Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:00 uur
Einde: 
12:30 uur

1. Opening en mededelingen van de voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:

- mededelingen van gedeputeerden;

- vragen  van commissieleden over het nieuws van de dag;

- andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Gelegenheid om in te spreken

5. Statenvoorstel kadernota provinciaal grondbeleid en vastgoed - UITV-031

6. E-mail Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten van 17 november 2015 met Kustanalyse 2015 - 15016593

7. Brief GS van 8 december 2015 over voortgang actualisatie GREX Waterdunen - 15017988

8. Conceptverslag van commissie Ruimte van 13 november 2015

9. Toezeggingenlijst

9.01 Brief GS van 10 november 2015 met beantwoording toezegging 7 inzake verwerken tuinbouwafval in Terneuzen - 15015651

9.02 Brief GS van 24 november 2015 met beantwoording toezegging 14 inzake munitiestort Oosterschelde - 15016849

10. Presentatie Ministerie EZ/Tennet over 380kV hoogspanningsverbinding

11. Volgende vergadering: 12 februari 2016 om 9.00 uur

12. Sluiting

 

100  INGEKOMEN STUKKEN TER KENNISNEMING

100.1 Brief GS van 3 november 2015 over cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang - 15015544

100.2 Brief GS van 1 december 2015 over instemming met partiële herziening PAS - 15017367