Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Beëdigen burger-commissielid
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Brief GS van 18 augustus 2020 over zienswijze begrotingswijziging RUD Zeeland n.a.v. evaluatie PxQ - 20025487
  1. Brief GS 18 augustus 2020 Zienswijze evaluatie PvO systeem RUD Zeeland 1e begrotingswijziging 2021 - 20025487
  2. Brief GS (oplegnotitie) 18 augustus 2020 over zienswijze begrotingswijziging RUD Zeeland n.a.v. evaluatie PxQ (20025487) - 20026874
  3. Brief GS 18 augstus 2020 (bijlage) Algemeen Bestuur voorstel evaluatie PxQ - 20025480
  4. Brief GS 18 augustus 2020 (Bijlage) Adviezen Berenschot PxQ met reactie - 20025481
  5. Brief GS 18 augustus 2020 (Bijlage) Evaluatierappor PxQ systematiek RUD Zeeland - 20025483
  6. Brief GS 18 augustus 2020 (Bijlage) Begeleidingscommissie - ontwerp-voorstel evaluatie PxQ met ontwerp 1e begrotingswijziging - 20025484
  7. Brief GS 18 augustus 2020 (Bijlage) 1e Begrotingswijziging 2021 van de RUD - 20025485
  8. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) brief RUD zienswijze GS financiële gevolgen evaluatie PxQ - 20025486
 7. Brief GS van 10 maart 2020 (met bijlage) Onderzoek naar nut en noodzaak van een provinciaal luchtmeetnetwerk - 20007634 (20008493)
  1. Brief (oplegnotitie) van 10 maart 2020 Onderzoek naar nut en noodzaak van een provinciaal luchtmeetnetwerk - 20011361
  2. Brief GS van 10 maart 2020 (met bijlage) Onderzoek naar nut en noodzaak van een provinciaal luchtmeetnetwerk - 20007634 (20008493)
  3. Beantwoording vragen namens GS Cie. Ruimte 19 juni brief 10 maart 2020 over nut en noodzaak provinciaal luchtmeetnetwerk - 20018328
  4. Beantwoording vragen namens GS Cie Ruimte 19 juni 2020 over brief GS 10-3-2020 (met bijlage rapport TAUW) - 20018646
 8. Brief GS van 18 februari 2020 over openstelling Negende ronde Provinciale Impuls Wonen 2020 - 20005063
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 februari 2020 over openstelling Negende ronde Provinciale Impuls Wonen 2020 - 20010246
  2. Brief GS van 18 februari 2020 over Openstelling Negende ronde Provinciale Impuls Wonen 2020 - 20005063
  3. Beantwoording vragen Commissie namens GS over brief 18 februari 2020 openstelling negende ronde PIW 2020 - 20018324
 9. Statenvoorstel m.b.t. afronding definitiefase Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20024145
  1. Brief GS van 30 juni 2020 met afdoening commissietoezeggingen nrs. 27, 28, 29 van 8 mei 2020 - 20019258
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 30 juni 2020 met afdoening commissietoezeggingen nrs. 27, 28, 29 van 8 mei 2020 (20019258) - 20026009
   2. Brief GS 30 juni 2020 Afdoening toezeggingen 27,28,29 gedeputeerde Pijpelink Commissie Ruimte d.d. 08-05-2020 - 20019258
  2. Brief GS van 14 juli 2020 met verkenningenkaart zoet water - 20022835
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 juli 2020 met verkenningenkaart zoet water (20022835) - 20026023
   2. Brief GS van 14 juli 2020 met verkenningenkaart zoet water - 20022835
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie ) Deltaplan Zoet Water (20024145) - 20026850
  2. Brief GS 18 augustus 2020 met Statenvoorstel en projectplan Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20024145
  3. Statenvoorstel Startnotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20025505
  4. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage 1) Eindefasedocument Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water (20024145) - 20025506
  5. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage 2) Projectplan Zeeuws Deltaplan Zoet Water (20024145) - 20025507
  6. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage 3) Planning Projectplan Zeeuws Deltaplan Zoet Water (20024145) - 20025508
  7. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage 4) Communicatieaanpak Deltaplan Zoet Water (20024145) - 20025509
  1. Brief GS van 12 mei 2020 (met bijlagen) over Strategisch ontwikkelplan Grevelingen 2020-2030 - 20015043
   1. Brief GS (oplegnotitie) 12 mei 2020 Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen (20015043) - 20026112
   2. Brief GS over Strategisch ontwikkelplan Grevelingen 2020-2030 - 20015043
   3. Brief GS (bijlage 1) - Strategisch ontwikkelplan Grevelingen 2020-2030 - 20015612
   4. Brief GS (bijlage 2) - Beoordeling projectvoorstellen Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen - 20015614
   5. Brief GS (bijlage 3) - Financieel kader Strategisch Ontwikkelplan Grevelingen - 20015615
  2. Brief GS van 12 mei 2020 over Project Getij Grevelingen - plan van aanpak - 20015045
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 mei 2020 over Project Getij Grevelingen - plan van aanpak (20015045) - 20026132
   2. Brief GS over Project Getij Grevelingen - plan van aanpak - 20015045
 10. Voortgangsrapportages grote projecten
  1. Brief GS van 2 juni 2020 met voortgangsrapportages (febr, mrt, april) grote projecten en risicoparagraaf - 20016492
   1. Brief GS (oplegnotitie) 2 juni 2020 met voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - 20018814 (20016492)
   2. Brief GS 2 juni 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - 20016492
   3. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr rapportage NPW incl bijlage - 20017444
   4. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage Waterdunen - 20017442
   5. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage sanering Thermphos - 20017441
   6. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage N673 Zanddijk Kruiningen - Yerseke - 20017443
   7. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr voortgangsrapportage Markaz - 20017440
   8. Brief GS 2 juni 2020 (bijlage) 2020 feb-mrt-apr Risicoparagraaf - 20017445
   9. Vragen met antwoorden - D66 - W. Versluijs - vergunningverlening Zimmermanproject - 20026979
  2. Brief GS 18 augustus 2020 met voortgangsrapportages (mei, juni, juli) grote projecten en risicoparagraaf - 20024157
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 augustus 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (20024873) - 20026924
   2. Brief GS 18 augustus 2020 Aanbieden voortgangsrapportages grote projecten over mei, juni en juli 2020 en risicoparagraaf - 20024157
   3. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Provinciale Staten - Programma Natuurpakket Westerschelde - 20025733
   4. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Provinciale Staten - sanering Thermphos - 20025734
   5. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Provinciale Staten - Waterdunen - 20025735
   6. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Provinciale Staten - Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20025732
   7. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Risicoparagraaf mei-juni-juli 2020 - 20025731.PDF
   8. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Provinciale Staten - N673 Zanddijk - 20025736
 11. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 19 juni 2020 - 20021323
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 19 juni 2020 - 20021323
 12. Toezeggingenlijst Ruimte behandelen in commissie Ruimte d.d. 4 september 2020 - 20025915
  1. Brief GS van 7 juli 2020 over actuele ontwikkelingen m.b.t. verwerking zuiveringsslib Amstel, Gooi en Vecht - 20020708
  2. Brief GS van 14 juli 2020 met afdoening diverse commissie en PS-toezeggingen en motie 9 inzake diversen Natuur - 20020769
  1. Toezeggingenlijst Ruimte behandelen in commissie Ruimte d.d. 4 september 2020 - 20025915
 13. Volgende vergadering: 9 oktober 2020, aanvang 09:00 uur
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Brief GS van 16 juni 2020 met Jaarverslag Vuurwerk 2019 - 20019113
  1. Brief GS 16 juni 2020 Jaarverslag Vuurwerk 2019 - 20019113
  2. Brief GS (Bijlage) Jaarverslag Vuurwerk 2019 - 20019112
  1. E-mail 29 juni 2020 van burger met vragen omtrent de vleermuistoren in de Hedwigepolder - 20020451
  2. Brief GS (afschrift) aan burger met reactie op vragen over vleermuistoren in Hedwigepolder - 20022261
 17. E-mail 1 juli 2020 van Landelijk Netwerk Bossen-en Boombescherming met verzoek toezenden opinie stuk Bosbeleid in de Houtgreep - 20021296
  1. E-mail 1 juli 2020 van Landelijk Netwerk Bossen-en Boombescherming met verzoek toezenden opinie stuk Bosbeleid in de Houtgreep - 20021296
 18. Brief GS van 14 juli 2020 met Programmaplan programma Natuur - 20020770
  1. Brief GS 14 juli 2020 met Programmaplan Programma Natuur - 20020770
  2. Brief GS van 14 juli met Programmaplan Programma Natuur - Bijlage 1 Kamerbrief min. LNV Gezamenlijk Programma Natuur - 2002780
  3. Brief GS 14 juli 2020 met Programmavoorstel Programma Natuur - Bijlage 2 Bijlage bij Kamerbrief hoofdlijnen Programma Natuur - 2002781
 19. Brief GS van 31 juli 2020 met procedure voorgenomen weigering vergunningaanvraag Wet natuurbescherming door Brouwerseiland - 20023476.pdf
  1. Brief GS van 31 juli 2020 met procedure voorgenomen weigering vergunningaanvraag Wet natuurbescherming door Brouwerseiland - 20023476
 20. Brief Zeeuwse Milieufederatie 'nieuw concept-bestemmingsplan Brouwerseiland' - 20024211
  1. Brief ZMF 'nieuw concept-bestemmingsplan Brouwerseiland' - 20024211
 21. E-mail fractie HulstPLUS 11 augustus 2020 met vragen inzake woningbouw beleid - 20024878
  1. E-mail fractie HulstPLUS 11 augustus 2020 met vragen inzake woningbouw beleid - 20024878
 22. E-mail Adviesgroep Borm en Huijgens 14 augustus 2020 met toezending artikel Verzoeting van de Grevelingen dringend gewenst - 20025346
  1. E-mail Adviesgroep Borm en Huijgens 14 augustus 2020 met toezending artikel Verzoeting van de Grevelingen dringend gewenst - 20025346
  1. E-mail RUD 3 september 2020 toezending concept AB verslag juli 2020 en memo provincie Zeeland inzake onderzoek - 20027231

Laatste wijziging 18-09-2020 19:20:38