Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Carla Schönknecht ambassadrice Initiatief Bewust Bodemgebruik

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik werkt aan bodembewustzijn: hoe behouden we de rijkdom van de bodem voor lange tijd? Overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en het onderwijs werken daar actief aan mee binnen het netwerk. Gedeputeerde Carla Schönknecht is gevraagd om ambassadrice te worden van dit initiatief. Ze heeft hiermee ingestemd. Het vormt een mooie kans om landelijk aandacht te vragen voor Zeeuwse bodemzaken, zoals de schaarste van zoete grondwater in Zeeland, met directe gevolgen voor de agrarische sector. Maar ook voor de mogelijkheden om de Zeeuwse bodem te benutten voor innovatie binnen de agrarische sector: Zeeland als proeftuin voor innovaties.

Rijksbegroting 2016

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de Miljoenennota voor 2016. Beleidsmatig bevat die geen grote verrassingen.

GS wijken af van LSV voor vier bedrijven Noordwelle

Vier bedrijven in Noordwelle hebben een gezamenlijk bord geplaatst bij de inrit van de bedrijven. Op grond van de Landschapsverordening Zeeland (LSV) is het toegestaan om één of twee borden bij het gebouw of de inrit van het bedrijf te plaatsen, zolang de informatie op het bord een relatie heeft met de activiteiten van het bedrijf. De plaatsing van het bord voldoet dus aan de uitzonderingsgrond genoemd in artikel 3, lid 1d. De maat van het bord voldoet niet aan de voorwaarden gesteld in de LSV. Het bord heeft een afmeting van 3,75m2 en mag maximaal 1,5m2 bedragen. De vier bedrijven zouden gezamenlijk acht borden mogen plaatsen van ieder 1,5m2. Aangezien het doel van de LSV de bescherming van het landschapsschoon is, wordt het bewuste bord gezien als een zeer acceptabel alternatief. Op grond van artikel 5 kunnen Gedeputeerde Staten afwijken van artikel 2. Dit is het algeheel verbod voor het plaatsen van borden buiten de bebouwde kom. Zonder twijfel is het plaatsen van één bord van 3,75m2 landschappelijk minder storend dan acht borden van 1,5m2. In dit specifieke geval wordt daarom verzocht af te wijken van de LSV en het bord met een oppervlak van 3,75m2 toe te staan.

€ 7000 subsidie voor uitreiking Emergo Innovatieprijs

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 7.000 voor het organiseren en uitreiken van de Emergo Innovatieprijs voor de Zeeuwse MKB ondernemers. Deze prijs wordt uitgereikt aan de beste ondernemer, die een succesvolle innovatie heeft gerealiseerd en dit ook tot business heeft gebracht. De Emergo Innovatieprijs wordt tijdens de Contacta 2015 uitgereikt (3, 4, 5 november). Naast de uitreiking van de Emergo worden onder andere rondetafelgesprekken met ondernemers en specialisten georganiseerd over wat innovatie betekent voor ondernemers.

Nadeelcompensatie Waterdunen

Als gevolg van de uitvoering van de werken in Waterdunen in de omgeving van het Killetje (aanleg getijdenduiker, kustversterking, inlaatkanaal) wordt de exploitante van enkele vakantiewoningen daar geconfronteerd met omzetderving. Er is een beroep op de nadeel-compensatieregeling gedaan, om een vergoeding hiervoor te kunnen krijgen. Over 2013 is deze al toegekend, op basis van het advies van een deskundigencommissie. Gebruikmakend van datzelfde advies zal ook de omzetderving over 2014 en eventuele later jaren berekend en uitgekeerd worden.

Ton subsidie voor ontwikkeling Tidal Technology Center bij Flakkeese Spuisluis

De ontwikkeling van getijdenenergie in Zeeland staat als een hoofdthema in de Strategienota 'Energie als Stuwende Kracht' van de Provincie Zeeland. De ontwikkeling van Energie uit Water met als focus de ontwikkeling van het Tidal Technology Center Grevelingen. Steeds meer turbine-ontwikkelaars hebben de behoefte om hun turbines te kunnen testen op schaal in geconditioneerde omstandigheden. Bt projects wil bij de Flakkeese Spuisluis (Grevelingen) een Tidal Technology Center ontwikkelen om in deze vraag te voorzien. De Provincie Zeeland ondersteunt dit initiatief met een subsidie van € 100.000.

Provinciale inzet regionale mestopslag stopt

In het Omgevingsplan Zeeland staat een actiepunt over regionale mestopslag. De Provincie neemt het initiatief om samen met gemeenten deze vorm van opslag planologisch mogelijk te maken. De Provincie heeft samen met de ZLTO veel energie gestopt in dit actiepunt. De bewustwording over mestaanwending is daardoor vergroot. Nu is geconcludeerd dat er meer draagvlak lijkt voor maatwerk door gemeenten. Ook marktpartijen tonen op dit moment geen belangstelling. Gezamenlijk is geconcludeerd dat het niet langer zinvol is energie te stoppen in deze actie.

Enkele wijzigingen in Natuurbeheerplan Zeeland 2016

Het Natuurbeheerplan Zeeland is op enkele onderdelen gewijzigd. Enkele grenzen van natuurbeheergebieden zijn aangepast en ook zijn voor enkele gebieden de natuurbeheertypen gewijzigd. Daarbij is rekening gehouden met de voorstellen en reacties van de beheerders. De wijzigingen zijn van invloed op de subsidies voor het natuur- en landschapsbeheer die in 2016 kunnen worden verleend.
Het Natuurbeheerplan Zeeland is het provinciale beleidskader voor de ontwikkeling en beheer van natuurgebieden en agrarische beheergebieden in Zeeland. Met het oog op de subsidieverlening voor natuur en landschap (SNL) wordt het plan jaarlijks in september geactualiseerd.

Subsidie voor Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen 2015

De Stichting Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen levert samen met Kunsteducatie Walcheren, Centrum voor Cultuureducatie Oosterschelderegio en Scoop een bijdrage aan cultuur-educatieve activiteiten voor het basis- en voortgezet onderwijs in Zeeland. Deze bijdrage past binnen het provinciale cultuurbeleid 2013-2015 en de Stichting Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen ontvangt daarom voor 2015 een provinciale subsidie van € 31.650.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De vergadering van 29 september  2015 komt te vervallen in verband met de uitreiking van de Four Freedoms Awards in New York.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 6 oktober 2015.

Een greep uit de agenda: 

23 september 2015

Harry van der Maas verzorgt het openingswoord tijdens de officiële opening van het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) in Wilhelminadorp.

Carla Schönknecht wordt gehoord tijdens de hoorzitting Sloeweg in de Statenzaal van het provinciehuis in Middelburg.

24 september 2015

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan MSP Uienhandel in Nieuwdorp. Ook brengt hij een kennismakingsbezoek aan OOS International in Serooskerke. Verder is hij aanwezig bij het mini-symposium “Over de Schelde" van de Zeeland Parade in Antwerpen.

Het GS-college is aanwezig tijdens de Oesterparty van de Provincie in het provinciehuis in Middelburg.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de officiële oplevering van het Projectbureau Zeeweringen in Kamperland in aanwezigheid van Minister Schultz.

25 september 2015

Han Polman opent de Zeeland Parade in Antwerpen.

26 september 2015

Han Polman is aanwezig bij de slotbijeenkomst 'Eenheid in Verscheidenheid' van de Viering 200 jaar Koninkrijk in Amsterdam.

Carla Schönknecht opent de Erfgoeddag bij buitenplaats Overduin in Oostkapelle.