Vergadering Provinciale Staten 11 februari 2022

11 februari 2022
09:30
Statenzaal

Agenda

 1. 0108638 Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022 - 2024
 2. Opening
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op [datum]
 6. Ingekomen stukken
  1. Brief Ministerie BZK van 13 december 2021 Toezichtsregime 2022 Provincie Zeeland - 109660
  2. E-mail burger van 21 december 2021 Visie op Natuurakker recept - 110460
  3. Email van 29 december 2021 van R. Koevoets over beëindiging samenwerking met Pro Zeeland - 111740
  4. Email van burger van 11 januari 2022 over Drie waterstof projecten - 113227
  5. Brief Ministerie van Economische Zaken van 14 januari 2022 Ontwerp-inpassingsplan Net op zee IJmuiden Ver Alpha - 113823
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 11 januari 2022 over Toezichtsregime 2022 - 141221
   1. Brief GS van 11 januari 2022 over Toezichtsregime 2022 - 141221
   2. Brief GS (bijlage - brief Min BZK) van 11 januari 2022 over Toezichtsregime 2022 - 141221
  2. Brief GS van 11 januari 2022 over PS informeren dat geheimhouding op voorgaande brief Perkpolder wordt ingetrokken - 113229
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Normen- en toetsingskaders 2022-2023 - 106707
   1. Statenvoorstel Normen- en toetsingskader boekjaar 2022 en 2023 - 106707
   2. Bijlage bij Statenvoorstel - Normen- en toetsingskader 2022 en 2023 - 106707
   3. Brief GS van 23 november 2021 over Statenvoorstel normen en toetsingskader boekjaar 2022-2023 - 106707
  2. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding brief over Perkpolder Beheer BV en staatssteun - 110884
 9. Behandelstukken
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
 12. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 13. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 14. Sluiting
 15. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van [datum]
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief burger van 13 december 2021 over Perkpolder Beheer - 109632
  2. Brief Statenlidnu van 13 december 2021 Consultatie over vervangingsregeling voor volksvertegenwoordigers - 110247
  3. Brief namens diverse families van 25 november 2021 over Woningbouw problematiek Sas van Gent - 113098
   1. Brief namens diverse families van 25 november 2021 over Woningbouw problematiek Sas van Gent - 113098
   2. Email van burger van 27 september 2021 (bijlage 1 - brief aan Woongoed Z.Vl) over Woningbouw problematiek Sas van Gent - 113098
   3. Email van burger van 29 september 2021 (bijlage 2 - brief aan Woongoed Z.Vl) over Woningbouw problematiek Sas van Gent - 113098
  4. E-mail Fracties Top-Gemeentebelangen en SP van 13 januari 2022 met Open brief over rijvaardigheidstesten CBR in Zeeuws Vlaanderen - 113819
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Anwoorden Statenvragen - FVD - Verdwijnen van permanente aanwezigheid van militairen in Zeeland en instroom asielzoekers in Zeeland - 242 - 107526
  2. Antwoorden Statenvragen - D66 - Storten baggerspecie -105790 - 243
  3. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Kernenergie - 105789 - 244
  4. Antwoorden Statenvragen - GL - bebouwing langs Banjaardkust - 103226 - 245
  5. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - Maatregelen ter voorkoming verspreiding van PFAS - 109200 - 246
  6. Antwoorden Statenvragen - GL - voorzorgsprincipe toepassen op voedselveiligheid agv hoge concentratie PFAS - 108503 - 247
  7. Antwoorden Statenvragen - D66 - Grond 3M fabriek-Oosterweelverbinding-baggerwerkzaamheden Scheldetunnel-mogelijke vervuiling PFAS-PFOS -108610 - 248
 18. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 18-01-2022 01:33:19