Vergadering Provinciale Staten 29 maart 2023

Datum: 29 maart 2023
Starttijd: 16:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Beëdiging Statenleden
 4. Vaststellen agenda
 5. Ingekomen stukken
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
 7. Hamerstukken
 8. Behandelstukken
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 29 maart 2023
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 12-04-2023 23:20:34