Vergadering Provinciale Staten 11 februari 2022

Datum: 11 februari 2022
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 17 december 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 17 december 2021
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Ministerie BZK van 13 december 2021 over Toezichtsregime 2022 Provincie Zeeland - 109660
  2. E-mail burger van 21 december 2021 over Visie op Natuurakker recept - 110460
  3. E-mail R.W. Koevoets van 29 december 2021 over beëindiging samenwerking met Pro Zeeland - 111740
  4. E-mails burger van 11 januari en 26 januari 2022 over drie waterstof projecten en waterstoffabriek – 113227 / 115045
  5. Brief Ministerie van Economische Zaken van 14 januari 2022 over Ontwerp-inpassingsplan Net op zee IJmuiden Ver Alpha - 113823
  6. Brief van Rijkswaterstaat van 14 december 2021 over Omgevingswet en rol RWS bij onteigeningen - 109987
  7. Brief Hekkelman Advocaten N.V. van 28 januari 2022 met Wob-verzoek inzake Vliegveld Midden-Zeeland - 115310
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 11 januari 2022 over Toezichtsregime 2022 - 141221
   1. Brief GS van 11 januari 2022 over Toezichtsregime 2022 - 141221
   2. Brief GS (bijlage - brief Min BZK) van 11 januari 2022 over Toezichtsregime 2022 - 141221
  2. Brief GS van 11 januari 2022 over PS informeren dat geheimhouding op voorgaande brief Perkpolder wordt ingetrokken - 113229
  3. Brief Commissaris van de Koning van 19 januari 2022 met Jaarverslag 2021 - 114658
  4. Brief GS van 2 februari in 2022 over Hedwigeproject (Natuurpakket Westerschelde, NPW) - 115904
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Normen- en toetsingskaders 2022-2023 - 106707
   1. Statenvoorstel Normen- en toetsingskader boekjaar 2022 en 2023 - 106707
   2. Statenvoorstel (bijlage) Normen- en toetsingskader 2022 en 2023 - 106707
   3. Brief GS van 23 november 2021 over Statenvoorstel normen en toetsingskader boekjaar 2022-2023 - 106707
  2. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding brief over Perkpolder Beheer BV en staatssteun - 110884
  3. Brief PS (concept) met zienswijze inzake 3e Begrotingswijziging 2022 RUD - actualisatie vergunningen - 110556
   1. Brief (concept) PS van 11 februari 2022 aan RUD met zienswijze 3e begrotingswijziging RUD 2022 mbt actualisatie vergunningen - 110556
   2. Brief GS van 21 december 2021 3e Begrotingswijziging 2022 RUD - actualisatie vergunningen - 110556
   3. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Brief RUD van 18 december 2021 over 3e begrotingswijziging 2022 - 110556
   4. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Memo Actualisering vergunningen - 110556
   5. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 AB voorstel 3e begrotingwijziging 2022 RUD - actualisering vergunningen - 110556
   6. Brief GS (bijlage) van 21 december 202 Adviesbrief Begeleidingscommissie 3e begrotingswijziging 2022 - 110556
  4. Brief PS (concept) met zienswijze inzake 4e Begrotingswijziging 2022 RUD Zeeland Ondermijning - 110558
   1. Brief (concept) PS van 11 februari 2022 aan RUD met zienswijze 4e begrotingswijziging RUD 2022 mbt ondermijning - 110558
   2. Brief GS van 21 december 2021 4e Begrotingswijziging 2022 RUD Zeeland Ondermijning - 110558
   3. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Uitnodiging van RUD indienen zienswijze begrotingswijziging kosten plan van aanpak ondermijning - 110558
   4. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 AB-voorstel begrotingswijziging PvA Ondermijning - 110558
   5. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Deelverslag AB RUD Zeeland mbt aanbieding begrotingswijziging kosten plan van aanpak ondermijning - 110558
   6. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Rol en taken RUD Zeeland op gebied van Ondermijning 2022 - 110558
   7. Brief RUD Zeeland (bijlage) van 14 januari 2022 Definitief advies begeleidingscommissie - 4e begrotingswijziging 2022 RUD - PvA Ondermijning - 110558
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Rekenkamerrapport Woonbeleid - 104909
   1. Ingediende Moties en Amendementen
   1. Statenvoorstel Rekenkamerrapport Woonbeleid - 104909
   2. Brief Rekenkamer van 11 november 2021 Onderzoeksrapport Woonbeleid - 104909
   3. Brief Rekenkamer (bijlage) van 11 november 2021 Onderzoeksrapport woonbeleid - Wonen in Zeeland - 104909
   4. Brief Rekenkamer van 16 november 2021 Erratum onderzoeksrapport Woonbeleid - 105914
 9. Vragensessie
  1. Vragen (art. 44 RvO) Prozeeland van 21 december 2021 over nieuw justitieel complex Vlissingen
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 1 herzien - 50PLUS, PvdA, SP, CDA, VVD, CU - Westerschelde Tunnel Tolvrij - AANGENOMEN
  2. Motie 2 - FVD, Fractie Koevoets - De Westerscheldetunnel moet nu echt tolvrij worden - VERWORPEN
  3. Motie 3 - PvdD, GL, D66 - Vermindering Stikstofuitstoot - VERWORPEN
  4. Motie 4 - D66, PvdD- Actualiseren vergunningen en stikstofrechten - VERWORPEN
  5. Motie 5 - FVD, Fractie Koevoets - Er is geen stikstofprobleem - VERWORPEN
  6. Motie 6 herzien - PvdD, D66 - Diervriendelijke maatregelen bij windparken - VERWORPEN
  7. Motie 7 - Fractie Koevoets, FVD - Digitale massasurveillance on-hold - VERWORPEN
  8. Motie 8 herzien - 50PLUS, CDA, VVD, SGP, Lijst Bosch, GL, SP, PRO, D66, Status Quo Ontpoldering Hedwigepolder - AANGENOMEN
  9. Motie 9 - 50PLUS, SP - Vergunning Ontgrondingenwet inzake Baggeronderhoud Vaargeul Westerschelde - VERWORPEN
  10. Motie 10 - Fractie Koevoets, FVD - Samenleving zonder coronatoegangsbewijs - VERWORPEN
  11. Motie 11 - FVD - Wij willen geen 1G geen 2G en geen 3G, maar alleen de g van gezond verstand - VERWORPEN
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 11 februari 2022
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief burger van 13 december 2021 over Perkpolder Beheer - 109632
  2. Brief StatenlidNu van 13 december 2021 over Consultatie over vervangingsregeling voor volksvertegenwoordigers - 110247
  3. Brief namens diverse families van 25 november 2021 over Woningbouw problematiek Sas van Gent - 113098
   1. Brief GS van 27 januari 2022 Huurdersklachten Sas van Gent - 115279
    1. Brief GS van 27 januari 2022 Huurdersklachten Sas van Gent - 115279
    2. Brief GS van 27 januari 2022 Afschrift van brief GS aan burger over huurdersklachten Sas van Gent - 115279
   1. Brief namens diverse families van 25 november 2021 over Woningbouw problematiek Sas van Gent - 113098
   2. Email van burger van 27 september 2021 (bijlage 1 - brief aan Woongoed Z.Vl) over Woningbouw problematiek Sas van Gent - 113098
   3. Email van burger van 29 september 2021 (bijlage 2 - brief aan Woongoed Z.Vl) over Woningbouw problematiek Sas van Gent - 113098
  4. E-mail Fracties Top-Gemeentebelangen en SP van 13 januari 2022 met Open brief over rijvaardigheidstesten CBR in Zeeuws Vlaanderen - 113819
  5. E-mail Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) van 18 januari 2022 met Afschrift van brief met verzoek om gesprek - Afspraken over gebiedsprocessen - 114451
  6. E-mail burger van 21 januari 2022 met Verzoek om te reageren op eerdere gestuurde e-mail over Belgisch wegenvignet - 114664
  7. Brief Ministerie BZK van 20 januari 2022 met Vooraankondiging Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 - 114957
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Anwoorden Statenvragen - FVD - Verdwijnen van permanente aanwezigheid van militairen in Zeeland en instroom asielzoekers in Zeeland - 242 - 107526
  2. Antwoorden Statenvragen - D66 - Storten baggerspecie -105790 - 243
  3. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Kernenergie - 105789 - 244
  4. Antwoorden Statenvragen - GL - bebouwing langs Banjaardkust - 103226 - 245
  5. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Maatregelen ter voorkoming verspreiding van PFAS - 109200 - 246
  6. Antwoorden Statenvragen - GL - voorzorgsprincipe toepassen op voedselveiligheid agv hoge concentratie PFAS - 108503 - 247
  7. Antwoorden Statenvragen - D66 - Grond 3M fabriek-Oosterweelverbinding-baggerwerkzaamheden Scheldetunnel-mogelijke vervuiling PFAS-PFOS -108610 - 248
  8. Antwoorden Statenvragen - PvdD, GL, SP, PvdA - Euregiotuinen Oostburg - 108926 - 249
  9. Antwoorden Statenvragen - FvD - over het zogenaamde stikstofprobleem - 111690 - 252
  10. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Bevolkingsonderzoek en maatregelen ter voorkoming van verspreiding PFAS - 114488 - 253
  11. Antwoorden Statenvragen - PRO - artikel in PZC over PFAS onderzoek - PFAS blijft uit België naar Zeeland stromen - 114612 - 254
  12. Antwoorden Statenvragen - SP - Bevolkingsonderzoek PFAS - 115191 - 255
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 25-02-2022 23:25:14