Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 16008065
  1. Agenda Provinciale Staten 3 juni 2016
  2. Agenda (gewijzigd) Provinciale Staten 3 juni 2016 - 16008065
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen (concept) Statenvergadering van 15 april 2016 - 16007060
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief (verzoek) van het lid Babijn (PvZ) van 12 mei 2016 tot interpellatie over de Sloeweg - 16007656
   1. Brief (verzoek) van het lid Babijn (PvZ) van 12 mei 2016 tot interpellatie over de Sloeweg - 16007656
   2. Brief Directeur- Generaal Rijkswaterstaat van 25 maart 2016 over verduurzaming AEC-bodemas
  2. Brief college B&W van Terneuzen van 11 mei 2016 over behandeling 10e begrotingswijziging in commissie Bestuur - 16007830
   1. Brief B&W Terneuzen 11-05-2016 over 10e begrotingswijziging - 16007830
   2. Brief (afschrift) GS aan B&W gemeente Terneuzen over Westerscheldetunnel - 16008191
   3. Motie gemeente Terneuzen bestemmingsreserve SKT
  3. Brief inwoner Sint Philipsland van 5 mei 2016 met bezwaarschrift over handelwijze Provincie Zeeland - 16006865
  4. E-mail inwoner gemeente Schouwen-Duiveland van 11 mei 2016 over 'Natuur beschermend en duurzaam?' - 16007749
  5. Brief de heer J.C. Robesin te Hoek van 19 mei 2016 met verzoek om motie richting Vlaanderen - 16007874
  6. Brief Eerste Kamer der Staten-Generaal van 12 mei 2016 over provinciebezoek aan Eerste Kamer - 16007300
  7. Brief inwoner Nieuw- en Sint Joosland van 24 mei 2016 over intrekken draaipremie molens - 16008116
  8. Brief van inwoner van Wissenkerke van 22 mei 2016 over draaipremie molen - 16007318
  9. Brief molenaar te Wolphaartsdijk van 23 mei 2016 over draaipremie molen - 16007320
  10. Brief molenaar in Cadzand van 24 mei 2016 over draaipremieregeling molens - 16007263
  11. Brief Molen van Sluis te Sluis van 29 mei 2016 over draaipremieregeling - 16008307
  12. Brief gemeente Sluis van 30 mei 2016 over draaipremieregeling molens - 16007288
  13. Brief Stichting de Hulsters molen te Schoondijke van 31 mei 2016 over intrekking draaipremie molens - 16007140
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 17 mei 2016 over beschikbaar stellen gronden bij Breskens voor realisatie opvang asielzoekers - 16007856
  2. Brief GS van 24 mei 2016 met afhandeling toezegging 30 over Cultuurnota - 16008291
  3. Brief GS van 31 mei met verzoek en SV tbv informeren PS in een besloten bijeenkomst onder geheimhouding over stand van zaken project sanering Thermphos - CST-072 - 16007146
  4. Brief GS van 2 juni 2016 met advies commissie structuurversterking en werkgelegenheid (commissie-Balkenende) - 16008503
   1. Brief GS van 2 juni 2016 met advies commissie structuurversterking en werkgelegenheid (commissie Balkenende) - 16008503
   2. Publicatie "Zeeland in stroomversnelling"
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 8e wijziging begroting provincie Zeeland 2016 - SERV-049
  2. Statenvoorstel Jaarrekening 2015 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen - SERV-053
  3. Statenvoorstel Project N62 Tractaatweg overeenkomst van opdracht Tractaatweg B.V., bekrachtiging geheimhouding - UITV-057
  4. Brief (concept) PS aan GS met zienswijze op begroting 2017 RUD - 16007875
  5. Statenvoorstel Projecten N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg: voortgangsrapportages eerste kwartaal 2016, bekrachtiging geheimhouding - UITV-070
 8. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Jaarstukken provincie Zeeland 2015 - SERV-054
   1. Statenvoorstel Jaarstukken provincie Zeeland 2015 - SERV-054
   2. Jaarstukken provincie Zeeland 2015 - SERV-054
   3. Amendement SP over pensioengat PSD
  2. Statenvoorstel 9e wijziging begroting 2016 provincie Zeeland - SERV-061
  3. Statenvoorstel 10e wijziging begroting 2016 provincie Zeeland - SERV-056
   1. Statenvoorstel 10e wijziging begroting provincie Zeeland 2016 - SERV-056
   2. Statenvoorstel (oplegnotitie) 10e begrotingswijziging 2016 (inclusief gewijzigde 2e bijlage) - SERV-056
  4. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2016 - SERV-055
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Voorjaarsnota 2016 - SERV-055
   2. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2016 - SERV-055
   3. Motie CDA en SGP over verhoging investeringskrediet grondbank
   4. Motie CDA en D66 over Orde op zaken bij de RUD
   5. Motie D66 over Schaliegas
   6. Motie gewijzigd SGP en CDA wegenonderhoud
  5. Statenvoorstel Provinciaal Cultuurbeleid 2017 - 2020 - BLD-047
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie, NA COMMISSIEBEHANDELING) Provinciaal Cultuurbeleid 2017 - 2020 - BLD-047
   2. Statenvoorstel Beleidsnota Provinciaal Cultuurbeleid - BLD-047
   3. Amendement PvdA en D66 over Provinciaal cultuurbeleid
   4. Motie SGP en CDA over Draaipremieregeling
   5. Motie D66 en PvdA en 50Plus over Provinciaal cultuurbeleid
   6. Amendement PVV over Provinciaal cultuurbeleid
  6. Statenvoorstel Rijksinpassingsplan Zuid-West 380kV-west - BLD-050
   1. Brief GS 19 april 2016 met afschrift brief min EZ aan TK 380kV-verbinding - 16006535
   2. Statenvoorstel 380 kV Zuid-West - BLD-050
   3. Amendement SP over onderzoek tracé's en kosten
   4. Motie GL over 380kV en leveringszekerheid Zeeuws-Vlaanderen
  7. Statenvoorstel Rijks inpassingsplan Net op Zee Borssele -BLD-051
   1. Statenvoorstel ontwerp Rijks inpassingsplan net op zee Borssele - BLD-051
   2. Motie SP over onderzoek andere tracé's omwille leveringszekerheid
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie CU, SP, CDA en D66 over Omroep Zeeland
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 3 juni 2016
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief (afschrift) raadslid gemeente Westland aan VNG en minister BZK over onrechtmatige uitnames uit het Gemeentefonds - 16008421
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen
  1. Antwoorden Statenvragen CDA over vertrek rederij Vroon uit Zeeland - 66
  2. Antwoorden Statenvragen PVV over vertrek rederij Vroon uit Terneuzen - 67
  3. Antwoorden Statenvragen GL over reorganisatie bij DELTA - 68
  4. Antwoorden Statenvragen PVV over beveiliging kerncentrale - 69
  5. Antwoorden Statenvragen PVV over passieve houding t.a.v. beveiliging Kerncentrale Borsele - 70
  6. Antwoorden Statenvragen GL over geluidsoverlast Hansweert - 71
  7. Antwoorden Statenvragen SP over kustvisie - 72
  8. Antwoorden Statenvragen VVD over provinciaal toezicht op financieel beleid gemeente Vlissingen - 73
  9. Antwoorden Statenvragen CDA over verlenging infrastructuurfonds van 2028 naar 2030 - 74
  10. Antwoorden Statenvragen PVV over Importheffing voor elektrisch staal / Euro-Mit Staal - 76
  11. Antwoorden Statenvragen PvZ over Veiligheid in Zeeland - 78
  12. Antwoorden statenvragen PVV over faillissement Smit & Smit - 79
  13. Antwoorden statenvragen PVV over instandhouden draaipremie Zeeuwse molens - 80
  14. Antwoorden statenvragen D66 over 'DELTA onderzoekt verdere mogelijkheden voor verkoop onderdelen' - 81
  15. Antwoorden statenvragen 50PLUS over bushalte IJzendijke - 82
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) Statenvragen
  1. Brief met verdaging beantwoording vragen o.b.v. artikel 44 ingediend door 50 PLUS over bushalte IJzendijke - 16006279

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:09