Vergadering Gedeputeerde Staten 18 april 2023

Datum: 18 april 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 18 april: bijgewerkt 20 april 2023

GS vragen PS extra budget voor maatregelen gebiedsprogramma

Neerslag van te veel stikstof veroorzaakt schade aan natuurgebieden. De Provincie moet een gebiedsprogramma opstellen waarin staat hoe de stikstof- uitstoot verminderd kan worden. De minister geeft vervolgens geld om die projecten voor stikstofreductie uit te voeren. Omdat het nog lang duurt voordat de minister geld kan geven, wil de Provincie dit gaan voorschieten. Gedeputeerde Staten (GS) vragen Provinciale Staten om hiervoor geld beschikbaar te stellen. Dit hebben GS in een brief aan de minister voor Natuur en Stikstof laten weten, waarbij ze aandringen op het snel beschikbaar stellen van geld vanuit het Rijk.

Toelichting participatie-communicatieplan EZK en I&W

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over een informatiebijeenkomst op 20 april 2023 over het conceptparticipatie-communicatieplan van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat tijdens een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Borsele.

De ecologische autoriteit heeft eerste drie natuurdoelanalyses beoordeeld

Eerder dit jaar heeft de Provincie Zeeland natuurdoelanalyses (NDA’s) opgesteld voor Canisvliet, Groote Gat, Vogelkreek en Yerseke en Kapelse Moer. De NDA’s voor de drie kreken in Zeeuws-Vlaanderen zijn nu getoetst door de Ecologische Autoriteit (EA). Dit is een onafhankelijk instituut dat oordeelt of de juiste ecologische informatie beschikbaar is voor de onderbouwing van besluiten over beschermde natuur. NDA’s zijn een bouwsteen voor het gebiedsprogramma dat de Provincie maakt in het kader van de Zeeuwse aanpak stikstof en landelijk gebied. De Provincie onderschrijft het advies van de EA op hoofdlijnen.

Landbouwakkoord

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over het proces dat gevolgd wordt voor het landelijke Landbouwakkoord.

Steunbetuiging voor de aanvraag New Waves

De Provincie Zeeland wil met een zogenoemde adhesieverklaring haar steun uitspreken voor het project ‘New Waves-Opschaling pps-en water, energie en voedsel in Zeeland’. De aanvraag sluit naadloos aan bij de Zeeuwse opgaven op het terrein van arbeidsmarkt (human capital) en onderwijs/kennisontwikkeling (Campus Zeeland). Het voorstel leidt tot een verdere ontwikkeling, opschaling en versteviging van de publiek-private samenwerking rondom water, voedsel en energie.

Dinsdag 18 april 2023

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

De resultaten van de negende brede openstelling van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zijn bekend. Vanaf 7 oktober 2022 t/m 20 januari 2023 was het mogelijk om subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten in te dienen. De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van advies aan GS. In totaal worden er zeven projecten gehonoreerd voor een bedrag van € 941.037. De volgende projecten ontvangen subsidie:

  • Haalbaarheidsonderzoek ‘Elders VR Dynamic Content Distribution (EDCD)’, aanvrager EldersVR ontvangt € 49.943 subsidie;
  • Haalbaarheidsonderzoek ‘Energielandschap De Groene Kamers’, aanvrager Zeeuwind ontvangt € 46.650 subsidie;
  • Demonstratieproject ‘Industriële 3D Foodprinting in de Zorg’, aanvrager Budelfood BV ontvangt € 115.607 subsidie;
  • Demonstratieproject ‘Jaarrond teelt en vermeerdering van zilte groenten’, aanvrager Maatschap H. en M. Janse ontvangt € 200.000 subsidie;
  • Demonstratieproject ‘Smart Water Grids – Digitale monitoringwaterdistributienetwerken’, aanvrager H.A. Prince Kunststofbouw B.V. ontvangt € 200.000 subsidie;
  • Demonstratieproject ‘Smart BOX’, aanvrager Smartbox B.V. ontvangt € 190.361 subsidie;
  • Demonstratieproject ‘Predictive Analystics voor Aquacultuur op Zee’, aanvrager Roem van Yerseke B.V. ontvangt € 138.476 subsidie.
     

KlimOp pakket 4 quickscans

Voor het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed KlimOp wordt een vierde pakket ontwikkeld. Hiermee worden honderd quickscans beschikbaar gesteld aan maatschappelijke organisaties die nog geen gebruik hebben gemaakt van de KlimOp-regeling. De quickscan geeft concrete bespaaradviezen waar gebouweigenaren snel mee aan de slag kunnen.

Begroting 2023 Vlissingen

Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring onthouden aan de begroting 2023 van de gemeente Vlissingen, omdat de begroting niet sluitend is en omdat er in 2023 een verbreed artikel 12-onderzoek wordt uitgevoerd.

Vierde voortgangsrapportage Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’

De gemeente Terneuzen heeft de Provincie op de hoogte gesteld van de voortgang van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. Met deze Regio Deal investeert de Provincie in Zeeuws-Vlaanderen. Doel is om inwoners meer in staat te stellen eigen initiatieven te ontplooien, de leefomgeving aantrekkelijker te maken, voorzieningen dichterbij te brengen en initiatieven rond arbeidsmarkt en scholing te ontwikkelen en door te zetten. Uit de rapportage blijkt dat voor de uitvoering van de Regio Deal anderhalf jaar langer nodig is dan verwacht. Hoofdoorzaak zijn de coronamaatregelen en het economisch tij die voor vertraging van de onderliggende projecten hebben gezorgd. Er zijn ook successen. Zo zetten boeren steeds meer hectares in om natuurinclusief te bouwen, is het Expat Center Zeeuws breed van start gegaan en is het project Gebundelde werving, coördinatie en nurturing gestart.

Subsidie voor Kennis & Innovatienetwerk FoodDelta Zeeland

Het Kennis- en Innovatienetwerk FoodDelta Zeeland ontvangt € 50.000 subsidie van Provincie Zeeland om de groei in productie, verwerking, handel en consumptie van foodproducten in/uit Zuidwest-Nederland te bevorderen. Dit doet het door (kleine en grote) bedrijven in het Zeeuwse foodcluster, kennisinstituten en overheden te laten samenwerken op het gebied van kennis en innovatie. Het netwerk vormt een belangrijke verbinding tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden die actief zijn binnen de agrofood sector. Inmiddels zijn in alle Zeeuwse economische sectoren dergelijke netwerken actief. Op dit moment zijn bijna honderd partijen betrokken bij het Kennis & Innovatienetwerk FoodDelta Zeeland.

Subsidie voor Kennis & Innovatienetwerk Fieldlab Zephyros

In Zeeland wordt hard gewerkt aan het verder opbouwen van een sterke, stabiele offshore windsector. Een belangrijke rol ligt bij de ontwikkeling van een Fieldlab om lokaal aan kennisontwikkeling en innovatie te werken op het gebied van onderhoud in windparken. Fieldlab Zephyros verbindt kennisinstellingen en bedrijven om samen te werken aan innovaties. Veel van deze activiteiten vinden plaats in testfaciliteit de KAAP in Vlissingen. Belangrijk doel van Campus Zeeland is om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, onder andere door het versterken van de Zeeuwse Kennis & Innovatienetwerken. Inmiddels zijn in alle Zeeuwse economische sectoren dergelijke netwerken actief. In Fieldlab Zephyros werken onder andere Hogeschool Zeeland, Scalda, TNO, TU Delft, Eneco, Stork, Rijkswaterstaat en North Seaport samen aan innovaties in de offshore wind. Voor zijn activiteiten in 2023 ontvangt Zephyros € 50.000 subsidie van Provincie Zeeland.

Statutenwijziging Erfgoed Zeeland en Zeeuws Museum

Gedeputeerde Staten (GS) benoemen de leden van de Raad van Toezicht van Erfgoed Zeeland en het Zeeuws Museum. Door de invoering van de Governance Code Cultuur en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is tussenkomst van GS bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht niet meer noodzakelijk. GS verzoeken daarom aan beide organisaties de statuten aan te passen.

Provincie Zeeland geeft bijdrage voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

De schade van de aardbeving van 7 februari 2023 in Turkije en Syrië is enorm. De wederopbouw zal nog lang duren. De Provincie Zeeland betuigt haar medeleven aan de slachtoffers van de aardbeving en wil, in het verlengde van diverse particuliere initiatieven, humanitaire hulp bieden en een bijdrage leveren aan de wederopbouw in de getroffen gebieden. De Provincie Zeeland doneert € 400.000 aan Giro555.

GS beantwoorden zienswijze inrichtingsplan De Schelde Buitenhaven 2011

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de ‘Beleidsregel zonebeheersysteem industrieterrein De Schelde/ Buitenhaven 2011 gemeente Vlissingen (actualisatie akoestisch inrichtingsplan)’ heeft van 25 januari 2023 tot en met 8 maart 2023 ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend tegen de aangepaste beleidsregel/akoestisch inrichtingsplan 2021. De zienswijze gaat over het niet juist weergeven van de huidige bedrijfssituatie op het perceel 7 in het akoestisch inrichtingsplan 2021. Gedeputeerde Staten gaan niet mee in de zienswijze en beantwoorden die schriftelijk. Wel past de Provincie de tekstuele toelichting in het akoestisch inrichtingsplan 2021 aan, aan de actuele bedrijfs- en vergunningssituatie.

GS beantwoorden vragen CRO luchthaven Midden-Zeeland over SAR-helikopter

De Provincie Zeeland heeft van de CRO luchthaven Midden-Zeeland vragen ontvangen met betrekking tot de SAR-helikopter op vliegveld Midden-Zeeland. Het college van Gedeputeerde Staten beantwoordt deze vragen schriftelijk.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 mei 2023.

Een greep uit de agenda van:

18 april

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst Circulair Zeeland in Dockwize in Vlissingen.

Anita Pijpelink opent het Vrijheidscollege in Middelburg.

Han Polman is aanwezig bij Lenteprikkel 2023 bij het VNO-NCW in Oosterhout.

19 april

Jo-Annes de Bat bezoekt met zijn mede-juryleden de finalisten van het Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar award.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Thover in Sint-Maartensdijk. 

Dick van der Velde is aanwezig bij het bezoek van minister Weerwind aan het justitieel complex in Vlissingen.

20 april

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Inno Way in Middelburg en is gastspreker bij een seminar van HZ University of Applied Sciences over huidige trends/ontwikkelingen in het Zeeuwse ondernemersklimaat.

Anita Pijpelink opent het Mostly Modern Festival in Middelburg.

21 april

Jo-Annes de Bat geeft het startschot bij de EPZ Omloop van Borsele 2023 Elite Vrouwen.

4 mei

Harry van der Maas legt een krans tijdens de dodenherdenking op het Abdijplein in Middelburg.

5 mei

Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink zijn aanwezig bij de Van Randwijklezing in Vlissingen.