Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:15 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda (gewijzigd) commissie Bestuur van 19 februari 2016
  2. Agenda (2e gewijzigd) commissie Bestuur van 19 februari 2016
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 18 februari a.s. om 9.30 uur aanleveren)
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief voorzitter Rekenkamer Zeeland van 17 december 2015 met onderzoeksprogramma 2016 - 15018396
  1. Brief voorzitter Rekenkamer Zeeland van 17 december 2015 met onderzoeksprogramma 2016 - 15018396
 6. Statenvoorstel Strategisch Master Plan N.V. Zeeland Seaports 2015-2022 - SERV-039
  1. Statenvoorstel Strategisch Master Plan N.V. Zeeland Seaports 2015-2022 - SERV-039
  1. Brief GS van 8 december 2015 met voortgang verbetertraject en organisatieontwikkeling - 15017961
  2. Brief GS van 16 februari 2016 over definitief besluit wijziging topstructuur ambtelijke organisatie en start werving - 16002323
 7. Statenvoorstel 6e wijziging begroting provincie Zeeland - SERV-034
  1. Statenvoorstel 6e wijziging begroting provincie Zeeland - SERV-034
  1. Brief Ministerie van BZK van 16 december 2015 over financieel toezicht: vorm en bevindingen 2016 - 15018308
  2. Brief GS van 2 februari 2016 over lichtste vorm van toezicht door de minister - 16001638
  3. Brief (concept) PS van 11 maart 2016 aan minister BZK over financieel toezicht; vorm en bevindingen - 16002211
 8. Brief GS van 1 december 2015 met aanbieden Koers 2016 van NV Westerscheldetunnel - 15017379
  1. Brief GS van 1 december 2015 met aanbieden Koers 2016 van NV Westerscheldetunnel - 15017379
 9. Verslag (concept) commissie Bestuur van 22 januari 2016 - 16002597
  1. Verslag (concept) commissie Bestuur van 22 januari 2016 - 16002597
 10. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 12 februari 2016 met afschrift brief aan RvC DELTA over bezoldiging CEO DELTA - 16002601
  2. Brief GS van 17 februari 2016 met afschrift aan RvC DELTA over bezoldiging CEO DELTA - 16002876
  1. Toezeggingenlijst
 11. Volgende vergadering: donderdag 17 maart, 17.30 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie Indien een commissielid dat wenst kunnen de stukken ter kennisneming al in deze vergadering worden behandeld. Dat moet dan wel een week van tevoren worden gemeld bij de commissiegriffier
 14. Brief GS van 9 februari 2016 met advies over artikel 12-rapport 2015 Vlissingen - 16001714
  1. Brief GS van 9 februari 2016 met advies over artikel 12-rapport 2015 Vlissingen - 16001714

Laatste wijziging 20-05-2020 08:52:57