Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

Evaluatie Tweede Ronde Provinciale Impuls Wonen

De tweede ronde van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) is geëvalueerd.
Bij de tweede ronde van de PIW zijn 37 subsidieaanvragen gehonoreerd. Met het geld worden onder andere woningen gesloopt, samengevoegd, leegstaande panden krijgen een nieuwe bestemming en de openbare ruimte wordt verbeterd. Na consultatie van betrokkenen zijn verbeterpunten aangeleverd voor de komende subsidieronden. Met de evaluatie wordt de subsidieregeling jaarlijks verbeterd.
De derde ronde voor nieuwe aanvragen wordt in februari 2015 opengesteld.

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland

Gedeputeerde Staten stellen de subsidieregeling voor particuliere natuurontwikkeling SKNL open voor enkele al tussen eigenaren en de Provincie afgestemde plannen. Deze passen in het vastgestelde beleid van het Natuurbeheerplan. Hierdoor kan 18,4 hectare landbouwgrond worden omgevormd naar natuur en kan er 106 hectare worden ingericht/heringericht. Hiervan wordt 11,4 hectare ingericht in het kader van de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland en 94,6 hectare heringericht in het kader van instandhoudingsmaatregelen Natura 2000.

  • Zie ook: Subsidie natuurbeheer

GS stellen PS voor om miljoenen te investeren in Zeeuwse economie

Gedeputeerde Staten investeren in 2015 bijna 11 miljoen euro in de Zeeuwse economie. Dat staat in het jaarplan Economische Agenda 2015. Sinds 2012 wordt er ieder jaar een jaarplan opgesteld. Daarin staan de acties en wat die kosten. De plannen zijn gebaseerd op de Economische Agenda die in 2012 is vastgesteld. Daarin is het provinciale beleid voor stimulering van de Zeeuwse economie beschreven. Destijds is besloten om ieder jaar een jaarplan op te stellen. Het jaarplan 2015 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan PS.

Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal 2004 overgedragen aan gemeente

Sinds de vaststelling van het Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal 2004 is er onder leiding van de gebiedscommissie veel in gang gezet en gerealiseerd in West Zeeuws-Vlaanderen.
Dit zijn onder andere de kustversterking, realisatie van bedrijventerreinen, kwaliteitsverbetering in de verblijfsrecreatie en de aanleg van natuur. Voor de gebiedscommissie is er nu geen taak meer, maar er is wel behoefte aan goede onderlinge afstemming. Deze taak wordt overgedragen aan de gemeente.

Nationaal Park Oosterschelde krijgt subsidie

Nationaal Park Oosterschelde ontvangt van de Provincie Zeeland voor haar activiteiten in 2014 een subsidie van 186.935 euro. Sinds 1 januari 2013 vallen nationale parken onder de verantwoordelijkheid van de provincies.

Provincie betaalt mee aan verbetering Vroonfietspad

Het Vroonfietspad tussen Renesse en Haamstede is populair onder inwoners en toeristen. Het fietspad is eigenlijk te smal voor de aantallen fietsers die er dagelijks overheen rijden. Bovendien staan vaak delen van het fietspad onder water in natte perioden. Daarom gaat Staatsbosbeheer het fietspad verbreden en waar nodig ophogen. Het merendeel van de kosten wordt betaald door de gemeente Schouwen-Duiveland. Omdat het fietspad zo'n belangrijk onderdeel is van het fietsroutenetwerk, betaalt de Provincie ook mee: Staatsbosbeheer ontvangt een subsidie van 10.000 euro. Het pad wordt nog dit jaar opgeknapt.

Aanpassing en indexering leges- en grondwaterheffingsverordening

Elke vier jaar wordt de Leges- en Grondwaterheffingsverordening geactualiseerd. Met leges wordt bedoeld vergoedingen voor kosten die de overheid maakt ten behoeve van de dienstverlening aan individuele burgers en het bedrijfsleven. De Legesverordening bestaat uit de verordening en de tarieventabel. In de tarieventabel komt één tarief te vervallen en wordt één tarief toegevoegd. De overige legestarieven en het grondwaterheffingstarief worden aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. Voor de afgelopen vier jaar wordt een percentage gehanteerd van 8,6%. Het tarief voor ontgrondingen wordt daarnaast extra opgehoogd.

Voordracht leden hoofdstembureau voor Tweede Kamer Verkiezingen

Er worden in totaal zeven personen voorgedragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit zijn leden en plaatsvervangende leden ter benoeming als lid van het hoofdstembureau voor de Tweede Kamer Verkiezingen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 november 2014.

Een greep uit de agenda: 

10 november 2014

Ben de Reu bracht een bezoek aan het nieuwe sportcomplex “Sportboulevard Sportblok” in Zierikzee. Ook opende hij de Filmstarz première in Cinecity in Vlissingen.

Carla Schönknecht trapte de werkzaamheden af voor het Fietsknooppuntensysteem bij waterschap Scheldestromen in Middelburg.

11 november 2014

Het GS-college gaat op werkbezoek naar (zaad)veredelingsbedrijf Limagrain in Rilland.

Commissaris van de Koning Han Polman spreekt tijdens de jaarlijkse Kerkhistorische avond Stokosmos in de Nieuwe Kerk in Middelburg

Carla Schönknecht houdt een speech bij het afscheid van directeur van Terra Maris Marten Hemminga in Oostkapelle.

14 november 2014

Han Polman en Carla Schönknecht gaan naar de Buitengewone Raadsvergadering Noord-Beveland waar ze afscheid nemen van burgemeester H. van Kooten.

Ben de Reu neemt het eerste exemplaar van de solo cd van violist Mathieu van Bellen in ontvangst in de Concertzaal in Middelburg.

15 november 2014

Han Polman verzorgt samen met burgemeester A.B. Stapelkamp de opening van het eerste bierfestival Bad Hair Brewing Experience in Kapelle.