Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
14:00 uur
 1. Opening en mededelingen
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen notulen
  1. 26 maart 2015 voormiddag
  2. 26 maart 2015 namiddag
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 23 maart 2015 met jaarverslag 2014 - 15004646
  2. Brief Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland van 28 maart 2015 over misbruik van natuursubsidie voor de Grevelingen, en toekomstige ontwikkelingen in dit gebied - 15005315
  3. Brief Rekenkamer Zeeland van 14 april 2015 met aankondiging rekenkameronderzoek provinciaal opdrachtgeverschap BRZO-omgevingsdienst - 15005905
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 17 maart 2015 over handhavingsverzoek oeverbestortingen Oosterschelde - 15004542
  2. Brief GS van 31 maart 2015 over meetpunt fijn stof te Nieuwdorp - 15004925
  3. Brief GS 31 maart 2015 over verkoop gebouwen Groene Woud en De Burg - 15005122
  4. Brief GS van 31 maart 2015 over nieuw subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer SNL. (Brief is inclusief bijlagen te groot voor publicatie in iBabs. De bijlagen liggen ter inzage bij de Statengriffie). - 15004923
  5. Brief GS van 17 maart 2015 Kredietoverboeking t.b.v. bijdrage aan Maintenance Valuepark - 15004237
  6. Brief GS van 24 maart 2015 n.a.v. brief BZW over ZorgSaam - 15004950
  7. Brief GS van 31 maart 2015 over voortgang N62 Sloeweg - 15005092
  8. Brief GS van 7 april 2015 over Artikel 12 Vlissingen, provinciaal verslag over financiële positie Vlissingen - 15005513
  9. Brief GS van 17 maart 2015 eindevaluatie convenant bevolkingsontwikkeling - 15004239
  10. Brief GS van 7 april 2015 over Tafel van 15 - vervolgaanpak (Oplegnotitie volgt) - 15005205
  11. Brief GS van 31 maart 2015 over co-financiering Europese programma's- 15005203
  12. Brief GS van 14 april 2015 over instemmen met de Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de nadere afspraken die gemaakt zijn - 15005220
  13. Brief GS van 14 april 2015 met reactie op transmissiesysteem op zee Borssele - 15005219
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Benoeming statenleden in Algemene Vergadering IPO - SGR-5
  2. Statenvoorstel Benoeming statenleden in Scheldemondraad - SGR-6
  3. Statenvoorstel Benoeming voorzitters Statencommissies - SGR-7
 8. Voorstellen
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie GL - Algemene verklaring tegen rassendiscriminatie
  2. Motie SP - OV in krimpregio
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

(Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 24 april 2015)

 1. Afschrift brief RUD Zeeland van 19 maart 2015 m.b.t. bejegening medewerkers - 15004669
 2. Afschrift brief Epheos over beschikbaarheid hardheidsclausule Epheos - 15005400
 3. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen
  1. 524 - SGP - Snel internet in Zeeland - 24-03-2015
  2. 525 - PBZ - Zelfrealisatie ontpoldering Hedwigepolder - 24-03-2015
  3. 526 - PVV - RVU-heffing - 24-03-2015
  4. 527 - GL - Fiscale boete - 24-03-2015
  5. 528 - D66 - Proces provincieambtenaren bij RvA - 24-03-2015
  6. 529 - D66- Fiscale strafheffing i.v.m. NAR - 24-03-2015
  7. 530 - PBZ - 380 kV hoogspanningsverbinding - 31-03-2015
  8. 531 - PBZ - 380 kV hoogspanningsverbinding - 31-03-2015
  9. 532 - SP - Ontslagen bij TCR - 31-03-2015
  10. 533 - PvdA - Openbaar Vervoer - 31-03-2015
  11. 534 - PBZ - Betrouwbaarheid scheepvaart Westerschelde - 31-03-2015
  12. 535 - PBZ - Railvervoer gevaarlijke stoffen door Goes - 31-03-2015
  13. 536 - PVV - Aanlandplicht - 31-03-2015
  14. 537 - PvdA - Ecologisch bermbeheer - 31-03-2015
  15. 538 - PvdA - Openbaar Vervoer - 31-03-2015
  16. 539 - VVD - Aansluiting windpark Borssele op hoogspanningsnet - 07-04-2015
  17. 540 - GL - Nasleep NAR - 07-04-2015
  18. 541 - PvdA - Grensoverschrijdend OV - 07-04-2015
  19. 542 - PvdA - Marktplaats voor Zeeuwse bouwprojecten - 07-04-2015
   1. Documenten voor de informateur Ambitie Watersnoodmuseum in collegeprogramma
    Datum Afzender Onderwerp
    4 maart 2015 VZG De Zeeuwse opgave: Geen stedelijkheid zonder vitaal platteland en geen vitaal platteland zonder stedelijke aantrekkelijkheid.
    5 maart 2015 Wetenschappelijke Raad Zeeland Reactie Campus Zeeland. Advies van de Onderwijsautoriteit Zeeland voor de versterking van het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in Zeeland
    12 maart 2015 Bouwend Nederland Klemmend beroep Bouwend Zeeland
    16 maart 2015 Architectuur Lokaal Ruimtelijke standpunten statenverkiezingen 2015 in beeld
    16 maart 2015 ZMF Groen Manifest voor Provinciale Staten 2015
    17 maart 2015 Vereniging van Zeeuwse Musea coalitieprogramma 2015-2019
    17 maart 2015 Statengriffie Overzicht verkiezingsprogramma's 2015
    18 maart 2015 BZW en ZLTO Gezamenlijk manifest Provinciale Staten Zeeland 2015-2019
    19 maart 2015 TechniekPact Uitvoering regionale techniekpacten
    20 maart 2015 Watersnoodmuseum

    20 maart 2015

    Vastgoedbelang

    Problematiek kantorenmarkt

    20 maart 2015

    BZW en ZMF

    Collegeprogramma 2015-2019

    20 maart 2015

    Protestantse Gemeente Middelburg

    Oostkerk

    24 maart 2015

    Impuls, VVV, Kenniscentrum Kusttoerisme

    Een 5-puntenplan voor een uniek integraal, duurzaam en innovatief mobiliteitsnetwerk in Zeeland

    24 maart 2015

    Regiegroep recreatie & natuur

    Beleidsaanbevelingen recreatiesector

    24 maart 2015

    Onderwijs Autoriteit Zeeland

    Campus Zeeland!

    25 maart 2015

    Reisinformatiegroep BV

    Felicitatie behaald resultaat PS Verkiezingen 2015

    12 februari 2015

    Strategic Board Delta Region

    Manifest Delta Region

    26 maart 2015

    Watersportverbond

    uitnodiging & input onderhandelingen voor nieuw college van GS

    26 maart 2015

    ANWB

    Verkeersveiligheid, motorrijtuigenbelasting, recreatie en toerisme

    27 maart 2015

    EVO en TLN

    Brief t.a.v. de informateur en Statenleden in het kader van de coalitiebesprekingen

    27 maart 2015

    Zeeland Seaports en portiz

    De Zeeuwse haven

    27 maart 2015

    MoGroep

    Oproep aan Gedeputeerde Statenleden te investeren in sociaal domein

    30 maart 2015

    ZLTO

    Beleidsprogramma Nieuw college GS

    30 maart 2015

    NLVOW

    Draagvlak windenergie

    31 maart 2015

    Fietsersbond

    Fietsbeleid in de provincie Zeeland 2015-2019

    31 maart 2015

    Art & Film Support

    Filmcommissioner in toekomstig GS beleid

    31 maart 2015

    De Zeeuwse Connectie

    Verzoek t.b.v. Plan van Aanpak voor Platform van stichting De Zeeuwse Connectie

    1 april 2015

    SER

    Ruimtelijk-economische kansen van de

    energietransitie

    1 april 2015

    Theaterproductiehuis Zeelandia

    Cultuur en economie

    1 april 2015

    Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur

    Voornemens mosselsector 2015-2019

    1 april 2015

    Kunsten'92

    Culturele kerntaken van de provincie

    2 april 2015

    Vereniging Wonen boven Winkels Nederland

    Wonen boven Winkels en versterking Binnensteden

    9 april 2015

    Reisinformatiegroep 9292

    Informatie waarmee het nieuwe college het gebruik van het openbaar vervoer in uw regio kan verbeteren en landelijke reisinformatie voor iedereen kan borgen

    10 april 2015

    Detailhandel Nederland

    Inbreng voor nieuwe volksvertegenwoordigingen en colleges

    10 april 2015

    Zeeuws Museum

    Coalitieprogramma 2015 - 2019
    20 april 2015 VOTOB Tankopslag in Nederland en in Zeeland
    21 april 2015 Stichting CLOK Positie bedrijventerreinen en belang van parkmanagement