Vergadering Gedeputeerde Staten 21 november 2023

Datum: 21 november 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Mauritshof in IJzendijke

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 21 november: bijgewerkt 23 november 2023

GS sturen minister brief over verbieden bodemberoerende visserij in Voordelta

Provinciale Staten hebben op 10 november 2023 een motie aangenomen, waarin ze Gedeputeerde Staten (GS) opdragen bij demissionair minister Van der Wal van Natuur en Stikstof aan te dringen op herziening van het voorgenomen besluit tot het verbieden van alle bodemberoerende visserij in een deel van de Voordelta. Met het verzenden van een brief aan de demissionair minister geven GS invulling aan dit verzoek.

Dinsdag 21 november 2023

Subsidie Schelpdierconferentie 2024

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 8.500 voor de organisatie van een internationale schelpdierconferentie op 18 en 19 januari 2024 op het Deltapark Neeltje Jans. Tijdens deze conferentie zullen binnen- en buitenlandse experts ingaan op de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse schelpdiersector. Centraal staat de vraag: wat is er nodig voor een toekomstbestendige schelpdiercultuur? Gedeputeerde Jo-Annes de Bat zal er de ‘Duurzaamheidsaward schelpdiersector 2022-2023’ uitreiken.

Subsidie voor herkomstanalyse oesters en kreeft

Aan de stichting Zeker Zeeuws wordt een subsidie verleend van € 15.000 voor het ontwikkelen en implementeren van een methodiek om de herkomst van aquatische (watergebonden) producten te kunnen bepalen. In eerste instantie zal deze methodiek ontwikkeld worden voor oesters en kreeft. Wanneer dit succesvol is ontwikkeld, wordt er bezien of de ontwikkeling van deze herkomstanalyse ook haalbaar is voor mosselen en andere producten.

GS verlenen mandaat aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Provincie Zeeland verstrekt mandaat aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om namens de Provincie handelingen te kunnen verrichten voor de uitvoering van de
subsidieregelingen vanuit het Nationaal Strategisch Plan en het subsidiestelstel Natuur en Landschap.
 

Openstelling LEADER operationele kosten LOS GLB-NSP 2023-2027

In Zeeland is voor LEADER voor de periode 2023-2027 in totaal ruim € 5 miljoen beschikbaar. LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling. Deze subsidieregeling is bedoeld om lokale (Zeeuwse) projecten en goede ideeën te ondersteunen. Een deel van het budget kan worden ingezet voor technische bijstand. Hierbij valt te denken aan de kosten die de Lokale Actie Groep (LAG) maakt in de voorbereiding, begeleiding, beoordeling en coördinatie van projectaanvragen voor LEADER. Met dit openstellingsbesluit kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd door de LAG voor ondersteuning bij de uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

Cofinanciering voor Interreg-project ADaM & PreCiLa

Gedeputeerde Staten (GS) verlenen een cofinanciering aan Delphy B.V. en Frans Vervaet B.V. van maximaal € 284.500 voor het Interreg Vlaanderen-Nederland project Agri-Data Management en Precisie Landbouw in Vlaanderen en Nederland (ADaM & PreCiLa). Het doel van het project is het verder ontwikkelen van precisielandbouw (landbouw waarbij apparatuur wordt gebruikt die het mogelijk maakt om heel precies te werken) en het gemakkelijker maken voor de teler om die precisielandbouw toe te passen. Dit wordt gedaan voor de akkerbouwsector en de fruitteelt. Het project levert een bijdrage aan het uitvoeringsprogramma Landelijk gebied, landbouw en natuur. Het project wordt gefinancierd binnen het Interreg VI-programma Vlaanderen-Nederland met financiële steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Adviescommissie Nationaal Strategisch Plan Zeeland ingesteld

Vanaf 1 januari 2023 is het Nationaal Strategisch Plan (NSP) officieel van start gegaan. Dit plan is de Nederlandse uitwerking van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid. De eerste subsidieopenstellingen worden in 2024 verwacht. Gedeputeerde Staten stellen een adviescommissie NSP Zeeland in voor de beoordeling van subsidieaanvragen die in het kader van het Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 worden ingediend.

Huisvesting vergunninghouders eerste halfjaar 2023

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. De Zeeuwse gemeenten zetten zich in om deze mensen tijdig en goed te huisvesten. Meer dan de helft van de gemeenten is het gelukt om de vergunninghouders op tijd of binnen een maand na de taakstellingsperiode te huisvesten.

Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws- Vlaanderen

Alle Zeeuwse regio’s wordt gevraagd een regionaal bedrijventerreinenprogramma op te stellen, met daarin een visie op de ontwikkeling van de bedrijventerreinen. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben een regionaal akkoord bereikt over de te ontwikkelen bedrijventerreinen, passend binnen de provinciale prognose. Daarnaast is er aandacht besteed aan de herstructurering en verbetering van de bestaande bedrijventerreinen.

GS sturen uitkomsten grondwatermonitoring en toezicht aan gemeente Terneuzen

Op verzoek van de gemeente Terneuzen stellen Gedeputeerde Staten (GS) de rapportages beschikbaar van de grondwatermonitoring rond het terrein van REKO in Westdorpe. Daarnaast stellen GS ook informatie beschikbaar over het toezicht bij het bedrijf.

Subsidie voor inventarisatie Post ’65 bouwkunst in Zeeland

Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft een subsidieverzoek ingediend bij de Provincie Zeeland voor de inventarisatie van Post ’65 bouwkunst in Zeeland. Dit is onderdeel van een landelijke wens van de Bond Heemschut om Post ’65 bouwkunst op de kaart te zetten. De subsidieaanvraag sluit aan bij de beleidsdoelen van de Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten verlenen daarom een subsidie van € 16.078 voor de uitvoer van dit project.

GS informeren PS over Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport

Op 6 november 2023 vond het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport plaats voor landsdeel Zuidwest, waar Zeeland onder valt. Tijdens dit overleg met onder andere minister Harbers en staatssecretaris Heijnen zijn verschillende afspraken gemaakt over de regionale bereikbaarheid van Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten hierover schriftelijk geïnformeerd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 28 november 2023.

Een greep uit de agenda van: 

22 november

Jo-Annes de Bat verzorgt de officiële opening van Goflex Vakwijslocatie in Goes.

Wilfried Nielen is aanwezig op de Vlaams-Nederlandse Delta conferentie 2023 in Gent.

Han Polman brengt zijn stem uit tijdens de (vervroegde) Tweede Kamerverkiezing in Wijkcentrum Van Cittershof in Sint-Laurens.

Arno Vael gaat op werkbezoek bij de biologisch-dynamische boerderij Loverendale Ter Linde in Oostkapelle.

23 november

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de conferentie van North Sea Port in Gent.

Harry van der Maas opent het nieuwe omgangshuis SEEF in Philippine.

Wilfried Nielen is aanwezig op het jaarlijkse havencongres van North Sea Port

Arno Vael is aanwezig bij de bijeenkomst ter ere van het 135-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in de Abdij in Middelburg.

Dick van der Velde spreekt tijdens de Toeristische Ontmoetingsdag in Vlissingen.

25 november

Han Polman is aanwezig bij de Genootschapsdag van het KZGW in het Zeeuws Museum in Middelburg.

26 november

Han Polman houdt de Preek van de leek, in katholieke kerk in Ovezande.

27 november

Jo-Annes de Bat spreekt over energietransitie bij een bijeenkomst van de Rotary Terneuzen in Terneuzen.