertlaan 3-19 – 4- 20;
Kloosterzande, Rozenstraat 3-33;
Sas van Gent, Ravelijn 11-19.

Het zaaknummer van deze ontheffing is 107528.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis tijdens het slopen van woningen aan de Burgemeester van Horsighstraat 21-35 te ’s-Heerenhoek.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 27 januari 2022 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van woningen aan de Burgemeester van Horsighstraat 21-35 te ’s-Heerenhoek. Het zaaknummer van deze ontheffing is 109136.

Wijziging tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming voor het op experimentele basis beroepsmatig handmatig rapen van Japanse oesters op de vrij toegankelijke droogvallende slikken en platen in het Natura 2000-gebied Oosterschelde van Bonton Products B.V. naar Umami B.V.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 26 januari 2022 de op 28 oktober 2020 verleende vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming met kenmerk 20033192 op naam hebben gesteld van Umami B.V., Krab 12 te Yerseke. De vergunning is verleend voor het op experimentele basis beroepsmatig handmatig rapen van Japanse oesters op de vrij toegankelijke droogvallende slikken en platen in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Het zaaknummer van dit besluit is 114981.

Ontheffing Wet natuurbescherming (hierna Wnb) aan Vila Zorgvliet b.v. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van het slopen van de villa Oud Zorgvliet met bijbehorende garage en de opstal aan de Nazareth 4 in Wolphaartsdijk.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 11 januari 2021 ontheffing hebben verleend aan Vila Zorgvliet b.v. van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op van de villa Oud Zorgvliet met bijbehorende garage en de opstal aan de Nazareth 4 in Wolphaartsdijk. Het zaaknummer van deze ontheffing is 107384.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan RHO adviseurs B.V. ten behoeve van herbeplanting op andere grond op grond van artikel 4.5 van de Wet natuurbescherming in de Bathpolder te Rilland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 januari 2022 in het kader van artikel 4.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan RHO adviseurs B.V. voor herbeplanting op andere grond voor het vellen van perceel Reimerswaal T 277 ten behoeve van de ontwikkeling van een zonnepark in de Bathpolder te Rilland. Het kenmerk van deze ontheffing is: 80390.