Vergadering Gedeputeerde Staten 24 januari 2023

Datum: 24 januari 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 24: bijgewerkt 26 januari 2023

Definitief besluit Wet natuurbescherming wijziging ontheffing Windpark ZE-BRA

Gedeputeerde Staten hebben het definitieve besluit Wet natuurbescherming vastgesteld voor het wijzigen van de eerder verleende ontheffing voor het realiseren en in gebruik nemen van Windpark ZE-BRA.

Benoeming (plaatsvervangende) leden Centraal Stembureau

Gedeputeerde Staten hebben vanaf 1 januari 2023 de taak om leden en plaatsvervangende
leden van het centraal stembureau voor de Provinciale Statenverkiezingen te benoemen. Gedeputeerde Staten hebben daarom de (plaatsvervangende) leden van het Centraal Stembureau benoemd. Het benoemingsbesluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad

Beantwoording bezwaar zeegroenten snijden

In augustus 2022 is er door de leden van Provinciale Staten een bezwaar ontvangen met betrekking tot een voorgenomen provinciaal besluit om in de toekomst het snijden van zeegroenten stop te zetten. Volgens de Provinciewet kunnen Gedeputeerde Staten deze brief beantwoorden namens Provinciale Staten. In de beantwoording wordt uiteengezet dat er geen provinciaal voornemen is om het snijden van zeegroenten te stoppen. Daarnaast wordt toegelicht hoe de Provincie Zeeland zich inzet voor het behoud van deze Zeeuwse traditie én de bescherming van de natuurwaarden van de Oosterschelde.

Jaarverantwoording 2020 en ‘Auditrapportage Informatiebeheer 2021-2022 Provincie Zeeland’ vastgesteld

Begin 2022 deed de provinciearchivaris vanwege zijn toezichtstaak onderzoek naar de staat van de overgebrachte en niet-overgebrachte archiefbescheiden van de Provincie Zeeland. Dit leverde hij 25 augustus 2022 aan met de ‘Jaarverantwoording 2021 Zeeuws Archief’ en de ‘Auditrapportage Informatiebeheer 2021-2022’. In de auditrapportage wordt verslag gedaan van de beheersituatie van de informatiehuishouding van de provinciale organisatie. Naast verbeteringen op basis van de rapportage uit 2021 zijn in de auditrapportage ook aanbevelingen opgenomen tot verbetering van de informatiehuishouding. De Provincie Zeeland neemt de aanbevelingen over en in uitvoering.

Lagere frictiekosten overgang taken RUD Zeeland naar DCMR

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat er vanaf 2022 geen frictiekosten meer hoeven te worden betaald aan de RUD Zeeland voor de overgang van de Brzo-taken van de RUD Zeeland naar de DCMR. Daarmee vallen de oospronkelijk geraamde frictiekosten aanzienlijk lager uit.

Vierde wijziging begroting Delta Kenniscentrum

Er is een vierde wijziging in de begroting 2023 van het Delta Kenniscentrum. Het gaat om een technisch financiële verwerking om middelen beschikbaar te hebben voor een nog in te dienen subsidieverzoek voor de zogenoemde Kwartiermakersfase van het DCC.

Voortgangsrapportage Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta

In het najaar van 2020 is het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta in uitvoering gegaan. Op dit moment is het programma halverwege de looptijd en levert steeds meer resultaten op. Deze resultaten worden gedeeld in een voortgangsrapportage over de tweede helft van 2022.

Dinsdag 24 januari 2023

Subsidie voor Stichting Het Zeeuwse Landschap in 2023

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) ontvangt in 2023 een subsidie van € 664.578 om Zeeuwse natuurgebieden te beheren en te beschermen. De subsidie maakt het ook mogelijk om recreatieve voorzieningen te onderhouden op de terreinen en bezoekerscentra op een aantrekkelijke manier open te houden. Aanvullend ontvangt de stichting in 2023 eenmalige subsidies voor extra inspanningen voor de uitvoering van de projecten Grenspark Groot Saeftinge en Waterdunen.

Rapportage stand van zaken geschenkwoningen

De geschenkwoningen vormen een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. De houten huizen maken het verhaal van de Watersnoodramp letterlijk zichtbaar. Ze laten zien hoe de wereld te hulp schoot na die ingrijpende gebeurtenis. Dat verhaal moet blijvend worden verteld, en er moeten zuinig worden omgegaan met dit cultureel erfgoed. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken rond deze geschenkwoningen.

GS ondersteunen aanvraag ‘Innovaties en roadmaps rendabele waterstofketen in mobiliteit’

De Provincie Zeeland steunt de aanvraag voor innovaties en zogenoemde roadmaps voor een rendabele waterstofketen in mobiliteit met een 'Letter of Support'. Begin februari wordt de aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds om een industriële onderneming gebaseerd op waterstoftechnologie te ontwikkelen. Het Zeeuwse Vitrite uit Middelburg is één van de partners in dit project.

Prestatieovereenkomst POP3+ 2023-2025

Gedeputeerde Staten stemmen in met het aangaan van een prestatieovereenkomst ‘POP3+ 2023-2025’ tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Provincie Zeeland. POP3 heeft betrekking op Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. In deze overeenkomst worden nadere uitvoeringsafspraken en bijbehorende financiële afspraken vastgelegd.

Voortgang Regiodeal Nieuwvliet-Bad

Op 29 juni 2020 heeft de gemeente Sluis een aanvraag ingediend binnen het project Kwaliteitskust Regiodeal Zeeland voor de uitvoering van projecten binnen het Masterplan Nieuwvliet-Bad. De begrote kosten waren toen gebaseerd op kostenramingen. Sinds die tijd zijn de projecten concreet uitgewerkt wat tot een aantal wijzigingen heeft geleid. De gestelde doelen en voorwaarden blijven intact. Dat houdt in dat het plangebied toekomstbestendig wordt gemaakt waardoor het (be)leefbaarder, (verkeers)veiliger en toegankelijker wordt. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.

Gezamenlijke aanbesteding telefonie

Elf provincies, waaronder de Provincie Zeeland, zijn van plan om een gezamenlijke Europese aanbesteding te houden voor telefoniediensten. Om de aanbesteding en gunning van de opdracht in één hand te leggen is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Met deze samenwerkingsovereenkomst is het de bedoeling om BIJ12, onderdeel van het Interprovinciaal Overleg, te mandateren en volmacht te geven om de gezamenlijke aanbesteding uit te kunnen voeren. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving doet.

GS ondersteunen initiatief PS om adviescommissie RUD-Zeeland in te stellen

De vernieuwde Wet gemeenschappelijke regelingen geeft Provinciale Staten (PS) extra rechten per 1 juli 2022. Een daarvan is om samen met andere betrokken Zeeuwse volksvertegenwoordigingen een adviescommissie in te stellen voor de RUD Zeeland. Een aantal leden van PS heeft daarover een initiatiefvoorstel ingediend en Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd wat zij daarvan vinden. GS ondersteunen dit initiatief.

Uitleg over besluit van Provinciale Staten over meer ruimte voor minicampings

Provinciale Staten hebben op 7 oktober 2022 besloten om het maximum aantal standplaatsen op minicampings van 25 te verhogen naar 35. ZMf, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en HISWA-RECRON vragen Provinciale Staten om dit besluit terug te draaien. Gedeputeerde Staten lichten het besluit van Provinciale Staten toe in een brief aan de organisaties.

Subsidie voor Roosevelt Institute for American Studies in 2023

Het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) in Middelburg is sinds 1986 een ontmoetingsplek voor Nederlandse, Europese en Amerikaanse studenten en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de Amerikaanse historie. De basis hiervoor is het indrukwekkende archief van het RIAS met een prominente plek voor de documenten over de Roosevelts. De Provincie Zeeland / Campus Zeeland ondersteunt het RIAS met een subsidie van maximaal € 218.201 voor het organiseren van onder andere events, lezingen en symposia die vaak verbonden zijn met de Four Freedoms van de Roosevelts en met Zeeuwse thema’s omtrent deltavraagstukken.

Subsidie voor rijvaardigheidstraining jonge automobilisten in 2023

Jonge automobilisten leren in de praktijk, na de rijopleiding, vaak pas echt autorijden. Niet alle situaties, gevaren en veilig gedrag komen namelijk aan bod in de beperkte tijd van een
rijopleiding. Daarom hebben ZLM, het ROVZ en Trials in het verleden samen een training laten ontwikkelen om extra vaardigheden op te doen onder de naam GRIP. Voor de uitvoering van GRIP in Zeeland in 2023 ontvangt ZLM een subsidie van € 40.000. Met deze bijdrage wordt GRIP Zeeuwsbreed aangeboden: een belangrijke manier om de kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers te bereiken.
 

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 31 januari 2023.

Een greep uit de agenda van:

25 januari

Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink spreken tijdens de bijeenkomst Heikant XL in Colijnsplaat.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan het ADRZ in Goes. 

Han Polman brengt een gemeentebezoek aan Schouwen-Duiveland. Ook is hij aanwezig bij de overhandiging van het Handboek Statenleden in Spijkenisse.

Dick van der Velde is aanwezig bij het werkbezoek van minister De Jonge aan Renesse. Ook neemt hij deel aan de denktanksessie met recreatieondernemers in Koudekerke.

26 januari 

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Coroos in Middelburg. Ook bezoekt hij Vlagmolen in Sint-Annaland. Daarna gaat hij naar Shell Afslag Rilland in Rilland om de eerste laadpaal voor vrachtwagens in Zeeland te onthullen.

Harry van der Maas spreekt tijdens de bestuurlijke conferentie over de Regionale Mobiliteitsstrategie in Goes.

Dick van der Velde doet het openingswoord op de Built Environment Day op de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen.

27 januari

Anita Pijpelink oogst zaailingen in Vlissingen in het kader van Meer Bomen Nu.

Han Polman ontvangt de Zeeuwse carnavalsverenigingen in het provinciehuis in Middelburg.

28 januari  

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het bezoek van het Zeevruchtengenootschap aan Yerseke.
             
Anita Pijpelink is aanwezig bij Requiem The Flood ’53 in Goes.

30 januari 

Jo-Annes de Bat verzorgt het openingswoord bij ‘Op weg naar het Lagerhuis’, een debatcompetitie voor jongeren die wordt georganiseerd door Jouw Zeeland. Ook spreekt hij tijdens de ZLTO-dialoogsessie in Den Bosch.
              
Anita Pijpelink is gesprekspartner tijdens het agrarisch congres ZLTO in ’s-Hertogenbosch.