Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 17000018
  1. Agenda (gewijzigd) Statenvergadering 10 februari 2017 - 17000018
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen (concept) Statenvergadering van 16 december 2016 - 17001641
  2. Notulen (concept) Statenvergadering van 13 januari 2017 - 17001705
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail van inwoner Oude-Tonge van 9 januari 2017 over plaatsing windmolens - 17000440
   1. E-mail (oplegnotitie) inwoner Oude-Tonge over windmolens bij Oude- en Nieuwe-Tonge (17000440) - 17022037
   2. E-mail inwoner Oude-Tonge van 9 januari 2017 over plaatsing windmolens, zonder persoonsgegevens - 17000440
  2. Brief inwoner gemeente Noord-Beveland van 16 januari 2017 aan PS en GS met reactie op statenvergadering 16 december - 17000928
  3. E-mail Dierenbescherming van 24 januari 2016 met Leidraad verminderen aanrijdingen reeën - 17001673
   1. E-mail Dierenbescherming NL (oplegnotitie) met Leidraad verminderen aanrijdingen reeën (17001673) - 17022082
   2. E-mail Dierenbescherming van 24 januari 2016 met Leidraad verminderen aanrijdingen reeën - 17001673
  4. Brief gemeente Reimerswaal van 31 januari 2017 over dreigende problematiek uienexport - 17001737
   1. Brief gemeente Reimerswaal (oplegnotitie) van 31 januari 2017 over dreigende problematiek uienexport (17001737) - 17022089
   2. Brief gemeente Reimerswaal van 31 januari 2017 over dreigende problematiek uienexport - 17001737
   1. E-mail Zeeuwse Lagune BV van 3 februari 2017 over concept-kustvisie - Veerse Dam - ZLA, met bijlage - 17002380
   1. E-mail Zeeuwse Lagune BV van 8 februari 2017 met informatie n.a.v. overleg Noord-Beveland en zienswijze (concept) Zeeuwse Kustvisie - 17002864
   1. E-mail ZMf van 9 februari 2017 met afschrift brief aan gemeenteraad Vlissingen inzake Nollebos - 17002895
   1. E-mail Vereniging Natuurmonumenten van 9 februari 2017 over Kustvisie - 17002928
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
   1. Brief GS van 31 januari 2017 over feiten en kaders m.b.t. ontwikkeling Veerse Dam - 17001758
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding Rapport Emendo Capital BV 'overwegingen voorgenomen verkoop DELTA Retail d.d. 13 januari 2017' - DIO-118
  2. Statenvoorstel Protocol accountantscontrole 2016-2020 - DIO-114
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Protocol Accountantscontrole 2016-2020 (DIO-114) - 17022145
   2. Statenvoorstel Protocol accountantscontrole 2016-2020 - DIO-114
  3. Statenvoorstel Projecten N62 Tractaatweg (vierde voortgangsrapportage 2016) en N62 (afrekening fase 1) - DIO-120
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) geheimhouding projecten N62 Tractaatweg 4e kwartaal 2016 Sloeweg 1e fase - 17002482
   2. Statenvoorstel Projecten N62 Tractaatweg (vierde voortgangsrapportage 2016) en N62 (afrekening fase 1) - DIO-120
 8. Voorstellen / stukken ter besluitvorming
  1. Statenvoorstel invoering P x Q 2017 - zienswijze op voorgenomen besluit AB RUD 31-10-2016 - DIO-115
   1. Motie 1 - CDA-D66 over Mogelijk wegvallen Brzo-taken bij RUD, aangenomen - 17002938
   2. Statenvoorstel invoering PxQ (oplegnotitie resultaat na cie) RUD (DIO-115) - 17022199
   3. Statenvoorstel met brief GS over invoering PxQ 2017 - zienswijze op voorgenomen besluit AB RUD 31-10-2016 - DIO-115
   4. Statenvoorstel invoering PxQ (bijlage 1) - Brief PS over zienswijze invoering PxQ systematiek - 17000089 - DIO-115
   5. Statenvoorstel invoering PxQ (bijlage 2) - Brief RUD over PxQ systematiek - 17000089 - DIO-115
   6. Statenvoorstel invoering PxQ (bijlage 3) - PxQ RUD Zeeland 2016 verrekensystematiek Zeeuws Kwaliteitsniveau - 17000089 - DIO-115
   7. Statenvoorstel invoering PxQ (bijlage 4) - Implementatieplan PxQ RUD Zeeland - 17000089 - DIO-115
   8. Statenvoorstel invoering PxQ (bijlage 5) - Deloitte Rapport feitelijke bevindingen onderzoek PxQ systematiek - 17000089 - DIO-115
   9. E-mail gedeputeerde De Reu van 9 februari 2017 met antwoord op vraag over controlefrequentie medium en beperkt risicobedrijven - 17002923
  2. Brief GS van 21 december 2016 over (concept) Zeeuwse Kustvisie, met Notitie (concept) Overgangsbeleid i.r.t. Zeeuwse kustvisie, met kaarten - 17000050
   1. Motie 2 - SP over concept Zeeuwse kustvisie - verbeteren bereikbaarheid kust in zomer met OV, verworpen - 17002942
   2. Motie 3 - SP over concept Zeeuwse kustvisie - ontwikkelen landschapsvisie Deltadammen en -wateren, verworpen - 17002943
   3. Motie 4 - SP over concept Zeeuwse kustvisie - uitbreiding recreatie, verworpen - 17002983
   4. Motie 5 - D66, 50PLUS, GL, SP over concept Zeeuwse kustvisie - Zeeuwse Lagune, verworpen - 17002984
   5. Motie 6 - D66-50PLUS-GL-SP over concept Zeeuwse kustvisie - Brouwerseiland, verworpen
   6. Motie 7 - D66-50PLUS-GL-SP over concept Zeeuwse kustvisie - Versneld uitwerken Zeeuwse kustvisie, verworpen - 17002987
   7. Motie 8 - PvdA-GL over concept Zeeuwse kustvisie - Burgerparticipatie en optimalisatie procesgang, aangenomen - 17003009
   8. Motie 9 - VVD-PVV-PvZ-SGP over concept Zeeuwse kustvisie - 'handhaven status aparte', ingetrokken - 17003013
   9. Brief GS (oplegnotitie resultaat na cie) van 21 december 2016 met concept Zeeuwse Kustvisie - 17000050
   10. Brief GS van 21 december 2016 over (concept) Zeeuwse Kustvisie, met Notitie (concept) Overgangsbeleid i.r.t. Zeeuwse kustvisie, met kaarten - 17000050
   11. Publicatie (concept) Zeeuwse kustvisie
   12. Publicatie (concept) Zeeuwse kustvisie, bijlage Kaarten
   13. Brief GS: Bijlage 1 - BS waardering en strategieen voor behoud en versterken van landschappelijke kwaliteit Zeeuwse kust
   14. Brief GS: Bijlage 2 - ZKA - Verblijfsrecreatie aan Zeeuwse kust
   15. Brief GS: Bijlage 3 - ZKA - Zorg voor meer differentiatie
   16. Brief GS: Bijlage 4 - ZKA - De delta verdient meer
   17. Brief GS: Bijlage 5 - Strootman - Inventarisatie waarden en beleid aan Nederlandse kust
  3. Brief (concept) Provinciale Staten aan GS met wensen en bedenkingen t.a.v. verkoop DELTA Retail door DELTA NV - 17002284
   1. Motie 10 - SP over onderzoek toevoegen verkoopbrengst aan amoveringsfonds kerncentrale, verworpen - 17003018
   2. Amendement 11 - GL m.b.t. verkoop DELTA retail, verworpen - 17003021
   3. Brief (oplegnotitie) GS 17 januari 2017 over verkoop DELTA Retail door DELTA NV (17000962) - 17022465
   4. Brief (aangepast concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen t.a.v. verkoop DELTA Retail door DELTA NV - 17002284
   5. Brief GS van 17 januari 2017 over verkoop DELTA Retail door DELTA NV - 17000962
  4. Brief (concept) Provinciale Staten aan minister BZK inzake reactie op financieel toezicht vorm en bevindingen 2017 - 17001881
   1. Brief (oplegnotitie) minister BZK over financieel toezicht Provincie Zeeland met reactie GS en conceptbrief PS
   2. Brief (aangepast concept) PS aan BZK inzake reactie op financieel toezicht vorm en bevindingen 2017 - 17001881
   3. Brief ministerie BZK van 23 december 2016 over financieel toezicht Provincie Zeeland - 16021404
   4. Brief GS van 31 januari 2017 met reactie op toezichtsbrief bij de begroting - 17001759
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 10.1 - GL-CU-D66-SP over klimaatparagraaf, ingetrokken - 17003019
  2. Motie 10.2 - SGP-CDA-VVD-D66-PVV-CU over reele dreiging ondergang Hollandse ui, aangenomen - 17003020
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 10 februari 2017
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Verslag werkzaamheden werkgeverscommissie Provinciale Staten van Zeeland 2016 - 17001643
  2. E-mail van gezamenlijke OR-en sociale werkbedrijven van 30 januari 2017 met manifest - 17001902
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen GL over Transparante overheid en Zeeuwse Lagune (Kustpact) - 133
  2. Antwoorden statenvragen GL over Luchtkwaliteit en houtrook - 136
  3. Antwoorden statenvragen SP over verkeerde vergunning voor vervoer nucleair afval - 137
  4. Antwoorden statenvragen PVV over daling startende bedrijven - 138
  5. Antwoorden statenvragen GL over Meerderheid tegen Zeeuwse Lagune - 139
  6. Antwoorden statenvragen PVV over Innovatie in Zeeland - 140
  7. Antwoorden statenvragen SP over Monitoring door de commissie Toekomstige Zorg Zeeland van de effecten van de sluiting van de PAAZ-afdelingen in Vlissingen en Terneuzen voor de GGZ in Zeeland - 141
  8. Antwoorden statenvragen PVV over Proeftuin 5G - 142
  9. Antwoorden statenvragen PVV over Droneverbod in Zeeland - 146
  10. Antwoorden statenvragen PvZ over Project Waterdunen - 148
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 17 januari 2017 over verdaging beantwoording art. 44-vragen 50PLUS over toegenomen verkeersdrukte in Kapellebrug - 17000960

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:39