Vergadering Gedeputeerde Staten 19 september 2023

Datum: 19 september 2023
Starttijd: 09:30
Locatie: Provinciehuis van Zuid-Holland

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 19 september: bijgewerkt 21 september 2023

Startbrief werkplan 2024 DCMR

Gedeputeerde Staten geven in een zogenaamde startbrief aan DCMR de financiële en inhoudelijke kaders aan voor het opstellen van een werkplan voor 2024. DCMR voert de taken uit voor wat betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de zogenoemde BRZO- en RIE4-bedrijven in Zeeland. Dit zijn de grotere industriële bedrijven zoals Dow, Yara, Cargill en bedrijven waar grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden geproduceerd of opgeslagen. Aan de hand van de startbrief zal DCMR in het werkplan 2024 uitwerken op welke manier het uitvoering aan deze taken geeft.

Subsidie voor initiatief De Nieuwe Boerenfamilie 2023-2025

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van 25.000 euro aan Food Hub B.V. voor de uitvoering van het initiatief De Nieuwe Boerenfamilie in 2023 tot en met 2025. Dit programma ondersteunt individuele boeren in de zoektocht naar innovatieve en toekomstbestendige mogelijkheden met als doel om de landbouwsector te verduurzamen. Ook wordt op verschillende manieren kennis met boeren gedeeld over deze mogelijkheden.   

GS delen koplopermaatregelen met PS en externe partners

Op 11 juli 2023 hebben Gedeputeerde Staten het conceptgebiedsprogramma vastgesteld. Dit
gebiedsprogramma wordt inmiddels getoetst door het Rijk en andere instanties. Parallel daaraan heeft het Rijk de provincies gevraagd koplopersmaatregelen aan te leveren. Dit zijn maatregelen die al in 2024 en verder, vooruitlopend op het Transitiefonds, kunnen worden uitgevoerd. De lijst met koplopersmaatregelen die de Provincie Zeeland opstuurt bestaat alleen uit maatregelen die ook genoemd worden in deel III van het conceptgebiedsprogramma. De Provincie Zeeland vraagt het Rijk circa € 67 miljoen beschikbaar te stellen om ze uit te kunnen voeren. De lijst met koplopers-maatregelen is nu gedeeld met Provinciale Staten en de externe partners. De lijst zal verder worden besproken met externe partners, om zo te kijken waar en hoe de maatregelen uitgevoerd kunnen worden.

Aanpassing Kader Grote Projecten 2.0

Het Kader Grote Projecten is al eerder verzonden aan Provinciale Staten. Na behandeling van dit kader in de commissie Bestuur is het kader aangepast. Provinciale Staten worden nog beter betrokken bij het bepalen van een Groot Project.

Antwoord GS op brief Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge

Gedeputeerde Staten hebben een antwoordbrief gestuurd aan Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge over het publiek vervoer.

Voortgangsrapportage Campus Zeeland eerste halfjaar 2023

In de eerste Voortgangsrapportage van 2023 van Campus Zeeland is te lezen wat er in het eerste halfjaar is bereikt en wat de ambities voor de tweede helft van dit jaar zijn.

Dinsdag 19 september 2023

Ondersteuning bestuurlijke advisering asielzaken verlengd

De Provincie Zeeland verlengt de tijdelijke personele inzet voor de coördinatie van advisering over asielzaken. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Subsidie voor verhaallijn Nederland Waterland 2023

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) werkt aan de promotie van Nederland in het buitenland. Dit doet het samen met partners, waaronder de Provincie Zeeland. In de verhaallijn Nederland Waterland worden iconische plekken in Nederland getoond waar ‘water’ belangrijk is. Om hieraan bij te dragen verleent de Provincie een subsidie van € 33.333 aan het NBTC.

Wijzigingsproces Luchtruim en vliegprocedures

Het Rijk betrekt alle belanghebbenden, zoals luchtruimgebruikers, dienstverleners, regionale overheden, bewonersgroepen en -organisaties bij de luchtruimwijziging. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeert Gedeputeerde Staten over het aangepaste wijzigingsproces voor Luchtruim en vliegprocedures dat recentelijk is vastgesteld door de Luchtverkeerscommissie.

Budget subsidieregeling Gebiedsgerichte aanpak wonen 2023 verhoogd

Met de subsidieregeling Gebiedsgerichte Aanpak Wonen wil de Provincie een integrale gebiedsgerichte aanpak voor het verbeteren van de woningvoorraad en leefbaarheid in het
bebouwde gebied stimuleren. Het doel is om de bestaande woningvoorraad te versterken en beter aan te laten sluiten bij de toekomstige behoefte aan woningen in Zeeland. Gemeenten kunnen subsidie krijgen voor een gebiedsgerichte aanpak gericht op de daadwerkelijke uitvoering van renovatie, herstructurering en transformatie van gebieden en/of vastgoed, in combinatie met een herinrichting van de openbare ruimte. Gedeputeerde Staten hebben het beschikbare budget voor deze regeling verhoogd met € 148.010 naar € 1.648.010. De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 27 september 2023.
 

Gemeente Reimerswaal ontvangt subsidie voor versnelling Zeeuwse woningbouwopgave

De gemeente Reimerswaal heeft een aanvraag ingediend bij de Provincie Zeeland om de inhuur van extern personeel voor de versnelling van de woningbouwopgave deels te bekostigen. De aanvraag voor een projectleider en een planeconoom voor het uitvoeren van voorbereidingen voor een aantal transformatieprojecten wordt gehonoreerd met een subsidie van maximaal € 35.820.

Overname grondwatermonitoringsputten van terreinbeheerders

Regionaal grondwaterbeheer inclusief -monitoring is een kerntaak van de Provincie. Voldoende en kwalitatief goed grondwater is van belang voor onder andere natuur, landbouw en drinkwater. De Provincie Zeeland neemt 25 grondwatermonitoringsputten over van Evides. De Provincie heeft al tientallen jaren een provinciaal meetnet grondwater (PMG) in beheer, waarin zowel kwaliteit als kwantiteit van het water gemonitord wordt. Daarnaast wordt een aanvullend meetnet uitgebreid voor natuurmonitoring. De overgenomen putten worden aan deze meetnetten toegevoegd.

Beslissing op bezwaar Stichting de Nieuwe Poort Zeeland

Stichting de Nieuwe Poort Zeeland heeft bezwaar gemaakt tegen een door Gedeputeerde Staten (GS) genomen besluit op een vaststellingsverzoek voor het project Herinrichting Nicolaaskerk Kortgene in de ‘Uitvoering van LEADER-projecten, Midden- en Noord-Zeeland’. De onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten heeft zich gebogen over het bezwaar. GS hebben in afwijking van het advies van de commissie het bezwaar ongegrond verklaard en met aanpassing van de motivering van het primaire besluit een beslissing op bezwaar genomen.

Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf

De Provincie voert grote projecten uit. Voor Provinciale Staten zijn rapportages opgesteld met informatie over de voortgang van deze grote projecten. Dit gebeurt vier keer per jaar en deze keer gaat de rapportage over de maanden mei, juni en juli 2023.

Ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming voor realisatie Justitieel Complex Vlissingen

Op 22 maart 2023 heeft het Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V., namens het Rijksvastgoedbedrijf, een aanvraag voor een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming ingediend voor realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen. Gedeputeerde Staten zijn van plan de aangevraagde ontheffing te verlenen.

Aanbesteding Managed Service Provider voor flexibele arbeidskrachten

De raamovereenkomst voor de inhuur van tijdelijke flexibele arbeidskrachten loopt voor de Provincie Zeeland af op 1 maart 2024. Dit is een zogenoemde Managed Service Provider. Door middel van een gezamenlijke aanbesteding met de gemeenten Schouwen-Duiveland en Veere en de Zanddijk B.V. faciliteert de Provincie Zeeland deze aanbesteding met als doel een nieuwe raamoverkomst namens de deelnemende partijen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 26 september 2023.

Een greep uit de agenda van: 

19 tot en met 24 september

Jo-Annes de Bat en Han Polman zijn aanwezig in New York voor de uitreiking van de Four Freedoms Awards en het aanvullende programma.

19 september

Het college van Gedeputeerde Staten vergadert in het provinciehuis van Zuid-Holland.

Han Polman is aanwezig bij de vergadering van de Staten Generaal in verband met Prinsjesdag in Den Haag.

20 september

Harry van der Maas en Wilfried Nielen brengen een werkbezoek aan Terra Maris in Oostkapelle. 

Harry van der Maas heet de buurtbusvrijwilligers uit heel Zeeland welkom tijdens de jaarlijkse ontmoeting in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

23 september

Wilfried Nielen is aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in New York.

25 september

Wilfried Nielen ontvangt minister Van der Wal in Zeeland.

Arno Vael gaat op bezoek bij Lely Sphere in Nispen.

Dick van der Velde neemt deel aan de Toerisme Top in Veenhuizen (Drenthe).