Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Leeuw terug in het logo

We presenteerden in januari 2015 het vernieuwde logo van onze organisatie. Dit nieuwe logo zonder leeuw riep veel reacties op. Veel Zeeuwen bleken gehecht te zijn aan de leeuw in ons logo. Het provinciebestuur besloot daarom dat er een nieuw logo zou komen met leeuw. Het nieuwe college pakte dit op. In de periode van 24 september 2015  tot en met 2 oktober 2015 12.00 uur gaven duizenden Zeeuwen hun voorkeur aan voor één van de zes ontwerpen via een poll op zeeland.nl. Op basis daarvan kozen Gedeputeerde Staten op 6 oktober 2015 het nieuwe logo.

Ben de Reu lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Gedeputeerde Staten hebben gedeputeerde Ben de Reu aangewezen als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Hierin hebben twaalf gedeputeerden zitting. Het LMA is in 1993 opgericht en sinds 1994 verwerkt ze de meldingen van gevaarlijk afval, waaronder scheepsafval. Het meldpunt heeft actuele informatie over de hoeveelheid en de aard van geproduceerd, verhandeld, vervoerd, ingezameld en verwerkt afval. De minister van Infrastructuur en Milieu wees het IMA aan als landelijke meldinstantie en de twaalf provincies wezen het aan als dienstverlenende organisatie voor het verwerken en distribueren van meldinformatie. De stichting heeft de uitvoering uitbesteed aan Rijkswaterstaat.

Deelname Interprovinciaal Sectorplan Grensoverschrijdende arbeid Duitsland en België

De Provincie Zeeland doet mee aan het Interprovinciaal Sectorplan Grensoverschrijdende arbeid Duitsland en België. Samen met Brabant plaatsen we in 2016 en 2017 in totaal 200 werkzoekende Nederlanders op vacatures in België. Door het plan krijgen werkzoekenden in de grensregio's kans om hun zoekgebied naar een nieuwe baan te vergroten. Ook biedt het plan de kans om een structurele samenwerking op te bouwen tussen arbeidsbemiddelingsorganisaties aan beide zijden van de grens. Op initiatief van de Provincie Drenthe is er een interprovinciaal Sectorplan 'Grenzeloos werken' ontwikkeld met het doel om Nederlandse werkzoekenden te scholen, trainen en te begeleiden naar vacatures aan de andere zijde van de grens. Voor het gehele gebied wordt uitgegaan van 1200 deelnemers, waarvoor € 6 miljoen subsidie wordt aangevraagd bij het sectorfonds. Het totale plan kost € 12 -14 miljoen. De subsidieaanvraag wordt ingediend namens sociale partners en de zeven grensprovincies. FNV bondgenoten is hoofdaanvrager.

Ruim 4,4 miljoen voor zes jaar agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De Provincie Zeeland verleent voor zes jaar een subsidie aan Poldernatuur Zeeland voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van totaal ruim 4,4 miljoen euro. Poldernatuur Zeeland is een nieuw opgerichte vereniging waar alle Zeeuwse agrarische natuurverenigingen deel van uit maken. De subsidie is bedoeld voor het beheer van onder andere akkerranden, landschapselementen en botanische weilanden en dijken. Dit beheer draagt bij aan het optimaliseren van de leefgebieden voor boerenlandvogels, zoals de patrijs en de veldleeuwerik. De subsidie wordt deels betaald uit het Plattelandsontwikkelings-programma van Europa.

Kadernota Economische Agenda 2.0

De provinciale inzet op economie is opgenomen in de beleidsnota Economische Agenda. Deze agenda heeft een looptijd tot en met 2015 en heeft daarna dus geen formele status meer. Daarom is besloten de Economische Agenda te herzien. Een tussenproduct in dit proces is een kadernota, waarin de strategische en richtinggevende kaders voor het economisch beleid voor de komende jaren worden beschreven. Indien Provinciale Staten instemmen met deze kaders, zullen doelen en acties in een nieuwe Economische Agenda worden uitgewerkt en geconcretiseerd.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Recreatieverdeelweg 3e fase vóór 1 januari 2016

De Provincie Zeeland is bezig met de projectvoorbereiding van de Recreatieverdeelweg 3e fase. Voordat gestart kan worden met de uitvoering, moeten de gemaakte afspraken tussen de drie betrokken partijen (Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland) eerst in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd worden. Door het uitblijven van een definitief besluit van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland is er tot op heden nog geen volledige overeenstemming.
In de GS-vergadering van 1 september 2015 is, naar aanleiding van vragen, over dit project gesproken. Gelet op de al lange voorbereidingstijd, is besloten dat dit project volgens planning (2017) uitgevoerd moet worden. Concreet betekent dit, dat de samenwerkingsovereenkomst voor 1 januari 2016 ondertekend moet zijn, zodat de Provincie verder kan met de voorbereidingen van dit project.

Wijzigingen subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (SVNL) Zeeland 2016

De subsidievoorwaarden van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 moeten periodiek worden aangepast aan de gewijzigde Europese richtlijnen. Gedeputeerde Staten voeren enkele wijzigingen door met betrekking tot definities, werkwijze bij certificering, verankering koppeltabel agrarisch natuurbeheer, werkwijze Gecombineerde data inwinning (GDI) en redactionele wijzigingen en hernummering.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 13 oktober 2015.

Een greep uit de agenda: 

6 oktober 2015

Carla Schönknecht ondertekent de subsidiebeschikking Agrarisch Natuurbeheer 2016 in provinciehuis in Middelburg.

7 oktober 2015

Jo-Annes de Bat is gastspreker bij de ledenvergadering van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging Zeeland in Terneuzen.

Ben de Reu is aanwezig bij het Symposium Zeeuwse Stedelijke aantrekkelijkheid Z4 bij Dok41 in Vlissingen.

Carla Schönknecht reikt de Zeeuwse aanmoedigingsprijs logistiek uit bij de Mariahoeve in Nieuwdorp.

8 oktober 2015

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de lancering van het Internationale Trainingscentrum Freestyle Windsurfen tijdens het EFPT (EK) Freestyle Windsurfen op de Brouwersdam. Hij opent de bijeenkomst 'Perspectief voor Nederland' in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

9 oktober 2015

Jo-Annes de Bat leest voor op de basisschool Het Kompas in Sint Philipsland voor de Dag van de Duurzaamheid. Daarna brengt hij een werkbezoek aan de ZLTO voor de Initiatiefprijs.

10 oktober 2015

Jo-Annes de Bat reikt de Zeeuwse Pioniersprijs uit in het provinciehuis in Middelburg.

Han Polman verzorgt het openingswoord tijdens de bijeenkomst van de Zeeuwse Connectie (en de uitreiking van de Zeeuwse Pioniersprijs 2015) in het provinciehuis in Middelburg.

11 oktober 2015

Jo-Annes de Bat reikt de prijzen uit tijdens het EK Freestyle Windsurfen op de Brouwersdam.