Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
14:00 uur
 1. Opening en mededelingen
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen
  1. 26 maart 2015 voormiddag
  2. 26 maart 2015 namiddag
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 23 maart 2015 met jaarverslag 2014 - 15004646
  2. Brief Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland van 28 maart 2015 over misbruik van natuursubsidie voor de Grevelingen, en toekomstige ontwikkelingen in dit gebied - 15005315
  3. Brief Rekenkamer Zeeland van 14 april 2015 met aankondiging rekenkameronderzoek provinciaal opdrachtgeverschap BRZO-omgevingsdienst - 15005905
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 17 maart 2015 over handhavingsverzoek oeverbestortingen Oosterschelde - 15004542
  2. Brief GS van 31 maart 2015 over meetpunt fijn stof te Nieuwdorp - 15004925
  3. Brief GS 31 maart 2015 over verkoop gebouwen Groene Woud en De Burg - 15005122
  4. Brief GS van 31 maart 2015 over nieuw subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer SNL. (Brief is inclusief bijlagen te groot voor publicatie in iBabs. De bijlagen liggen ter inzage bij de Statengriffie). - 15004923
  5. Brief GS van 17 maart 2015 Kredietoverboeking t.b.v. bijdrage aan Maintenance Valuepark - 15004237
  6. Brief GS van 24 maart 2015 n.a.v. brief BZW over ZorgSaam - 15004950
  7. Brief GS van 31 maart 2015 over voortgang N62 Sloeweg - 15005092
  8. Brief GS van 7 april 2015 over Artikel 12 Vlissingen, provinciaal verslag over financiële positie Vlissingen - 15005513
  9. Brief GS van 17 maart 2015 eindevaluatie convenant bevolkingsontwikkeling - 15004239
  10. Brief GS van 7 april 2015 over Tafel van 15 - vervolgaanpak (Oplegnotitie volgt) - 15005205
  11. Brief GS van 31 maart 2015 over co-financiering Europese programma's- 15005203
  12. Brief GS van 14 april 2015 over instemmen met de Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de nadere afspraken die gemaakt zijn - 15005220
  13. Brief GS van 14 april 2015 met reactie op transmissiesysteem op zee Borssele - 15005219
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Benoeming statenleden in Algemene Vergadering IPO - SGR-5
  2. Statenvoorstel Benoeming statenleden in Scheldemondraad - SGR-6
  3. Statenvoorstel Benoeming voorzitters Statencommissies - SGR-7
 8. Voorstellen
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie GL - Algemene verklaring tegen rassendiscriminatie
  2. Motie SP - OV in krimpregio
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

(Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 24 april 2015)

 1. Afschrift brief RUD Zeeland van 19 maart 2015 m.b.t. bejegening medewerkers - 15004669
 2. Afschrift brief Epheos over beschikbaarheid hardheidsclausule Epheos - 15005400
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen
  1. 524 - SGP - Snel internet in Zeeland - 24-03-2015
  2. 525 - PBZ - Zelfrealisatie ontpoldering Hedwigepolder - 24-03-2015
  3. 526 - PVV - RVU-heffing - 24-03-2015
  4. 527 - GL - Fiscale boete - 24-03-2015
  5. 528 - D66 - Proces provincieambtenaren bij RvA - 24-03-2015
  6. 529 - D66- Fiscale strafheffing i.v.m. NAR - 24-03-2015
  7. 530 - PBZ - 380 kV hoogspanningsverbinding - 31-03-2015
  8. 531 - PBZ - 380 kV hoogspanningsverbinding - 31-03-2015
  9. 532 - SP - Ontslagen bij TCR - 31-03-2015
  10. 533 - PvdA - Openbaar Vervoer - 31-03-2015
  11. 534 - PBZ - Betrouwbaarheid scheepvaart Westerschelde - 31-03-2015
  12. 535 - PBZ - Railvervoer gevaarlijke stoffen door Goes - 31-03-2015
  13. 536 - PVV - Aanlandplicht - 31-03-2015
  14. 537 - PvdA - Ecologisch bermbeheer - 31-03-2015
  15. 538 - PvdA - Openbaar Vervoer - 31-03-2015
  16. 539 - VVD - Aansluiting windpark Borssele op hoogspanningsnet - 07-04-2015
  17. 540 - GL - Nasleep NAR - 07-04-2015
  18. 541 - PvdA - Grensoverschrijdend OV - 07-04-2015
  19. 542 - PvdA - Marktplaats voor Zeeuwse bouwprojecten - 07-04-2015