Vergadering Gedeputeerde Staten 1 december 2015

Datum: 1 december 2015
Starttijd: 09:30
Locatie: Admiraliteitszaal

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van 1 december 2015

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie voor kenniscentrum KI-IMPI

Gedeputeerde Staten subsidiëren het kenniscentrum KI-IMPI met € 6.500 voor het ontwikkelen van een communicatiecampagne. De campagne is gericht op ledenwerving en -binding. Het kenniscentrum wil meer marktpartijen uit de procesindustrie bij elkaar brengen, zoals onderhoudsbedrijven, MKB, asset owners en onderwijs. De werving van partijen heeft als doel om nieuwe kennis te bundelen en de innovatiekracht te vergroten. Dat is nodig, om de hoge onderhoudskosten in deze sector (meer dan 100 miljoen euro per jaar in Zeeuws-Vlaanderen) te verlagen en de veiligheid te verbeteren. Dit kan uitsluitend gebeuren door intensieve samenwerking zowel binnen als buiten de sector.

Nieuwe Bevolkings- en huishoudenprognose Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben de Bevolkings- en huishoudenprognose Zeeland 2015 vastgesteld. De hogere migratie uit het buitenland zorgt voor een aantal veranderingen ten opzichte van de vorige prognose. De bevolking van Zeeland blijft de komende jaren stabiel of licht groeien en gaat vanaf 2020 structureel dalen. Ook de vergrijzing en ontgroening gaat minder snel dan eerder voorspeld. Tot 2040 wordt een daling van 10.000 inwoners verwacht door het sterfteoverschot. Het migratiesaldo (het verschil tussen vertrek en vestiging) met de rest van Nederland blijft negatief (het vertrek is groter dan de vestiging), maar wordt meer dan goedgemaakt door de migratie uit het buitenland. De bevolkingsgroei vindt vooral plaats in het midden van Zeeland: Middelburg, Goes, Kapelle en Reimerswaal. Het aantal huishoudens blijft nog vijftien jaar groeien. Vooral het aantal alleenstaande huishoudens van 80+ groeit. Het aantal huishoudens tussen 30 en 60 jaar met kinderen neemt juist sterk af.

Convenant cofinanciering opruiming drugsafvaldumpingen

Gedeputeerde Staten hebben ermee ingestemd om met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het 'Convenant uitwerking amendement cofinanciering drugsafvaldumpingen' te sluiten. In dit convenant worden afspraken vastgelegd over de wijze waarop en voorwaarden waaronder de Provincies zorg dragen voor de cofinanciering van de kosten die gemeenten en grondeigenaren voor het opruimen van drugsafvaldumpingen hebben gemaakt.

Nieuwe voorzitter Adviescommissie bezwaar, beroep en klachten

Wegens het verstrijken van de maximale benoemingstermijn neemt de voorzitter van de Adviescommissie bezwaar, beroep en klachten van de Provincie Zeeland, de heer mr. J.H.F. Zigenhorn, aan het eind van dit jaar afscheid. Gedeputeerde Staten voorzien in zijn opvolging door de huidige plaatsvervangend voorzitter van deze commissie, de heer mr. T.L.J. Drouen, per 1 januari 2016 tot voorzitter te benoemen en de heer mr. M. de Hek te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter.

Deelname bestuurlijk overleg wegbeheer Zeeland

De Zeeuwse gemeenten en het Waterschap hebben dit jaar afgesproken om nauwer te gaan samenwerken op het gebied van beheer en onderhoud van wegen. Daartoe hebben zij enkele maanden geleden een intentieovereenkomst opgesteld. De partijen vroegen aan de Provincie Zeeland of zij als belangrijke wegbeheerder in Zeeland willen deelnemen in dit samenwerkingsverband. Versterking van de samenwerking in het Zeeuwse is één van de speerpunten uit het nieuwe collegeprogramma. Daarnaast zien Gedeputeerde Staten zeker voor de middellange termijn, voordelen om deel te nemen aan dit samenwerkingsverband. Het college vindt het van belang dat (op termijn) alle wegbeheerders deel uitmaken van dit overleg. Verder vraagt het college aandacht voor de bestuurlijke samenhang van de verschillende initiatieven in het wegbeheer.

Informatiebeleid Provincie Zeeland 2015-2018

Provincies zijn in essentie steeds meer informatieverwerkende en -producerende organisaties. De meeste medewerkers houden zich bezig met het verzamelen, verwerken, beheren, analyseren en publiceren van informatie. Dit gebeurt voornamelijk op digitale wijze, met behulp van diverse geautomatiseerde systemen. Om een veilige, betrouwbare en efficiënte informatievoorziening te kunnen waarborgen, is structuur en samenhang nodig. Omdat zowel de organisatie als de informatievoorziening zich continu ontwikkelen, is niet gekozen voor een beleid met vastomlijnde doelstellingen, maar juist voor een beleid dat voorziet in het sturen op deze benodigde structuur en samenhang. Het informatiebeleid 2015-2018 is er op gericht om de informatieaspecten van ontwikkelingen in de organisatie te identificeren en te toetsen aan daarvoor geldende uitgangspunten en principes. Dit moet leiden tot een informatievoorziening die de provinciale organisatie optimaal ondersteunt bij het uitvoeren van haar taken.

Prestatieovereenkomst maatregelen Natura2000 gebieden

In 2014 en 2015 zijn en worden er, in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof, werkzaamheden uitgevoerd in verschillende Natura2000 gebieden van Stichting Het Zeeuwse Landschap. In verband met de administratieve afhandeling is het nodig dat de eerdere afspraken worden vervangen in een prestatieovereenkomst.

Alsnog subsidie Ds. D.L. Aangeenbrugschool voor scholierenvervoer schooljaar 2014-2015

Met de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag in Terneuzen heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Dit overleg ging over een gedeeltelijke financiële vergoeding voor vervoer vanuit Zaamslag naar de ds. D.L. Aangeenbrugschool in Terneuzen voor het schooljaar 2014- 2015, vanwege het ontbreken van een buslijn voor scholierenvervoer. Gedeputeerde Staten hebben hun eerder genomen besluit om daarvoor geen subsidie te verlenen herzien en besloten om alsnog een gedeeltelijke subsidie toe te kennen voor de periode 1 september 2014 tot 1 maart 2015. Voor de periode daarna biedt de nieuwe dienstregeling van Connexxion (nieuwe concessie) een adequate oplossing.

Alsnog extra subsidie SGJ Christelijke Jeugdzorg

Aan Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg wordt voor het uitvoeren van extra werkzaamheden jeugdzorg in 2014 alsnog een extra subsidie toegekend van € 3.535.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 8 december 2015.

Een greep uit de agenda:

1 december 2015

Het GS-college brengt werkbezoeken aan de gemeenten Reimerswaal, Kapelle en Schouwen-Duiveland.

2 december 2015

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Delta Mossel in Yerseke.

Harry van der Maas gaat naar de ondertekening van de bestuursovereenkomst Nieuwe Sluis Terneuzen. Ook is hij aanwezig bij de Aandeelhoudersvergadering Westerscheldetunnel in Borssele.

Han Polman brengt samen met Jo-Annes de Bat een werkbezoek aan Jansen Tholen.

Ben de Reu brengt een werkbezoek aan waterschap Scheldstromen en gaat naar de rioolwaterzuivering in Ritthem en het gemaal van Poppekinderen.

3 december 2015

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de marktconsultatiesessie Economische Agenda in Terneuzen.

Han Polman neemt het Handboek Kop-Model (model voor kortdurende psychotherapie ) in ontvangst in de Kloveniersdoelen in Middelburg.

4 december 2015

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de extra commissievergadering Bestuur in het provinciehuis in Middelburg.

6 december 2015

Ben de Reu opent de tentoonstelling 'Van Zeeuws Bodem' in het CBK in Middelburg.