Vergadering Gedeputeerde Staten van 2 december 2014

Datum: 2 december 2014
Starttijd: 09:30

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van 2 december 2014

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week nam zij de volgende besluiten.

GS vragen hulp minister voor instandhouding SEH en Geboortezorg bij ZorgSaam

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen wil de afdelingen Spoedeisende Hulp en Geboortezorg in stand houden. Hiervoor is een afzonderlijke bijdrage noodzakelijk. Daarom heeft ZorgSaam een financiële bijdrage gevraagd aan de Nederlandse Zorgautoriteit. De Zorgautoriteit heeft dit verzoek echter afgewezen. Gedeputeerde Staten maken zich hierover zorgen. Deze zorg maken zij kenbaar in een brief aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport. GS vragen hulp van de minister voor de instandhouding van zorgvoorzieningen in krimpgebieden. Als ZorgSaam de genoemde functies verliest, blijven 47.800 inwoners verstoken van acute ziekenhuiszorg binnen 45 minuten na de melding.

Subsidie 2014 Zeeuws Vrouwenplatform

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van maximaal 4.200 euro aan het Zeeuws Vrouwen- platform voor het organiseren van activiteiten in 2014. Deze subsidie wordt afgebouwd.

Toestemming bouw woning

De gemeente Noord-Beveland heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woning in het bungalowpark de Schotsman aan de Sternlaan in Kamperland. Tegen de verleende vergunning is door enkele omwonenden beroep ingesteld bij de rechter. De gemeente vraagt nu de mening van de Provincie. Omdat door de woning de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse niet verslechtert, de woning binnen de regionale woningmarktafspraken past en het om een inbreiding gaat, stemt de Provincie Zeeland in met het verlenen van de vergunning.

Samenwerkingsovereenkomst Marinierskazerne

De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen gaan onverminderd door. Binnenkort wordt de grond formeel overgedragen aan defensie. Zoals afgesproken in het verleden, draagt de gemeente Vlissingen drie miljoen euro bij aan de ontwikkeling van de marinierskazerne en brengt een deel van de benodigde grond zonder kosten in. Om dit juridisch vast te leggen, tekent de Provincie binnenkort een samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken staan over de regionale taakverdeling en betaling van de gemeentelijke bijdrage.

Opdracht voor uitvoering maatregelen PAS in Kop van Schouwen

De Provincie Zeeland verleent opdracht aan waterschap Scheldestromen om de maatregelen voor 2014 uit te voeren die noodzakelijk zijn voor Natura 2000 en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dit zijn met name de maatregelen (inclusief planvorming) in de Kop van Schouwen die noodzakelijk zijn in het kader van de PAS en de ontwikkelingsruimte die daardoor ontstaat. Deze maatregelen maken onderdeel uit van het convenant "Slimmer omgaan met zand" die waterschap Scheldestromen, Evides, Rijkswaterstaat en de Provincie Zeeland op 5 juni 2014 ondertekenden.

GS verlenen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor Windpark Krammer

Gedeputeerde Staten verlenen de vergunning vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 voor het oprichten en exploiteren van Windpark Krammer. Het geplande Windpark Krammer, op- en in de omgeving van het Krammersluizencomplex bestaat uit een windturbinepark van 35 grote windturbines met een totale capaciteit van 100 MW. Het project leidt niet tot significante negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden Oosterschelde, Grevelingen en Krammer-Volkerak.

Subsidie voor Het Zeeuwse Landschap

Gedeputeerde Staten (GS) verlenen 785.903,10 euro subsidie aan Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL). GS verlenen deze subsidie vanwege de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap voor de omvorming van landbouw naar natuur op enkele percelen die door HZL zijn verworven. Het gaat om percelen in de Sint Laurens Weihoek (Walcheren), Yerseke Moer (Noord), de Wallen van Sluis ('t Slagje) en de Zwinpolder (in totaal15,3 hectare). De subsidie betreft een vergoeding voor het verlies van economische waarde van de grond als gevolg van de functieverandering. De subsidie is ook bedoeld voor de inrichting van 8,2 hectare natuur in de Zwinpolder.

Verkeer educatieve subsidies

Jaarlijks verstrekt de Provincie Zeeland ongeveer zestig kleine verkeer educatieve subsidies aan gemeenten, basis- en voortgezet onderwijsscholen en Stichting Welzijn Ouderen. Organisaties die in 2013 en 2014 een subsidie ontvingen dienen op hun website te vermelden dat de ontvangen subsidie mede mogelijk gemaakt is door de Provincie Zeeland. De meeste gemeenten en scholen hadden deze mogelijkheid tot vermelden echter niet. De Provincie verbindt hieraan geen consequenties.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 december 2014.

Een greep uit de agenda:

1 december 2014

Commissaris van de Koning Han Polman opende ‘Beleef de Delta route' in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Kees van Beveren was aanwezig bij Kloosterboer Vlissingen vanwege Foodport on Tour.

4 december 2014

Kees van Beveren is aanwezig tijdens de informatiebijeenkomst N673 Zanddijk in het gemeentehuis Reimerswaal in Kruiningen.