Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

GS stellen Startnota Natuurvisie 2016-2022 vast

Via het Decentralisatieakkoord Natuur en het Natuurpact is het natuurbeleid volledig bij de provincies ondergebracht. Natuurbeleid is daarmee een kerntaak van de Provincie geworden. De nieuwe Wet Natuurbescherming, met de beoogde inwerkingtreding begin 2016, verplicht provincies om een provinciale Natuurvisie op te stellen. De Natuurvisie moet door Provinciale Staten worden vastgesteld.

GS stellen nu de Startnota Natuurvisie 2016-2022 vast en bieden die ter besluitvorming aan Provinciale Staten aan. Deze startnota omschrijft de opzet en reikwijdte van de Natuurvisie en schetst hoe het traject wordt ingestoken.

In het voorjaar van 2016 worden via een Kadernota aan Provinciale Staten keuzes voorgelegd ten aanzien van het ambitieniveau van het provinciale natuur- en landschapsbeleid. Het uiteindelijke resultaat is dus een Natuurvisie die door Provinciale Staten wordt vastgesteld in de zomer van 2016. De Natuurvisie geeft een helder overzicht van de (nieuwe) taken, bevoegdheden en de ambities van de Provincie op het gebied van natuur en landschap.

Inhoudelijke reactie van Provincie op brief Heros Sluiskil

Heros Sluiskil stuurde de Provincie in juni 2015 een brief met betrekking tot het toepassen van AEC-bodemas bij het project Sloeweg. Gelet op de aard van de opmerkingen was een inhoudelijke reactie toen niet mogelijk binnen twee weken. De Provincie beloofde te reageren in september 2015 en reageert nu als volgt (samenvatting): Als gevolg van het besluit van PS van 3 juli 2015 om het project in aangepaste vorm uit te voeren, is er in het werk zelf voldoende ophoogmateriaal beschikbaar. Het is niet meer nodig om AEC-bodemas toe te passen. De Provincie wenst een diverse, gezonde en duurzame economie te realiseren. Vanuit dat oogpunt vindt de Provincie het positief dat de branche werkt aan het verbeteren van de milieukwaliteit van de AEC-bodemas.

Invulling GS adviezen van Necker van Naem project N62

Gedeputeerde Staten (GS) sturen een brief aan Provinciale Staten (PS) over de manier waarop zij invulling geven aan de adviezen van Necker van Naem naar aanleiding van het project N62. Om te beginnen hebben GS een directeur op grote projecten en extra projectcontrollers aangesteld, die de aanbevelingen concreet gaan invoeren in de organisatie. De verdere adviezen over de organisatie Iopen mee in de uitwerking van het coalitieakkoord. De adviezen over de verhouding tussen PS en GS worden samen met de uitkomsten van het eigen onderzoek van PS opgepakt.

Omgevingsvergunning voor ingebruikname stoomketel

Het college van Gedeputeerde Staten besluit Van Citters Beheer B.V. een vergunning te verlenen voor het in gebruik nemen van een stoomketel en het wijzigen van de inrichtingstekening.

Subsidie gebruikersonderzoek kustparkeren en strandbeleving

Op verzoek van de Provincie Zeeland wordt een onderzoek uitgevoerd door Impuls Zeeland onder toeristen en recreanten van de Zeeuwse kust. Gevraagd wordt naar de kwaliteit van het kustparkeren, de strandovergangen en de vervoerskeuze. Ook wordt gevraagd naar de bereidheid om deze keuze, indien relevant, te wijzigen ten gunste van de fiets en/of andere duurzame vervoerswijzen in plaats van de auto. De uitkomsten van het onderzoek zijn basiselementen voor toekomstig te voeren mobiliteitsbeleid op het gebied van kustparkeren en sluit daarom prima aan bij het Mobiliteitsplan Zeeland en de Economische Agenda op het gebied van de vrijetijdseconomie. Impuls Zeeland krijgt hiervoor een subsidie van € 7.500.

Monitoring munitiestort Oosterschelde

Op 28 mei 2015 bood de minister van Defensie twee rapporten aan de Tweede Kamer aan met de resultaten van onderzoeken naar de munitiestortplaats in de Oosterschelde. Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland verzoekt de minister een monitoringsprotocol op te stellen voor toekomstige metingen, zodat meetresultaten goed vergelijkbaar zijn.

Bestuurlijke reactie concept "Eindrapport Rekenkameronderzoek Europese subsidies in Zeeland"

In het concept Rekenkamer rapport Europese subsidies is onderzocht hoe het provinciale bestuur en de provinciale organisatie omgaat met Europese subsidie mogelijkheden. Aanleiding is de noodzaak om, vanwege teruglopende eigen (provinciale) middelen, meer Europees geld te genereren en in te zetten voor de uitvoering van beleid. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) geeft een bestuurlijke reactie die blijk geeft van waardering voor het onderzoek. Tevens geeft het college van GS aan dat bij de voorbereiding en start van de nieuwe Europese subsidieperiode (2014-2020) al een aantal acties is ingezet om de interne organisatie en de externe omgeving goed te informeren over de Europese opties.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 6 oktober 2015.

Een greep uit de agenda: 

29 september 2015

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas bezoeken het IPO jaarcongres in Maastricht.

30 september 2015  

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas bezoeken het IPO jaarcongres in Maastricht.

1 oktober 2015

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Lekker Regionaal Product in Colijnsplaat en ’s middags is hij aanwezig bij de Kick-off bijeenkomst van Lokale Ontwikkelingsstrategieën in het provinciehuis.

Ben de Reu opent het Zeeland Nazomerfestival in Amsterdam.

Harry van der Maas spreekt tijdens de presentatie van de website denkgewoonten.nl van de Escaldascholen op het gebied van passend onderwijs in Terneuzen.

Carla Schönknecht spreekt tijdens de Scheldeconferentie in Antwerpen.

2 oktober 2015

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan de Wilhelminapolder en reikt hij ’s avonds de prijzen uit tijdens de Ladies Run in Zoutelande. 

Ben de Reu opent een gedeelte bio-asfaltweg in Sas van Gent. Ook is hij aanwezig bij de opening van het Festival van Zeeuws-Vlaanderen.

4 oktober 2015

Jo-Annes de Bat haalt de wandelaars binnen van de Wandelmarathon in Zoutelande.

5 oktober 2015

Han Polman gaat naar een netwerkbijeenkomst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Scheveningen.

Carla Schönknecht is gastvrouw bij het Congres “Opnieuw Thuis” over huisvesting vergunninghouders in het provinciehuis in Middelburg.