Vergadering Gedeputeerde Staten 26 september 2023

Datum: 26 september 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 26 september: bijgewerkt 28 september 2023

GS stellen € 2.081.514,21 beschikbaar voor de cofinanciering van innovatieve projecten

Uit de eigen begroting stelt de Provincie Zeeland budget beschikbaar van € 2,08 miljoen voor innovatieve projecten die subsidie krijgen vanuit het EU-subsidieprogramma OP Zuid 2021-2027. Subsidie wordt verstrekt voor projecten die één of meerdere transities (energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en/of gezondheid) ondersteunen en/of versnellen. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de derde openstelling van het subsidieprogramma OPZuid vanaf 2 oktober tot en met 17 november 2023.

Extra cofinancieringsbudget voor projecten OPZuid

In de voorjaarsopenstelling van het Europese subsidieprogramma OPZuid 2021-2027 zijn zes projectaanvragen ingediend door Zeeuwse consortia. In de landbouw & voedingstransitie zijn drie Zeeuwse projectaanvragen ingediend, waarvoor in totaal € 497.263,11 provinciale cofinanciering wordt gevraagd. Gedeputeerde Staten verhogen het cofinancieringsplafond, zodat deze drie aanvragers de gevraagde cofinanciering volledig kunnen ontvangen. Daarmee kunnen deze drie projecten bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen voor Zeeland.

Voortgangsrapportage zeegroenten snijden

Op 3 februari 2023 hebben Provinciale Staten (PS) een motie aangenomen over het snijden van zeegroenten. PS vragen in deze motie om elk kwartaal een terugkoppeling te ontvangen over de voortgang op dit dossier. Gedeputeerde Staten hebben een voortgangsrapportage toegestuurd aan PS.

Nieuwe provinciale regelingen nadeelcompensatie

Vanwege de inwerkingtreding per 1 januari 2024 van de Omgevingswet en een nieuwe titel in de Algemene wet bestuursrecht over nadeelcompensatie, zijn de huidige regelingen op het terrein van planschades en nadeelcompensatie samengevoegd en aangepast aan de nieuwe situatie. De Verordening nadeelcompensatie Provincie Zeeland 2024 is naar Provinciale Staten gestuurd  voor vaststelling.

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over beleidsproces cultuur

Met het zicht op het aflopen van de looptijd van de Provinciale Ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 start de Provincie met een proces om tot cultuur- & erfgoedbeleid voor 2025 en verder te komen. Gedeputeerde Staten (GS) informeren Provinciale Staten schriftelijk over dit proces. Hierin staat dat de opvolger van de Ontwikkelagenda een Uitvoeringsagenda Cultuur & Erfgoed zal worden. De hoofdlijnen daarvoor komen in een Koersdocument dat GS begin 2024 aan Provinciale Staten zullen voorleggen voor besluitvorming. Het is de bedoeling dat de Uitvoeringsagenda Cultuur & Erfgoed in december 2024 klaar is.

Verordening systematische toezichtinformatie Provincie Zeeland 2024

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten voorgesteld om de Verordening systematische toezichtinformatie Provincie Zeeland 2024 vast te stellen.

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Provincie Zeeland 2024

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten voorgesteld om de Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Provincie Zeeland 2024 vast te stellen.

Begroting 2024 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen

Gedeputeerde Staten hebben de begroting 2024 en het meerjarige financiële perspectief van het Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zeeland vastgesteld. In de begroting 2024 van het fonds is een rentevergoeding van € 0,58 miljoen afkomstig van de Provincie opgenomen. Met deze post wordt ook in de Provinciale begroting rekening gehouden. De onderhoudskosten van de gesloten stortplaats Koegorspolder van € 0,14 miljoen komen direct ten laste van de voorziening Koegorspolder.

Septembercirculaire 2023 Provinciefonds

De Septembercirculaire 2023 van het Provinciefonds is ontvangen. De financiële gevolgen voor Zeeland zijn een lagere uitkering voor 2023 van € -/- 0,3 miljoen en hogere uitkeringen voor 2024 +/+ € 1,8 miljoen, 2025 € +/+ 1,7 miljoen, 2026 € +/+ 1,9 miljoen en 2027 € +/+ 3,9 miljoen. Daarnaast worden twee decentralisatie-uitkeringen ontvangen. De eerste betreft € 144.267 structureel per jaar vanaf 2023 voor verkeersveiligheid. De tweede omvat € 7.062 per jaar voor 2023 tot en met 2026 voor weerbaar bestuur.

Wijziging verordening provinciale opcenten Provincie Zeeland

In het coalitieakkoord 2019-2023 is afgesproken om een inflatiecorrectie toe te passen voor het opcententarief. In de najaarsnota 2023 hebben Provinciale Staten besloten om voor het jaar 2024 een indexering van 2,5 procent toe te passen op de huidige op centen van 82,3, waardoor die uitkomen op 84,4.

Dinsdag 26 september 2023

Provincie ondersteunt Volkshuisvestingsfonds-aanvragen Zeeuwse gemeenten

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de subsidieregeling Volkshuisvestingsfonds in 2023 opengesteld voor aanvragen door gemeenten. Hiermee kunnen gemeenten de veiligheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken verbeteren door te investeren in de kwaliteit van de woningvoorraad, leefomgeving en de openbare ruimte. Omdat de Provincie het belangrijk vindt dat de gestelde ambities uit de Woondeal Zeeland gehaald worden, ondersteunt het de Zeeuwse aanvragen voor deze subsidieregeling. De Provincie is bereid om per deelnemende Zeeuwse gemeente maximaal € 200.000 per gehonoreerde aanvraag bij te dragen als cofinanciering aan de projecten. De gemeenten Terneuzen en Sluis dienden projecten in voor de regeling Volkshuisvestingsfonds 2023: voor respectievelijk de Raadsledenbuurt in Terneuzen en de vier kernen Breskens, IJzendijke, Oostburg en Sluis. Beide gemeenten kunnen voor die projecten een financiële bijdrage aanvragen bij de Provincie Zeeland, indien de projecten door het ministerie van BZK worden gehonoreerd.

GS dienen formele reactie in op restrictievoorstel PFAS

Nederland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Duitsland hebben op 13 januari 2023 een restrictievoorstel op PFAS ingediend bij het European Chemicals Agengy (ECHA). Het doel is om te komen tot een verbod op de productie en gebruik van (alle niet-essentiële) PFAS. Hiermee willen de lidstaten emissies van PFAS voorkomen of in ieder geval verminderen en producten en processen veiliger maken. In dit kader heeft het ECHA een consultatieperiode opengesteld tot 22 september 2023. Gedeputeerde Staten ondersteunen het restrictievoorstel en maken dit ook formeel bij het ECHA kenbaar.

(Agrarische) natuursubsidies voor 2024

Natuurbeheer en -ontwikkeling is nodig om de kwaliteit van de Zeeuwse natuur en het Zeeuwse landschap te behouden. Hiervoor zijn verschillende organisaties en particulieren actief. Gedeputeerde Staten hebben een aantal subsidieplafonds vastgesteld voor 2024. Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer, natuurontwikkeling en natuurherstel.

Wijziging regelingen natuursubsidies en vaststellen sanctiebeleid Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Diverse regelingen op het gebied van natuursubsidies worden gewijzigd, zodat de natuursubsidies in 2024 correct verleend kunnen worden. Eén van de onderdelen daarvan is het vaststellen van het sanctiebeleid voor het niet correct naleven van subsidieverplichtingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Daarnaast is er een nieuwe regeling vastgesteld: de Subsidieregeling Grondverwerving Natuurnetwerk Zeeland voor het aankopen van gronden voor natuur.

Benoeming leden begeleidingscommissie ongewenst gedrag

Volgens het Beleidsplan Ongewenst Gedrag en op grond van de Klachtenregeling ongewenst gedrag op de werkvloer Provincie Zeeland 2023 is een begeleidingscommissie ingesteld. Gedeputeerde Staten hebben besloten vier medewerkers te benoemen tot lid van de begeleidingscommissie ongewenst gedrag.

Vergunningentraject zeegroenten snijden Oosterschelde in 2024 vastgesteld

Gedeputeerde Staten zijn van plan om vergunningen te verlenen voor het snijden van zeegroenten in de Oosterschelde in 2024. Dit doen zij volgens de traditionele zeegroentenloterij. De inschrijving van de loterij is dit jaar in december. Kennisgeving over de opening van inschrijvingen volgt via de huis-aan-huis-bladen, via onze eigen (sociale) media en het Provinciaal blad.

Subsidie voor bevorderen biodiversiteit en klimaatadaptatie op bedrijfspercelen

Van april tot en met juni 2023 stond een subsidieregeling open voor maatregelen die de biodiversiteit en klimaatadaptatie op bedrijfspercelen vergroten. In die periode zijn zes aanvragen gedaan. Aan twee bedrijven wordt subsidie verleend. Schrijver Bouwbedrijf BV ontvangt maximaal € 45.000 subsidie. NEMAG Vastgoed BV ontvangt een subsidie van maximaal € 72.727. De vier andere aanvragen worden afgewezen, omdat ze niet aan de subsidievoorwaarden voldoen.

Lokale ontwikkelingsstrategie LEADER vastgesteld

Het college van Gedeputeerde Staten heeft één Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) voor LEADER in Zeeland goedgekeurd. LEADER is een subsidieregeling bedoeld voor projecten die het landelijk gebied versterken, de leefbaarheid van het platteland behouden, de sociale cohesie versterken, en het voorzieningenniveau behouden/versterken. De Lokale Ontwikkelingsstrategie is de basis voor de uitvoering van LEADER. Met de goedkeuring komt circa € 5 miljoen beschikbaar tot en met 2027 voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de LOS in Zeeland. De eerste openstellingen worden in 2024 verwacht.

Subsidie voor realisatie teaser documentaire ‘De Bevrijding van Zeeland’

Van september 2024 tot en met augustus 2025 herdenkt en viert Nederland 80 jaar vrijheid. In het kader hiervan is de stichting ‘Bevrijding van Zeeland’ in samenwerking met Dark Alley Pictures BV bezig met het maken van een documentaire over de bevrijding van Zeeland. Dark Alley Pictures BV heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de realisatie van een teaser. De Provincie kent hiervoor een subsidie toe van € 27.547.

Subsidie uitvoering activiteiten Dutch Food Week 2023

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 11.500 te verlenen aan de stichting Food Delta Zeeland (FDZ) voor de organisatie van een aantal activiteiten tijdens de Dutch Food Week (DFW) die plaatsvindt van 7 tot en met 14 oktober 2023. Het thema van de DFW is ‘Weet wat je eet’. FDZ zal invulling geven aan dit thema door de ontwikkeling van een weekmenu voor Zeeland. Dit ‘menu van de toekomst’ pleit voor bewustere keuzes en bewuster inkopen, rekening houdend met het seizoen en de herkomst van het product. Op 14 oktober 2023 wordt een slotactiviteit gehouden, georganiseerd door de Provincie Zeeland en de stichting Zeker Zeeuws. Dan wordt de Streekproducent van het Jaar bekendgemaakt en de Waarde-Ring uitgereikt aan drie personen die het afgelopen jaar een goede rol hebben gespeeld in de verbinding boer-burger.

Provincie partner in Interreg project FACILEX

Het beoogde project FACilitating Interregional Local Energy eXchange (FACILEX) heeft als doel te zorgen dat de regels voor opwekken, gebruiken en uitwisselen van verschillende soorten energie tussen Nederland en Vlaanderen beter op elkaar afgestemd worden. Hiertoe wil het projectpartnerschap subsidie aanvragen bij Interreg Vlaanderen-Nederland. Dit is een subsidieprogramma dat grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland wil bevorderen. Gedeputeerde Staten hebben ermee ingestemd dat de Provincie Zeeland een van de projectpartners is en zodoende meedoet in de subsidieaanvraag voor dit project. 

Regionale afstemming in het voortgezet onderwijs

Gedeputeerde Staten zijn positief over de afstemming in het voortgezet onderwijs in de regio Zeeuws-Vlaanderen. In een zogenaamd Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt om te komen tot een evenwichtig geheel van onderwijsvoorzieningen in de regio. De plannen leveren een bijdrage om te komen tot duurzaam en kwalitatief goed (voortgezet) onderwijs en afstemming met de lokale arbeidsmarkt. Dit is belangrijk voor zowel de sociaal-economische ontwikkeling als de leefbaarheid in de regio.
 

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 3 oktober 2023.

Een greep uit de agenda van: 

26 september

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de informatiebijeenkomst over netcongestie in Middelburg.

Dick van der Velde is aanwezig bij de start van de Energyhub bedrijventerrein in Tholen.

27 september

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het bezoek van het ondernemersnetwerk De Club Rotterdam aan Middelburg.

Harry van der Maas opent het jaarlijkse Jongerenparlement van Jouw Zeeland in de Provinciale Statenzaal in Middelburg. Ook geeft hij het startschot voor de nieuwe digitale verbinding tussen de verschillende huiskamers van Stichting Westerlicht in Middelburg. Verder is hij samen met wethouder Corniel van Leeuwen van de gemeente Tholen aanwezig bij het officiële startmoment van de aanleg van een nieuwe weg bij Poortvliet.

Arno Vael gaat op werkbezoek bij het Zeeuwse Land & Vis Collectief en de Zeeuwse Nederlandse Melkveehouders Bestuur in Aagtekerke.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan Beachclub Perry’s in Scharendijke.

28 september

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening van het Zeeuws Oesterseizoen 2023 in Yerseke en sluit aan bij de lunch tijdens het Zeeuws Jongerenparlement in Middelburg.

Harry van der Maas opent het 100% verkeersveiligheidsevent van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland in Hulst. Ook is hij samen met dijkgraaf Toine Poppelaars en wethouder Sal Cracau aanwezig bij de feestelijke afsluiting van de restauratie van de Muur van Altena in Vlissingen. Verder is hij aanwezig bij de inloopavond over de nieuwe randweg (N656) in Oud-Vossemeer.

29 september

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het openingsconcert van Festival Zeeuwsch-Vlaanderen in Terneuzen.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan het Zeeuws Museum in Middelburg.

Han Polman is een van de openingssprekers bij het Festival Zeeuwsch-Vlaanderen.

2 oktober

Het college van Gedeputeerde Staten is aanwezig bij de Zeeuwse Oesterontmoeting in Middelburg.