Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

De Provincie investeert in Zeeland als toeristische bestemming

De Provincie Zeeland investeert in de marketing en promotie van Zeeland als 'totaalbestemming'. Een belangrijk onderdeel daarvan is de promotie van Zeeland als toeristische bestemming. In het meerjarenplan 2016-2019 dat de VVV heeft ingediend, is aangegeven hoe en met welke middelen en activiteiten VVV Zeeland hier invulling aan geeft. Beoogde effecten zijn een herkenbaar profiel van Zeeland, de groei van de Zeeuwse economie (meer bestedingen en meer overnachtingen), versterking van de concurrentiepositie van Zeeland als toeristische bestemming en een sterke beleving en merkwaarde(ring) van Zeeland, land in zee. Voor de uitvoering van het plan stelt de Provincie een bedrag van € 677.300 beschikbaar aan VVV Zeeland.

Tractaatweg B.V.

Gedeputeerde Staten hebben op 20 oktober 2015 het principebesluit genomen om voor de voorbereiding en aanleg een aparte overheids-B.V. op te richten, de Tractaatweg B.V. Vooruitlopend op de definitieve oprichting van de Tractaatweg B.V. heeft het college de statuten vastgesteld.

Jaarprogramma Mobiliteit Zeeland 2016

Jaarlijks stelt de Provincie een actieprogramma op voor de uitvoering van het mobiliteitsbeleid. In dit programma zijn de investeringen opgenomen voor bijvoorbeeld wegen en fietspaden, maar ook de maatregelen voor gedragsbeïnvloeding in het kader van verkeersveiligheid. Verder is er aandacht voor de meer maatschappelijke thema's, zoals de bereikbaarheid van voorzieningen op het platteland en het beleven van het Zeeuwse landschap door toeristen. De samenwerking met andere wegbeheerders is ook een thema. Het programma voor 2016 bevat veel activiteiten die voortkomen uit het nieuwe Mobiliteitsplan, waarvoor momenteel een inspraakronde loopt. Ook is er aansluiting op de ambities voor mobiliteit uit het coalitieakkoord Krachten Bundelen.

Bestedingsplan 2016 voor keuzes promotieaanpak

De Provincie Zeeland zet zich actief in voor de marketing en promotie van Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben keuzes gemaakt voor de promotieaanpak in 2016. Marketing en promotie blijven gericht op Zeeland als aantrekkelijke 'totaalbestemming'. In 2016 gebeurt dat onder meer via evenementen, waar onder het Prinsjesfestival, en het inrichten van een digitaal loket Zeeland Land in Zee. Daarnaast wordt in 2016 extra aandacht besteed aan jongeren, culinair/food in Zeeland en stedelijke aantrekkelijkheid.

Beslissing op bezwaarschrift PIW

De eigenaren van het dorpshuis van Ritthem hebben bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van hun subsidieverzoek voor het intern opknappen van dit pand. Het ging om een verzoek om subsidie voor de derde ronde van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen. De beroeps- en bezwarencommissie heeft geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren en een beter gemotiveerd besluit te nemen. Het college van Gedeputeerde Staten neemt dit advies over en stuurt een betere onderbouwing van de afwijzing van de subsidie naar de eigenaren van het dorpshuis in Ritthem.

Uitvoering SNL door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Gedeputeerde Staten hebben de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opdracht gegeven tot het uitvoeren van de subsidieverlening natuurbeheer, investering en functieverandering in 2016.

Europees Fonds Strategische investeringen

De Europese Commissie lanceerde in november 2014 een investeringsplan voor Europa: het plan Juncker. Binnen het investeringsplan is een belangrijke rol weggelegd voor het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Het EFSI is opgericht met een garantiekapitaal van € 21 miljard. Het Fonds wordt beheerd door de Europese Investeringsbank (EIB). Het EFSI is een revolverend fonds. Dit bekent dat het geld dat het EFSI beschikbaar stelt, terug betaald moet worden. Het gaat hier niet om subsidies. Om voor financiering door het EFSI in aanmerking te komen moeten voorstellen in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Economisch en technisch levensvatbaar zijn
  • In overeenstemming zijn met het beleid van de EU
  • Additioneel zijn: dat wil zeggen dat zij zonder ElB-betrokkenheid niet tot stand zouden komen
  • Zo veel mogelijk private financiering genereren.

Om publieke en private partijen te ondersteunen bij aanvragen voor EFSI, is door het kabinet het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) opgericht. Het NIA geeft voorlichting over de doelstellingen en de mogelijkheden van het EFSI. Ook adviseert en ondersteunt het NIA publieke en private partijen bij de voorbereiding en ontwikkeling van investeringsprojecten. De Provincie Zeeland stelt een bijdrage van € 53.000 in de exploitatiekosten van het NIA beschikbaar voor de jaren 2016 en 2017.

Tijdelijke wijziging vervangingsregeling

De doorontwikkeling van de provinciale organisatie leidt tot een wijziging van de vervangingsregeling van de secretaris/algemeen directeur. De directeur Projecten treedt als eerste waarnemer op, het afdelingshoofd Concern als tweede, als derde het afdelingshoofd Financiën en het afdelingshoofd JIS als vierde. Als eerste waarnemer van de (tijdelijke) directeur Projecten treedt de secretaris/algemeen directeur op, het afdelingshoofd Concern als tweede, het afdelingshoofd Financiën als derde en het afdelingshoofd JIS als vierde. De regeling is van tijdelijke aard en geldt tot het moment waarop de doorontwikkeling van de organisatie definitief is gerealiseerd. Het streven is gericht op 1 september 2016.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 februari 2016.

Een greep uit de agenda: 

2 februari 2016

Jo-Annes de Bat woont een ontbijtsessie bij van de Stichting Businessclub Contact & Communicatie in Goes. 's Avonds ontvangt hij het CDJA in het provinciehuis in Middelburg.

3 februari 2016

Jo-Annes de Bat bezoekt de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Oestervereniging in Yerseke.

Carla Schönknecht ondertekent de kavelruil afslag A 58 in Goes.

4 februari 2016

Jo-Annes de Bat opent de kick-off van de MKB doorstart in Vlissingen.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan de verkeersgeleidingspost van Pro Rail in Roosendaal.

Carla Schönknecht verzorgt het welkomstwoord tijdens de informatieavond over de werkzaamheden in 't Zwin in het dorpshuis in Retranchement.

5 februari 2016

Jo-Annes de Bat woont het CZAV congres bij in de Zeelandhallen in Goes.

6 februari 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens het bezoek van Deborah Gravenstein aan Judo Goes in het Omnium in Goes.