Vergadering Gedeputeerde Staten 31 januari 2023

Datum: 31 januari 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering van 31 januari: bijgewerkt 1 februari 2023 

Ontwerplijst Zwemwaterlocaties 2023

Jaarlijks moeten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst zijn alle Zeeuwse zwemwaterlocaties opgenomen die door waterbeheerders en de Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt van 1 mei tot 1 oktober tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd. Vanaf 6 februari ligt de ontwerplijst met de officiële zwemwaterlocaties gedurende zes weken ter inzage.

Reactie op brief Westerscheldetunnel tolvrij

(GS) reageren op de brief van advocaat mr. E. Pasman. GS zien geen reden om hun standpunten ten aanzien van een tolvrije Westerscheldetunnel aan te passen. Voor de volledigheid verwijst het college in deze brief naar een aantal documenten die de standpunten verduidelijken. De reactie van GS wordt ook gedeeld met .

Nieuwe referendumverordening

hebben een Statenvoorstel vastgesteld voor een nieuwe referendumverordening. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn de instelling van een onafhankelijke referendumcommissie en het mogelijk maken van het digitaal indienen van ondersteuningsverklaringen.

Verzoek tot aanwijzing geschenkwoningen als rijksmonument

Geschenkwoningen zijn belangrijk erfgoed van de Watersnoodramp van 1953. Het gaat om houten woningen die door Denemarken, Finland, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden aan Nederland werden geschonken. Op de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp vroegen de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant staatsecretaris Uslu (ministerie van OCW) te onderzoeken of een aantal geschenkwoningen kan worden aangewezen als rijksmonument. 

Tussenversie gebiedsprogramma 0.5

(GS) hebben in het traject naar het gebiedsprogramma een tussenversie vastgesteld. Op 1 juli 2023 moeten GS het gebiedsprogramma opleveren. Hierin moet de Provincie aangeven welke maatregelen ze neemt om de in natura 2000-gebieden te verbeteren en stikstofdepositie te verminderen. De tussenversie is een eerste aanzet om met maatschappelijke organisaties en ondernemers verder in gebiedsprocessen de keuzes, maatregelen en dilemma’s te bespreken. Ook gaan GS op basis van deze tussenversie in gesprek met en met het Rijk.

Uitvoering Nationaal Strategisch Plan van start

nemen kennis van het Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 (NSP) en de hiervoor benodigde cofinanciering door Zeeuwse partijen. Ze stemmen in met het beschikbaar stellen van het budget voor de uitvoeringskosten van dit programma. Het NSP is het Nederlandse uitvoeringsprogramma van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

Invoering rechtmatigheidsverantwoording vraagt om vaststelling verantwoordingsgrens

In de jaarrekening 2023 zal een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen worden. Hierin
leggen verantwoording af over de naleving van financiële wet- en regelgeving. Hiervoor dienen een verantwoordingsgrens vast te stellen. De verantwoordingsgrens is een bedrag waarboven het college de afwijkingen (fouten en onduidelijkheden) moet opnemen in de rechtmatigheidsverantwoording. Het voorstel is om 1 procent van de lasten te hanteren als grens.

Ondernemingsplan PZEM 2023

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM NV op 15 december 2022 is het Ondernemingsplan PZEM NV 2023 vastgesteld. In lijn met de provinciale beleidsnota
Verbonden partijen is dit ondernemingsplan ter informatie naar gezonden. Daarnaast is er een terugkoppeling gegeven over het in de Buitengewone vergadering van aandeelhouders op 20 december 2022.

Dinsdag 31 januari 2023

Provincie Zeeland verleent subsidie aan CBK Zeeland

Het Centrum voor Beeldende Kunst, Architectuur en Vormgeving (CBK) Zeeland ontvangt voor de Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 jaarlijks een provinciale . In 2023 bedraagt deze subsidie € 347.862. Het CBK organiseert hiervoor verschillende activiteiten, gericht op het van beeldende kunst, architectuur en vormgeving in Zeeland. Verder adviseert CBK op Zeeuwse gemeenten, met name over kunst in de openbare ruimte of verleent daarbij ondersteuning.

Subsidie voor Erfgoed Zeeland in 2023

Naar aanleiding van de Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 heeft Erfgoed Zeeland een subsidieaanvraag 2023 gedaan. Aan de hand van zes actielijnen geeft Erfgoed Zeeland vorm aan het behouden, benutten en beleven van Zeeuws erfgoed. Dit sluit aan bij de Provinciale doelstellingen rondom (immaterieel) erfgoed. De integrale kostensubsidie voor 2023 is op basis van provinciaal beleid én de zes actielijnen vastgesteld. GS kennen de toe en stellen € 2.426.230 beschikbaar aan Erfgoed Zeeland voor 2023.

Provincie Zeeland tekent intentieverklaring voor bos en houtige landschapselementen

De gemeente Terneuzen, de Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en North Sea Port gaan met betrokken partijen in gesprek over het realiseren van nieuwe bossen en houtige landschapselementen. Ze bekijken samen waar meer bossen en houtige landschapselementen mogelijk zijn en waar deze de grootste toegevoegde waarde hebben. Hiervoor wordt op 2 februari 2023 een intentieverklaring getekend.

Benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht Erfgoed Zeeland

In de statuten van Erfgoed Zeeland is opgenomen dat de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door . De zittende Raad van Toezicht heeft drie nieuwe leden aangedragen, te weten mevrouw C.H. Francke-Gijsbertsen, de heer J.L.M. van Esbroeck MMS en de heer mr. C.J.G. Dosker. Gedeputeerde Staten benoemen de nieuwe leden van de Raad van Toezicht Erfgoed Zeeland.

Provincie gedagvaard in aanbestedingsgeschil

De Provincie Zeeland is door Dekimo Goes B.V. gedagvaard in een aanbestedingsgeschil. De Provincie heeft een procesbesluit genomen, zodat zij zich kan verweren in een aanbestedingsgeschil over ‘Ontwerp en productie van grondwatermeetsysteem componenten op het MultiFlexmeter IOT-Platform’.

GS starten wensen- en bedenkingenprocedure project Zanddijk

Voor de oprichting van een BV voor de uitvoering van het project Zanddijk is het wettelijk verplicht een wensen- en bedenkingenprocedure te volgen. Met het sturen van een brief aan is deze procedure gestart.

Subsidie voor onderzoek natuurinclusieve inrichting mosselkweekpercelen

De Provincie Zeeland verleent € 30.000 aan de Producentenorganisatie voor de Nederlandse Mosselcultuur. De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van een onderzoek door Wageningen Marine Research in Yerseke naar de rol die commerciële mosselpercelen in de Waddenzee en de Oosterschelde spelen in het ecosysteem van deze kustwateren. Er zal vooral onderzocht worden in hoeverre mosselpercelen een goede leefomgeving, schuilplaats of voedsel bieden aan vissen en kreeftachtigen.

Vierde wijziging begroting 2023 Provincie Zeeland

De vierde wijziging van de begroting 2023 gaat over de technische financiële verwerking van een aantal besluiten die al hebben genomen. Daarnaast bevat het een aantal budgettair neutrale wijzigingen en een aantal budgettaire wijzigingen.

Bedrijventerreinenprogramma Walcheren 2022-2026

Alle Zeeuwse regio’s wordt gevraagd een regionaal bedrijventerreinenprogramma op te stellen, met daarin een visie op de ontwikkeling van de bedrijventerreinen. De Walcherse gemeenten hebben regionaal akkoord bereikt over te ontwikkelen bedrijventerreinen, passend binnen de provinciale prognose. Het ontbreken van dit programma was voor de Provincie vorig jaar reden om in te stellen tegen het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Trekdijk. Nu gemeenten wel een regionaal programma hebben kan dit beroep ingetrokken worden.

Vragen van PS aan GS

(GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 februari 2023.

Een greep uit de agenda van:

31 januari

Harry van der Maas houdt een speech tijdens het herdenkingsconcert over de Watersnoodramp in Zierikzee.

Anita Pijpelink ontvangt de leden van het Straits Committee in Burgh-Haamstede voor een bijeenkomst over de kracht van het water.
  
Han Polman is aanwezig bij de Nederlands-Vlaamse regeringstop in Den Bosch.

1 februari

Jo-Annes de Bat legt een krans tijdens de Herdenkingsbijeenkomst Watersnoodramp in Oostdijk.

Harry van der Maas legt een krans tijdens de Herdenkingsbijeenkomst Watersnoodramp in Stavenisse.

Han Polman en Anita Pijpelink leggen namens de Provincie Zeeland een krans bij de Nationale Herdenking van de Watersnoodramp in Ouwerkerk.

Anita Pijpelink is aanwezig bij het symposium ’70 jaar terug- en 70 jaar vooruitkijken’ in Ouwerkerk.

Han Polman is een van de sprekers bij het symposium ’70 jaar terug- en 70 jaar vooruitkijken’  in Ouwerkerk.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan Bouwend Nederland, afdeling Zeeland in Zaamslag.

2 februari

Jo-Annes de Bat neemt deel aan het panelgesprek tijdens het ESG-Event van Baker Tilly in Vrouwenpolder.

Anita Pijpelink is aanwezig bij ‘dansen voor het klimaat’ tijdens de Jongerendag in Ouwerkerk. Ook verzorgt ze de afsluiting van de Duurzaamheidsbeurs in Terneuzen.

Han Polman is aanwezig bij de Jongerendag, die volgt op de 70-jarige Nationale Herdenking van de Watersnoodramp 1953 in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. ’s Avonds beëdigt hij mevrouw Van Doesburg-Schouwenaar tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad als burgemeester van Veere.

Dick van der Velde is aanwezig bij het PFAS-commissiedebat in de Tweede Kamer. Ook opent hij de bijeenkomst van het kernteam Toeristische Marketing in Middelburg.

4 februari 

Jo-Annes de Bat reikt de Zeeuwse Pioniersprijs uit in Middelburg.

Han Polman en Dick van der Velde zijn aanwezig bij de uitreiking van de Zeeuwse Pioniersprijs in Middelburg.

6 februari

Jo-Annes de Bat brengt samen met Han Polman een werkbezoek aan Fundex in Middelburg.

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Sportgala 2022 in Nieuwdorp.

Harry van der Maas is aanwezig bij de overdracht van het MONO-heldenstokje in Aagtekerke.