Vergadering Gedeputeerde Staten 30 juni 2015

Datum: 30 juni 2015
Starttijd: 09:30
Locatie: Admiraliteitszaal

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van 30 juni 2015

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Erfpachtovereenkomst Marinierskazerne

Op 2 juni 2015 ondertekenden de Provincie en het waterschap een erfpachtovereenkomst met betrekking tot gronden voor de Michiel Adriaanszoon de Ruyter-kazerne. Per brief van 13 mei 2015 heeft het waterschap daarbij twee kanttekeningen geplaatst, waarop de Provincie nu reageert. Over de wens van het waterschap om over dertig jaar te komen tot een marktconforme canon zal te gelegener tijd tussen de Provincie en het waterschap nader worden overlegd. Provincie en waterschap zullen ook nader overleggen over de bijdrage van het waterschap aan de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur rondom de marinierskazerne.

Werkafspraken PAS

In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten om een aantal werkafspraken te hanteren. GS stemmen in met het van toepassing verklaren van de Uniforme openbare Voorbereidingsprocedure op PAS aanvragen. Ook zijn ze akkoord met het automatisch instemmen na vier weken, wanneer voor een PAS aanvraag instemming nodig is van een andere Provincie. Hiervoor is dus geen expliciete goedkeuring meer nodig. Uitzonderingen hierop zijn aanvragen, waarbij de hardheidsclausule wordt toegepast en aanvragen waarbij andere effecten dan uitsluitend stikstof van toepassing zijn.

Ontwikkeling havengebied Breskens

Er is een intentieovereenkomst opgesteld tussen overheden en een aantal ondernemers omtrent de gezamenlijke ontwikkeling van het havengebied van Breskens tot een recreatieve hotspot, met de focus op visserij en zeezeilen. De Provincie heeft de voorwaarden benoemd, waaronder zij een financiële bijdrage wil leveren aan deze ontwikkeling.

Twee afwijzingen en één toestemming voor plaatsen toeristische bewegwijzering in Tholen

Gemeente Tholen vraagt ontheffing op de Wegenverordening aan de Provincie voor het plaatsen van toeristische bewegwijzering langs provinciale wegen naar twee bed & breakfasts en een vakantiepark. In de beleidslijnen voor bewegwijzering staat aangeven dat de bebording geen reclame mag zijn, maar moet dienen voor verkeersveiligheid en doorstroming voor het verkeer. Bewegwijzering naar een bed & breakfast komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Het college van Gedeputeerde Staten wijst het verzoek voor de twee bed & breakfasts daarom af. Voor het vakantiepark kan, gezien het bezoekersaantal, de ontheffing voor het plaatsen van bewegwijzering worden verleend.

Educatief project 'Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog'

De Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland gaat een educatief project over de Eerste wereldoorlog in Zeeland ontwikkelen voor de bovenbouwgroepen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarbij wordt samengewerkt met de stichting 'de Oorlog was Overal', gemeentearchieven en het Zeeuws Archief. Het educatief project in de vorm van een digitaal lespakket komt in november 2015 beschikbaar voor het Zeeuwse onderwijs. De Provincie Zeeland draagt 3.535 euro bij in de kosten.

Beslissing op bezwaarschriften Stichting de Faunabescherming

Door Stichting de Faunabescherming is tegen drie door Gedeputeerde Staten verleende ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet een bezwaarschrift ingediend. De bezwaarschriften zijn behandeld tijdens een hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften van 17 maart 2015. De commissie adviseerde om het bezwaarschrift inzake het uitvoeren van populatiebeheer van damherten ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Verder heeft zij geadviseerd het bezwaarschrift inzake het vangen en doden van grauwe en Canadese ganzen met behulp van vangkooien en fuiken ontvankelijk en gegrond te verklaren. Ook dit bezwaar is door Gedeputeerde Staten ongegrond verklaard, omdat zij het niet eens zijn met het advies.

Toestemming Provincie borgstelling gemeente Vlissingen voor Schietvereniging de Fles

Schietvereniging de Fles vraagt de gemeente Vlissingen een garantie voor een hypothecaire geldlening. Als gevolg van de art. 12 aanvraag gelden er voor de gemeente Vlissingen beperkingen ten aanzien van het nemen van besluiten die aanleiding kunnen zijn voor nieuwe lasten. Deze beperking geldt ook voor garantiestellingen. Zonder voorafgaande toestemming van de Provincie mag de gemeente geen verplichtingen aangaan. Na overleg met de inspecteur van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente wordt nu door de Provincie aan de gemeente Vlissingen toestemming verleend om een garantie-verplichting ten behoeve van de Schietvereniging aan te gaan.

Genodigdenbijeenkomst Havendagen Zierikzee

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 2500 euro aan de stichting Havendagen Zierikzee voor de organisatie van een genodigdenbijeenkomst tijdens de havendagen Zierikzee op 22 augustus 2015.

Nieuwe beslissing GS op bezwaar Erik Chute Store

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een nieuwe beslissing genomen op het bezwaarschrift van Erik Chute Store. Dit bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van GS van 14 november 2013 tot gedeeltelijke weigering van een generieke ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van terreinen voor het landen en opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 30 december 2014 in het kader van het door Erik Chute Store ingestelde beroep. GS zien geen aanleiding om van hun eerder besluit af te wijken.

Reageren op bestemmingsplannen tijdens het reces

Gemeenten leggen de Provincie gedurende het jaar (ontwerp-)bestemmingsplannen voor. Als er provinciale belangen worden geraakt moet de Provincie binnen 6 weken reageren met een zogenaamde reactieve aanwijzing of een zienswijze. Om ook tijdens het zomerreces op tijd te kunnen reageren krijgt het afdelingshoofd van de betrokken afdeling de bevoegdheid om dat te doen. Dat wordt pas gedaan na overleg met de verantwoordelijk gedeputeerde of zijn plaatsvervanger.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 juli 2015.

Een greep uit de agenda:

1 juli 2015

Ben de Reu is aanwezig bij de kranslegging en herdenking van de afschaffing van de slavernij op de Balans in Middelburg

Commissaris van de Koning Han Polman is aanwezig bij de verkiezing van de Mosselwijn 2015 in Philippine.

Carla Schönknecht opent klimaatpark Duinzoom in Burgh-Haamstede.

4 juli 2015

Ben de Reu is bij de Grand Depart Tour de France in Utrecht.

5 juli 2015

Han Polman is aanwezig bij de aankomst Tour de France op Neeltje Jans.

Carla Schönknecht en Ben de Reu zijn aanwezig op Neeltje Jans tijdens de tweede touretappe van de Tour de France.