Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 25 oktober 2019 - 19429575
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 25 oktober 2019 - 19429575
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail secretaris OR WSF van 16 oktober 2019 over Toekomstvisie Westerschelde Ferry volgens de OR - 19428935
  2. E-mail Adviesbureau van 21 oktober 2019 over voorgenomen verzilting van Volkerak-Zoommeer en koerswijziging naar klimaatbestendigheid - 19428748
  3. Brief Rijsdijk nautische opleidingen van 4 november 2019 over stand van zaken verbetertraject veilige brugbediening - 19429886
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 5 november 2019 over beantwoording vragen begroting 2020 en zomernota 2019 - 19428917
   1. Brief GS over beantwoording vragen begroting 2020 en zomernota 2019 - 19428917
   2. Brief GS (bijlagen) - Beantwoording (nagekomen) vragen van de fracties naar aanleiding van de Begroting 2020 en de Zomernota 2019 - 19430265
   3. Brief GS (bijlage) - Begroting 2020 - erratum pag. 162 Emu saldo - 19430961
   1. Brief GS van 12 november 2019 over aanvullende beantwoording vragen begroting 2020 - 19429939
   1. Brief GS van 12 november 2019 over plan veerpont Sluiskil - 19429940
 7. Behandelstukken
   1. Statenvoorstel Begroting 2020 en Statenvoorstel Zomernota 2019 - 19424792
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Zomernota (19426451) en Begroting 2020 (19426453) - 19429347
    2. Brief GS van 24 september 2019 over Statenvoorstel Begroting 2020 en Statenvoorstel Zomernota 2019 - 19424792
    3. Statenvoorstel Zomernota 2019 - 19426451
    4. Statenvoorstel (bijlage) - Zomernota 2019 Samen verschil maken in Zeeuwse opgaven - 19426452
    5. Statenvoorstel Begroting 2020 - 19426453
    6. Statenvoorstel (bijlage) - Begroting 2020 Provincie Zeeland - 19426454
    7. Antwoord technische vraag GL proeftuinen cultuurprofielen zomernota pagina 46 - 19431231
   2. Moties en amendementen - ingediend
    1. Amendement 1 - SGP, CDA, VVD - Zichtbaar Zeeland - 19431421 - aangenomen
    2. Amendement 2 - PvdD - Volhoudbare Landbouw - Ondersteunen initiatieven betere bodemvruchtbaarheid en -structuur - 19431422 - verworpen
    3. Amendement 3 - PvdD - Volhoudbare Landbouw - Ondersteunen initiatieven eiwittransitie - 19431423 - verworpen
    4. Amendement 4 - PvdD - Ondersteunen kansrijke innovaties - 19431424 - verworpen
    5. Motie 1 - SGP, PvdA, CDA - Bomen en hagen op industrie en bedrijventerreinen - 19431425 - aangenomen
    6. Motie 2 - SGP, VVD, PvdA, CDA - Zeeuwse spaarpaal - 19431426 - aangenomen
    7. Motie 3 - SGP, VVD, PvdA - Bodemkwaliteit - 19431427 - ingetrokken
    8. Motie 4 (gewijzigd) - SGP, CDA, VVD - Pilot zoet water - 19431428 - ingetrokken
    9. Motie 5 - SGP - Mooie Nazomer - 19431429 - ingetrokken
    10. Motie 6 (gewijzigd) - CU, PvdD, GL, D66, CDA - Accu-wisselstations scheepvaart - 19431431 - aangenomen
    11. Motie 7 - CDA, VVD, PvdA, SGP - Onderzeeboten - 19431432 - aangenomen
    12. Motie 8 - CDA, VVD, SGP - Digitale innovatie 2.0 -19431433 - aangenomen
    13. Motie 9 (gewijzigd) - GL, PvdD, FVD, PPZ, D66, PvdA - Aanplant en bescherming bomen - 19431434 - aangenomen
    14. Motie 10 - 50PLUS - VVV, ingetrokken - 19431435 - ingetrokken
    15. Motie 11 (gewijzigd) - CDA, PvdA, VVD - Onderwijs - 19431436 - aangenomen
    16. Motie 12 - PvdA & PvdD - Samen voor biodiversiteit, ingetrokken - 19431437 - ingetrokken
    17. Motie 13 - FVD, PvdD, PvZ & PPZ - Biomassacentrales Nee, bedankt - 19431439 - verworpen
    18. Motie 14 - PvdD & GL - Inzet drones bij telling van dieren - 19431442 - verworpen
    19. Motie 15 - D66 - Zeeuwen betrekken bij natuurontwikkeling - 19431443 - verworpen
    20. Motie 16 (gewijzigd) - D66 & CDA - Max mobiel in Zeeland - 19431444 - aangenomen
  1. Statenvoorstel benoeming plv. commissievoorzitter Bestuur 2019 - 2023 - 19429799
 8. Vragensessie
 9. Moties niet behorend bij een agendapunt
 10. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 11. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 9e wijziging begroting provincie Zeeland 2019 en 1e wijziging begroting provincie Zeeland 2020 - 19429672
   1. Brief GS van 29 oktober 2019 over Statenvoorstel 9e wijziging begroting 2019 en 1e wijziging begroting 2020 provincie Zeeland - 19428881
   2. Statenvoorstel 9e wijziging begroting provincie Zeeland 2019 en 1e wijziging begroting 2020 provincie Zeeland - 19429672
   3. Statenvoorstel (bijlage 1) - 9e wijziging begroting 2019 en 1e wijziging begroting 2020 provincie Zeeland - 19429673
   4. Statenvoorstel (bijlage 2) - 9e wijziging begroting 2019 en 1e wijziging begroting 2020 provincie Zeeland - 19429674
  2. Statenvoorstel begroting 2020 Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen - 19425982
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) begroting 2020 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland (19425982) - 19428638
   2. Brief GS van 24 september 2019 over Statenvoorstel Begroting 2020 Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen Zeeland - 19424786
   3. Statenvoorstel begroting 2020 Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen - 19425982
   4. Statenvoorstel (bijlage) - Begroting 2020 Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen Zeeland incl. meerjarenraming 2021-2023 - 19425987
  3. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding - 19429846
   1. Brief GS van 29 oktober 2019 over behandeling geheimhouding bijlagen GREX 2020 Waterdunen - 19428894
   2. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding - 19429846
  4. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding financieel overzicht VCB (Thermphos) - 19429989
   1. Brief GS over statenvoorstel bekrachtigingen geheimhouding overzicht VCB - 19429988
   2. Statenvoorstel bekrachtigingen geheimhouding overzicht VCB - 19429989
   1. Statenvoorstel eerste gewijzigde Vergaderschema 2020 - 19430495
    1. Statenvoorstel eerste gewijzigde Vergaderschema 2020 - 19430495
    2. Statenvoorstel (Bijlage 1) eerste gewijzigde Vergaderschema 2020 - 19424852
   1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding van stand van zaken rond verstrekte subsidie aan TTC-GD BV - 19431204
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 15 november 2019
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail van burger van 17 oktober 2019 naar aanleiding van opmerking VVV Zeeland over Eigen eiland eerst, helpt Zeeland niet vooruit - 19428673
  2. E-mail burger van 25 oktober 2019 over mededelen dat het hartgrondig oneens is met de ondertekening van de klimaatplannen - 19429620
  3. Afschrift e-mail burger van 4 november 2019 over “ruimte in regels” - 19430510
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen VVD inzake ongevallen Oud-Vossemeersedijk (N656) Tholen - 024
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 22 oktober 2019 inzake verdaging Statenvragen 50Plus Volkerak-Zoommeer - 19428827
  2. Brief GS van 29 oktober 2019 inzake verdaging Statenvragen PvZ naar aanleiding van het artikel in de PZC “GGD, RUD en Veiligheidsregio willen krachten bundelen” - 19429990

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:13