Gebruik luchtkussenvoertuig, ontheffing

U dient de ontheffing aan te vragen bij Gedeputeerde Staten.

Voorwaarden:

De aanvraag om ontheffing omvat:

  • de motivering van de aanvraag;
  • een kaart waarop de plaats van handeling is aangegeven;
  • een onderzoeksrapport ten behoeve van de vaststelling van de geluidsbelasting van de activiteit als bedoeld in art. 110d van de Wet geluidhinder.

Aanpak:

U dient de ontheffing aan te vragen bij Gedeputeerde Staten.

Dit product is ook aan te vragen via de berichtenbox op www.ondernemersplein.nl

Contact:

U kunt contact opnemen met de Provincie.

Termijn:

Rechtsmiddelen

 

  • Bezwaar bij gedeputeerde staten;
  • Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;
  • Verzoek om voorlopige voorziening bij voorzieningenrechter, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State; 

 

Bezwaar en beroep:

Rechtsmiddelen

 

  • Bezwaar bij gedeputeerde staten;
  • Beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State;
  • Verzoek om voorlopige voorziening bij voorzieningenrechter, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State; 

 

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: