Locatie: 
Studio A58
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 9 en 10 juli 2020
  1. Besluitenlijst - CONCEPT - Provinciale Staten 9 en 10 juli 2020 - 20022648
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief S.H.J. Tuinder van 15 juli 2020 over afscheid en ontslag als statenlid - 20022793
  2. Brief Kermisvrouwen van Nederland met brandbrief noodlijdende kermisexploitanten - 20024210
  3. Brief Statenfractie FVD van 9 september over het niet verstrekken van gevraagde informatie door GS aan PS - 20027884
   1. Brief FVD 18 september 2020 met memo Evides uit de PZEM - 20028872
   1. Brief Stichting Zeeland Tolvrij van 21 september 2020 over Indienen van extra handtekeningen - 20028974
   1. Brief Bondgenootschap Zeekraal van 20 september 2020 over Natura 2000 project in Zeeuws Vlaanderen - 20029048
   1. E-mail Stichting Zeeland Tolvrij van 23 september 2020over Indienen van extra handtekeningen - 20029637
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 1 september 2020 met Concept Ziekenhuisvisie 2030 Bravis Ziekenhuis - 20026151
   1. Brief GS 1-9-2020 Concept Ziekenhuisvisie 2030 Bravis Ziekenhuis - 20026151
   2. Brief GS 1-9-2020 (bijlage 1) concept ziekenhuisvisie 2030 -20026898
   3. Brief GS 1-9-2020 (bijlage 2) concept ziekenhuisvisie 2030- 20026899
  2. Brief GS van 15 september 2020 over Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20027987
   1. Brief GS van 17 september 2020 over Onderzoeksprotocol aanpassing gedragscode - 20028001
    1. Brief GS 17 september 2020 Onderzoeksprotocol aanpassing gedragscode - 20028001
    2. Brief GS 17 september 2020 (Bijlage) Onderzoeksprotocol aanpassing gedragscode politieke ambtsdragers provincie Zeeland 2015 - 20028871
   1. Brief GS van 22 september 2020 met beantwoording vragen commissie n.a.v. statenvoorstel Onderzoeksfunctie Zeeland - 20028031
   1. Brief CvdK van 24 september 2020 met Integriteitsmelding inzake dossier Zanddijk - 20028041
   1. Brief GS van 22 september 2020 met Schriftelijke beantwoording Statenvoorstel referendum compensatiepakket marinierskazerne - 20028043
   1. Brief GS van 25 september 2020 met Afschriften correspondentie met advocaat De Jonge inzake dossier Zanddijk - 20028054
    1. Brief GS 25 september 2020 met afschriften correspondentie met advocaat De Jonge inzake dossier Zanddijk - 20028054
    2. Brief GS 25 september 2020 (bijlage) Ingekomen brief advocatenpraktijk de Jonge BV - 16 juni 2020 - 20029857
    3. Brief GS 25 september 2020 (bijlage) GS reactie op brief advocatenpraktijk van 16 juni 2020 - 20029854
    4. Brief GS 25 september 2020 (bijlage) Ingekomen brief advocatenpraktijk de Jonge BV - 25 juni 2020 - 20029859
    5. Brief GS 25 september 2020 (bijlage) GS reactie op brief advocatenpraktijk van 25 juni 2020 - 20029856
    6. Brief GS 25 september 2020 (bijlage) Ingekomen brief advocatenpraktijk de Jonge BV - 22 sept 2020 - zonder KvK en  Kadastale gegevens  - 20029858
    7. Brief GS 25 september 2020 (bijlage) GS reactie op brief advocatenpraktijk van 22 september 2020 - 20029855
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding overzicht VCB - 20024159
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) bekrachtiging geheimhouding overzicht VCB (20024159) - 20028546
   2. Brief GS 18 augustus met Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding overzicht VCB - 20024158
   3. Statenvoorstel Financieel overzicht VCB onder geheimhouding ter inzage - 20024159
  2. Statenvoorstel Vergaderschema 2021 - 20028424
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) vergaderschema 2021 (20028424) - 20028536
   2. Statenvoorstel vergaderschema 2021 - 20028424
   3. Statenvoorstel (Bijlage) Vergaderschema 2021 - 20028426
  3. Statenvoorstel 9e wijziging begroting Provincie Zeeland - 20021996
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) 9e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland - (20021996) 20027478
   2. Statenvoorstel 9e wijziging 2020 begroting Provincie Zeeland - 20021996
   3. Brief GS van 7 juli 2020 Statenvoorstel 9e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland - 20020706
   4. Brief GS (bijlage) Memorie van toelichting 9e BWN - 20021997
   5. Brief GS (bijlage) Recapitulatie 9e wijziging programmabegroting Provincie Zeeland 2020 - 20021998.
  4. Statenvoorstel integriteit politieke ambtsdragers - 20009944
   1. Ingediende moties en amendementen
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) Integriteit politieke ambtsdragers provincie Zeeland (20009944) - 20020454
   2. Statenvoorstel integriteit politieke ambtsdragers - 20009944
   3. Statenvoorstel (Bijlage) Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Zeeland - 2000994
   4. Statenvoorstel (Bijlage) landelijk modelformulier registratie integriteitsschendingen - 20029013
   5. Statenvoorstel (aangepaste bijlage) Wijzigingsbesluit gedragscode politieke ambtsdragers provincie Zeeland 2015 - 20028871
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel m.b.t. afronding definitiefase Zeeuwse Deltaplan Zoet Water - 20024145
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) Deltaplan Zoet Water (20024145) - 20026850
   2. Brief GS van 18 augustus 2020 met Statenvoorstel en projectplan Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20024145
   3. Statenvoorstel Startnotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 20025505
   4. Brief GS van 18 augustus 2020 (bijlage 1) Eindfasedocument Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water (20024145) - 20025506
   5. Brief GS van 18 augustus 2020 (bijlage 2) Projectplan Zeeuws Deltaplan Zoet Water (20024145) - 20025507
   6. Brief GS van 18 augustus 2020 (bijlage 3) Planning Projectplan Zeeuws Deltaplan Zoet Water (20024145) - 20025508
   7. Brief GS van 18 augustus 2020 (bijlage 4) Communicatieaanpak Deltaplan Zoet Water (20024145) - 20025509
  2. Brief (concept) PS aan RUD Zeeland met zienswijze begrotingswijziging RUD Zeeland n.a.v. evaluatie PxQ - 20028397
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. Amendement 2 - CU, GL, PvdA - Brief PS aan RUD evaluatie PxQ
    2. Amendement 3 - PRO - Brief PS aan RUD evaluatie PxQ
   1. Brief GS (oplegnotitie na commissiebehandeling) over evaluatie PxQ systeem RUD (20025487) - 20026874
   2. Brief (concept) PS aan RUD Zeeland met zienswijze begrotingswijziging RUD Zeeland n.a.v. evaluatie PxQ - 20028397
   3. Brief GS 18 augustus 2020 Zienswijze evaluatie PvO systeem RUD Zeeland 1e begrotingswijziging 2021 - 20025487
   4. Brief GS 18 augstus 2020 (bijlage) Algemeen Bestuur voorstel evaluatie PxQ - 20025480
   5. Brief GS 18 augustus 2020 (Bijlage) Adviezen Berenschot PxQ met reactie - 20025481
   6. Brief GS 18 augustus 2020 (Bijlage) Evaluatierappor PxQ systematiek RUD Zeeland - 20025483
   7. Brief GS 18 augustus 2020 (Bijlage) Begeleidingscommissie - ontwerp-voorstel evaluatie PxQ met ontwerp 1e begrotingswijziging - 20025484
   8. Brief GS 18 augustus 2020 (Bijlage) 1e Begrotingswijziging 2021 van de RUD - 20025485
   9. Brief GS 18 augustus 2020 (bijlage) brief RUD zienswijze GS financiële gevolgen evaluatie PxQ - 20025486
  3. Statenvoorstel inleidend verzoek raadgevend referendum - 20027077
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) inleidend verzoek referendum statenbesluit Compensatiepakket Marinierskazerne (200227077) - 20027088
   2. Statenvoorstel inleidend verzoek referendum Statenbesluit compensatiepakket Marinierskazerne - 20027077
   3. Statenvoorstel - Bijlage - controle inleidend verzoek en ondersteuningsverklaring - 20027079
   4. Brief GS van 1 september 2020 met statenvoorstel referendum Statenbesluit compensatiepakket marinierskazerne - 20027075
   5. Stichting Zeeland Tolvrij - inleidend verzoek van 18 augustus 2020 om raadgevend referendum (zonder persoonsgegevens) - 20026438
   6. Brief GS van 9 september 2020 met aanvullende informatie Statenvoorstel inleidend verzoek referendum Statenbesluit inzake compensatiepakket marinierskazerne - 20026212
  4. Statenvoorstel Onderzoeksfunctie Zeeland - 20020915
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. Amendement 4 - SGP, VVD, CDA, PvdA, GL, 50PLUS, CU - Onderzoeksfunctie Zeeland
    2. Subamendement 5 - FVD - Statenvoorstel Onderzoeksfunctie Zeeland
    3. Motie 1 - PRO en PvdD - Een duurzaam Provinciaal Datacenter
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) Onderzoeksfunctie Zeeland (20020915) - 20027961
   2. Statenvoorstel Onderzoeksfunctie Zeeland - 20020915
   3. Statenvoorstel (bijlage) Eindrapport verkenning KWINK - PROOF - 20020916
   4. Brief GS van 30 juni 2020 met Statenvoorstel Onderzoeksfunctie Zeeland en eindrapport KWINK-PROOF - 20019257
  5. Diverse statenvoorstellen invulling vacatures in commissies
   1. Statenvoorstel benoemen nieuw lid commissie Integriteit - 20028425
   2. Statenvoorstel benoemen nieuw lid Agendacommissie - 20028418
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Ingediende moties
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Installatie en beëdiging nieuw Statenlid
 13. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 14. Sluiting
 15. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 25 september 2020
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief Belangenvereniging Nieuw-Haamstede van 1 september 2020 over Vuurtorenalarm! - 20026988
  2. E-mail Comité tot Herstel en Instandhouding Molen de Hoop 31 augustus 2020 inzake perspectief en restauratie van molen in Sint Laurens - 20027224
  3. E-mail Natuurmonumenten van 25 augustus 2020 Zeeuwse natuur in tijdens van verdroging - 20026568
  4. Brief burger van 11 september 2020 over referendumverordening Zeeland - 20028189
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - FVD - Inbrengen wens tolvrije Westerscheldetunnel als element compensatiepakket voor het niet vestigen marinierskazerne Vlissingen - 084
  2. Antwoorden Statenvragen - D66 en PvdA - faillissement van Recyclingsbedrijf Demacq International - 085
  3. Antwoorden Statenvragen - GL - Capaciteit stroomnet Zeeland - 086
  4. Antwoorden Statenvragen - FVD - Project N673 Zanddijk-Molendijk Yerseke - 087
   1. Antwoorden Statenvragen - FVD - Project N673 Zanddijk-Molendijk Yerseke - 087
   2. Antwoorden Statenvragen - FVD - Project N673 Zanddijk-Molendijk Yerseke - 087- Bijlage Definitieve rapportage Tracestudie N673 Zeeland
  5. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Onderbezette politie Zeeland - 088
  6. Antwoorden Statenvragen - SGP - Afbreken werkbezoek minister Schouten - 089
  7. Antwoorden Statenvragen - FVD - Diverse aspecten aangaande de waarde van de aandelen in de N.V. Westerscheldetunnel (WST) zoals deze opgenomen zijn in de balans van de Provincie Zeeland - 090
  8. Antwoorden Statenvragen - FVD - Mogelijkheden om het referendum laagdrempeliger te maken - 091
  9. Antwoorden Statenvragen - CDA - Heroverweging beleid eiwitnorm - 092
  10. Antwoorden Statenvragen - PvdA en CDA - Steun voor culturele sector in Zeeland - 093
   1. Antwoorden Statenvragen - FVD - Zeeuwse grondwaterproblematiek en discussie over zoet vs. zout water - 100
 18. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 15 september 2020 met verdaging beantwoording statenvragen FVD over gebruik onderzoeksresultaten ZB Planbureau - 20027989


Laatste wijziging 20-10-2020 11:17:05