Vergadering Gedeputeerde Staten 6 februari 2024

Datum: 6 februari 2024
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 6 februari: bijgewerkt 8 februari 2024

Subsidie voor Interreg project (Be)Leefbare Schelde

De Provincie verstrekt een subsidie van maximaal € 45.000 voor drie jaar aan de HZ University of Applied Sciences voor het uitvoeren van werkzaamheden als penvoerder en onderzoeker binnen het Interreg VLA-NED project (Be)Leefbare Schelde. Deze subsidieverstrekking past bij de doelstellingen van het zogenoemde Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030. In dit ambitiedocument staan het benutten van cultuur en erfgoed voor toerisme, een aantrekkelijk aanbod in het achterland en spreiding van bezoekers over Zeeland centraal. De HZ zal diverse activiteiten uitvoeren, zoals het ontwikkelen van een toolbox voor participatie van bewoners en organisaties. Ook worden indicatoren voor duurzaam toerisme en monitoring geanalyseerd en wordt een kennisplatform opgezet.

Provincie reageert op programma Ruimte voor Defensie

Het ministerie van Defensie zoekt meer ruimte voor zijn activiteiten. Ook in Zeeland. Voor alle wensen zijn opties op een rij gezet. Voor deze opties wordt onderzocht welke effecten er in de omgeving te verwachten zijn. Keuzes volgen later. Welke locaties en welke effecten exact worden onderzocht, staat in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Bij alle nieuwe activiteiten in Zeeland hebben Gedeputeerde Staten aandachtpunten meegegeven. Vooral voor laagvliegen met helikopters lijken de mogelijkheden in Zeeland zeer beperkt.

Ontwerpvergunning Wet natuurbescherming voor aanleg en gebruik Justitieel Complex Vlissingen

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om een vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming te verlenen voor de aanleg en het gebruik van het Justitieel Complex Vlissingen op de locatie ten noorden van de Havenweg in Vlissingen.

Subsidie in 2024 voor Stichting Vogel- en zoogdieropvang Zeeland

De Provincie Zeeland besteedt  extra aandacht aan bedreigde en kwetsbare diersoorten. Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland De Mikke vangt bedreigde en kwetsbare diersoorten op die gewond, ziek en/of verzwakt zijn. Medewerkers verzorgen de dieren, laten ze revalideren en zetten ze terug uit in de natuur. Naast het verzorgen van opvang geeft de stichting ook voorlichting over de opvang. Daarom ontvangt  De Mikke voor 2024 € 10.201 subsidie van de Provincie.

Subsidie voor Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) ontvangt in 2024 een subsidie van € 780.632 om Zeeuwse natuurgebieden te beheren en te beschermen. Daarnaast is het van belang dat inwoners en toeristen van deze gebieden kunnen genieten. De subsidie maakt het daarom ook mogelijk om recreatieve voorzieningen te onderhouden op de terreinen en bezoekerscentra op een aantrekkelijke manier open te houden. Bovendien zorgt HZL voor projecten ten gunste van onder andere de biodiversiteit op het platteland. Dit gebeurt samen met agrariërs, andere natuurorganisaties en andere maatschappelijke partijen. Aanvullend ontvangt de Stichting in 2024 eenmalige subsidies voor extra inspanningen. Voor het project Grenspark Groot Saeftinghe gaat het om een subsidiebedrag van € 125.000 voor een periode van 2022-2024. Om het publiek in Waterdunen goed te kunnen informeren wordt een netwerk van gastheren en gidsen opgeleid. Voor een periode van zes jaar ontvangt HZL hiervoor een totale bijdrage van € 244.000.

GS nemen kennis van brief Stedin 'Deelnameverplichting Noordring'

Stedin heeft een brief verstuurd aan het college waarin het aangeeft dat het congestiemanagement op de Noordring (Tholen en Schouwen-Duiveland) een nieuwe fase in gaat. GS hebben kennis genomen van de brief en die toegezonden aan Provinciale Staten.

GS stellen € 4,3mln. beschikbaar voor de cofinanciering van innovatieve projecten

De Provincie Zeeland stelt uit de eigen begroting cofinancieringsbudget beschikbaar van € 2,14 miljoen voor innovatieve projecten die subsidie krijgen vanuit het EU-subsidieprogramma OPZuid 2021-2027. Subsidie wordt verstrekt voor projecten die binnen de beleidsdoelstellingen Slimmer Europa of Groener Europa één of meerdere transities ondersteunen en/of versnellen (energie, klimaat, grondstoffen, landbouw en voeding en/of gezondheid). Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de vierde openstelling van het subsidieprogramma OPZuid vanaf 19 februari tot en met 12 april 2024.

Eindrapport pilot Mobiliteitshubs Burgh-Haamstede

Gedeputeerde Staten nemen kennis van het eindrapport van de pilot Mobiliteitshubs Burgh-Haamstede en hebben het ter informatie aan Provinciale Staten gestuurd.

Dinsdag 6 februari 2024

Subsidie voor buurtbussen in 2024

Gedeputeerde Staten hebben besloten de buurtbusverenigingen Schouwen-Duiveland, Zuid-Beveland, Walcheren, Waarde, West- en Midden Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Beveland en Oost Zeeuws-Vlaanderen subsidie te verlenen voor 2024 voor een bedrag van € 116.800. De buurtbussen dragen bij aan het provinciale openbaar vervoerbeleid dat een volledige dekking van het openbaar vervoer in de dorpskernen nastreeft.

GS stellen aan PS rapportage over opstappen Raad van Commissarissen Zanddijk BV beschikbaar

Na het opstappen van de Raad van Commissarissen van de Zanddijk B.V. hebben Gedeputeerde Staten extern advies gevraagd. Dit advies, in de vorm van een rapportage, is aan Provinciale Staten aangeboden.

Zeeuws Museum voorgedragen als regionaal museum in culturele basisinfrastructuur 2025-2028

Voor de periode 2025-2028 stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in elke provincie € 1.192.400 beschikbaar uit de culturele basisinfrastructuur (BIS) voor aanvullende publieksactiviteiten van één museum. Gedeputeerde Staten hebben het Zeeuws Museum voorgedragen als regionaal museum in de BIS voor 2025-2028.

Extra bijdrage Vfonds 80 jaar vrijheid

Vanaf september 2024 tot en met augustus 2025 herdenkt en viert Nederland 80 jaar vrijheid. De Provincie heeft besloten € 100.000 beschikbaar te stellen voor (lokale) projecten in Zeeland rondom 80 jaar vrijheid. Vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranen heeft ingestemd met het verzoek van de Provincie om het bedrag van € 100.000 via Vfonds beschikbaar te stellen. Vfonds heeft besloten de provinciale bijdrage te matchen met Vfonds-middelen. Hiermee is € 200.000 extra beschikbaar voor Zeeuwse aanvragen. Beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van de voorwaarden zoals Vfonds deze hanteert in het kader van de regeling voor 80 jaar vrijheid:. De Provincie en Vfonds hebben de afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

Subsidie voor internationale vrijheidsconferentie voor jongeren en docudrama ‘De bevrijding van Zeeland’

In 2024-2025 viert Nederland 80 jaar vrijheid. In het kader van dit lustrum heeft de stichting ’80 Jaar Vrijheid Zeeland’ een subsidieverzoek ingediend voor de realisatie van een internationale vrijheidsconferentie voor jongeren en de realisatie van het docudrama ‘De bevrijding van Zeeland’. Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie toe te kennen van maximaal € 200.000 voor de beide activiteiten. Vrijheid, mensenrechten en een vrije democratische rechtstaat zijn voor de Provincie Zeeland belangrijke waarden. Met deze activiteiten wil de Provincie investeren in bewustwording ten aanzien van onze verworven rechten en vrijheden en om deze vrijheden te herdenken, te beleven en te ervaren.
 

Subsidie 2024 Film by the Sea

Stichting Film by The Sea ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2024 bedraagt de subsidie € 145.028. De Provincie verwacht dat de stichting met deze subsidie het jaarlijks filmfestival Film by the Sea realiseert.

Subsidie 2024 voor CineZee/Filmcommission

CineZee en Zeeland Filmcommission zijn gefuseerd in 2023 tot Stichting CineZee. Die stichting gaat onder de nieuwe naam meer taken oppakken. Zij  ontvangt hiervoor een subsidie van € 148.500.

Provincie geeft Marinus Boezem opdracht voor Land-Art plan Gent-Zeeland via Zeeuwse haven

In lijn met eerdere gerealiseerde landschapskunstwerken geeft de Provincie Zeeland conceptueel kunstenaar Marinus Boezem de opdracht voor een verkenning op welke wijze Zeeland en Gent via de gezamenlijke haven zijn te verbinden door landschapskunst. Landschapskunst in het decor van de haven en industrie kan een verbindend lint creëren, ook als opmaat naar meer samenwerking en uitwisseling over de grens.

Uitbetaling subsidies natuurbeheer over 2023

Gedeputeerde Staten hebben de bedragen voor de subsidies natuurbeheer over 2023 bepaald. Het beheer van de natuurgebieden is volgens de subsidiebeschikkingen van de Provincie uitgevoerd.
 

Beslissing op bezwaar NBV De Steltkluut

NBV De Steltkluut heeft bezwaar gemaakt tegen een door Gedeputeerde Staten (GS) genomen besluit op een verzoek om een omgevingsvergunning voor zevenhonderd zonnepanelen bij Dow. De onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten heeft zich gebogen over het bezwaar van NBV de Steltkluut. De commissie heeft het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, omdat deze niet binnen de bezwaartermijn is ingediend. GS hebben het advies van de commissie overgenomen en een beslissing op bezwaar genomen.

GS vragen PS om zienswijze ontwerpregeling Gemeenschappelijke Regeling Zeeuws Archief

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2018 aangekondigd per 1 januari 2025 uit de gemeenschappelijke regelingen (GR) van alle Regionale Historische Centra (RHC’s) in Nederland te treden. Op Zeeuwse schaal fungeert het Zeeuws Archief als RHC. Doordat het Rijk uittreedt, zou in het geval van het Zeeuws Archief, een GR overblijven met alleen Middelburg en Veere als deelnemers. Provincie Zeeland, waterschap, gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Schouwen-Duiveland nemen momenteel diensten af op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Omdat een GR met twee partijen als een te smalle basis wordt beschouwd, heeft het Zeeuws Archief samen met de genoemde zeven Zeeuwse overheden een verkenning uitgevoerd naar toetreding tot de GR. De uitkomst van de verkenning is de nieuwe zogenoemde ‘ontwerpregeling Gemeenschappelijke Regeling Zeeuws Archief’. Gedeputeerde Staten zien het belang in van toetreding tot de GR Zeeuws Archief. Om Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen hierop te reageren, wordt om een zienswijze gevraagd. De periode voor het geven van de zienswijze duurt acht weken.

Wijziging voorwaardenpakket kernenergie Provincie Zeeland

Op 19 december 2023 hebben Gedeputeerde Staten het voorwaardenpakket kernenergie vastgesteld. Dit voorwaardenpakket is behandeld in de commissie Strategische Opgaven van Provinciale Staten op 19 januari 2024. Hierbij heeft het college de toezegging gedaan om eventuele financiële borging vanuit het Rijk toe te voegen aan het voorwaardenpakket als het gaat om het handhaven van de waterveiligheid.

Provinciale reactie op vijftien ontwerpbestemmingsplannen van gemeenten

De Provincie heeft vijftien zienswijzen ingediend op ontwerpbestemmingsplannen van de gemeenten Borsele, Veere, Terneuzen, Sluis, Hulst, Schouwen-Duiveland en Tholen. De ontwerpbestemmingsplannen voldoen niet aan provinciale regelgeving en provinciaal beleid. In een enkel geval is er sprake van schending van het provinciale belang van de Provincie in de rol van vergunninghouder.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 20 februari 2024.

Een greep uit de agenda van: 

7 februari

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan het Mondriaanfonds in Terneuzen. 

Harry van der Maas is aanwezig bij een skateclinic in het kader van verkeersveiligheid op de ABS Middelburg en houdt een speech tijdens de heropening van het museumdepot van het Maritiem Muzeeum Zeeland en COVRA in Nieuwdorp. 

Wilfried Nielen geeft twee gastlessen Bestuur & Maatschappij op het Goese Lyceum.

Han Polman beëdigt Cees van den Bos tot burgemeester van de gemeente Goes tijdens de installatievergadering in Goes.

Arno Vael spreekt tijdens een bijeenkomst van ZLTO in Bruinisse.

8 februari

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom. 

Han Polman opent de Zeeuwse Cultuurdag in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas zijn aanwezig bij diezelfde Zeeuwse Cultuurdag.

9 februari

Han Polman is aanwezig bij de feestavond van de Raden van Elf in Hulst.

10 februari 

Han Polman gaat naar de Carnavalsoptocht in Aardenburg.

11 februari

Han Polman bezoekt de installatieviering van pater De Deckere in Goes.

19 februari

Jo-Annes de Bat neemt deel aan een panelgesprek tijdens Standplaats Zeeland met het thema ‘Intrinsieke waarde van cultuur voor Zeeland’ in de ZB Bibliotheek van Zeeland.

Dick van der Velde is aanwezig bij de afdelingsavond over PFAS van de Vrouwen van Nu in Zaamslag.