Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 16005533
  1. Agenda vaststellen - 16005533
 4. Vaststellen notulen Statenvergadering 11 maart 2016 - 16006151
  1. Notulen (concept) Statenvergadering 11 maart 2016 - 16006151
 5. Opnieuw in stemming brengen van de motie 12 Zonne-akkers van D66 en CU, na staking der stemmen in PS van 11 maart 2016
  1. Motie D66-CU (opnieuw stemmen) Zonne-akkers
 6. Ingekomen stukken
  1. Brief inwoner van gemeente Middelburg van 15 februari 2016 over bomenkap - 16002645
  2. Brief gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen van 15 maart 2016 met regionale reactie op kadernota Economische Agenda - 16003771
  3. Brief inwoner gemeente Middelburg van 14 maart 2016 over treinstation Middelburg - 16004799
  4. Brief inwoner gemeente Middelburg van 18 maart 2016 over rol Waterschap bij vestiging Marinierskazerne - 16004919
  5. Brief Rekenkamer Zeeland van 31 maart 2016 met verslag over het jaar 2015 - 16005546
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 15 maart 2016 over hotspot Breskens - 16003772
  2. Brief GS van 29 maart 2016 over verlenging opclassificatie gemeente Noord-Beveland - 16005325
  3. Brief GS van 29 maart 2016 met toelichting bij Statenvoorstel aanpassingen in milieuverordening en waterverordening, n.a.v. vragen Commissie Ruimte m.b.t. snelvaren op Deltawateren - 16005322
  4. Brief GS van 5 april 2016 met gewijzigd dictum Statenvoorstel Garantstelling lening Perkpolder Beheer BV - 16005803
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Garantstelling lening Perkpolder Beheer BV met gewijzigd dictum - BLD-44A
  2. Statenvoorstel Interne bevoegdheidsverdeling tussen GS en PS bij het project N62 Tractaatweg - 16003353 - UITV-045
  3. Statenvoorstel 7e wijziging begroting provincie Zeeland - SERV-042
  4. Statenvoorstel tot aanpassingen van technische aard in Waterverordening Zeeland en Milieuverordening Zeeland - BLD-043
  5. Statenvoorstel geheimhouding informatie vierde kwartaal project Sloeweg (inclusief bekrachtiging geheimhouding 4e kwartaalrapportage 2015) - UITV-046
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie PvdA , PvZ, ZL, GL, D66, SP m.b.t. busverbinding Gent
  2. Motie 50PLUS m.b.t. tol kilometerheffing Belgische wegen
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 15 april 2016
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen
  1. Antwoorden statenvragen PvZ over Waterdunen - 53
  2. Antwoorden statenvragen PVV over salarisverhoging Kamerbeek - 54
  3. Antwoorden statenvragen PvZ over beveiliging nucleaire sites - 55
  4. Antwoorden statenvragen D66, PvdA, CDA over 380 kV hoogspanningsverbinding - 56
  5. Antwoorden statenvragen PvdA over busverbinding Gent - 57
  6. Antwoorden statenvragen GL over non-activiteitsregeling - 58
  7. Antwoorden statenvragen PvZ over DELTA NV - 59
  8. Antwoorden statenvragen PVV over non-activiteitsregeling - 60
  9. Antwoorden statenvragen 50PLUS over AOW-gat PSD-ers - 61
  10. Antwoorden statenvragen PVV over asielzoekers - 62
  11. Antwoorden statenvragen PvZ over vertrekregeling CEO DELTA NV - 63
  12. Antwoorden statenvragen PvdA over Psycholance - 64
  13. Antwoorden statenvragen PvZ over Bodemas - 65
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) Statenvragen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:03